Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Marzena Frankowska

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki/University of Szczecin

e-mail: marzena.frankowska@wzieu.pl

Katarzyna Nowicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki/SGH Warsaw School of Economics

e-mail: katarzyna.nowicka@sgh.waw.pl

Technologie Smart Industry a rozwój zarządzania łańcuchami dostaw

 

Smart Industry technologies and supply chain management

 

Współcześnie możemy obserwować, w jak szybkim tempie technologie zmieniają zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Cyfryzacja wychodzi poza obszar fabryki stanowiąc coraz częściej o poziomie konkurencyjności całego łańcucha dostaw. Koncepcja Smart Industry integruje wykorzystanie cyfrowych technologii w zakładach produkcyjnych oraz łańcuchach dostaw. Dla maksymalizacji korzyści wynikających z ich zastosowania w zarządzaniu niezbędna jest wiedza dotycząca właściwości owych technologii. Celem opracowania jest prezentacja najważniejszych technologii wspierających koncepcję Smart Industry, a w konsekwencji Smart Supply Chain. Założeniem w tym podejściu jest potrzeba szerszego spojrzenia na potencjał jaki mają technologie wspierające zarówno w pojedynczych przedsiębiorstwach, jak i całych łańcuchach dostaw.

 

Słowa kluczowe: Smart Industry, Smart Supply Chain, technologie wspierające zarządzanie.

 

Nowadays, we can observe how quickly technologies change the rules of running a business. Digitization goes beyond the factory area, becoming more and more often about the competitiveness level of the entire supply chain. The concept of Smart Industry integrates the use of digital technologies in production plants and supply chains. To maximize the benefits of their use in management, knowledge about the properties of these technologies is necessary. The aim of the study is to present the most important technologies supporting the concept of Smart Industry, and consequently Smart Supply Chain. The assumption in this approach is the need for a broader view of the potential that supports both individual enterprises and entire supply chains.

 

Key words: Smart Industry, Smart Supply Chain, key enabling technologies.

 

Bibliografia/References
ABB, http://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/yumi 
Budzik, G., Siemiński, P. (2015). Techniki Przyrostowe Druk 3d Drukarki 3d. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 
Burghardt, A., Cieslik, J., Flaga, S., Kurc, K., Minorowicz, B., Nawrocki, M., Pluta, J., Stefański, F., Szybicki, D., Zając, M. (2015). Wybrane problemy współczesnej robotyki. Kraków: Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyzacji Procesów. 
Cichoń, K., Brykalski, A. (2017). Zastosowanie drukarek 3D w przemyśle. Przegląd Elektrotechniczny, (3). 
DFKI, 2011, Bosch, http://bosch-prasa.pl/zdjecia/original/45/4535.jpg (16.02.2018). 
Dziembek, D. (2015). Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach. W: R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (tom 2). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 
Frankowska, M., Nowicka, K. (2018). Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3). 
Friess, P. (2016). Digitising the Industry - Internet of Things Connecting the Physical. Digital and Virtual Worlds, River Publishers. 
Gao, B., Yang, Q., Zhao, X., Jin, G., Ma, Y., Xu, F. (2016). 4D Bioprinting for Biomedical Applications. Trends Biotechnol, 34(9). 
Graczyk-Kucharska, M. (2015). Big Data koniecznością współczesnego marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (tom 2), (41). 
Gstettner, S., Roesgen, R., Ganeriwalla, A., Kotlik, L.,Walter, G. (2016). Three Paths to Advantage with Digital Supply Chains, The Boston Consulting Group. February 1. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/supply-chain-management-technology-digital-three-paths-advantage-digital-supply-chains/ (16.02.2018). 
Hwang, Y-Ch., Oh, R-D., Ji, G-H. (2011). A Sensor Data Processing System for Mobile Application Based Wetland Environment Context-aware. W: T. Kim, H. Adeli, R.J. Robles, M. Balitanas, (red.), Ubiquitous Computing and Multimedia Applications: Second International Conference UCMA 2011. Berlin Heidelberg: Proceedings Part II, Springler-Verlag. 
Internet of Things: Strategic Research Roadmap (2009). Cluster of European Research Projects on the Internet of Things (CERP-IoT) developed in 2009 its Strategic Research Agenda (SRA). 
Klappich, C.D., Johnson, J. (2017). Top Digital SCM Take-Aways From Gartner's 10th Annual SCM Technology User Wants and Needs Study. Gartner, 7 November 2017 ID: G00335446, s. 12. 
Krok, E. (2016). Cloud computing w zarządzaniu organizacją. Studia Informatica Pomerania, 1(39). 
Kuczko, W., Wichniarek, R., Górski, F., Buń, P., Zawadzki, P. (2016). Nowoczesne sposoby projektowania i wytwarzania zindywidualizowanych wkładek ortopedycznych. W: R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (tom 2). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. 
KUKA, https://www.kuka.com/pl-pl/technologie/industrie-4-0/industrie-4-0-cobots-in-industry (25.2.2018). 
Kulik, J., Wojtczak, Ł. (2015). Światowe trendy robotyki a wyzwania technologiczne polskich MŚP. Pomiary Automatyka Robotyka, (4). 
Material Handling & Logistics US Roadmap (2014), MHI, December. W: G. Braun, (2015). The Internet of Things and the Modern Supply Chain. White Paper, C3 Solutions, 8. 
OMRON, http://www.omron.asia/story/advancing-machine-and-human-interaction-for-manufacturing 
Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa. http://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_cyfryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf, (17.02.2018). 
Pardel, P. (2009). Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości. Studia Informatica, 30(1). 
Polski Komitet Normalizacyjny, https://www.pkn.pl/ 
Rygałło, A. (2008). Robotyka dla mechatroników. Częstochowa: Politechnika Częstochowska 
Słownik Języka Polskiego (2017). Warszawa: PWN; dostępny na: https://sjp.pwn.pl 
Stopczyński, B. (2016). Chmura produktowa innowacją zmieniającą oblicze produktu na przykładzie samochodu (89-99). W: Z. Ślusarczyk, J. Janczewski (red.), Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2(23). 
Sundmaeker, H., Guillemin, P., Friess, P., Woelffle, S. (2010). Vision and challenges for realising the Internet of Things. The Cluster of European Research projects on the Internet of Things – CERP-IoT. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
Tabakow, M., Korczak, J., Franczyk, B. (2014). Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, 1(31). 
Tibbits, S., (2014). 4d Printing: multi-material shape change. Architectural Design, (84). 
van Krevelen, D.W.F., Poelman, R. (2010). A Survey of Augmented Reality Technologies, Applications and Limitations. The International Journal of Virtual Reality, 9(2). 
Wróbel, K. (2013). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych. Gdynia: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, 82(12).

 

Bohdan Pac
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Finansów, Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej/WSB University in Gdańsk

e-mail: bpac@wsb.gda.pl

Jerzy Kupiński
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Zakład Wsparcia Działań Morskich/Polish Naval Academy

e-mail: j.kupinski@amw.gdynia.pl

Model wykorzystania metod logistyki stosowanej do oceny programów i zasobów obronnych w procesie modernizacji sił morskich

 

The assessment methodology of programms and acquired assets included in modernisation process of polish naval forces with the use of the logistics applied methos

 

Opracowanie prezentuje model koncepcyjny oceny programów modernizacyjnych oraz pozyskiwanych, w ramach tych programów, zasobów obronnych dla Sił Morskich RP. Proponowane rozwiązanie oparte jest na implementacji metod wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz logistyce stosowanej, które umożliwiają dokonanie kwantyfikacji poszczególnych programów oraz zasobów obronnych, wspomagającej proces podejmowania decyzji oraz ułatwiającej alokację środków finansowych do poszczególnych zadań. Opracowanie stanowi przykład, jak metody wykorzystywane w zarządzaniu i logistyce stosowanej mogą być przydatne w ocenie istotności programów oraz pozyskiwaniu odpowiednich zasobów z punktu widzenia trafności, efektywności i skuteczności zakupów oraz zapewnienia ich szeroko rozumianej standaryzacji.

 

Słowa kluczowe: modernizacja, zasoby obronne, zarządzanie, logistyka.

 

The concept of modernisation programs and acquired military assets for the Polish Navy has been presented in the paper. The implementation of strategic management and logistics applied methods has been taken into account within the decision making process and finance allocation to the particular projects. The solution presented below is the good example how the management and logistics applied methods can be useful in order to define the gravity of particular programs and acquired assets considering the accuracy, efficiency, effectiveness and standardisation criteria.

 

Key words: modernisation, defence assets, management, logistics.

 

Bibliografia/References
Gabryelczyk, R. (2006). ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Warszawa: DIFIN. 
Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN. 
Kolman, R.(2013). Różne odmiany jakości. Warszawa: PLACET. 
Makowski, A. (2000). Siły Morskie Współczesnego Świata. Gdynia: IMPULS PLUS CONSULTING. 
NATO. (2010). Defence Planning Capability Survey 2010, AC/281-N(2010)0014-FINAL (EWG(R)). Bruksela: NATO. 
Pac, B. (2017). Koncepcja zarządzania programem modernizacji Marynarki Wojennej RP. Referat wygłoszony na: Ogólnopolskim Forum nt. ,,Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Gdynia. 
Pac, B. (2017). Wpływ interoperacyjności potencjału logistycznego i operacyjnego sił morskich 
i innych wybranych czynników na zdolności obronne Marynarki Wojennej RP. W: M. Michalski, 
Bolewski A. (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia (347 - 372). Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. 
Pac, B. (2018). Zarządzanie programem modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP 
a konsolidacja polskiego przemysłu stoczniowego (w druku). X Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej nt. ,,Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria 
i praktyka’’. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna. 
Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Warszawa: C.H. Beck. 
Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: PWN. Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN. Zimon, D. (2015). Logistyka stosowana. Warszawa: CeDeWu.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Szymon Mitkow

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki/Military University of Technology in Warsaw

e-mail: szymon.mitkow@wat.edu.pl

Anna Borucka
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki/Military University of Technology in Warsaw

​e-mail: anna.borucka@wat.edu.pl

Prognozowanie popytu na usługi transportu intermodalnego

 

Demand forecast for intermodal transport services

 

Celem artykułu było opracowanie modelu prognozowania popytu na usługi transportowe operatora intermodalnego. Na podstawie udostępnionych danych, dotyczących liczby eksportowanych kontenerów, przedstawiono proces opisania zjawiska na podstawie jego przeszłych obserwacji, a także jego ewolucji w przyszłości. Zaproponowano dwa modele: regresji oraz ARIMA. Dla każdego z nich dokonano predykcji przyszłych obserwacji. Otrzymane wartości prognoz porównano i na tej podstawie wybrano model opisujący lepiej badane zjawisko, tzn. dający mniejszy błąd prognozy.

 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, model ARIMA, model regresji, prognozowanie popytu.

 

In the article it was presented a model of demand forecast for intermodal operator transport services. Based on the shared data on the number of exported containers is presented the process of describing the observable occurrence on its past observations, as well as its evolution in the future. Two models were proposed: Regression and ARIMA. For each of them, was made a prediction of future observations. The received values for the predictions were compared and a model describing a better tested observable occurrence was chosen, i.e. that gives a smaller forecast error.

 

Key words: intermodal transport, ARIMA model, demand forecast, Regression model.

 

Bibliografia/References
Bielińska, E. (2007). Prognozowanie ciągów czasowych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Dittmann, P. (2000). Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 
Sokołowski, A. (2016). Prognozowanie i analiza szeregów czasowych. Materiały szkoleniowe. Kraków: StatSoft Polska. 
Czyżycki, R. Klóska, R. (2011). Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach. Szczecin: Economicus. 
Dittmann, P. Szabela-Pasierbińska, E. Dittmann, I. Szpulak, A. (2011). Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
Pawełek, B. Wanat, S. Zeliaś, A. (2013). Prognozowanie ekonomiczne Teoria przykłady zadania. Warszawa: PWN. 
StatSoft. (2006). Elektroniczny Podręcznik Statystyki, Kraków. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (28.02.2018). 

 

Joanna Kochańska 

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji/Wrocław University of Science and Technology

e-mail: joanna.kochanska@pwr.edu.pl

Anna Burduk 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji/Wrocław University of Science and Technology

​e-mail: anna.burduk@pwr.edu.pl

Identyfikacja marnotrawstwa w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych – case study

 

Waste identification in small production enterprises – case study

 

Artykuł opisuje możliwość wykorzystania narzędzi szczupłego zarządzania do doskonalenia procesów produkcyjnych w małych przedsiębiorstwach. Porusza kwestię obaw związanych z koncepcją Lean oraz wskazuje przyczyny świadczące o konieczności jej wdrożenia. W ramach studium przypadku nawiązano współpracę z rodzinną firmą produkcyjną, zlokalizowaną na terenie Dolnego Śląska, specjalizującą się w produkcji wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Bazując na pomiarach i obserwacjach przeprowadzonych na reprezentatywnych procesach, zidentyfikowano różne typy marnotrawstwa, którego wyeliminowanie pozwoliłby na rozwój firmy. Występujące problemy zobrazowano dodatkowo przy pomocy schematu przepływu materiału oraz diagramu spaghetti.

 

Słowa kluczowe: szczupłe zarządzanie produkcją, zarządzanie produkcją w małych przedsiębiorstwach, identyfikacja marnotrawstwa, przepływ materiału, diagram spaghetti.

 

The paper describes the possibility of using lean management tools to improve production processes in small enterprises. It raises the issue of concerns about the Lean concept and indicates the reasons for its implementation. As a part of the case study, a cooperation was established with a family production company located in Lower Silesia, specializing in the production of products adapted to the individual needs of customers. Based on measurements and observations carried out on representative processes, various types of waste were identified as a potential for improvement. The problems appearing are illustrated with the use of the material flow diagram and the spaghetti diagram.

 

Key words: lean manufacturing, production management in small enterprises, waste identification, material flow, spaghetti diagram.

 

Bibliografia/References
Baluch, N., Abdullah, C.S., Mohtar, S. (2012). TPM and lean maintenance – A critical review. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, (4), 850-857. 
Bednarz, K. Lean nie jest dobry dla naszej firmy. Obawy zarządzających. http://www.leancenter.pl (24.01.2018). 
Bhamu, J., Sangwan, K.S. (2014). Lean manufacturing: literature review and research issues. International Journal of Operations & Production Management, 34(7), 876-940. 
Byrne, A. (2013). Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management czyli jak prezesi, dyrektorzy i właściciele wykorzystują zasady Lean Management do transformacji swoich firm i do zwiększania wartości dostarczanej klientom. Wrocław: Lean Enterprise Institute Polska. 
Chen, J.C., Cox, R.A. (2012). Value Stream Management for Lean Office—A Case Study. American Journal of Industrial and Business Management, 2(2), 17-29. 
Chlebus, E., Helman, J., Olejarczyk, M., Rosienkiewicz, M. (2015). A new approach on implementing TPM in a mine - case study. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(4), 873-884. 
Czarnacka, E. Działanie systemu Lean Manufacturing oraz jego narzędzi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. http://ikmj.com (24.01.2018). 
de Suoza, B.L. (2009). Trends and approaches in lean healthcare. Leadership in Health Services, 22(2), 121-139. 
Doolen, T.L., Hacker, M.E. (2005). A review of lean assessment in organizations: An exploratory study of lean practices by electronics manufacturers. Journal of Manufacturing Systems, 24(1), 55-67. 
Ford, H. (2007). Dziś i jutro. Wrocław: ProdPress.com. 
Gautam, N., Singh, N. (2008). Lean product development: Maximizing the customer perceived value through design change (redesign). International Journal of Production Economics, 114(1), 313–332. 
Gostomczyk, B., Jaworski, J. (2013). Koncepcja lean enterprise a cechy charakterystyczne małego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (102), 61-69. 
Hill, A.V. (2011). The Encyclopedia of Operations Management. FT Press. 
Machado, C.V., Leitner, U. (2010). Lean tools and lean transformation process in health care. International Journal of Management Science and Engineering Management, 5(5), 383-392. 
Maskell, B.H., Kennedy, F.A. (2007). Why do we need lean accounting and how does it work? Journal of Corporate Accounting & Finance, 18(3), 59–73. 
Naga, V.K.J., Kodali, R. (2015). Lean Production: Literature Review and Trends. International Journal of Production Research, 53(3), 867–885. 
Podobiński, M. (2015). Barriers and limitations of implementing lean management concept – results of research. Management Sciences, 24(3), 112-122. 
Rodak, S. (2016). Leanowe analogie. http://logistyczny.com (24.01.2018). 
Steinberg, J.G., De Tomi, G. (2010). Lean mining: principles for modelling and improving processes of mineral value chains. International Journal of Logistics Systems and Management, 6(3), 279-298. 
Wu, YCJ. (2002). Effective Lean Logistics Strategy for the Auto Industry. The International Journal of Logistics Management, 13(2), 19-38. 
Yang, M., Hong, P., Modi, S.B. (2011). Impact of lean manufacturing and environmental management on business performance: An empirical study of manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 129(2), 251-261.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł