Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Spis treści
 
Aneta Pluta-Zaremba
Branża KEP a polska gospodarka – uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Branża usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków branżowych na świecie, w tym w Polsce. Wywiera ona duży wpływ na rozwój polskiej gospodarki poprzez wzrost przychodów, inwestycji i zatrudnienia. Jednocześnie branża ta jako jedna z pierwszych odczuwa zmiany koniunktury gospodarczej. Wyniki badań branży KEP przeprowadzonych w 2010 r. przez zespół Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej potwierdzają wzajemne oddziaływanie branży KEP i polskiej gospodarki. Badania dostarczyły także cennych informacji o czynnikach istotnych dla rozwoju operatorów ekspresowych oraz perspektywach wzrostu tego rynku branżowego w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat.
 
The CEP sector vs. the Polish economy – conditions and predictions of development
The courier, express and parcel services market (CEP) is one of the fastest growing specialized markets in the world and in Poland. Express carriers exert a significant influence on the development of the Polish economy by boosting revenues, investment and employment. At the same time, the CEP sector as one of the first reacts to the changes in the Polish and world economy. Results of research conducted in the CEP sector by the Logistics Department of The Warsaw School of Economics (SGH) in 2010 corroborate the interaction of the CEP sector and the Polish economy. On the basis of collected information most significant factors influencing development and growth of express operators in Poland were also identified.
 
Adam Koliński, Justyna Trojanowska, Karolina Kolińska
Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego – wyniki badań
Kryzys gospodarczy spowodował znaczne spowolnienie rozwoju przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Mimo negatywnych skutków, które będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat, należy zauważyć zmianę w postrzeganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe warunki rynkowe wymusiły na kadrze zarządczej firm wprowadzanie drastycznych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Wykreowały się dwie tendencje minimalizacji skutków kryzysu w Polsce – poprzez uszczuplanie organizacji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie działalności gospodarczej pod dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe. Przedstawione przesłanki stały się podstawą przygotowania przez autorów badań dotyczących zastosowania poszczególnych metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w celu minimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego.
 
Analysis of using management methods and techniques in order to minimize effects of the economic crisis – results of research
The economic crisis has caused a significant slowdown in growth companies operating in the Polish market. Despite the adverse effects, which will be felt for several years, it is worth to noted a changes in management. New market conditions have led to the introduction of drastic changes in the organization of enterprises. It caused two trends of minimizing the impact of the crisis in Poland, through the depletion of the organization or through a more flexible and adjust economic activity in a dynamically changing market needs. Presented conditions became the basis for the preparation by the authors survey about application of different management methods and techniques in manufacturing companies in order to minimize the negative effects of economic crisis. In this article, the authors present the results of the study.
 
Grzegorz Chodak, Łukasz Latus
Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań
W artykule przedstawiono metodologię przeprowadzonego badania oraz szczegółową charakterystykę ankietowanych sklepów internetowych. Zaprezentowano wyniki analiz krzyżowych dotyczących czasu istnienia sklepu, jego rentowności, liczby realizowanych zamówień, a także liczby osób zatrudnionych przy obsłudze sprzedaży internetowej. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących najczęściej wybieranych metod dostarczania towarów ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań wraz z obszernym komentarzem autorów.
 
Products deliveries methods applied in Polish internet shops – results of research
The article presents the methodology of the research and a detailed description of surveyed online stores. Analysis concerning how long e-shops exist, it’s profitability, the number of deliveries and the number of e-shop employees were shown. The following chapter introduces results of the research concerning the most popular methods of delivering goods, emphasizing the innovative solutions, along with vast commentary of the authors.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel
Charakterystyka polskiego transportu samochodowego ładunków
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania dotyczące stanu ciężarowego transportu samochodowego w Polsce. W pierwszej części zaprezentowano miejsce transportu samochodowego w systemie transportowym w zakresie przewozów ładunków w ujęciu czasowym. Następnie podano ogólną charakterystykę tej gałęzi z punktu widzenia liczebności funkcjonujących przedsiębiorstw. W końcowej części zobrazowano stan pojazdów ciężarowych transportu samochodowego według wybranych kryteriów oceny. 
 
Characteristic of the Polish freight carrying road transport
This article presents deliberations concerning condition of the freight carrying road transport in Poland. In its first part, it describes the position of the road transport within the transport system in terms of the fright haulage as far as the time aspect is concerned. It is followed by a general characteristic of this branch of transport, from the point of view of the number of transport firms in existence. The final part depicts condition of the freight carrying road transport vehicles according to the selected criteria of their evaluation.
 
Marta Ciechomska
Zatrudnienie w branży TSL
Praca w branży TSL daje szerokie pole do popisu. Jednak na karierę od magazyniera do menedżera ds. logistyki mogą liczyć tylko cierpliwi. W zależności od firmy, do jakiej trafimy, nasza wymarzona kariera w logistyce może się rozwijać albo zniechęcić do dalszej pracy mającej cokolwiek wspólnego z transportem.
 
Employment in TSL sector
The TSL sector in Poland is developing dramatically – that opinion you can hear more and more frequently. How does it affect the employment situation?

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł