Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Ideologia w logistyce

 

Ideology in logistics

 

Streszczenie:

 

W artykule Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o sprawczość ideologii w działaniach logistycznych i/lub odporność logistyki na oddziaływanie ideologiczne. Zaprezentowane zostały poglądy Autora, zaś jego intencją jest rozpoczęcie dyskusji w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe: logistyka, ideologia, zarządzanie logistyczne.

 

Summary:

 

In the paper, the author attempted to answer the question about ideology's efficiency in logistic activities and/or the resistance of logistics to ideological influence. The author's views are presented, and his intention is to start discussions on this subject.

 

Key words: logistics, ideology, logistics management.

 

Tomasz Kochański
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Logistyka bezpieczeństwa – istota problemu

 

Security logistics – the essence of the problem

 

Streszczenie:

 

Współczesna logistyka ma już uznane i uzasadnione szerokie zastosowanie w procesach gospodarowania zasobami na rynku. Współczesność postrzega logistykę także w systemach bezpieczeństwa i obronności Państwa. Logistyka bezpieczeństwa łączy ze sobą dwa obszary: funkcjonowania Państwa, tj. system bezpieczeństwa i gospodarkę narodową. Zapewnia ona w tych systemach realizację procesów rzeczowych i informacyjnych strumieni przepływu. Logistykę bezpieczeństwa tak jak logistykę obrony i logistykę Sił Zbrojnych należy postrzegać w ujęciu systemowym. Tak postrzegana logistyka pozwoli zarazem na efektywne zasilanie rzeczowe systemu obronności Państwa.

 

Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, gospodarka narodowa, logistyka wojskowa, logistyka obronna, logistyka bezpieczeństwa.

 

Summary:

 

The contemporary logistics has already recognized and justified widely used in the processes of resource on the market. Contemporaneity perceives logistics also in security systems and national defense. Security logistics combines two areas: the operation of the state, i.e. security system and the national economy. It provides in these systems implementation of material processes and information flow streams. Security logistics as well as defense logistics and Armed Forces logistics should be considered in terms of the system context. Logistics, perceived in such way, allows additionally efficient support for national defense.

 

Key words: security systems, national economy, military logistics, defense logistics, security logistics.

 

Bartłomiej Tunak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Kluczowe czynniki sukcesu usługodawców logistycznych w świetle zmian zachodzących na rynku TSL

 

Key success factors of logistic service providers in the light of changes taking place on the market of logistic services

 

Streszczenie:

 

Postępujący wzrost znaczenia logistyki w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych spowodował, iż w ostatnich latach można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój sektora usług logistycznych w Polsce. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, na rynku pojawiło się wiele różnego rodzaju podmiotów świadczących usługi logistyczne. Wzrost konkurencji na tymże rynku i jednocześnie rosnące potrzeby usługobiorców spowodowały zmianę roli usługodawców logistycznych w łańcuchach dostaw. Podmioty te nie wykonują już wyłącznie pojedynczych funkcji logistycznych, lecz coraz częściej przejmują odpowiedzialność za zarządzanie całymi łańcuchami dostaw. Zmiana roli usługodawców logistycznych spowodowała, iż zmianie uległy również czynniki wpływające na powodzenie i rozwój organizacji. Celem artykułu jest próba podjęcia rozważań dotyczących kluczowych czynników sukcesu w świetle zmian zachodzących na rynku usług logistycznych.

 

Przeprowadzona analiza potwierdziła, iż niski poziom cen przestał już być głównym czynnikiem wpływającym na powodzenie przedsiębiorstwa. Obecnie do najważniejszych czynników sukcesu usługodawców logistycznych, oprócz ceny, można zaliczyć: jakość, kompleksowość usług, elastyczność, rodzaj stosowanych technologii (głównie informatycznych) oraz zasoby ludzkie. Jednocześnie można zauważyć, iż pomimo wielu zmian i wzrostu wymagań wobec przedsiębiorstw oferujących usługi logistyczne, sytuacja gospodarcza tychże jednostek jest pozytywna i aktualnie mamy do czynienia z dalszym, bardzo dynamicznym rozwojem sektora TSL.

 

Słowa kluczowe: usługi logistyczne, usługodawcy logistyczni, kluczowe czynniki sukcesu, rynek usług logistycznych.

 

Summary:

 

Progressive increase in the significance of logistics in the process of shaping the competitiveness of manufacturing companies has been the reason for which it is possible to discern very dynamic development in the branch of logistic services in Poland within the last years. Together with the increased need for this kind of services, many entities of various sorts rendering logistic services have appeared on the market. The increase in competition on this market and growing needs of clients have caused a change in the role of service providers in supply chains. These entities do not only perform single logistic functions any more, but more and more often they take over the responsibility for managing the whole supply chains. The change in the role of logistic service providers has caused a change in the factors influencing the success and development of an organization. The aim of the article is to make an attempt at starting the consideration of key success factors in the light of changes taking place on the market of logistic services.

 

The analysis carried out has confirmed the fact that a low price level has stopped being the main factor affecting a company’s success. Nowadays, the most important success factors are the quality and complexity of services, flexibility, technologies used (mainly IT), and human resources, apart from the price. At the same time, it is possible to see that the economic situation of companies providing logistic services is positive despite many changes and increase in requirements; and currently we deal with further and very dynamic development of the sector of transport, forwarding and logistics (TSL).

 

Key words: logistic services, logistic service providers, key success factors, market of logistic services.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Mateusz Wrotniak, Katarzyna Grzybowska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Wpływ warunków magazynowania na jakość wyrobów z PCV

 

Storage conditions and their impact on the quality of PVC products

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy wpływu warunków magazynowania na przechowywany materiał z PCV. Celem jest ustalenie przyczyn powstawania ubytków jakościowych materiałów podczas procesu magazynowania, określenie sposobu napraw ubytków. Ustalenie zaleceń niwelujących ryzyko powstawania uszkodzeń w przyszłości. Praca składa się z następujących części: W części pierwszej scharakteryzowano warunki magazynowania materiałów i wyrobów z PCV. Zdefiniowano uszkodzenie, wadę oraz omówiono ich wpływ na jakość materiałów i wyrobów. Wytypowano przyczyny powstawania wad jakościowych podczas procesu magazynowania. Część kolejna prezentuje przeprowadzone wyniki badań. Wskazano sposoby naprawy najczęściej występujących uszkodzeń oraz przedstawiono zalecenia, których celem jest zredukowanie ryzyka powstawania ubytków jakościowych materiałów oraz asortymentu w przyszłości. Całość kończy podsumowanie, które prezentuje najważniejsze wnioski. Prezentowany tekst ma charakter badawczy.

 

Słowa kluczowe: magazynowanie, jakość, wyrób, PCV.

 

Summary:

 

This article deals with the impact of storage conditions on the stored PVC material. The purpose is to determine the causes of qualitative defects of materials, assortment used during storage process, specify how to repair the defects. Another aim is to make recommendations to rectify the risk of damage in the future.The work consists of the following parts: The first part characterizes the storage conditions of PVC materials and articles. Definitions of a damage and a defect were defined and their impact on the quality of materials and articles was discussed. Causes of quality defects during storage were selected. The next part presents the results of the research. The ways of repairing the most common damage are outlined. Lastly, recommendations aimed at levelling the risk of loss of quality of materials, product range in the future were presented. The publication ends with a summary presenting the conclusions from the conducted research. The presented text is of a research nature.

 

Key words: storage, quality, product, PVC.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Piotr Blaik
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki

 

The logistics development towards the science discipline

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy identyfikacji tożsamości współczesnej logistyki oraz rozwoju teoretycznych koncepcji logistyki w kierunku dyscypliny naukowej. Dyskusja dotycząca ewolucji logistyki i wyłonienia jej naukowego paradygmatu została zaprezentowana z perspektywy postępu idei/koncepcji i instrumentarium logistyki oraz fundamentów/podstaw niedawno zdefiniowanej w literaturze koncepcji rozumienia logistyki jako naukowej i akademickiej dyscypliny. Paradygmat naukowy logistyki postrzegany jest jako zestaw problemów i faktów dotyczących orientacji przepływowej i systemu przepływu w świecie zjawisk ekonomicznych i zarządczych jako wewnętrzne elementy tożsamości dziedziny logistyki.

 

Słowa kluczowe: istota logistyki, koncepcje logistyki, orientacja przepływowa, paradygmat logistyki, nauka logistyki.

 

The article concerns the identification of the contemporary logistics identity as well as the development of the theoretical logistics concepts towards the scientific discipline. The discussion about logistics evolution and logistics scientific paradigm emergence has been presented from a perspective of logistics ideas/concepts and tools progress, as well as cornerstones/fundamentals recently defined in the literature as a scientific and academic discipline. Logistics scientific paradigm is perceived as a set of problems and facts concerning flow orientation and flow system within the world of economic and management issues as the internal elements of logistics area identity.

 

Key words: logistics identity, logistics concepts, flow orientation, logistics paradigm, science of logistics.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł