Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 08/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Danuta Surówka-Marszałek

Zastosowanie technologii innowacyjnej w kształtowaniu funkcjonalności nowych produktów
Znaczenie innowacji jest dobrze znane, aczkolwiek może być ona definiowana w różnoraki sposób. Częściowo wynika to z obowiązującej terminologii, często bowiem innowacja bywa mylona z odkryciem, czyli stworzeniem nowej idei oraz jej realizacją w praktyce. Definicja innowacji jako efektywnego działania, pozwalającego na wykorzystanie nowego pomysłu, jest pojęciem dużo szerszym niż samo kreowanie nowych rozwiązań, ponieważ powinna zawierać również metody ich rozwoju, wszelkie niejasności powstające w trakcie tego procesu oraz możliwości ich efektywnego zastosowania. Innowacja jest działaniem, dzięki któremu zasoby ekonomiczne, społeczne i środowiskowe są prawidłowo skonfigurowane i użyte efektywnie. Proces innowacyjny, który trafnie dopasowuje popyt rynkowy do możliwości technologicznych firm, jest kluczowym źródłem ich stałej przewagi konkurencyjnej. W czasach, gdy rynek i klienci stają się bardziej wymagający, a ich oczekiwania są bardziej wyrafinowane oraz coraz częściej są dostępne nowsze możliwości technologiczne, istnieje potrzeba wprowadzania metod umożliwiających lepsze zrozumienie i zarządzanie tymi procesami. W artykule skoncentrowano uwagę na prezentacji czterech podstawowych ścieżek strategicznych wyznaczających obszar decyzyjny związany z wyborem nowych technologii i ich praktycznych zastosowań. Sprowadzają się one do określenia następujących pakietów strategicznych: technologii, funkcjonalności produktu, segmentu użytkownika końcowego oraz sieci rynkowych. Szczególne miejsce w rozważaniach zarezerwowano dla technologii innowacyjnej (IvT), która pozwala ma eksperymentowanie, testowanie i szybkie tworzenie pierwowzorów nowych produktów, procesów i usług. Pozostaje ona w ścisłym związku z technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT) oraz technologią wytwarzania i operacji (OMT), jej efekty są bowiem zdeterminowane ich wzajemnym współdziałaniem, pozwalającym na kreowanie funkcjonalności produktu.

Edward Mendyk

Przewozy kolejowe Zachód-Wschód-Zachód oraz ich unormowania prawne
Opracowanie prezentuje kolejową infrastrukturę użytkowaną w Polsce przy wykonywaniu przewozów międzynarodowych Zachód - Wschód - Zachód oraz charakteryzuje te przewozy za lata 2001-2005, na podstawie danych statystycznych GUS. Ponadto przedstawia w skrócie uzupełniające regulacje prawne do przepisów COTIF i SMGS obowiązujące przy tych przewozach, jak i najnowsze uregulowania prawne przewozów bezpośrednich CIM / SMGS. W tekście zostały też wskazane najczęstsze przyczyny utrudnień w sprawnej realizacji przewozów i podejmowane działania organizacyjne.

Railway transports West-East-West and their legislative regulations
The study presents railway infrastructure used in Poland on carrying the international transport West-East-West and gives the characteristics of this transport conveyed between 2001 and 2005, on the basis of statistical data from Polish Main Department of Statistics (GUS). Moreover it shows in short the legislative regulations completing COTIF and SMGS-regulations, that are in force with this transport. This study also presents the newest legislative regulations of immediate transports CIM/SMGS. The most common reasons for difficulties in efficient execution of transports and taken organizational actions were pointed out in the text.

Katarzyna Nowicka

Organizacje międzynarodowe a procesy liberalizacji gospodarki
Ciągły wzrost obrotów w światowym handlu, spadek znaczenia narzędzi taryfowych i parataryfowych oraz rozwój nowych technologii wpłynęły na zainteresowanie państwowych, regionalnych i światowych organizacji związanych z problematyką obrotu międzynarodowego zagadnieniem poprawy jakości procedur. Zagadnienie to rozumiane jest jako eliminacja zbędnych i nieefektywnych procedur wpływających na wzrost kosztów transakcji międzynarodowej. Niniejszy artykuł prezentuje rozumienie zagadnień i podejmowanie działań związanych z wprowadzaniem ułatwień w dobie liberalizacji światowego handlu przez najważniejsze międzynarodowe organizacje.

International Organizations' activities on worldwide trade facilitation
Continuous growth of worldwide trade turnover, fall of tariff importance and new technology development influenced on interest of national and international organizations on improving of the quality of cross-border trade procedures. The issue is understood as elimination of useless and ineffective procedures which influence on increasing of international transaction costs. This article concentrates on the description of the international organizations' trade facilitation understanding and efforts took to be up to current globalization challenge.

Aleksandra Węcławik
Izabela Kowalik

Wdrożenie i struktura organizacyjna zarządzania klientem globalnym na przykładzie firmy Bosch Automotive TechnologyW odpowiedzi na globalizację rynków i rosnące wymagania związane z nasilającą się konkurencją, od kilkunastu lat międzynarodowe koncerny wdrażają tzw. zarządzanie klientem globalnym (global account management, GAM). Patrząc z perspektywy całości procesów w firmie, GAM to podejście do zarządzania marketingiem zorientowane na relacje i skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb ważnego klienta globalnego na rynku B2B. Z kolei zgodnie z innym ujęciem, o charakterze operacyjnym, GAM to nowa forma organizacyjna w ramach wielonarodowej/globalnej organizacji dostawcy stosowana w celu koordynowania i integrowania w skali światowej obsługi klienta poprzez centralnie zarządzany zespół. Taka forma organizacyjna ma za zadanie zapewnić bardziej efektywną obsługę wielkich i złożonych klientów operujących w skali globalnej. Firma BOSCH Automotive Technology, od dawna będąca graczem globalnym i stosująca strategię globalnego zarządzania klientem, wraz z początkiem roku 2007 oficjalnie wprowadziła GAM (zwany w firmie GKAM) rozumiany zarówno jako strategia jak i wspierająca ją nowa struktura globalnej organizacji sprzedaży i marketingu firmy.

Global Account Management - program implementation and organisational structure of GAM
Global Account Management (GAM) is the new frontier in relationship marketing concentrating on the needs of global customers. GAM stands also for new organisational structure implemented by comapnies acting worldwide, in order to coordinate and integrate their international customer service. There are many reasons for global suppliers to implement GAM. One of them is the need to better understand the globally acting customers and be able to improve one's own services on the global base. Another reason is the need to coordinate worldwide sales activities and integrate global communication processes to improve the cooperation with customers. The aim of GAM implementation is to create a strong longterm relationship between supplier and customer, based on trust and commitment. This should lead to mutual satisfaction and profits. The implementation process of GAM can be divided into many different phases. In the first phase the potential key customer (account) is being identified and acquired by the supplier company. The last one, called partnership GAM, is the most advanced stage of cooperation. Business partners become strategic resource for each another and experience mutual profits. One of the global companies which has already implemented GAM is BOSCH Automotive Technology. The reason for implementing GAM at BOSCH were needs of its top global customers - original equipment manufacturers, which have implemented global purchasing systems. BOSCH has had to align to their global processes and structures to stay competitive. The organisational structure and global processes at BOSCH Automotive Technology had some weak points, which all should be removed or improved thank to GAM implemetation - global coordinated processes of sales and marketing als well an the new global structure supporting professional unified customer services all over the world. The main reasons for implementing GAM at BOSCH Automotive Technology were creating "the single point of contact" for every account, coordinating global offers and global technology standards, harmonising the price policy, unifying e-business tools and activities, and standarizing terms and conditions. The new GAM organisational structure should enable global coordination of responsibilities and tasks. It should cover the whole global customer structure and support unified communication. GAM implementation at BOSCH Automotive Technology has started at the begining of 2007. By 2007 the company had already achieved the middle-advanced stage of global account management. By formal implementation of the GAM program and new organisational structure, the most advanced stage of GAM is aimed.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych
Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz.560) zmieniono ustawę Prawo zamówień publicznych ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163) z niewielkimi incydentalnymi zmianami i w tym samym roku (Dz.U. Nr 170 , poz. 1217) i (Dz.U. Nr 227, poz.1658) oraz w 2007 roku (Dz.U. Nr 64, poz. 427). Obecna nowelizacja wprowadza zmiany istotne dla postępowania o zmówienie publiczne. Zmiany te autor opisał w prezentowanym artykule.

Edukacja ekonomiczna

Marek Barowicz

Faktoringowe pośrednictwo finansowe - porównanie ofert rynkowych
Faktoring oznacza nabycie krótkoterminowych pieniężnych wierzytelności handlowychprzez faktora przed terminem ich płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, z lub bez przejęcia przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Szczególną formę faktoringu stanowi instytucja funkcjonująca jako umowa nienazwana, zwana forfaitingiem. Forfaiting jest narzędziem finansowania obrotu międzynarodowego. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku faktoringu, forfaiting służy niwelowaniu luk finansowych, dotyczy jednak zasadniczo wierzytelności eksportowych i długoterminowych. Ponadto nabycie wierzytelności w ramach forfaitingu następuje wyłącznie w drodze przejęcia przez forfaitera (nabywcę) ryzyka niewypłacalności dłużnika. Faktoring, stanowiący usługę pośrednictwa finansowego, uznaje się za alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw w relacji do kredytu bankowego czy cesji wierzytelności.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł