Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Spis treści
 
Wojciech Hładoń
Metody usprawniania funkcjonowania jednostek dystrybucyjnych operatora logistycznego
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w centrum dystrybucyjnym jednego z czołowych operatorów logistycznych w Polsce. Badania te miały na celu wskazanie działań, które należałoby podjąć, aby obniżyć koszty funkcjonowania centrum dystrybucyjnego, podnieść poziom obsługi klienta, a także wyznaczyć potencjalne kierunki rozwoju oferty usługowej centrum dystrybucyjnego.
 
Methods of improving functioning processes in logistics operator’s distribution units
In the article the results of research carried out in distribution center of one of the main logistics operators in Poland were presented. The aim of this research was to find out how to lower the costs and improve customer service, as well as to show potential directions of development as far as service offer is concerned.
 
Józef Stokłosa, Tadeusz Cisowski
Karty paliwowe jako jeden z elementów systemu zarządzania flotą pojazdów
Znaczący udział w kosztach eksploatacyjnych przedsiębiorstw transportu drogowego stanowią koszty paliw. Doskonałym narzędziem do kontrolingu tego typu wydatków są karty paliwowe. W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze karty paliwowe emitowane zarówno przez firmy niezależne, takie jak DKV, UTA, Eurotrafic, jak i karty wydawane przez koncerny paliwowe: karty BP Plus, EuroShell, PKN Orlen, Lotos Biznes. Na przykładzie kart Routex Statoil przedstawiono zarządzanie gospodarką paliwową w przedsiębiorstwie transportowym.
 
Fuel cards as a part of optimize cost control fleet management system
Significant share in cost of road transport companies make up of the fuel cost. Fuel cards are very efficient instrument for optimize cost control by fleet manager. There are many different types of fleet cards with each offering various incentives and reporting systems to help people maintain cost effective fuel budgets. In this article has been presented most popular fuel cards issued by companies like DKV, UTA, Eurotraffic and fuel companies BP Plus, EuroShell, PKN Orlen, Lotos Biznes. Routex Statoil fuel card is a case of Control costs and consumption through effective fuel card management.
 
Leszek Bylinko
Wybrane problemy finansowania projektów związanych z logistyką miejską w Polsce
Autor przedstawia głównych aktorów logistyki miejskiej i najważniejsze uwarunkowania rozwoju miasta. Artykuł wskazuje na ścisłe związki między jakością życia w mieście i jakością infrastruktury transportowej miasta. Przedstawiono w nim również główne problemy związane z niską absorpcją funduszy unijnych i ich efektywnym wykorzystaniem.
 
Challenges in financing of projects in city logistics in Poland
The author presents the main actors of city logistics and key determinants of urban development. This paper shows the close relationship between the quality of city life and the quality of urban transport infrastructure. This paper presents the main problems in absorption of EU funds and their effective use.
 
Edward Michlowicz
Metody TPM i lean flow w dziale transportu
Większość nowoczesnych przedsiębiorstw wprowadza do zarządzania zasady znane jako chude, wyszczuplone (lean). Jedną z metod proponowanych przez Lean Management jest Kompleksowe Utrzymanie Sprawności Maszyn – TPM (Total Productive Maintenance). Znane są  aplikacje tej metody w odniesieniu do systemów produkcyjnych. TPM można także wykorzystać do poprawy jakości działania systemów transportu wewnętrznego. W artykule przedstawiono podstawowe zasady stosowane w metodzie TPM, a także możliwości jej wykorzystania w magazynie wyrobów przygotowanych do dystrybucji. Możliwe do uzyskania efekty przedstawiono na konkretnym przykładzie z branży FMCG.
 
TPM and lean flow methods in internal transport
Most of modern companies implement a principle known as  “lean” to the management. One of the methods proposed by Lean Management is a TPM (Total Productive Maintenance). There are applications of this method in relation to production systems. TPM can also be used to improve the quality of internal transport systems. The article presents the basic principles of TPM used in the method, as well as its use in stock products ready for distribution.
 
 
Edukacja ekonomiczna


Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel 
Źródła zasilania finansowego sektora MŚP w Polsce
Autorzy podjęli próbę systemowego ujęcia źródeł zasilania finansowego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na wstępie podano obowiązujące definicje kategorii przedsiębiorstw według wielkości. Źródła zasilania finansowego MŚP zostały podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. W drugiej grupie środki finansowe zostały wydzielone ze względu na rodzaj, miejsce pochodzenia oraz formę realizacji wsparcia, tj. finansowanie zwrotne i bezzwrotne. Omówiono również pomocniczą rolę funduszy pożyczkowych w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.
 
Financing sources of the small and medium enterprises in Poland
The authors made an attempt of systemic approach to the financing of the micro, small and medium enterprises sector (MŚP). Introduction contains binding definitions of the enterprises’ categories according to their size. Financing sources of the MŚP have been divided into internal and external ones. The second group contains differentiation of the financial resources according to their type, place of origin and the form of support being provided i.e. repayable and non-repayable financing. Discussed was also an auxiliary role of the loan funds as an access to the external financing sources.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł