Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 07/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Marzenna Cichosz

Posiadanie lojalnych klientów a logistyka w firmach usługowych
Niniejszy artykuł powstał w wyniku projektu badawczego poświęconego zagadnieniom logistyki w firmach usługowych i lojalności klienta. Zasadniczym celem tego projektu było sprawdzenie, czy i na ile w polskich przedsiębiorstwach usługowych istnieje związek między posiadaniem informacji od lojalnych klientów a organizowaniem czynności w ramach szeroko rozumianej logistyki. Na wstępie badań postawiono tezę: "Baza lojalnych klientów, których potrzeby i preferencje są rozpoznane i monitorowane, dostarcza menedżerom kierującym firmą usługową informacje pozwalające sprawniej i efektywniej zarządzać czynnościami logistycznymi organizacji". Weryfikację tezy przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, w których wzięło udział 50 przedsiębiorstw usługowych działających na terenie Polski. Znaleźli się wśród nich operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, banki detaliczne, przedsiębiorstwa handlu detalicznego, stacje paliwowe, serwisy samochodowe oraz firmy kurierskie i operatorzy logistyczni.

Logistics in Service Industry and Customer Loyalty
This article is a result of research project aimed at investigating and analyzing relationship between both customer loyalty and efficient and effective logistics system. The main aim of doing the research was to verify whether exists and to what extent a relationship between information from loyal customers and management of logistics operations. The main thesis of the research: "The base of loyal customers, whose needs and wants are recognized and observed, provides information to service company management allowing for more effective and efficient management of logistics operations" has been developed and checked. Verification of the thesis has been performed based on poll research with input from fifty pure service companies operating in Poland, representing various branches: wireless and traditional telecom operators, retail banks, FMCG retailers, fuel retail stations, car service companies as well as courier services and logistics operators.

Beata Skowron-Grabowska

Nowe koncepcje zarządzania w łańcuchach dostawFunkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce konkurencyjnej wymaga poszukiwania nowych form współpracy. Koncepcje łańcuchów dostaw umożliwiają współpracę przedsiębiorstw, w wyniku której osiąga się efekty ekonomiczne. Efekty te stanowią podstawowy cel integracji przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, gdyż obecny stan rozwoju gospodarki wskazuje jednoznacznie, że procesy konkurencji występują nie tylko między przedsiębiorstwami, ale i między łańcuchami dostaw. Łańcuchy dostaw zapewniają optymalizację procesów zarządzania. W procesach tych wskazuje się na różnorodne uwarunkowania oraz warianty postępowania przedstawione w teorii zarządzania łańcuchem dostaw. Za podstawę rozważań przyjęto koncepcję czterech "C" oraz teorię zarządzania procesowym łańcuchem dostaw. Omówiono również relacje macierzowe, wskazując na potencjalne efekty ekonomiczne, wynikające ze współdziałania przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw.

New concepts of management in supply chain
Enterprises functioning, in competitive economy, requires seeking new forms of cooperation. Concepts of supply chains allows cooperation between companies and results of such collaborations are economic effects. The basic aim of enterprise integration in the supply chain is above mentioned economic effects, because present state of economy points at competitive processes, which take place not only between supply chains. Optimization of management processes is possible due to supply chains. Different conditions and variants of conducts are shown in the theory of supply chain management. As the base 4"C" concept is taken and the theory of processes supply chain management. Matrix relations are described as well, pointing at economic effects, appear from collaboration between enterprises in the frame of supply chain.

Andrzej Buszko

Tryb projektowania logistycznej organizacji wirtualnej
Zmiany jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce skłaniają przedsiębiorstwa do wykorzystywania związków wirtualnych. Sprzyjają temu postępująca globalizacji i dynamiczny rozwój nauki oraz technologii informatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie trybu projektowania logistycznej organizacji wirtualnej. Przedstawiono podstawowe zasady i mierniki oceny zachodzących procesów.

The way of design of virtual logistic company
The changes in modern economy make companies use the virtual relations. The globalization and the increase of knowledge assets including information technology help such a process. The aim of this paper is to present the way of design the virtual logistic company. The basic rules and indicators of above process were elaborated.
E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Wymiana doświadczeń na temat e-zakupów podczas Supply Management Forum (2)Firma Procuri to znany dostawca systemów wspomagających zarządzanie zakupami, które oferuje w schemacie on demand (na żądanie). Procuri jest również organizatorem cyklu spotkań Supply Management Forum. W ramach tych spotkań menedżerowie działów zakupów przedsiębiorstw z różnych branż mają możliwość: wysłuchać prezentacji przygotowanych przez przedstwicieli firmy, które z powodzeniem wdrożyły i stosują e-zakupy; zapoznać się z case study wiodących firm z ich branż; porozmawiać w nieformalnej atmosferze ze swoimi odpowiednikami z innych firm; przetestować narzędzia wspomagajace e-zakupy, oferowane przez organizatora imprezy, firmę Procuri. W tym roku spotkania odbywały się od kwietnia do czerwca kolejno w Londynie, Sztokholmie, Nowym Jorku, Chicago, San Jose oraz Huston.

Edukacja ekonomiczna

Zdzisław Sarjusz-Wolski

Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego
Pod pojęciem ekonometria zwykło się rozumieć "naukę o mierzeniu zależności zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych oraz od zjawisk przyrodniczych, technicznych, demograficznych i socjologicznych w celach poznawczych i predyktywnych." Nauka ta posługuje się szerokim aparatem matematycznym, a zwłaszcza analizą matematyczną, rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką matematyczną. Jest ona obecna w programach nauczania uczelni ekonomicznych od wielu lat, a od pewnego czasu przenika do programów szkół wyższych o innym profilu (np. rolniczym). Znajduje również coraz większe zastosowanie w biznesie. A wszystko to dzięki powszechności komputerów, umożliwiających stosowanie w codziennej praktyce gospodarczej - na ogół skomplikowanych i wymagających żmudnych obliczeń - metod ekonometrycznych. Szczególnie przydatnymi do tego celu są specjalistyczne programy jak np. czy STATGRAPHICS czy STATISTICA. Jednak i arkusz kalkulacyjny EXCEL, dzięki licznym jego funkcjom, może się w znacznym stopniu okazać wystarczający dla ekonometrycznego modelowania, spełniającego wspomniane cele.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł