Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 07/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Karolina  Kolińska
Adam Koliński

Możliwości alokacji nowych powierzchni magazynowych w województwie pomorskim
W dzisiejszych czasach wykorzystywanie obiektów magazynowych w outsourcingu stało się powszechnym rozwiązaniem. Koszty budowy i utrzymania obiektu magazynowego są nieporównywalne z przychodami, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz częściej zatem w łańcuchach dostaw wykorzystuje się powierzchnie magazynowe oferowane przez centra magazynowe i logistyczne oraz inne obiekty magazynowe. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają obecny stan powierzchni magazynowych w województwie pomorskim, proponując jednocześnie nową alokację z uwzględnieniem modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej.

Possible future allocation of warehouse space in the Pomorskie region
Nowadays, the use of storage in outsourcing has become a universal solution. The costs of construction and maintenance of storage facility are not comparable to the revenue, in particular small and medium-sized enterprises. Increasingly, therefore, the supply chains used by the guaranteed storage warehouse and logistics centers, and other storage facilities. In this article authors present the current state of the storage locations in the Pomorskie region, while proposing a new allocation, including the modernization and expansion of road and rail infrastructure.

Maciej Urbaniak

Kryteria wstępnej i okresowej oceny dostawców
Coraz częściej firmy, chcąc ograniczać ryzyko związane z zakupami, wykorzystują systemy oceny wstępnej i okresowej dostawców. Podstawowymi kryteriami tej ewaluacji oprócz ceny (oraz formy finansowania transakcji, upustów, możliwości negocjacji warunków) są: zapewnienie wymaganego poziomu jakości technicznej (poparta certyfikatami produktowymi), zdolności techniczne i organizacyjne dostawcy w zakresie wielkości wolumenu dostawy, szerokość oferowanego asortymentu, wdrażanie innowacji produktowych, terminowość i elastyczność dostaw, świadczenie usług serwisowych przed sprzedażą (projektowania rozwiązań, doradztwa technicznego) oraz po sprzedaży (dostawy, instalowanie), serwis techniczny (naprawy i konserwacje), serwis informacyjny (szkolenia i doradztwo).

Criteria of initial and periodical evaluation of suppliers
The aim of the article is to present the result of the empirical studies which are concern with the criteria which may determine an initial as well as a periodical evaluation of a suppliers. The survey results indicated that these criteria used by the companies comprise: the level of the offered technical quality, competitive price conditions, timely deliveries, favorable payment deadlines, implemented quality system, satisfactory level of assistance, responding to complaints. Many companies also assess suppliers on the basis of their level of management focusing on their system of certificates (ISO 9001, ISO 14001). They are also auditing periodically suppliers.

Jacek Szołtysek
Sebastian Twaróg

Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki
Logistyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin wiedzy. Rozwój ten przejawia się w nowych zastosowaniach logistyki. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego na gruncie polskim zastosowania logistyki - w gospodarowaniu zasobami krwi.

Management of blood's resources as a new logistics approach
Logistics belongs to the most dynamic developing fields of knowledge. Its development is manifesting by new implementations of logistics. The aim of this paper is to present the management of blood's resources, which is a new concept in polish theoretical approach.

Marzanna Witek-Hajduk

Import jako bierna forma internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw
Celem artykułu jest analiza zastosowania importu jako biernej formy umiędzynarodowienia w działalności polskich średnich i dużych przedsiębiorstw branży chemicznej, elektromaszynowej, spożywczej i przemysłu lekkiego. W tym celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach dwu projektów badawczych: projektu badawczego "Modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do UE", zrealizowanego przez autorkę na próbie 257 przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, spożywczego i chemicznego, finansowanego ze środków na naukę w latach 2007-2009, oraz projektu badawczego "Strategie polskich przedsiębiorstw na ryku Unii Europejskiej" zrealizowanego przez A. Sznajdra i autorkę na próbie 61 firm przemysłu lekkiego. Do gromadzenia danych wykorzystano metodę ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Import as the passive (outward) mode of Polish medium and large companies internationalization
Poland's joining the EU triggered numerous changes in the country's business environment. This new reality implied the necessity for reworking the existing internationalization strategies. The accession gave a boost to inward and outward internationalisation of the Polish enterprises. The article comprises an attempt at evaluation of the Polish enterprises import a few years after the accession to the European Union. The paper is based on results of CATI interviews run in 2008 in 318 Polish companies, including 59 from the chemical industry, 124 from the electromechanical industry, 74 from the food processing industry and 61 - from the light industry. According to the surveys, import, especially from the European Union, is the important form of Polish companies internationalization. Import is equally important for large-sized Polish enterprises and for medium ones. There were some changes in the size and structure of polish medium and large-sized enterprises import and also changes in the size and structure of polish chemical, electromechanical, food processing and light industries companies import in comparison to the period before the Polish accession to the EU.

Edukacja ekonomiczna

Katarzyna Szczerba

Instytucje zajmujące się wywiadem gospodarczym
Niniejszy artykuł jest poświęcony najważniejszym instytucjom działającym na rynku wywiadu gospodarczego. Autorka zajmuje się przede wszystkim funkcjonowaniem wywiadowni handlowych, ale również działaniami agencji ratingowych, służb celnych, kancelarii prawnych, wywiadu rządowego oraz biur informacji gospodarczej. W artykule zostały przedstawione modele biznesowe wymienionych instytucji. Sytuacja na rynku wywiadowni handlowych jest silnie uzależniona od kryzysu, z którym mamy właśnie do czynienia. Przedsiębiorstwa zaczęły przywiązywać większą wagę do wypłacalności swoich kontrahentów i dlatego też częściej korzystają z usług profesjonalnych wywiadowni gospodarczych.

Institutions of business intelligence
The following article concerns the institutions of business intelligence in today's world. In general there are main players on the market described in details, such as rating agencies, the governmental intelligence, attorneys and professional business intelligence companies. I have introduced some business models of these institutions and the differences between them. The situation on the information market strongly depends on the deep crisis that has just begun. The companies started to pay more attention to their clients and suppliers. That is why they but the business reports from the professionals more often nowadays.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł