Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 07/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Hubert Kardasz

Rola zakupów i jej wpływ na praktyki biznesowe (1)
Trwa dyskusja wśród praktyków i naukowców na temat roli, jaką zakupy pełnią w przedsiębiorstwach. Większość twierdzi, ze zakupy stają się strategiczną funkcją przedsiębiorstwa, która pełni istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W tym roku miała miejsce pierwsza próba zbadania tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Badanie dotyczące roli zakupów zostało przeprowadzone przez firmę doradczą Marketplanet i redakcję polskiego wydania "Harvard Business Review". Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania: "Jaka jest rola zakupów" oraz "Jak rola zakupów wpływa na praktyki biznesowe przedsiębiorstw". Badanie ujawniło że wciąż większość firm traktuje zakupy jako operacyjną funkcję przedsiębiorstwa. Z drugiej strony grupa firm, która deklarowała strategiczną rolę zakupów, była znaczna. Badanie pokazało również, że te firmy wykształciły specyficzne dla nich praktyki biznesowe w zakupach.

Role of purchasing and its influence on business practices
There is a discussion among practitioners and academicians what role purchasing is playing in corporations. Most claim that purchasing is becoming a strategic function which plays an important role in gaining competitive advantage. This year there has been a first attempt to investigate this phenomenon among polish companies. Research concerning role of purchasing has been conducted by Markeplanet and Polish Edition of Harvard Business Review. Research has tried to respond to main two questions: "what is the role of purchasing" and "how does role of purchasing influence business practices". Study revealed that still majority of the companies treat purchasing as an operational function. However the group of companies which has claimed strategic importance of corporate purchasing is considerable. Research has also shown that those companies which treat purchasing strategically have developed 8 distinct business practices.

Ewa Ratajczak

Drewno źródłem materiałów i energii
Zagadnienie racjonalności i efektywności alternatywnych kierunków wykorzystania zasobów drzewnych nabiera coraz większego znaczenia w skali nie tylko kraju, ale również Europy, a nawet staje się problemem globalnym. Do niedawna, zwłaszcza w Polsce, drewno było głównie cenionym źródłem wielu materiałów. Jednak zobowiązania wynikające z konieczności harmonizacji polityki energetycznej kraju z polityką Unii Europejskiej, zakładającej wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym, spowodowały pojawienie się zwiększonego zapotrzebowania na drewno jako źródło biomasy. Sektor energetyczny stał się konkurentem dla branż drzewnych w dostępie do tego surowca, szczególnie dla przemysłu płyt drewnopochodnych. W sytuacji dobrej koniunktury prowadzi to do deficytu drewna na rynku i problemów zaopatrzeniowych w branżach drzewnych, choć w polityce gospodarczej Polski zakłada się, że zużycie drewna na cele energetyczne nie powinno powodować jego niedoborów dla celów przemysłowych. Wynika to z dużego znaczenia branż drzewnych, zwłaszcza meblarstwa (stosującego płyty drewnopochodne), dla gospodarki narodowej oraz z faktu, że wartość dodana w wypadku tworzyw drzewnych, mebli czy papieru jest wielokrotnie większa niż w wypadku drewna wykorzystanego jako opał. Ważną kwestią jest przy tym zagospodarowanie innych - poza drewnem z lasu - potencjalnych zasobów tego surowca (np. z plantacji drzew szybko rosnących, drzewnych odpadów przemysłowych czy drewna poużytkowego).

Wood as a source of material and energy
The issue of rationality and effectiveness of alternative lines of wood resources use has been becoming more and more significant at a national scale as well as European scale, and it has even become a global issue. Till recently wood was a valued source of many materials, especially in Poland. However commitments stemming from the necessity of harmonization the country's energy policy with EU policy, which assumes an increase in the share of renewable energy in the energy balance, brought about an increased demand for wood as a source of biomass. For the wood industries the energy sector has become a competitor for wood raw material, this is the case especially of the wood-based panels industry. Under well business condition this leads to a wood deficit on the market and supply problems in the wood industries, although in Poland's economic policy it has been assumed that wood consumption for energy purposes should not cause its shortage for industrial purposes. This assumption results from a great significance of the wood industries for the national economy, especially furniture industry (using wood-based panels), and from the fact that added value in the case of composite wood products, furniture or paper is many times higher than in the case of wood used for fuel. Another important issue is management of other than wood from the forest potential resources of this raw material (e.g. quick growing tree plantations, industrial wood waste or post-consumer wood).

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Zarządzanie pozycjami asortymentowymi w sklepie internetowym
Celem artykułu jest określenie czynników, od których zależy dobór asortymentu w magazynie w sklepie internetowym oraz poziom stanów magazynowych. Poruszono w nim problem tzw. "długiego ogona", który należy uwzględnić w zarządzaniu asortymentem magazynowym. W tym celu zaproponowano zagregowany wskaźnik ułatwiający dobór towarów w magazynie. Przedstawiono procedurę jego konstrukcji oraz przykładowe wyliczenia. Kluczowymi czynnikami, które powinno się uwzględniać przy planowaniu stanów magazynowych są: wielkość sprzedaży w ostatnim miesiącu, długość okresu w którym asortyment jest sprzedawany, cena towaru, promocja, liczba zapytań do serwera wyświetlenia danego towaru, koszty magazynowania, koszty transportu i inne. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2007 r. w polskich sklepach internetowych.

The management of range of goods in Internet shop
The aim of this paper is to identity factors, which have influence on choosing of range in the stock in internet shop and stock level in the stores. This paper presents problem of the long tail, which accordingly to the authors, should be taken into consideration during management of range in stock. Therefore, an aggregated index was proposed, which could make choosing of goods for stock easier. The procedure of its construction and examples of index calculation were presented. The key factors for planning stock level are: quantity of sale in the last month, sale period, price of good, promotion, number of queries sent to server, stock cost, transport cost and so on. A theoretical analysis is illustrated by research results. This research was conducted on polish internet shops on November 2007. Polish internet shops have wide range of stock management and stock level. It is important to notice, that only a few percent of internet shops divide goods in groups accordingly to quantity of stock level.

Jacek Szołtysek

Kierunki poszukiwań rozwiązań problemów z przemieszczaniem się we współczesnych miastach
Liczne przesłanki wskazują na to, że miasta będą stawać się w coraz większym stopniu miejscem poważnych konfliktów wynikających z problemów w sprawnym przemieszczaniu się. Problemy z mobilnością przejawiają się poprzez zjawisko narastającej kongestii. Aby walczyć z tym zjawiskiem, logistyka miejska musi sięgać do rozwiązań stosowanych w innych dyscyplinach naukowych, takich jak np. eksperymenty psychologiczne, data mining, symulacje komputerowe, reprezentatywne badanie opinii, analizy przypadków i inne.

Searching directions of finding solutions for problems with movement in modern cities
This paper deals with problems connected with main directions of finding solutions for problems caused by congestion in contemporary cities. There are mainly two areas of interest - fright and passenger movements. Both of them are limiting cities possibilities of development and competition abilities. These areas of fighting with congestion have their solutions in strictly engineering and organizational activities, but the most important is to have citizens on side of proposed solutions. This is why city logistics has to attract some solutions from different areas of science - this is why interdisciplinary of solutions has such a great importance.

Anna Maria Jeszka

Zarządzanie pojemnikami zwrotnymi w branży motoryzacyjnej na przykładzie spółki Volkswagen Poznań
Volkswagen Poznań realizuje dostawy komponentów i materiałów w opakowaniach zwrotnych. Zarządzanie obrotem tych pojemników (także pustych) w całym łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, odbiorcami i dostawcami stanowi prawdziwe wyzwanie. Główną przewagą opakowań zwrotnych nad opakowaniami jednorazowego użytku jest to, że są ekologiczne. Dochodzą natomiast kwestie organizacji dostaw pustych pojemników do dostawców, składowania, mycia i ewentualnych napraw.

Returnable container management in the automotive industry.
The case of Volkswagen PoznańVolkswagen Group deliveries its components using the returnable containers. The challenge is the management of these containers between manufacturer, suppliers and receivers in the whole VW forward and reverse supply chain. Returnable transport items have one most important advantage: they are more ecological than one-way packaging but need effective empties handling, storage, cleaning, tracking, repairing.

Sporne sprawy cywilnoprawne pomiędzy obcokrajowcem i stroną polską
W praktyce obrotu gospodarczego powstaje problem, które prawo (prawo właściwe) ma zastosowanie do stosunków osobistych i majątkowych pomiędzy obcokrajowcem i obywatelem polskim, nazywanych często stosunkami zagranicznymi, gdy dojdzie do sporu; według których przepisów (właściwych dla powoda lub pozwanego) ma być prowadzony proces. Stosunki zagraniczne mogą dotyczyć podmiotów - stron postępowania, a więc osób fizycznych lub prawnych o różnym obywatelstwie lub, gdy jedna ze stron ma miejsce pobytu lub miejsce zamieszkania za granicą. Mogą też odnosić się do przedmiotu procesu lub przedmiotu sporu, gdy przedmiot sporu znajduje się za granicą, gdy zobowiązanie powstało za granicą lub gdy umowa ma być wykonana za granicą.

Stanisław Wesołowski

Marketing i logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Obszerna już na naszym rynku wydawniczym literatura z zakresu wymienionych w tytule zagadnień została uzupełniona książką Tadeusza Wojciechowskiego zatytułowaną "Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem". Autor wyjaśnia, że nie jest jego zamiarem proponowanie nowego, odrębnego od dotychczasowych systemu zarządzania firmą. Podstawą proponowanej koncepcji jest realna potrzeba zwiększenia roli zarówno marketingu, jak i logistyki w istniejącym systemie zarządzania przedsiębiorstwem.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł