Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 09/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Mirosław Skarżyński

Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski
Celem opracowania jest przedstawienie problemu dostaw ropy naftowej do Polski. W artykule opisano istotę i powody dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. Przeanalizowano bilans naftowy Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Zaproponowano koncepcję zróżnicowania dostaw ropy naftowej. Zwrócono uwagę na wykorzystanie innych źródeł energii, co może zmienić strukturę krajowego bilansu naftowego.

The diversification of petroleum supply to Poland
The objective of the paper is to present the problem of petroleum supply to Poland. In this article the essence and reasons of diversification of petroleum supply are described. It analyses Poland's balance of petroleum in the context of energy security. The article proposes the conception of diversification of petroleum supply. The attention is paid to the use of other energy sources, what can change structure of national balance of petroleum.

Jan Ruchniewicz

Magazyn - element systemu planowania
Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać o tym, jak ważna w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest umiejętność podejmowania optymalnych decyzji związanych z zapasami. Zbyt wcześnie zbudowany zapas oznacza nieuzasadniony koszt, który najpewniej podwyższy cenę sprzedaży produktu lub pomniejszy zysk przedsiębiorcy. Zbyt późno podjęta decyzja o odświeżeniu zapasu może zemścić się zatrzymaniem procesu, wzrostem kosztów operacyjnych lub, co najgorsze, nieobsłużeniem klienta na wcześniej potwierdzonych warunkach dostawy. Spróbujmy w tym artykule zatrzymać się na chwilę nad tymi zagadnieniami i podjąć próbę, po pierwsze, określenia jakie elementy składają się na sprawny system planowania zapasów, a po drugie, przeanalizowania, jak te elementy współdziałają ze sobą w ramach zintegrowanego systemu planowania klasy ERP/MRP II.

Stock - a puzzle in a planning system picture
Nobody has to be convinced how important for company management is the skill of taking optimum decisions related to stock. If we build it too hastily, it may lead to irrelevant cost that will most probably increase the sale price of a product or lower the entrepreneur's profit. If we take the decision to refresh our stock too late, it can take its toll by stopping the process, increasing the operating cost or, in the worst case, we can fail to attend our customer in line with the delivery terms and conditions. In this article, we wish to take a closer look at said topics and make an attempt to determine first, what elements constitute an efficient system of stock planning and secondly, how these elements cooperate with each other within an integrated planning system of ERP/MRPII class.

Lidia Danik

Wpływ niepewności na decyzje związane z zakupem oprogramowania i jej redukowanie
W artykule przeanalizowano wyniki badań poświęconych niepewności odczuwanej przez nabywców oprogramowania komputerowego dla instytucji finansowych. Wyniki te wskazują, że chociaż niepewność towarzysząca zakupom oprogramowania jest duża, istnieją sposoby jej redukowania. W analizowanych przypadkach cechy produktu odgrywały kluczową rolę, a czynniki związane z dostawcą były uznawane za ważniejsze niż cena nabywanego produktu. Główną przyczyną niepewności odczuwanej przez kupujących jest obawa, że dostawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w ustalonym czasie.

The influence of uncertainty on decisions related to purchasing software and methods of reducing it
This article analyses the findings of a study concerned with uncertainty experienced by purchasers of computer software for the purposes of financial institutions. The results indicate that uncertainty is a significant factor in the researched market, however respondents can effectively reduce it to a level that is acceptable to them. In the analyzed transactions, the product itself played a key role. Factors related to software supplier are considered more essential than the price. The main cause of uncertainty among purchasers of software is the possibility that the supplier fails to fulfill its obligations in a timely manner. Due to a low level of confidence in suppliers, uncertainty is reduced primarily by means of a written contract, and the potential purchaser can be convinced about the reliability of a given supplier mostly by sources independent of him. In most cases, software suppliers subject to the study appeared to be unreliable and their behavior was unfavorable for the purchaser.

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Elektroniczna wymania danych w sklepie internetowym
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu zastosowania EDI w sklepach internetowych w Polsce oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników ograniczających implementację tych systemów w tych sklepach. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2007 r. wśród sklepów internetowych z siedzibą w Polsce oraz kluczowe zalety, wady i przepływ informacji w EDI. Zwrócono uwagę, na EDI w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej w sklepie internetowym oraz zewnętrznej, tj. z dostawcami i z klientami. Wykorzystanie EDI w sklepach internetowych dotyczy przede wszystkim przesyłu informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia. Podstawowymi ograniczeniami we wdrażaniu EDI jest potrzeba zakupu dodatkowej infrastruktury informatycznej. Jak pokazują przeprowadzone badania, zakres zastosowania automatycznego przepływu danych między oprogramowaniem magazynowym i oprogramowaniem sklepu internetowego nie jest powszechny.

Electronic data interchange in Internet shop
The aim of this paper is to present range of use EDI in Internet shops in Poland and the to identify of key factors, which can be considered as the barriers for applying such systems in e-shops. This paper presents the results of researches was conducted on Polish Internet shops in November 2007 and key advantages, disadvantages and information flow in EDI. EDI was presented as tool for internal (between e-shop software and inventory control software) and external (between e-shop and supplier and/or e-shop and client) data flow. Applying EDI in Internet shops includes flow of information, which is obliged to realize the process of order. The key barriers for EDI implementation are costs of additional computer infrastructure. As results of survey show, the automatic data interchange between inventory control software and e-shop software is not widely spread.

Edukacja ekonomiczna

Paweł Ślaski

Planowanie dystrybucji w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Planowanie zasobów dystrybucji (Distribution Resource Planning, DRP) jest powszechnie stosowaną metodą, mającą na celu minimalizację zapasów w procesie dystrybucji. W zunifikowanym systemie komunikacji klientów z dostawcą, znając prognozowane wielkości popytu, można z wyprzedzeniem planować efektywne harmonogramy dystrybucji oraz na bieżąco je korygować, gdy wystąpią opóźnienia w realizacji dostaw. Celem tego artykułu jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel (Visual Basic for Application) do opracowania algorytmu DRP.

Distribution Resource Planning in Excel
This paper presents utilization of Excel form for management of goods in distribution. Elaborated application enable of making outlooks of demand and generation of schedule deliveries according to expectations of consumers. Vendor, which has similar analysis, can make corrections in allocation of supplies. It relies on reducing of shortages in inventory as well as stabilizing of variations of supplies in respective periods.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł