Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Agnieszka Piotrowska-Piątek
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 

Innowacyjność przedsiębiorstw rynku TSL w świetle danych statystycznych

 

Innovativeness of enterprises on TSL market in the light of statistical data

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest analiza innowacyjności przedsiębiorstw rynku usług TSL w Polsce w latach 2012-2014 w zakresie: aktywności innowacyjnej, rodzajów innowacji, nakładów na działalność innowacyjną oraz przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badanie typu desk research, w którym wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. W świetle zaprezentowanych wyników potwierdza się pogląd o niskiej innowacyjności przedsiębiorstw TSL. Innowacyjność na tym rynku wyraża się przede wszystkim w innowacjach „miękkich”: o charakterze procesowym i organizacyjnym. Zwiastunem pozytywnych tendencji na drodze ku zwiększaniu innowacyjności na tym rynku są rosnące nakłady na działalność innowacyjną.

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, transport, spedycja, logistyka.

 

Summary:

 

The purpose of this paper is to analyze of innovativeness of enterprises on TSL market in Poland in the years 2012-2014 with regard to: innovation activity, types of innovation, investments on innovative activity and revenues from sale of innovative products. The defined objective was realized through the analysis of literature and desk research based on Central Statistical Office`s data. In the light of presented results it confirms the view of low innovativeness of enterprises on TSL market. Innovativeness on this market is expressed mainly in “soft” innovation: procedural and organizational. Growing expenditures on innovation activity might be as a herald of positive trends towards increasing innovation on this market.

 

Key words: innovation, transport, spedition, logistics.

 

Bożena Gajdzik
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Inżynierii Produkcji w Katowicach

 

Analiza gospodarki zapasami w przemyśle hutniczym

 

Analysis of inventory management in steel industry

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono system gospodarki zapasami w przemyśle hutniczym. W systemie magazynowania uwzględniono przebieg technologicznego procesu produkcji stali. Podano podstawowe sposoby składowania zapasów w przedsiębiorstwach hutniczych. Strukturę zapasów przedstawiono na podstawie danych statystycznych. Dane użyte w analizie to wyniki rocznych wartości zapasów w przemyśle hutniczym. Przedstawiono dane dotyczące wartości zapasów ogółem i według poszczególnych kategorii: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2000-2015. Celem artykułu było przedstawienie trendów zmian dotyczących poziomu zapasów hutniczych.

 

Słowa kluczowe: zapasy, gospodarka zapasami, przemysł hutniczy.

 

Summary:

 

The article presents a system for storage management in the steel industry. The storage system takes into account the course of the technological process of steel production. Given basic ways of storing inventory in steel companies. The structure of the stocks are based on statistical data. The data used in the analysis of the results of the annual value of the stocks in the steel industry. We present data on the value of inventories in total and by individual categories: materials, work in progress, finished goods. The time range analysis covered the period 2000-2015. The aim of the article was to present trends in the level of inventories in steel industry.

 

Key words: store, store management, steel industry.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie – wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową

 

Identification of exclusionary constraints in transport – research results conducted by qualitative method

 

Streszczenie:

 

Transport jest jednym z najbardziej złożonych i kosztownych procesów w łańcuchu dostaw. Przy jego planowaniu należy wziąć pod uwagę właściwości i możliwości środków transportowych, a także wiele założeń dotyczących organizacji przewozu, takich jak: miejsca za- i wyładunku, czas transportu, wagę ładunków i ich podatność transportową. Ważne są też ograniczenia związane z jednoczesnym przewożeniem różnych rzeczy tym samym środkiem transportu, np. nie można transportować łącznie żywności i ładunków promieniotwórczych. Ograniczenia te w istotny sposób wpływają na optymalizację procesów transportowych w całym łańcuchu dostaw. W literaturze przedmiotu są one jednak dość słabo rozpoznane. Z tego powodu celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie. Do realizacji tego celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone metodą jakościową w trzech miastach w Polsce.

 

Słowa kluczowe: transport, ograniczenia wykluczające, metoda jakościowa.

 

Summary:

 

Transport is one of the most complex and costly processes in the supply chain. When planning it, the characteristics and capabilities of the means of transport should be taken into account, as well as a number of assumptions concerning the organization of transport, such as the places of loading and unloading, transport time, weight of the loads and their transport susceptibility. The limitations associated with simultaneous transportation of different things using the same means of transport are important, too, e.g. food and radioactive loads cannot be transported together. These constraints have a significant impact on the optimization of transport processes within the entire supply chain. However, they are quite poorly recognized in the literature. For this reason, the aim of this article is to identify the exclusionary constraints in transport. In order to achieve this goal, empirical studies using the qualitative method were conducted in three cities in Poland.

 

Key words: transport, exclusionary constraints, qualitative method.

 

Aleksander Jurga

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Dominik Czerkawski

Dramers SA, Rabowice

 

Modelowanie procesu biznesowego statusowania nowego wyrobu – case study

 

Modeling business process of the statusing of the new product – case study

 

Streszczenie:

 

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych koncentrują się wokół problemów związanych ze sprzedażą i dystrybucją, planowaniem produkcji, zarządzaniem materiałami i dostawami. W całym łańcuchu logistycznym jednym z najważniejszych jest proces planowania produkcji. Szczególnie gdy produkcja dotyczy nowego produktu. W przypadku przedsiębiorstwa opisanego w artykule jako pierwszy uruchamiany jest proces statusowania produktu. W artykule przedstawiono model procesu statusowania nowego wyrobu w systemie zarządzania danymi podstawowymi-SAP. Proces do zamodelowania został wybrany z mapy procesów firmy. Jest on istotny dla całości realizacji produkcji nowego wyrobu. Do zaprojektowania przedmiotowego procesu wykorzystano dedykowane narzędzie informatyczne.

 

Słowa kluczowe: statusowanie nowego produktu, modelowanie procesów biznesowych.

 

Summary:

 

Logistics processes in manufacturing companies are focused on issues related to sales and distribution, production planning, materials management and supply. In the entire logistics chain one of the most important is the process of production planning. Especially when it concerns the production of a new product. In the case of the company described in the article starts the statusing of the product. The article presents a model of the statusing of the new product in the data management system master-SAP. The process of modeling has been selected from the map business processes. It is important to fully implement the production of a new product. For the design of the process it uses a dedicated IT tool.

 

Słowa kluczowe: the statusing of the new product, modeling business process.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Tomasz Kochański
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Logistyka bezpieczeństwa – istota problemu

 

Security logistics – the essence of the problem

 

Streszczenie:

 

Współczesna logistyka ma już uznane i uzasadnione szerokie zastosowanie w procesach gospodarowania zasobami na rynku. Współczesność postrzega logistykę także w systemach bezpieczeństwa i obronności Państwa. Logistyka bezpieczeństwa łączy ze sobą dwa obszary: funkcjonowania Państwa, tj. system bezpieczeństwa i gospodarkę narodową. Zapewnia ona w tych systemach realizację procesów rzeczowych i informacyjnych strumieni przepływu. Logistykę bezpieczeństwa tak jak logistykę obrony i logistykę Sił Zbrojnych należy postrzegać w ujęciu systemowym. Tak postrzegana logistyka pozwoli zarazem na efektywne zasilanie rzeczowe systemu obronności Państwa.

 

Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, gospodarka narodowa, logistyka wojskowa, logistyka obronna, logistyka bezpieczeństwa.

 

Summary:

 

The contemporary logistics has already recognized and justified widely used in the processes of resource on the market. Contemporaneity perceives logistics also in security systems and national defense. Security logistics combines two areas: the operation of the state, i.e. security system and the national economy. It provides in these systems implementation of material processes and information flow streams. Security logistics as well as defense logistics and Armed Forces logistics should be considered in terms of the system context. Logistics, perceived in such way, allows additionally efficient support for national defense.

 

Key words: security systems, national economy, military logistics, defense logistics, security logistics.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł