Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek

 

Potencjał logistyki w realizacji ambicji miasta

 

The potential of logistics in city ambitions implementation

 

Streszczenie:

 

Artykuł poświęcono rozważaniom na temat miejsca i znaczenia logistyki we wspieraniu programów/strategii rozwoju miast, dążących do zwiększenia swojej innowacyjności i kreatywności. Na tym tle zidentyfikowano miejsce logistyki miasta w tych procesach.

 

Słowa kluczowe: miasto kreatywne, miasto innowacyjne, logistyka, logistyka miasta, logistyka społeczna.

 

Summary:

 

The paper is devoted to considerations on the place and role of logistics in programmes/ strategies implementation processes support, while cities are tending to be more innovative and creative. Above this the Author identified the role of city logistics in these processes.

 

Key words: creative city, innovative city, logistics, city logistics, social logistics.

 

Michał Marciniak, Maciej Szymczak

 

Big data w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 

Using big data in supply chain management

 

Streszczenie:

 

Zmaganie się z konkurencją na rynku globalnym oraz rywalizacja w warunkach nietrwałych przewag konkurencyjnych wymagają od przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw znacznie większego niż dotąd zaangażowania w zakresie analityki biznesowej. Oznacza to konieczność analizy dużych zbiorów danych o niejednorodnym charakterze, co jest niezbędne dla szybkiego odczytywania (często słabych) sygnałów nadchodzących zmian. Na tym gruncie wyrosła koncepcja big data, która wskazuje, że nie wystarczą już dzisiaj dotychczasowe narzędzia analityczne, że trzeba stosować bardziej zaawansowane metody matematyczne i znaczną moc obliczeniową. Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę stosowania zaawansowanych metod analizy danych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach nietrwałej przewagi konkurencyjnej.

 

Słowa kluczowe: big data, analityka biznesowa, zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Summary:

 

Coping with competition on the global market and competing under conditions of transient competitive advantage require much more engagement of companies and their supply chains in the field of business intelligence. This indicates the need for analyzing large, heterogeneous data sets which is necessary for fast reading of upcoming changes signals (often weak). On this basis the concept of ‘big data’ grew up. It indicates that already existing analytical tools are not sufficient today. There’s an urgent need to use more advanced mathematical methods and substantial computing power. The objective of this paper is to indicate the need to use advanced data analytics in supply chain management under transient competitive advantage.

 

Key words: big data, business analytics, supply chain management.

 

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk

 

Motywy wytwarzania produktów pod markami innych producentów

 

Motives of manufacturing brands on behalf of another manufacturers

 

Streszczenie:

 

W ostatnich latach coraz więcej producentów wytwarza produkty pod markami i na zlecenie innych przedsiębiorstw, w tym detalistów i producentów. Brakuje jednak badań dotyczących motywów, jakimi kierują się producenci wytwarzający produkty oznaczone markami innych producentów.

 

Celem artykułu jest więc odpowiedź na następujące pytanie badawcze: jakie są motywy podejmowania przez producentów współpracy w zakresie wytwarzania produktów pod markami innych producentów?

 

W celu odpowiedzi na to pytanie zrealizowano badania ilościowe metodą ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI wspomaganą metodą CAWI na łącznej próbie 300 losowo wybranych średnich i dużych polskich producentów artykułów spożywczych.

 

W wyniku badań empirycznych potwierdzono tezę, że kluczowymi motywami wytwarzania produktów pod markami innych producentów są motywy ekonomiczno-finansowe, a mniejsze znaczenie mają motywy relacyjne oraz motywy konkurencyjne i rynkowe.

 

Słowa kluczowe: marki producentów, motywy wytwarzania pod markami innych producentów, kooperencja (koopetycja) między producentami.

 

Summary:

 

In recent years, more and more manufacturers produce brands on behalf of another companies, including retailers and another manufacturers. There is a lack of papers on the topic of the motives of manufacturing brands on behalf of another manufacturers.

 

The aim of this paper is therefore to answer the following research question: what are the motives of manufacturing brands on behalf of another manufacturers?

 

CATI and CAWI technology methods were employed to collect data and 300 telephone interviews with respondents from medium and large-sized Polish food companies were completed.

 

As a result of empirical research, it has been confirmed that in the food industry economic and financial objectives are the key motives of manufacturing brands by on behalf of another manufacturers.

 

Key words: manufacturers brands, motives of manufacturing brands on behalf of another manufacturers, coopetition between manufacturers.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Kamila Adamus, Monika Górska

 

Determinanty jakości usług transportowych w logistycznej obsłudze klienta

 

Determinants of quality transport services in the logistics consumer service

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z jakością usług świadczonych w przedsiębiorstwach logistycznych. Dokonano analizy i oceny usług wybranego przedsiębiorstwa transportu przewozowego. W tym celu w pierwszej kolejności scharakteryzowano profil działalności podmiotu. Następnie dzięki zastosowaniu metody SERVQUAL dokonano oceny świadczenia jakości usług wykorzystując do tego celu osoby bezpośrednio związane z tym procesem – wybranych klientów przedsiębiorstwa. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na ocenę jakości usług i wskazanie kierunków doskonalenia.

 

Słowa kluczowe: jakość usług, transport, metoda SERVQUAL.

 

Summary:

 

The paper presents selected issues associated with the quality of services provided in logistics companies. The analysis and evaluation of selected company services in freight transport industry was made. For this purpose profile characterization of the entity was carried. Then, through the use of SERVQUAL method an assessment of quality of service was done. For this purpose the persons directly associated with this process - selected enterprise customers - was used. The obtained results allow to assess company's quality of services and indicate the directions for improvement.

 

Key words: quality of services, transport, SERVQUAL method.

 

 

 

W najblizszym numerze:

 

Sławomir Bartosiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Logistyki

 

Analiza sieci centrów logistycznych we Włoszech

 

Network analysis of logistics centres in Italy

 

Streszczenie:

 

Cel artykułu: Dokonanie identyfikacji centrów logistycznych we Włoszech, ich analizy i na tej podstawie przeprowadzenie oceny konkurencyjności.

 

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: Poprzez opracowaną metodologię oceny dokonano wyboru najlepszego centrum logistycznego pośród ośmiu funkcjonujących podmiotów gospodarczych tego typu na włoskim rynku usług logistycznych. Ocenę konkurencyjności przeprowadzono wykorzystując metodę wielokryterialnej analizy systemowej Bellingera poprzez wyznaczenie pozycji danego centrum logistycznego, uwzględniając jego zasoby, możliwości, szanse i potencjał w stosunku do struktury rynku.

 

Główne wyniki badań/analiz: Z przeprowadzonych badań wynika, że „Interporto sud Europa S.p.A.” – Centrum Logistyczne w Marcianice jest liderem na włoskim rynku usług logistycznych. Łączna ocena uzyskana przez to centrum wynosi 86,7 punktów. Pozycja wicelidera przypadła „Interporto Merci Padova S.p.A.” – Centrum Logistyczne w Padwie z wynikiem 65,0 punktów. Ostatnia pozycja przypadła Centrum Logistycznemu w Weronie „Interporto Quadrante Europa”, które uzyskało 48,9 punktów.

 

Implikacje praktyczne: Autor przedstawił aktualny stan wiedzy na temat funkcjonujących centrów logistycznych na włoskim rynku usług logistycznych. Następnie przeprowadził ocenę konkurencyjności centrów logistycznych w Polsce. Wykorzystana metoda analityczna opracowana przez Autora w sposób mało skomplikowany i bez stosowania złożonych metod matematycznych daje wymierne wyniki.

 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, centra logistyczne we Włoszech, wielokryterialna analiza systemowa.

 

Summary:

 

Purpose of the article: Identification of logistics centers in Italy, their analysis, and evaluation of competitiveness on this basis.

 

Type of research methodology/research approach which has been used: Establishment of the evaluation methodology allowed to select the best of eight logistics centers operating on the Italian logistics services market. The evaluation of competitiveness has been carried out using the Bellinger`s Method by determination of the position of a logistics center, taking into account its resources, capabilities, opportunities and potential in relation to the structure of the market.

 

Key findings/analysis: The study shows that “Interporto Sud Europa SpA” - Logistics Center in Marcianice is a leader in the Italian market for logistics services. The total assessment obtained by this center is 86.7 points. The second position achieved “Interporto Merci Padova SpA” - Logistics Centre in Padua with a score of 65.0 points. The last place belongs to logistics center of Verona “Interporto Quadrante Europ”, with 48.9 points.

 

Practical implications: The author presents the current state of knowledge regarding regarding already functioning logistics centers in the Italian logistics services market. The author analyses the competitiveness of logistics centers in Poland. The analytical method developed by the author helps to achieve the measurable results without having to use complex mathematical methods.

 

Key words: competitiveness, logistics centers in Italy, multi-criteria analysis of the system.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł