Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Marek Kasperek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Ekonomicznej

 

Model analizy i kształtowania relacji pomiędzy interesariuszami a wirtualnym łańcuchem dostaw w świetle wymagań CSR

 

Model analysis and development of the relationship between stakeholders and the virtual supply chain in connection of the requirements of CSR

 

Streszczenie:

 

Proces globalizacji wymaga od przedsiębiorstw ujednolicenia standardów działania w obszarach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W związku z powyższym na szczególną uwagę zasługują standardy zawarte w normie ISO 26 000. Regulują i formalizują one działania w wielu obszarach CSR. Na przełomie lat 2013-2015, w ramach projektu badań naukowych LOGOS, dokonano m.in. analizy sposobu kształtowania relacji z konsumentami w łańcuchach dostaw w świetle wytycznych normy ISO 26 000 (Kisperska–Moroń, Kasperek, Klosa, Piniecki, Świerczek, 2014). Podstawowym celem badań była diagnoza warunków i możliwości wdrożenia koncepcji CSR we współczesnych łańcuchach dostaw. Narzędziem badawczym była ogólnopolska ankieta.

 

Jednym z kluczowych problemów w projekcie było zdefiniowanie wymagań dla narzędzi służących do badań i kształtowania wielowymiarowego oddziaływania w relacjach wewnętrznych łańcucha dostaw i w relacjach zewnętrznych z otoczeniem, służącym badaniom symulacyjnym i empirycznym. Dlatego, na bazie wyników przeprowadzonych badań ankietowych, został opracowany dedykowany model sposobu kształtowania relacji z interesariuszami oraz zdefiniowano narzędzia wspierające ten model. Do diagnozy wymogów interesariuszy dotyczących wdrożenia CSR zaproponowano narzędzie SERVQAL, natomiast do dalszego doskonalenia CSR zaproponowano Quality Function Deployment.

 

Podsumowując, celem naukowym niniejszej publikacji jest przedstawienie modelu analizy i kształtowania relacji pomiędzy interesariuszami a łańcuchem dostaw. Celem zaś utylitarnym publikacji jest wskazanie narzędzi doskonalących kształt ww. relacji w oparciu o założenia CSR i ISO 26 000.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, CSR w łańcuchu dostaw, model relacji w łańcuchu dostaw, narzędzia badania relacji w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

The process of globalization requires companies to harmonize standards activities in areas relating to corporate social responsibility. Therefore, special attention deserve the standards contained in the ISO 26 000. Regulate and formalize these activities in many areas of CSR. At the turn of the years 2013-2015, as part of scientific research project LOGOS, made among others analysis of the method of forming relationships with consumers in the supply chains in connection of the guidelines of ISO 26 000. (Kisperska– Moroń D., Kasperek M., Klosa E., Piniecki R., Świerczek A. (2014). The primary aim of the research was to diagnose conditions and opportunities for implementation of the CSR concept in modern supply chains. The research tool was a nationwide questionnaire.

 

One of the key issues in the project was to define the requirements for the methods for the research and development of multi-dimensional impact in the internal relations of the supply chain and in external relations with the environment, designed a simulation study and empirical researches. Therefore, based on the results of the researches, it was developed a dedicated model ways of forming relationships with stakeholders and define methods that support this model. Diagnostic requirements of stakeholders on the implementation of CSR proposed tool SERVQUAL, and to continue to improve CSR proposed Quality Function Deployment

 

In summary, the scientific objective of this publication is to present a model of analysis and development of relations between stakeholders and the supply chain. The aim of the publication is to identify utilitarian methods improving the shape of the above. relationships based on assumptions CSR and ISO 26 000.

 

Key words: Supply Chain, CSR in the supply chain, model of relationships in the supply chain, ways of relationships’ research in the supply chain.

 

Aneta Pluta-Zaremba, Marzenna Cichosz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Logistyki

 

Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce

 

Reverse logistics process in B2C e-commerce

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia proces logistyki zwrotnej w e-commerce w segmencie B2C ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań w obsłudze logistyki „pierwszej mili” oraz kolejnych etapów procesu związanych z przyjęciem zwróconych towarów, ich oceną oraz ponownym wprowadzeniem do sprzedaży. Pokazuje znaczenie operatorów logistycznych dla efektywnej i sprawnej obsługi zwrotów. Ponadto zwraca uwagę na usługi, wprowadzane przez operatorów KEP i pocztowych na polskim rynku, które nie tylko usprawniają odbiór zwracanych produktów od indywidualnych klientów, lecz przede wszystkim zwiększają wybór i wygodę konsumentów.

 

Słowa kluczowe: zwroty, zarządzanie zwrotami, logistyka zwrotna, B2C, handel elektroniczny.

 

Summary:

 

Dynamic development of e-commerce in Poland induces increasing demand for efficient and effective reverse logistics. The article concentrates on the five stage process of reverse logistics in B2C e-commerce. The most challenging “first mile” logistics and other stages as: products quality control and reuse or disposal of returned goods are analyzed. Moreover the paper shows how increasing demand for product returns has forced, CEP service providers and postal companies to develop services dedicated to returns that enhance e-retailers’ efficiency and effectiveness as well increase consumers’ choice and convenience.

 

Key words: returns, returns management, reverse logistics, B2C e-commerce.

 

Jakub Mateusz Marcinkowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

 

Procesy logistyczne w organizacji imprez masowych na przykładzie rajdów samochodowych

 

Loogistical processes in mass events organization. A case study or car race events

 

Streszczenie:

 

Głównym celem niniejszej publikacji jest przeprowadzenie analizy procesów logistycznych i dokonanie oceny ich wpływu na organizację rajdów samochodowych odbywających się na terenie Polski. Zwieńczeniem niniejszej analizy jest zaproponowanie autorskiej koncepcji usprawnień tych procesów mającej na celu poprawę skuteczności i efektywności ich realizacji.

 

Za punkt wyjścia przyjęto charakterystykę imprez masowych, których szczególnym rodzajem są rajdy samochodowe. Autor dokonał podziału rajdów oraz zaprezentował ich charakterystykę. W dalszej części autor przeprowadził analizę systemu logistycznego i dokonał oceny wpływu procesów logistycznych na organizację rajdów samochodowych. Opisane procesy dotyczą przede wszystkim: zabezpieczenia rajdu, przygotowania infrastrukturalnego, usług medycznych, gastronomicznych oraz socjalno-bytowych.

 

Założenia opisywane w literaturze przedmiotu autor uzupełnił własnymi propozycjami rozwiązań, które są wynikiem analizy i oceny rajdów samochodowych odbywających się w Polsce.

 

Zasadnicze tezy niniejszej publikacji autor sformułował w poniższym brzmieniu:

 

1. Procesy logistyczne rajdów samochodowych cechują się złożonością i wzajemnym przenikaniem.

 

2. Wysoka jakość procesów przyczynia się do sprawniejszej, skuteczniejszej i efektywniejsze organizacji rajdów samochodowych.

 

3. Znaczna część procesów wymaga usystematyzowania i unowocześnienia.

 

Słowa kluczowe: proces logistyczny, rajd samochodowy, impreza masowa.

 

Summary:

 

The main goal of this publication is to analyze logistical processes and to evaluate its impact on car race events organization in Poland. The final result of this paper is the concept of processes improvements on the basis of effectiveness and efficiency.

 

The starting point is the characteristics of mass events which car race events is the special type. Author indicates its classification and general characteristics. Further in the article, the analysis of the character and significance of the logistics system and logistical processes and its value for the car race events organization has been done. Those processes pertain strictly to race safeguarding, infrastructural preparation, medical services, gastronomical services and living services.

 

All the assumptions characterized in the available literature have been supplemented by author’s own improvement proposals which are the result of actual analysis and evaluation of car race events in Poland.

 

The main theses of this article are:

 

1. Logistical processes are characterized by complexity and interdependence.

 

2. High quality of logistical processes is contributing to skillfulness, effectiveness and efficiency of car race events organization.

 

3. Wide ranges of processes are needed to be systematized and modernized.

 

Key words: logistical process, car race event, mass event.

 

Maciej Szacowny,Łukasz Hadaś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Praktyczne aspekty zarządzania zapasem wyrobów gotowych z użyciem metody Traffic Light Analogy

 

Practical aspects of inventory management of finished goods using the Traffic Light Analogy method

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule zaprezentowano praktyczne aspekty zarządzania zapasem wyrobów gotowych z użyciem metody Traffic Light Analogy. Badania zrealizowano w przedsiębiorstwie z branży FMCG, gdzie ze względu na wysoką konkurencyjność, priorytetem był wysoki poziom logistycznej obsługi klienta. W artykule dokonano porównania klasycznej metody odnawiania zapasów - modelu poziomu zamawiania z metodą TLA. W celu przeprowadzenia licznych symulacji dla analizy zróżnicowanych charakterystyk popytu dla różnych pozycji asortymentowych opracowana została prosta i intuicyjna aplikacja w oparciu o MS Excel. Wyniki przeprowadzonych symulacji pokazały skuteczność metody TLA oraz jej przewagę nad klasyczną metodą odnawiania zapasu w oparciu o zapas informacyjny. W każdym przypadku wskaźniki obsługi klienta wzrosły. Metoda wykazała wysoką elastyczność działania ale wymaga symulacji w celu właściwej jej kalibracji.

 

Słowa kluczowe: metoda Traffic Light Analogy, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych, FMCG.

 

Summary:

 

This article presents the practical aspects of inventory management of finished goods using the Traffic Light Analogy method. The research was carried out in the company in the FMCG sector, where due to high competitiveness, the priority was the high level of logistics customer service. The article compares the classic method of inventory management (re-order point method) and TLA method. In order to implement a number of simulations for analysis of the different characteristics of demand for various product items has been developed a simple and intuitive application based on MS Excel. The results of the simulation showed the effectiveness of the method TLA and its advantage re-order point method. In each simulation, customer service indicators increased. The method showed high flexibility but requires its correct (proper) calibration.

 

Key words: Traffic Light Analogy method, inventory management of finished goods, FMCG.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Aleksandra Laskowska-Rutkowska
Uczelnia Łazarskiego, Centrum Logistyki i Innowacji

 

Innowacyjne rozwiązania w logistyce XXI wieku

 

Innovative solutions in the 21st century logistics

 

Streszczenie:

 

Logistyka posiada ogromny, lecz w dużej mierze niewykorzystany innowacyjny potencjał. W branży, w której kluczową rolę pełnią: niezawodność, terminowość oraz efektywne wykorzystanie zasobów, innowacje stają się nieuniknione. Szczególnie istotna rola przypada innowacjom technologicznym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wiodących rozwiązań innowacyjnych w obszarze logistyki, głównie z obszaru technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Wiodące innowacje technologiczne omówiono w kontekście głównych trendów w rozwoju logistyki, wpływu tych technologii na funkcjonowanie łańcuchów dostaw oraz głównych barier i ograniczeń we wdrażaniu tychże rozwiązań w logistyce.

 

Słowa kluczowe: logistyka, łańcuch dostaw, innowacyjne technologie, Internet rzeczy.

 

Summary:

 

Logistics has a huge but largely untapped innovation potential. In an industry in which a key role is played by reliability, punctuality and efficient use of resources, innovation is becoming inevitable. A particularly important role is assigned to technological innovation. The purpose of this article is to present the leading innovative solutions in logistics, mainly in the area of information technologies with special emphasis on Internet of Things (IoT). Leading technological innovations will be discussed in the context of the major trends in the development of logistics. The impact of innovative technologies on the functioning of supply chains will be discussed as well as the main barriers and constraints in the implementation of these solutions in logistics.

 

Key words: logistics, supply chain, innovative technologies, Internet of Things.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł