Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 8/2012

 

Spis treści

 

Sławomir Kłos
Badania możliwości automatyzacji procesów biznesowych logistyki w sektorze MSP

 

Artykuł prezentuje niewielką część wyników badań prowadzonych w ramach projektu „Prototyp Platformy Usług e-Biznesowych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IniTech”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy ZPB/8/67012/IT2/10. Badania obejmowały między innymi analizę procesów biznesowych funkcjonujących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie finansów, sprzedaży, logistyki, zarządzania personelem, opracowanie modeli procesów biznesowych dedykowanych sektorowi MŚP, analizy ilościowe stopnia automatyzacji oraz zapotrzebowania na automatyzację procesów biznesowych sektora MŚP oraz analizę możliwości formalnych i technicznych automatyzacji procesów. W artykule przedstawiono wyniki badań 300 firm z terenu całej Polski dotyczących możliwości automatyzacji operacji procesu logistycznego w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

 

The research of business processes automation opportunities in logistics area of small and medium enterprises

 

The paper presents only small portion of research project results “The prototype of e-business service platform” realized as a part of “IniTech” Ministry of Science and Higher Education undertaking founded by National Centre for Research and Development based on the contract ZPB/8/67012/IT2/10. The research encompassed analysis of business processes realized in sector of small and medium enterprises (SME) in area of finances, sales, logistics and human resources management, building models of business processes dedicated for SME, quantitative analysis of automation level and demand for automation of business processes of SMEs and analysis of formal and technical opportunities of business processes automation. The article presents research results of automation possibilities of operations of logistics process realized by SME based on the survey research of 300 Polish enterprises.

 

Zdzisław Kordel, Krystyna Bentkowska-Senator
Celowość i możliwość wprowadzenia regulacji cenowych w transporcie samochodowym

 

W artykule zaprezentowano charakterystykę transportu samochodowego ładunków w aspekcie liczby firm i pojazdów w przewozach krajowych i międzynarodowych, jak też poziom kosztów jednostkowych wozokilometra przebiegu i stawek w wybranych latach. Przeanalizowano przyczyny nadpodaży usług transportowych i wynikającą z tego stanu rujnującą konkurencję między podmiotami na rynku usług. Rozważono możliwość wprowadzenia cen urzędowych dla przewozów ładunków transportem samochodowym.

 

The advisability and possibility of introducing price regulation in road transport

 

The article presents the characteristics of road transport of goods in terms of the number of businesses and vehicles in the domestic and international haulage as well as unit costs of the vehicle/kilometre of mileage and rates in the selected years. The reasons for oversupply of transport services and the consequent state of ruinous competition among players in the market for services, were analyzed. The possibility of introducing official prices for the haulage of cargo by the road transport, has been considered.

 

Magdalena Katarzyna Gąsowska

Światowy kryzys gospodarczy a procesy logistyczne przedsiębiorstw – wyniki badań (cz. II)

 

Artykuł stanowi drugą część opracowania, którego celem jest analiza zmian w procesach logistycznych badanych przedsiębiorstw północno-wschodniej Polski w warunkach światowego kryzysu gospodarczego i próba oceny ich wpływu na wyniki badanych firm. Zaprezentowano w nim najważniejsze, w przekonaniu autorki, aspekty zarządzania procesami logistycznymi w badanych przedsiębiorstwach. Podjęto próbę oceny wpływu zmian w procesach logistycznych na wyniki badanych firm.

 

The global economic crisis and logistics processes in enterprises – research results
(part II)

 

The article constitutes the second part of the study whose aim is to analyze the changes in logistics processes in surveyed enterprises of the north-eastern part of Poland under the circumstances of a global economic crisis and an attempt to assess their impact on the results of the surveyed enterprises. It presents, in the author’s opinion, the most important aspects of logistics process management in the surveyed enterprises. In the article, an attempt to assess the influence of changes in logistics processes on the results of the surveyed companies has been made.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Alina Szypulewska-Porczyńska
Bezpośrednie inwestycje Unii Europejskiej – statystyczny obraz unijnej swobody
przedsiębiorczości w usługach

 

Głównym przedmiotem dociekań badawczych w niniejszym artykule jest świadczenie usług w UE w oparciu o inwestycje bezpośrednie. Autorka podjęła w pracy w szczególności próbę odpowiedzi na pytanie, czy w ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił na rynku wewnętrznym w zakresie inwestycji bezpośrednich w usługach postęp integracji. Przejawem tego postępu byłby wzrost udziału rynku wewnętrznego w owych transakcjach. Podstawę analizy empirycznej stanowiły objęte bilansem płatniczym dane statystyczne Eurostatu.

 

EU direct investments – a statistical picture of the Union’s freedom of establishment in services

 

The main subject of this paper is the recent development of EU trade in services through commercial presence. One of the author’s major aims was to analyse whether any progress of integration in this area took place during the last ten years. If so, one can expect an increase in share of intra-EU transactions. The research was based on balance of payment data from Eurostat statistical database.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł