Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Roman Domański, Łukasz Hadaś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Kształtowanie systemu logistycznej obsługi klieneta w warunakach realizacji strategii omnichannel

 

Shaping of the logistics customer servis system in the conditions of implementation omnichannel strategy

 

Streszczenie:

 

Współczesny klient ma prawo dokonać zakupu przez najbardziej dogodny dla siebie (dowolny) kanał dystrybucji, oczekując takiego samego poziomu obsługi, niezależnie od wybranej formy sprzedaży. Stawia to systemy dystrybucyjne dostawców przed ogromnymi wyzwaniami logistycznymi. Artykuł skupia uwagę na najbardziej zaawansowanej formie sprzedaży wielokanałowej – omnichannel. Pierwsza część pracy zogniskowana jest wokół przeglądu literatury z dziedziny omnichannel – jej podsumowaniem jest wyspecyfikowanie cech charakterystycznych tej formy sprzedaży wielokanałowej. Druga część pracy koncentruje się wokół analizy profilu współczesnego klienta i wynikających z tego wymagań dla systemów dystrybucji – jej podsumowaniem jest rekomendacja działań w zakresie obsługi logistycznej w warunkach omnichannel z perspektywy jego czterech głównych składowych: czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. W konkluzjach autorzy formułują wnioski na temat wyzwań biznesowych i badawczych w ramach nurtu omnichannel.

 

Słowa kluczowe: dystrybucja, sprzedaż wielokanałowa (omnichannel, multichannel),obsługa klienta.

 

Summary:

 

Today's customer has the right to choose the most convenient for yourself (whichever) distribution channel, expecting the same level of service, regardless of the form of sales. This puts distribution systems of suppliers enormous challenges of logistics. Article focuses on the most advanced form of multichannel sales - omnichannel. The first part of the work is focused around a review of the literature of omnichannel - summary the specific characteristics of this form of multi-channel sales. The second part of the work focuses on the analysis of the profile of today's consumers and resulting hence requirements for distribution systems - recommendation of activities in the field of logistics in omnichannel conditions from the perspective of its four main components: time, reliability, communication and convenience. In summary the authors formulate conclusions about the business and research challenges within the omnichannel mainstream.

 

Key words: distribution, omnichannel, multichannel, customer service.

 

Sławomir Dorosiewicz
Szkoła Główna Handlowa, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Badań Ekonomicznych

Krótkookresowe prognozy przewozów ciężarowym transportem samochodowym w Polsce

 

Short-term forecasts of of freight transport in Poland

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wyniki badań koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce oraz prognozy w zakresie przewozów ładunków dla okresu 2017-2018. Badania koniunktury, prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS), bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych w odstępach kwartalnych do przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków. Wyniki dostarczają informacji o bieżącej sytuacji firm transportowych i spodziewanych jej zmianach w perspektywie krótkookresowej.

 

Słowa kluczowe: transport, koniunktura, prognozowanie.

 

Summary:

 

This paper presents the results of business climate surveys in Poland for truck transport and forecasts for freight transport for the period 2017-2018. Business survey conducted at the Institute of Automotive Transport (ITS) is based on data collected from quarterly questionnaires sent to companies carrying out domestic and international freight transport. The results provide information on the current situation of transport companies and expected short-term changes.

 

Key words: transport, business activity, forecasting.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Natalia Pawlak, Przemysław Niewiadomski
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Implikacje i bariery partnerstwa z dostawcami – case study

 

Implications and barriers of partnership with suppliers – case study

 

Streszczenie:

 

Współcześnie, ze względu na szybkość zmian, jakie dokonują się w naszym otoczeniu, rosnące koszty, ryzyko niepowodzenia, realizacja złożonych projektów inwestycyjnych bez współpracy z tym dynamicznym otoczeniem jest praktycznie niemożliwa. Wychodząc od powyższych stwierdzeń nakreślono, że przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji będą związki kooperacyjne w układzie dostawca - wytwórca. W związku z tym za zasadne uznano zidentyfikowanie obszarów w działalności przedsiębiorstwa istotnie implikowanych tworzeniem rozbudowanych układów kooperacyjnych. Podjęto badania, których zasadniczym celem wyznaczono ustalenie skali wpływu współpracy ze stałymi dostawcami na określone obszary działalności przedsiębiorstwa. Istotne z punktu widzenia realizowanych badań było także określenie istoty i znaczenia podstawowych barier w podejmowaniu stałej współpracy przez wytwórców badanego sektora.

 

Słowa kluczowe: partnerstwo, współpraca w łańcuchu dostaw, kooperacja strategiczna.

 

Summary:

 

Currently, due to the rapid changes taking place in our environment, rising costs, and a risk of failure, the implementation of complex investment projects without cooperation with this dynamic environment is virtually impossible. Beyond the above considerations, it was determined that the subject of considerations of this paper will include cooperative ties in the supplier - manufacturer relation. Therefore, it was considered appropriate to identify the areas of the company activity, which are actually implied by the creation of complex cooperative relations. The research, the main purpose of which is to specify a scale of impact of cooperation with regular suppliers on specific areas of the company activity, was carried out. The determination of the nature and significance of fundamental barriers in establishing permanent cooperation by manufacturers of the tested sector was relevant in terms of the executed research.

 

Key words: partnership, cooperation in the supply chain, strategic cooperation.

 

Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej

 

Rola nieformalnego sektora gospodarki odpadami w ekologistyce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

The role of informal waste management sector in ecologistics of worn-out electrical and electronic equipment

 

Streszczenie:

 

Rozwój technologiczny i wzrost gospodarczy stwarzają zagrożenie dla środowiska. Życie i funkcjonowanie człowieka związane jest z planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców czy materiałów. Jednym z efektów ubocznych funkcjonowania człowieka są odpady. Pojęciem zakładającym spójność trzech systemów: społecznego, gospodarczego i środowiska naturalnego jest ekorozwój. W pracy poruszono zagadnienia zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Omówiono również zagrożenia jakie niesie za sobą nieformalny system gospodarki odpadami. Z powodu niskich kosztów, „szara strefa” przyczynia się do tego, że tylko 25% wszystkich ZSEE jest oficjalnie bilansowanych i poddanych recyklingowi, a pozostałe 75% jest tracone w wyniku nielegalnych działań. Pozostaje więc niewykorzystana duża pula surowców wtórnych. Skuteczniejsze wtórne wykorzystanie ZSEE pozwoliłoby na oszczędności w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także przyczyniłoby się do ochrony ludzkiego zdrowia i zasobów środowiska.

 

Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, gospodarka odpadami, Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE), Nieformalny System Gospodarki Odpadami (NSGO).

 

Summary:

 

Undoubtedly the technological development and rate of economic growth creates many environmental threats, with which nature has never faced before. The human activity is currently much more related with planning, implementing and controlling flows of the more or less processed material, and one of the main side effects is generation of waste. Ecodevelopment, as a concept which assumes the coherence of Three Systems: Social, Economic and Environment, seems to be essential also in waste management . In this paper the chosen issues of ecologistics of worn-out electrical and electronic equipment is raised, considering the role of informal waste management sector. Low cost of work in this gray area contributes to situation, when only 25% of WEEE is officially budgeted, thus has a chance to be recycled, when the remaining 75% is uncontrolled and mostly lost, as a result of illegal actions. Politics towards more efficient reuse of WEEE would allow to save the environmental resources, as well as contribute to the protection of human health.

 

Key words: reverse logistic, waste management, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Informal System of Weaste Management (ISWM).

 

Olga Szymańska, Piotr Cyplik
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Systemów Logistycznych

 

Bariery logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym – case study

 

The barriers of reverse logistics in the production enterprise – case study

 

Streszczenie:

 

Celem badań była identyfikacja i weryfikacja zgodności występowania barier przyczyniających się do spadku popytu na opakowania wielokrotnego użytku w logistyce zwrotnej analizowanego przedsiębiorstwa z ograniczeniami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, m.in. kwestie braku ekologicznej świadomości, stosowanych technologii, przepływu informacji i przygotowania organizacyjnego.

 

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: w pierwszej kolejności zrealizowano obserwację uczestniczącą, w drugiej przeprowadzono badanie kwestionariuszowe na osobach zaangażowanych w proces logistyczny. Następnie dokonano konsolidacji wyników z obu badań. Do analizy wykorzystano Diagram Pareto (wynik kwestionariusza), Drzewa Błędów (wynik obserwacji) oraz Narzędzie Analizy Wirusowej (posłużyło do kompleksowego podsumowania całości badań).

 

Wyniki badań potwierdziły istnienie w przedsiębiorstwie barier wymienianych w literaturze. Ponadto, zidentyfikowano barierę związaną z różnorodnością opakowań (różne kształty, wzory na butelkach, istnienie butelek niezwrotnych, niechęć sieci handlowych do przyjmowania zwrotów opakowań, rezygnację dyskontów z zamówień opakowań szklanych) cechującą analizowane przedsiębiorstwo.

 

Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie podstawowych przyczyn występowania barier w przedsiębiorstwie, do których zaliczono: stosowane technologie, różnorodność opakowań i brak instrukcji sortowania oraz skutki ich występowania – spadek satysfakcji klientów, opóźnienia w dostawach i wysokie koszty procesu. Działania korygujące i profilaktyczne powinny odnosić się głównie do trzech źródłowych przyczyn.

 

Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, bariery w logistyce zwrotnej, opakowania wielokrotnego użytku.

 

Summary:

 

The purpose of this examination was to identify and verify the compatibility of barriers contributed to decrease in demand for reusable packaging in analysed enterprise with the barriers presented in the literature as: lack of environmental awareness, applied technologies, information flow and organizational preparation.

 

The investigation was conducted in two steps: the first step was participating observation, the second – questionnaires distributed among people involved in the process. The Pareto chart is the result of an interviews, Tree Diagram refers to the observation, Virus Analysis Tool allowed conducting a comprehensive summary of the whole study.

 

Results of survey confirmed that barriers identified in literature are consistent with those found in the examined enterprises.
Moreover one more barrier was identified - the variety of packaging (variety of shapes, embellishment, non-returnable bottles, trade chains reluctance to return bottles acceptance, procurement products in glasses bottles by discounts resignations) which is characteristic for analysed enterprise.

 

The investigation enabled to identify the roots of the barriers as technologies applied, variety of packaging and lack of instructions of sorting, and consequences of those barriers – decrease of customers satisfaction, delays in deliveries and high costs of the process. Correction and preventive operations should be focused on these three main roots.

 

Key words: reverse logistics, barriers of reverse Logistics, reusable packaging.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Ideologia w logistyce

 

Ideology in logistics

 

Streszczenie:

 

W artykule Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o sprawczość ideologii w działaniach logistycznych i/lub odporność logistyki na oddziaływanie ideologiczne. Zaprezentowane zostały poglądy Autora, zaś jego intencją jest rozpoczęcie dyskusji w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe: logistyka, ideologia, zarządzanie logistyczne.

 

Summary:

 

In the paper, the author attempted to answer the question about ideology's efficiency in logistic activities and/or the resistance of logistics to ideological influence. The author's views are presented, and his intention is to start discussions on this subject.

 

Key words: logistics, ideology, logistics management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł