Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 08/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Artur Świerczek

Formułowanie strategii łańcuchów dostaw
Istotnym elementem kompleksowej koncepcji zarządzania strategicznego jest określenie zasad formułowania strategii. We współczesnych łańcuchach dostaw problematyka formułowania strategii nabiera szczególnego znaczenia. Przyczyną jest stopniowy proces likwidacji barier w sferze przepływu produktów, który prowadzi do powstawania zorganizowanych grup współdziałających łańcuchów dostaw, określanych mianem sieci dostaw. Powstanie sieci dostaw rodzi nowe wyzwania w procesie formułowania strategii na poziomie łańcuchów dostaw konstytuujących daną sieć. Proces formułowania i wdrażania określonej strategii łańcucha dostaw musi uwzględniać nie tylko jego misję i cele, lecz równocześnie powinien być skoordynowany ze strategiami innych łańcuchów dostaw uczestniczących w tej samej sieci dostaw. W artykule przedstawiono zarys koncepcji formułowania strategii łańcuchów dostaw, posiłkując się dorobkiem teoretycznym z zakresu zarządzania strategicznego. Rozważania koncepcyjne poparto przykładem praktycznym obrazującym konieczność uwzględnienia aspektów koordynacyjnych w procesie strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw tworzących określoną sieć dostaw.

Supply chains strategy formulation
One of the most essential elements of the complex strategic management concept is to define the principles of strategy formulation. The issue of strategy formulation has gained significant importance in contemporary supply chains. This is due to the process of gradual elimination of the barriers in a physical flow of products, which leads to the forming of organized groups of cooperating supply chains called supply networks. The forming of supply networks has challenged the process of strategy formulation in the supply chains which constitute a specific network. The process of strategy formulation and implementation in a specific supply chain should not only take into consideration the mission and vision of supply chain, but it also needs to be coordinated with the strategies of other supply chains participating in the same supply network. The framework of strategy formulation concept has been presented in the paper. It is based on the strategic management theory. The conceptual considerations have been illustrated with an empirical example indicating the necessity of coordination in the process of strategic management of the supply chains constituting a specific supply network.

Beata Skowron-Grabowska

Problemy kadrowe w amerykańskich centrach logistycznych
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z rozwojem rynku usług logistycznych w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie. Równocześnie wskazano na te czynniki makroekonomiczne oraz elementy infrastruktury, które mogą przyczyniać się do rozwoju amerykańskich centrów logistycznych. Oceniono stan funkcjonowania centrów logistycznych pod kątem wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, jak i zastosowania technologii RFID. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie badań wykonanych w Stanach Zjednoczonych na początku XXI w.

Human resource problems in American logistics centers
In the paper issues concerning the development of logistics centers in the US during the last decade were raised. Simultaneously the macroeconomic factors and infrastructure elements that can contribute to the expansion of American logistics centers were pointed out. Evaluation was conducted to assess the functioning of logistics centers, especially in the sphere of the introduction of new solutions in human resource management and RFID technology implementation. The evaluation was conducted on the basis of the research carried out in the United States at the beginning of 21st century.

Maciej Urbaniak

Źródła informacji na temat dostawców i oferowanej przez nich jakości
W procesach zakupu bardzo istotną rolę odgrywa informacja uzyskiwana zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych, które dotyczyły źródeł pozyskiwania przez przedsiębiorstwa informacji o dostawcach. Wyniki prowadzonych badań wyraźnie wskazują, iż firmy, szukając informacji na temat potencjalnych dostawców, koncentrują się przeważnie na wizytach przedstawicieli handlowych, specjalistycznych portalach/serwisach internetowych, udziale w targach, stronach internetowych kontrahentów czy złożonych przez nich ofertach przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

The sources of information about suppliers and the quality offered by them
The aim of the article is to present the result of the empirical studies which are concern with the sources of information used by the companies in terms of searching the new suppliers. The survey results indicated that the enterprises in most of the cases are focusing on visits of sale-representatives, professional Internet platforms, participation in fairs and exhibitions, suppliers' web-sides and e-mail offers. To avoid the risk concerned with the new purchase many firms use also some tools of suppliers evaluation like certificates for products and management systems, audits of suppliers' processes as well as products' testing.

Andrzej Buszko

Rola logistyki w wirtualnym przedsiębiorstwie budowlanym
Celem artykułu jest przedstawienie zmian we współpracy przedsiębiorstw logistycznych i budowlanych. Tradycyjna forma współpracy bazująca na formule JIT (just-in-time) powoli traci na znaczeniu. JIT znacznie usprawniło współpracę firm. W związku z gwałtownych rozwojem technologii informatycznych zmienia się forma współpracy omawianych podmiotów. Przedsiębiorstwa logistyczne oraz budowlane funkcjonują w związkach sieciowych, które stanowią istotną bazę do powstania organizacji wirtualnych.

The role of logistics in the virtual construction company
The aim of this paper is to present the cooperation changes between the logistic organization and the construction company. The traditional way of collaboration based upon just in time formula supposed to be regarded as the past. JIT was the useful tool, but now it has been changing. This is due to the rapid IT (information technology) development. The cooperation was executed within the framework of net organization. Net organization is the base of virtual way of cooperation.

Bernard Rzeczyński

Logistyka umeblowania ulicy
Praca omawia podstawowe kryteria logistyczne i zasady projektowania logistycznego, definiuje i systematyzuje meble miejskie, wskazuje ograniczenia w logistyce meblowania chodnika oraz analizuje relacje między architekturą a meblowaniem ulicy.

Street furniture logistics
The paper discusses the fundamental logistics criteria and the principles of logistics design, indicates the constraints in footpath furniture and besides, analyses the relations between the architecture and the furniture of the street.

Edukacja ekonomiczna

Edward Michlowicz

System kanban w sterowaniu przepływem podzespołów
W opracowaniu opisano sposób postępowania przy wprowadzaniu systemu kanban w firmie wytwarzającej wirniki silników. Przedstawiono charakterystyki systemu po stronie producenta, logistyka oraz odbiorcy półwyrobów. System składa się z dwóch obiegów kart kanban: pętli kart produkcyjnych oraz pętli kart logistycznych. Do wyboru elementów, dla których system zastosowano, posłużyła kombinacja metod ABC i XYZ. Dzięki wprowadzeniu systemu znacząco zredukowano zapasy magazynowe, a także usprawniono przepływ informacji między poszczególnymi liniami.

Kanban system in the control flow of componentsIn the paper operations used in implementation of the kanban system in the company that produces engines' rotors were described. Three points of view on the system were presented: manufacturer, logistic and half-products' receiver. The system consists of two kanban cards circulations: a loop of production cards and a loop of logistic cards. The combination of methods ABC and XYZ were used to choose elements that the system was applied to. As the result of the implementation of the system storage stocks were significantly reduced and the information flow between particular lines was improved.

Konferencje

V Forum Zakupowe POLZAK 2009
Integracja systemów logistycznych
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł