Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 09/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Bożena Gajdzik

Funkcjonowanie biura zakupu usług w przedsiębiorstwie hutniczym - ujęcie modelowe i procesowe
Artykuł oprócz uproszczonego modelu funkcjonowania biura zakupu usług w przedsiębiorstwie hutniczym zawiera także omówienie procedury zakupu, klasyfikację usług towarzyszących wytwarzaniu produktów hutniczych oraz wpływ procesów gospodarczych na zmiany w obszarze funkcjonowania podmiotów usługowych. Przedsiębiorstwa dobierając usługodawców uwzględniają sytuację na rynku. W okresie koniunktury gospodarczej biura zakupu usług stosują rozbudowane kryteria wyboru usługodawców. W dobie kryzysu przedsiębiorstwa hutnicze przyjęły orientację na koszty i poszukują najtańszych oferentów.

The basic functions in the office for services purchase in metallurgic company - the aspect of model and process
The article presents not only the simple model of the basic functions in the office for services purchase in the metallurgic company but also the purchase procedure of the key services and their classification are described. Services suppliers are always chosen through the situation on the market. When the situation is good they use expanded criterions of selection. During the recession the companies are cutting the costs and looking for the cheapest contractor.

Magdalena Dąbrowska

Ocena dostawców w organizacji procesowej - przykład Kuźni Jawor SA
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci rola zaopatrzenia zmieniła się w sposób zasadniczy. W przeszłości zaopatrzenie było funkcją rutynową. Obecnie stało się ono zagadnieniem strategicznym. Stosunki między dostawcami i odbiorcami przekształcone zostały z luźnych w ścisłą (często długofalową) współpracę. Jednym z filarów stanowiących o strategicznym znaczeniu zaopatrzenia jest ocena i dobór dostawców. W niniejszym artykule autorka przedstawia kryteria doboru oraz sposób oceny dostawców w organizacji procesowej na przykładzie Kuźni Jawor SA.

Deliveries' evaluation in process organization - case of Kuźnia Jawor SA
The role of supply has changed in fundamental way. In the past, supply was the proficient function in almost every company in Poland. Nowadays, supply has become strategic issue. The relations between suppliers and customers were converted into strict (very often long-term) cooperation. One of the mainstay which testifies to strategic meaning of supply is deliveries' evaluation and selection. In this article, the author shows the criterion of selection and ways of evaluation of deliveries in process organization - case of Kuźnia Jawor SA.

Piotr Kwiatkiewicz

Turcja a transfer ropy i gazu do Europy z regionu kaspijskiego
Choć Turcja nie dysponuje własnymi potężnymi zasobami naturalnymi ropy naftowej i gazu ziemnego, trudno nie dostrzec rosnącego z roku na rok znaczenia tego państwa w światowym handlu tymi surowcami. Wynika ono z geopolitycznego położenia Turcji, czyniącego z niej drugie - obok Federacji Rosyjskiej - naturalne źródło redystrybucji surowca kaspijskiego na kontynent europejski. Istotne przesłanki natury politycznej wynikające z sytuacji międzynarodowej w regionie Bliskiego Wschodu kreślą niezwykle korzystne prognozy dla Turcji, nadając całemu procesowi niekoniunkturalny, trwały charakter. Sprzyjają temu bardzo konsekwentne i pełne determinacji działania rządu w Ankarze, który inicjuje i angażuje się we wszelkie projekty i przedsięwzięcia sektora naftowo-gazowego. Nadzwyczajna aktywność, jaką wykazuje się tu turecka polityka zagraniczna, szczególnie w relacjach z państwami kaspijskimi, ma również pozaekonomiczny wymiar. Nie trudno dostrzec w niej zapędy do stosowania schematu działań Federacji Rosyjskiej ze wszystkimi polityczno-gospodarczymi konsekwencjami, które jednakże mogą zostać wdrożone dopiero po umocnieniu pozycji Turcji jako obszaru, z którego jest zaopatrywana w gaz Europa.

Turkey: the issue of Caspian import of gas and oil to Europe
Even though Turkey does not own huge natural stores of oil, it is highly difficult not to notice its importance in world's oil trade. This phenomenon is the result of geopolitical location of Turkey, what places this country (right after the Russian Federation) as the second source of Caspian oil redistribution to Europe. Significant circumstances of political kind, which are a result of international situation in the Middle East region, create a highly profitable prognosis for Turkey in this matter. The process seems to become not passing, but ever-lasting, and if not so, at least a permanent condition. It is favoured by actions of the government in Ankara, consequent and full of determination. The authorities initiate and are actively engaged in various projects and undertakings of oil & gas sector, especially of the second one. Outstanding activity being shown here by Turkish foreign policy, especially towards the other Caspian countries, has an aim, but not only the economic one. It is quite easy to notice there an adaptation of Russian actions schema, with its all political and economical consequences. These actions can be brought to life not before Turkey's position as an area supplying Europe with gas consolidates.

Agnieszka Skowrońska

Od nihilistycznego do realistycznego paradygmatu, czyli jak równoważyć rozwój za pomocą logistyki
Celem artykułu jest zaprezentowanie ekonomicznego, społecznego, środowiskowego i przestrzennego oddziaływania logistyki. W artykule wskazano poza tym na konieczność przejścia od nihilistycznego i woluntarystycznego paradygmatu myślenia o rozwoju sektora logistycznego w kierunku paradygmatu realistycznego jako warunek konieczny ukierunkowania potencjału i możliwości tkwiących w logistyce, tak, aby ułatwiała ona, nie tylko podnoszenie konkurencyjności, ale także przyczyniała się do równoważenie rozwoju.

From the nihilistic to the realistic paradigm, or how to sustain development with logistics
The objective of this article is to present the economic, social, environmental and spatial impact of logistics. The article also points to the necessity of shifting from the nihilistic and voluntaristic paradigm of thinking about development of the logistic sector towards the realistic paradigm. The realistic paradigm is seen as an essential condition for directing the potential and capabilities of logistics so that it could not only increase competitiveness, but also facilitate development sustainability.

Adam Zych

Diety dla kierowców
Jednym z bardziej kontrowersyjnych problemów występujących w przedsiębiorstwach zatrudniających tzw. pracowników mobilnych, czyli takich, którzy świadczą pracę głównie poza siedzibą firmy, jest prawo tych pracowników do diet z tytułu podróży służbowej. Chodzi tu zwłaszcza o kierowców, ale nie tylko. Podobny (tzn. mobilny) charakter ma również praca dużej części pracowników zatrudnionych w firmach budowlanych, niektórych rodzajach usług itd. Gdyby przyjąć, że pracownicy ci wykonują powierzone im czynności w ramach delegacji służbowych, to należnym im z tego tytułu świadczeniem byłaby dieta, w przeciwnym razie dieta nie przysługuje. O skali problemu najlepiej świadczy fakt, że pod koniec 2008 r. zajął się nim Sąd Najwyższy i to w składzie aż 7 sędziów.

Allowances for lorry drivers
One of the most controversial problems arising in the enterprises giving work to mobile employees is their right to receive mobility allowance. It refers especially to lorry drivers. The scale of the problem is such that it was the subject of the Supreme Court resolution.

Przegląd wydawnictw

Teresa Magdalena Dudzik

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej czy Chiny?
W warunkach recesji wszystkie organizacje znalazły się pod silną presją kontrolowania wydatków i obniżania kosztów. Dziś obniżanie kosztów to konieczność, a jeszcze niedawno poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia było analizowane w kategoriach poprawy konkurencyjności. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że firmy szwajcarskie nie były jeszcze poddane silnej presji dokonywania oszczędności.

Central and Eastern European countries or China?
Decisions concerning off-shoring does not mean automatically the cost lowering. Especially strong pressure is put on contract and risk management in crisis circumstances.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł