Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Krzysztof Niestrój, Marcin Świtała

 

Wpływ innowacji na kształtowanie się relacji usługodawców logistycznych z klientami

 

The impact of innovativeness of logistics service providers on their relationships with customers

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia wyniki badań nakierowanych na ustalenie wpływu innowacji usługodawców logistycznych na ich relacje z klientami. W badaniach wyróżniono pięć rodzajów innowacji, tj.: produktowe, procesowe (w tym informatyczne), dotyczące komunikacji marketingowej, organizacyjne oraz CSR i porównano siłę wpływu każdego z nich na wspomniane relacje. Dla zapewnienia wysokiej jakości badań zastosowano metodę triangulacji danych, która polegała na zebraniu opinii obydwu stron relacji, czyli usługodawców oraz ich klientów. Próby badawcze liczyły odpowiednio: 55 usługodawców logistycznych oraz 101 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub handlem. Uzyskane w toku badań wyniki dowodzą dużego, choć zróżnicowanego znaczenia poszczególnych rodzajów innowacji w budowaniu długotrwałego partnerstwa logistycznego (największe znaczenie mają innowacje produktowe).

 

Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, usługodawcy logistyczni, relacje w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

The purpose of this paper is to investigate whether there is an impact of innovativeness of logistics service providers on their relationships with customers. In the studies we identified five types of innovation, namely: product, process (including IT innovations), marketing communications, organisation and CSR one, and compared the strength of the impact of each of them. To ensure high-quality studies, except the traditional one-side view we exploited the data triangulation method, which consisted in the collection of opinions of both parties to the relation, i.e. the LSPs and the customers. The research covered 55 logistics service providers and 101 production or trading companies. The general findings show significant, although diversified importance of particular types of innovation in the process of building long-term logistics partnership. According to the results the product innovations are the most influential.

 

Key words: innovations, innovativeness, logistics service providers, relationships in supply chain.

 

Sławomir Bartosiewicz

 

Analiza sieci centrów logistycznych we Włoszech

 

Network analysis of logistics centres in Italy

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest dokonanie identyfikacji centrów logistycznych we Włoszech, ich analizy i na tej podstawie przeprowadzenie oceny konkurencyjności.

 

Dzięki opracowanej metodologii oceny dokonano wyboru najlepszego centrum logistycznego pośród pięciu funkcjonujących podmiotów gospodarczych tego typu na włoskim rynku usług logistycznych. Ocenę konkurencyjności przeprowadzono wykorzystując metodę wielokryterialnej analizy systemowej Bellingera poprzez wyznaczenie pozycji danego centrum logistycznego, uwzględniając jego zasoby, możliwości, szanse i potencjał w stosunku do struktury rynku.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że Interporto sud Europa S.p.A. – Centrum Logistyczne w Marcianice jest liderem na włoskim rynku usług logistycznych. Łączna ocena uzyskana przez to centrum wynosi 86,7 punktów. Pozycja wicelidera przypadła Interporto Merci Padova S.p.A. – Centrum Logistyczne w Padwie z wynikiem 65,0 punktów. Ostatnia pozycja przypadła Centrum Logistycznemu w Weronie Interporto Quadrante Europa, które uzyskało 48,9 punktów.

 

Autor przedstawił aktualny stan wiedzy na temat funkcjonujących centrów logistycznych na włoskim rynku usług logistycznych. Następnie przeprowadził ocenę konkurencyjności centrów logistycznych w Polsce. Wykorzystana metoda analityczna opracowana przez autora w sposób mało skomplikowany i bez stosowania złożonych metod matematycznych daje wymierne wyniki.

 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, centra logistyczne we Włoszech, wielokryterialna analiza systemowa.

 

Summary:

 

Purpose of the article is identification of logistics centers in Italy, their analysis, and evaluation of competitiveness on this basis.

 

Establishment of the evaluation methodology allowed to select the best of five logistics centers operating on the Italian logistics services market. The evaluation of competitiveness has been carried out using the Bellinger`s Method by determination of the position of a logistics center, taking into account its resources, capabilities, opportunities and potential in relation to the structure of the market.

 

The study shows that Interporto Sud Europa SpA - Logistics Center in Marcianice is a leader in the Italian market for logistics services. The total assessment obtained by this center is 86.7 points. The second position achieved Interporto Merci Padova SpA - Logistics Centre in Padua with a score of 65.0 points. The last place belongs to logistics center of Verona Interporto Quadrante Europa, with 48.9 points.

 

The author presents the current state of knowledge regarding regarding already functioning logistics centers in the Italian logistics services market. The author analyses the competitiveness of logistics centers in Poland. The analytical method developed by the author helps to achieve the measurable results without having to use complex mathematical methods.

 

Key words: competitiveness, logistics centers in Italy, multi-criteria analysis of the system.

 

Andrzej Wojcieszak, Anita Fajczak-Kowalska

 

Ekonomiczno-demograficzne wskaźniki rozwoju gospodarczego Chin w latach 2000-2013 w aspekcie międzynarodowej wymiany handlowej

 

Economic and demographic indicators of China's economic development in the period of 2000-2013 in the context of international trade

 

Streszczenie:

 

Współczesne Chiny w oczach mieszkańca Zachodu to liczby: PKB, PMI, CPI, bilans handlowy, wielkość eksportu. Liczby te mówią nam, mieszkańcom zachodniej hemisfery, że dzisiejsze Państwo Środka jest potęgą, pretendentem do pozycji światowego lidera. Nie mówią nam zaś zupełnie nic o kosztach, które poniosło państwo chińskie na drodze z najdalszych pozycji w peletonie trzeciego świata do drugiego, a być może jeszcze w tym roku pierwszego miejsca w rankingu najdynamiczniejszych gospodarek świata. Współczesna refleksja skażona jest powierzchownością. Nie mamy czasu zastanawiać się nad istotą rzeczy. Mamy go wyłącznie tyle, ile trzeba na odbieranie prostych informacji: „Chiny pokonały Japonię”, „Chiny zajęły drugie po USA miejsce w rankingu gospodarczym”. Przyjmujemy te komunikaty bez wchodzenia w szczegóły, a w nich właśnie tkwi diabeł, który nakazuje zapytać: jak to się stało? w jakim czasie? dlaczego? jakim kosztem?

 

Słowa kluczowe: międzynarodowa wymiana gospodarcza, product krajowy brutto, product krajowy brutto per capita, wskaźniki wzrostu, dynamika wzrostu, gospodarka Chin.

 

Summary:

 

Contemporary China in the eyes of a Westerner this number: GDP, PMI, CPI, trade balance, the volume of exports. These numbers tell us that the inhabitants of the Western Hemisphere that today the Middle Kingdom is a powerhouse contender for global leadership. They do not tell us nothing about the costs it has incurred Chinese state all the way from the farthest position in the peloton third world to another, and perhaps later this year, first place in the ranking of the most dynamic economies in the world. Contemporary reflection is tainted exterior. We have no time to reflect on the essence of things. We got its only as much as they need to receive simple information, "China defeated Japan", "China came in second after the US economic position in the ranking." We accept these messages without going into detail, and in them lies the devil who tells ask: how did it happen? at what time? why? at what cost?

 

Key words: international economic Exchange, Gross domestic product, gross domestic product per capita, growth rates, the growth dynamics, china’s economy.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Bożena Gajdzik

 

Ewolucja funkcji gospodarki magazynowej na przykładzie sektora hutniczego

 

The evolution of metallurgical stores functions

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano proces ewolucji funkcji gospodarki magazynowej na przykładzie sektora hutniczego. Część teoretyczna artykułu powstała na podstawie studium literaturowego. Analiza typu case study jest rezultatem przeglądu historycznego rozwoju gospodarki magazynowej w hutach (analiza wtórnych źródeł informacji). Ujęcie praktyczne ma charakter komparatywny, co pozwoliło na ustalenie zakresu zmian w strukturze organizacji gospodarki magazynowej w hutach dawniej i dziś. Treści zawarte w publikacji stanowią uzupełnienie wiedzy na temat zmian w gospodarce magazynowej przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa, zmiana, przedsiębiorstwo hutnicze.

 

Summary:

 

The article presents essential functions of stores in metallurgical industry. The functions were characterized on the base of both literature study and case study. The practical part was realized on the base of historical analyse of changes in steelworks plants. By comparative analyse the former and present organizational structure of stores in steelworks plants were presented. Both theory and practice increase knowledge about purchasing and supply management in manufacturing enterprises.

 

Key words: storage, change, metallurgical enterprise.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Sebastian Twaróg

 

Łańcuch dostaw jako forma organizacji przepływów – spojrzenie logistyczne

 

Supply chain as a form of organising flows – a logistic approach

 

Streszczenie:

 

Wzrost wymogów współczesnych klientów, beneficjentów, interesariuszy oraz konkurencja na rynkach spowodowały, że warunki funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw są zdecydowanie inne niż te, z jakimi mieliśmy do czynienia kilka czy kilkanaście lat temu. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wskazanie przesłanek tworzenia oraz istoty łańcuchów dostaw w zmieniających się uwarunkowaniach.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, łańcuch logistyczny, łańcuch towarów.

 

Summary:

 

An increase in requirements of contemporary customers, beneficiaries, stakeholders and competitors has resulted in considerable differences observed in case of conditions that are experienced while functioning as compared to those conditions we dealt with some years ago. This work predominantly aims at identifying premises for creating supply chains and at describing the very nature of such chains in changing conditions.

 

Key words: supply chain, logistics chain, commodity chain.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł