Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2018

 

Plik do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Marcin Zięcina

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Zarządzania/University of Business and Administration in Gdynia

e-mail: rektorat@wsaib.pl

Wojciech Sokołowski

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich/Polish Naval Academy in Gdynia

e-mail: w.sokolowski@amw.gdynia.pl

Analiza możliwości wykorzystania wybranych innowacyjnych metod i narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw

 

Selected innovative methods and tools in supply chain management

 

Współczesne łańcuchy dostaw podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Tym zmianom podlegają także narzędzia i metody wykorzystywane do zarządzania nimi. Niejednokrotnie sytuacja jest jednak odwrotna, to powstanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania determinuje ewoluowanie tych łańcuchów. Niektóre z rozwiązań mają ogromny potencjał do całkowitej zmiany logiki funkcjonowania transakcji i procesów w tych łańcuchach. Potencjał ten właściwie wykorzystany może prowadzić do kolejnych rozwiązań, takich jak inteligentne umowy (ang. smart contract).

Artykuł porusza problematykę zyskujących na popularności innowacyjnych rozwiązań jakimi są wieże kontroli łańcuchów dostaw oraz łańcuch bloków (ang. blockchain) i ich roli w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, wieże kontroli łańcuchów dostaw, big data, blockchain.

 

The vast majority of today’s supply chains are under very dynamic changes. These changes also apply to the tools and methods used to manage them. However, the situation is often reversed. New management solutions determines the evolution of these chains. Some of these solutions have potential to change the logic of the transactions and processes in these chains. This can lead to further solutions, such as smart contracts.

The article discusses the issue of the growing innovative solutions that are supply chain control towers and the blockchain and their role in the functioning of supply chains.

 

Key words: supply chin security, supply chain control towers, big data, blockchain.

 

Bibliografia/References
Brzeziński J., Ocicka B. (2016). Rola wież kontroli w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw. W: K. Witkowski, S. Saniuk (red.), Systemy Logistyczne w gospodarowaniu. Warszawa: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (tom XVII, zeszyt 12, część II). Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. Łódź. 
Ethical Business Practices in Purchasing and Supply Management, The Chartered Institute of Purchasing & Supply®, https://www.cips.org, (dostępny 13.03.2018). 
Huczek, M. (2015). Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Sosnowiec: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. 
Malak, K. (2007). Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne (91-95). Piotrkowskie Zeszyty Międzynarodowe. 
Richey R. Jr., Morgan T., Lindsey-Hall K., Adams F. (2016). A global exploration of Big Data in the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(8). 
Szymański, W. (2012). Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw. W: Strategiczne zmiany modelu biznesu w warunkach niestabilnego otoczenia. W: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 
Szymonik, A., Bielecki, M. (2015). Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Warszawa: Difin. 
Tapscott, D., Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution. How the technology behind bitcoin is changing money, business and the world. Canada: Penguin. 

 

Adam Koliński

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu/Poznan School Of Logistic

e-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl.

Jacek Zając

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu/The Institute of Logistics and Warehousing

e-mail: jacek.zajac@ilim.poznan.pl

Analiza procesów magazynowania z wykorzystaniem notacji BPMN

 

Warehouse process analysis Rusing BPMN notation

 

W artykule przedstawiono analizę procesów magazynowania z wykorzystaniem notacji BPMN w środowisku informatycznym iGrafx. Autorzy w artykule przedstawili opracowany model procesu magazynowania w magazynie dystrybucyjnym. Model jest wynikiem prac optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, realizowanych w ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz prac badawczych w Wyższej Szkole Logistyki. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych dla następujących zmiennych: wariantowości w zmianowości pracy, rozdziału godzin pracy w zakresie obsługi dostaw i wydań oraz odpowiedniego przydziału niezbędnych zasobów do realizacji procesów. Weryfikacja symulacyjna tych wariantów pozwala stwierdzić, że opracowany model procesu magazynowania jest uniwersalny i możliwy do implementacji w praktyce biznesowej do przeprowadzenia analiz efektywności procesów magazynowych.

 

Słowa kluczowe: proces, organizacja, zmianowość, Notacja BPMN, program iGrafx, analiza wielokryterialna.

 

The paper presents an analysis of warehouse processes using BPMN notations in the iGrafx IT environment. The authors of the article presented the developed model of the warehousing process in the distribution warehouse. The model is the result of optimisation works for enterprises carried out within the framework of the activities of the Institute of Logistics and Warehousing and research works at the Poznan School of Logistics. The results of the simulation studies were also presented for the following variables: variance in work shifts, division of working hours in the scope of delivery and issue service and appropriate allocation of necessary resources to implement the processes. Simulation verification of these variants allows to state that the developed model of the warehouse process is universal and can be implemented in business practice for the purpose of conducting analyses of the warehouse process efficiency.

 

Key words: process, organization, changeability, BPMN notation, IGrafx program, multi-criteria analysis.

 

Bibliografia/References
Abdulmalek, F.A., Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of Production Economics, 107(1), 223-236. 
Denkena, B., Henjes, J., Henning, H. (2011). Simulation-based dimensioning of manufacturing process chains. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 4(1), 9-14. 
Dullinger, K.H. (2009). Simulation in der Logistik - neue Anwendungsfelder. LogForum, 5(3), 1-12. 
Eisenhardt, K., Graebner, M. (2007). Theory building from cases: opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25-32. 
Fanti, M.P., Iacobellis, G., Ukovich, W., Boschian, V., Georgoulas, G., Stylios, C. (2015). A simulation based Decision Support System for logistics management. Journal of Computational Science, 10(8), 86-96. 
Hadaś, Ł., Cyplik, P., Adamczak, M., Domański, R. (2015). Dimensions For Developing Supply Chain Integration Scenarios, Proceedings of The 15th International Scientific Conference (225-239). Business Logistics In Modern Management. Croatia: Osijek. 
Kłosowski, G., (2011), Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, (2), 29-37. 
Kolińska, K., Koliński, A. (2013). Efektywność procesu zarządzania zapasami części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych – wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-6 
Koliński, A., Kolińska, K. (2012). Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. E-mentor, (5), 82–87. 
Maylor, H., Blackmon, K. (2005). Researching Business and Management: New York: Polgrave Macmillan. 
Meade, D.J., Kumar, S., Houshyar, A. (2006). Financial analysis of a theoretical lean manufacturing implementation using hybrid simulation modeling. Journal of Manufacturing Systems, 25(2), 137-152. 
Niemczyk, A. (2010). Zarządzanie magazynem. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki. 
Pawlewski, P. (2010). Technologie informatyczne używane w symulacji procesów logistycznych. Logistyka, (1), 59-63. 
Rodawski, B. (2006). Simulation of logistics processes. LogForum, 2(1), 1-15. 
Sarjusz-Wolski, Z. (1998). Symulacja procesów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 131-132. 
Śliwczyński, B. (2005) Zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw wspomagane narzędziami elektronicznej gospodarki. LogForum, 1(1), 3-11. 
Śliwczyński, B. (2011). Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Trojanowska, J., Varela, M.L.R., Machado, J. (2017). The Tool Supporting Decision Making Process in Area of Job-Shop Scheduling. In: Á. Rocha, A. Correia, H. Adeli, L. Reis, S. Costanzo (eds), Recent Advances in Information Systems and Technologies, WorldCIST 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, (571), 490-498. 
Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, (48), 17-22. 
Yin, R.K. (2009). Case Study Research. Design and Methods SAGE Publications. Thousand Oaks 
Zhang, H., Li, H. (2004). Simulation-based optimization for dynamic resource allocation. Automation in Construction, 13(3), 409-420.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Anna Burduk

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji/Wrocław University of Science and Technology

e-mail: anna.burduk@pwr.edu.pl

Joanna Kochańska

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji/Wrocław University of Science and Technology

e-mail: joanna.kochanska@pwr.edu.pl

Dagmara Górnicka

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji/Wrocław University of Science and Technology

e-mail: dagmara.gornicka@pwr.edu.pl

 

Usprawnienie procesu produkcyjnego zabezpieczeń przeciwpożarowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturingcase study

 

Improvement of production process of fire protection systems with the use of Lean Manufacturing tools – case study

 

W artykule przedstawiono analizę stanu nowo powstałego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na rozwoju nie tylko w obszarze maszyn i technologii, ale także poprzez chęć doskonalenia procesów, zachodzących podczas realizacji zleceń produkcyjnych. W związku z powyższym, po rozpoczęciu działalności i wstępnym ustandaryzowaniu przebiegu produkcji, zdecydowano się na przeprowadzenie analizy obecnego przepływu strumienia wartości w celu identyfikacji marnotrawstwa oraz innych występujących problemów, a następnie zaproponowano usprawnienia zgodnie z ideologią kaizen.

 

Słowa kluczowe: Lean Management, Value Stream Mapping, identyfikacja marnotrawstwa, kaizen.

 

The paper presents an analysis of current state of the new production company that produces fire protenction systems. The company focuses not only on development of machines and technologies, but also on production process improvement. Thus, after the company started production and created standards, they decided to perform an analysis of current value stream flow. The aim was to identify waste and problems in company and propose improvement solvings, in accordance with kaizen ideology.

 

Key words: Lean Management, Value Stream Mapping, waste identification, kaizen.

 

Bibliografia/References
Abdulmalek, F.A., Rajgopalb, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of Production Economics, 107(1), 223-236. 
Alsmadi, S. (2009). Kaizen strategy and the drive for competitiveness: challenges and opportunities. Competitiveness Review: An International Business Journal, 19(3), 203-211. 
Andrade, P., Pereira, V., Conte, E.. (2015). Value stream mapping and lean simulation: a case study in automotive company. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(1-4), 547-555. 
Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin. 
Dal Forno, A.J., Pereira, F.A., Forcellini, F.A., Kipper, L.M. (2014). Value Stream Mapping: a study about the problems and challenges found in the literature from the past 15 years about application of Lean tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72(5), 779-790. 
Heinzen, M., Mettler, S., Coradi, A., Boutellier, R. (2015). A new application of value-stream mapping in new drug development: a case study within Novartis. Drug Discovery Today, 20(3), 301-305. 
Kaizen Institute. http://pl.kaizen.com/o-nas/definicja-kaizen.html (29.01.2018). 
Lacerda, A.P., Xambre, A.R., Alvelos, H.M. (2016). Applying Value Stream Mapping to eliminate waste: a case study of an original equipment manufacturer for the automotive industry. International Journal of Production Research, 54(6), 1708-1720. 
Lean Enterprise Institute. http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowanie-strumienia-wartosci/ (29.01.2018). 
Machado, C. V., Leitner, U. (2010). Lean tools and lean transformation process in health care. International Journal of Management Science and Engineering Management, 5(5), 383-392. 
Miller, J., Wroblewski, M., Villafuerte, J. (2014). Kultura kaizen, Budowanie i utrzymywanie kultury ciągłego doskonalenia. Warszawa: MT Biznes. 
Rother, M., Harris, R.. (2009). Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Wrocław: LEI Polska. 
Singh, J., Singh, H. (2009). Kaizen Philosophy: A Review of Literature. IUP Journal of Operations Management, 8(2), 51-72.

 

Robert Cieślak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Katedra Inżynierii i Technologii/The State School of Higher Professional Education in Konin

e-mail: robert.cieslak@konin.edu.pl

Robert Rogaczewski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki/The State School of Higher Professional Education in Konin

e-mail: robert.rogaczewski@konin.edu.pl

Paweł Szczap

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie/The State School of Higher Professional Education in Konin

e-mail: ewelina.kaminska@konin.edu.pl

Optymalizacja procesu naprawy blacharsko-lakierniczej w wybranym przedsiębiorstwie

 

Optimization of a body and paint repair process in a selected enterprise

 

Optymalizacja procesów produkcyjnych i osiąganie oczekiwanych efektów ich realizacji stanowi ważny aspekt w obecnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wdrożenie odpowiedniego instrumentarium z zakresu optymalizacji procesów jakościowych wpływa z pewnością na poprawę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej oraz zwiększa ich konkurencyjność. Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu naprawy blacharsko-lakierniczej w wybranym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem narzędzi i metod jego optymalizacji.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, ECR, doskonalenie procesów produkcyjnych.

 

Optimization of production processes and achieving the expected effects of their implementation is an important aspect in the current management of the company. The implementation of appropriate instruments in the field of optimization of quality processes certainly affects the improvement of production processes in enterprises from the automotive industry and increases their competitiveness. The purpose of this article is therefore to analyze the body and paint repair process in a selected company, including the tools and methods of its optimization.

 

Key words: quality management, ECR, improvement of production processes.

 

Bibliografia/References
Babica, M., Pająk, E. (2006). Koncepcja metody eliminacji niezgodności w procesach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, (3), 5-15. 
Detyna, B. (2015). Zarządzanie jakością w logistyce. Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające. Ujęcie praktyczne. Wałbrzych: Wydawnictwo PWSZ. 
Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. 
Goranczewski, B., Puciato D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, nr 20/2. 
Hamrol, A. (2013). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Hamrol, A., Mantura, W. (2008). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
PWN (2002). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Wawak, S. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion. 
Żabińska, T. (red.). (1997). Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, za pomocą analizy SWOT. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł