Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 08/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Wraszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Hubert Kardasz

Rola zakupów i jej wpływ na praktyki biznesowe (2)
Trwa dyskusja wśród praktyków i naukowców na temat roli, jaką zakupy pełnią w przedsiębiorstwach. Większość twierdzi, ze zakupy stają się strategiczną funkcją przedsiębiorstwa, która pełni istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W tym roku miała miejsce pierwsza próba zbadania tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Badanie dotyczšce roli zakupów zostało przeprowadzone przez firmę doradczą Marketplanet i redakcję polskiego wydania "Harvard Business Review". Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania: "Jaka jest rola zakupów" oraz "Jak rola zakupów wpływa na praktyki biznesowe przedsiębiorstw". Badanie ujawniło że wciąż większość firm traktuje zakupy jako operacyjną funkcję przedsiębiorstwa. Z drugiej strony grupa firm, która deklarowała strategiczną rolę zakupów, była znaczna. Badanie pokazało również, że te firmy wykształciły specyficzne dla nich praktyki biznesowe w zakupach.

Role of purchasing and its influence on business practices
There is a discussion among practitioners and academicians what role purchasing is playing in corporations. Most claim that purchasing is becoming a strategic function which plays an important role in gaining competitive advantage. This year there has been a first attempt to investigate this phenomenon among Polish companies. Research concerning role of purchasing has been conducted by Markeplanet and Polish Edition of Harvard Business Review. Research has tried to respond to main two questions: "what is the role of purchasing" and "how does role of purchasing influence business practices". Study revealed that still majority of the companies treat purchasing as an operational function. However the group of companies which has claimed strategic importance of corporate purchasing is considerable. Research has also shown that those companies which treat purchasing strategically have developed 8 distinct business practices.

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Prognozowanie popytu w sklepie internetowym.
Wyniki badańCelem artykułu jest określenie istotnych czynników, które powinny być uwzględniane w prognozowaniu popytu w sklepie internetowym. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę metod ilościowych i jakościowych używanych przy prognozowaniu popytu. Następnie przedstawiono cechy charakterystyczne popytu w sklepie internetowym. Przedstawiono także ważniejsze aspekty prognozowania popytu w sklepie internetowym w podziale na prognozowanie ilościowe i jakościowe. Ostatnią część artykułu stanowi prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych w sklepach internetowych w listopadzie 2007 roku. Badania dotyczyły wykorzystania przez sklepy internetowe narzędzi do prognozowania popytu i pokazały, że zakres wykorzystania tego typu narzędzi w praktyce gospodarczej jest wciąż niewielki.

Demand forecasting in Internet shops.
Results of survey researchesThe aim of this paper is to identity factors, which have to be taken into consideration when forecasting demand in e-shops. First part of this paper presents general overview of quantitative and qualitative methods of demand forecasting. Next, it analyses selected features of demand in Internet shops and shows important aspects of demand forecasting in e-shops, dividing those aspects into quantitative and qualitative. The last part of this paper presents results of the research which was conducted in Polish Internet shops in November 2007. These research concerns the popularity of demand forecasting IT tools in e-shops. It shows that only a few percent of Internet shops use such tools in market practice.

Maciej Urbaniak

Współpraca pomiędzy klientami a dostawcami w procesach rozwoju produktów na rynku B2B
Rozwój innowacji produktowych, ich oferowanie oraz eksploatacja przez odbiorców na rynku B2B wymaga od firm będących zarówno dostawcami, jak i odbiorcami profesjonalnego przygotowania, fachowej wiedzy, a także odpowiednich możliwości aplikacyjnych (uwarunkowań środowiskowych realizowanych procesów i niezbędnych zasobów finansowych). Sukces nowego produktu zależy szczególnie od działań dostawców związanych z rozwojem innowacji, zwłaszcza w fazie testowania produktu u klienta, oraz z wprowadzaniem jej na rynek. Dostawcy działający na rynku B2B bardzo uważnie analizują potrzeby swoich klientów, śledząc zarówno ich rozwój technologiczny, jak i efektywność realizowanych przez nich procesów. Aby starania te przyniosły zamierzony skutek, niezbędna jest wymiana informacji pomiędzy odwiedzającymi klientów pracownikami działu marketingu lub sprzedaży dostawców a pracownikami działów firm-klientów będących użytkownikami produktów (działy produkcji, kontroli jakości, transportu) lub działów odpowiedzialnych za utrzymanie ich sprawności (działy utrzymania ruchu, informatyki).

The co-operation between customers and the suppliers in products development processes on B2B market
On market B2B the more and more larger meaning plays the delivering the product innovations which permitting the institutional customers to improve their competitive position across enlargement the efficiency of realized processes (through the higher efficiency, lowering the costs of production / the customer's service). Therefore suppliers very attentively analyze their customers' need, following also both their technological development, as well as efficiency processes realized by them. In many cases the tight co-operation among suppliers, and customers on market B2B is based on leaning the common research and development projects. Results of their commercialization are dependent on effectiveness of communication processes between the partners in the supply chain.

Anna Marzec

Ochrona klimatu i sektor transportu w EU-27
Globalna emisja dwutlenku węgla z użytkowania paliw kopalnych wynosiła w 2005 r 28 miliardów ton i w następnych latach w dalszym ciągu rosła. Zabezpieczenie klimatu przed groŸnym w skutkach ociepleniem wymaga redukcji emisji do około 10 miliardów t/rok. Według opinii niektórych ośrodków naukowych, ta redukcja winna nastšpić do 2030 r., według innych - najpóźniej do 2050 r. Realizacja postanowień Protokołu z Kioto, a także kolejnych G8-Szczytów, nie zapewnia odpowiedniej redukcji emisji, bowiem do ich przestrzegania nie zobowiązały się państwa emitujące duże ilości gazów cieplarnianych. EU-27 zobowiązała się w marcu 2007 do ograniczenia emisji do 4,5 miliarda t do 2020 roku (corocznie ok. 60 milionów t w latach 2008-2020). Szczegółowe studium przeprowadzone dla EU-27 wskazuje, że realizacja celu wymaga spełnienia m.in., następujących warunków: wzrost PKB per capita co najwyżej 1,5 % rocznie oraz dwukrotnie szybszy niż dotąd coroczny spadek zużycia energii (energia per capita) i spadek intensywności emisji (CO2 /energia). Dlatego konieczne są pilne zmiany w sektorze transportu z uwagi na jego wysoki i wciąż rosnący udział w emisji gazów cieplarnianych. W EU-27 aż 72% przewozu towarów odbywa się za pomocą samochodów a tylko 17 % to transport kolejowy. Przejazdy osobowe prywatnymi samochodami to aż 83% transportu osobowego a udział kolejnictwa stanowi zaledwie 8%.

Climate Protection and Transportation Sector in EU-27
Global carbon dioxide emission from fossil fuel use reached 28 billion tons in 2005 and has been continuously rising since that time. Climate protection from further dangerous warming requires reducing emission to 10 billion tons/year. According to some research centers, the reduction should be accomplished by 2030, according to the others - by 2050 at the latest. The Kyoto Protocol resolutions as well as the G8 Summits do not ensure achieving the target since they are opposed by mayor polluting countries. In March 2007, EU-27 made a commitment of limiting the emission to 4,5 billion ton by 2020 (approximately 60 million t/year during 2008-2020). Detailed studies for EU-27 indicate the EU target can be achieved on condition that: /i/ the GDP growth per capita is limited to 1,5%/y at the most; /ii/ the annual decreases of energy use/capita and emission intensity (CO2/energy) are twice as fast as in the last 15 years. Taking into account high and continuously rising emission from transportation sector, essential changes in the sector pose a must. Unacceptable facts in EU-27: 72% of goods is transported by cars and only 17% by railway; Private cars are used for 83% of personal traveling while the railway use is limited to 8%.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor  Jaślan

Zabezpieczanie wierzytelności
Zaangażowanie środków finansowych i materiałowych w różnego rodzaju transakcje powoduje ryzyko zwrotu wniesionych rodków i często potrzebę zabezpieczenia zwrotu i prawidłowości wykonania powstałych zobowiązań. Zabezpieczenia takie są niekiedy regulowane odpowiednimi przepisami, zwłaszcza gdy dotyczą interesu publicznego, a czasem są określane w umowach.

Edukacja ekonomiczna

Lidia Danik

Niepewność instytucjonalnych nabywców oprogramowania komputerowego
Celem artykułu jest analiza przyczyn, dla których instytucjonalni nabywcy odczuwajš niepewnoœć podczas zakupów oprogramowania oraz omówienie sposobów redukowania tej niepewnoœci. Artykuł stanowi teoretyczny wstęp do analizy wyników badania niepewnoœci odczuwanej przez osoby nabywajšce oprogramowanie w imieniu instytucji finansowych. Niepewnoœć jest to subiektywnie postrzegane prawdopodobieństwo (możliwoœć) wystšpienia w przyszłoœci zdarzeń majšcych wpływ na konsekwencje decyzji podejmowanej przez dany podmiot. Najbardziej przydatnš klasyfikacjš niepewnoœci z punktu widzenia analizowanych transakcji wydaje się być podział zaproponowany przez M. Kleinaltenkampa i W. Plinkego, dzielšcych niepewnoœć w zależnoœci od jej przyczyn na niepewnoœć zewnętrznš i wewnętrznš. Niepewnoœć odczuwana przez instytucjonalnych nabywców oprogramowania wydaje się mieć znaczny wpływ na zawierane transakcje ze względu na konsekwencje, z jakimi wišże się zakup oprogramowania oraz samš specyfikę tych transakcji. Niepewnoœć ta może zostać zredukowana, choć nie jest to łatwe.

Uncertainty of institutional purchasers of computer software
The purpose of this article is to analyze the reasons why the institutional purchasers are uncertain while buying computer software and to discuss the methods of reducing this uncertainty. The article is a theoretical introduction to the analysis of the results of uncertainty research felt by persons purchasing software on behalf of the financial institutions. The uncertainty can be defined as a subjectively perceived probability (possibility) of the future occurrence of some incidents, which may influence the consequences of the decisions taken by the given subject. The most useful classification of uncertainty from the point of view of the transactions under scrutiny seems to be the division proposed by M. Kleinaltenkamp and W. Plinke dividing the uncertainty into the internal and external one. The uncertainty of the institutional software buyers seems to exert a considerable influence on the concluded transactions owing to the consequences connected with purchasing software and the very specificity of those transactions. This uncertainty can be reduced, although it is not easy.

Przegląd wydawnictw

Czy można przewidzieć przyszłość?
Problematyka przewidywania przyszłości towarzyszy ludziom od niepamiętnych czasów. Znajomość przyszłości daje bowiem poczucie władzy, bo pozwala decydentowi podejmować korzystne decyzje. Dawniej była to wyłącznie domena wróżbitów, obecnie zaś przyszłość stała się również przedmiotem dociekań naukowców. Książka Krzystofa Krupy, zatytułowana "Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe", dotyczy prognozowania zachowania systemów ciągłych w przyszłości. Pokazano w niej, jak zbudować model systemu oraz jak dokonać symulacji jego funkcjonowania. Problematyka symulacji stanowi potężne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Opisywane systemy występują powszechnie w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł