Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Sebastian Twaróg

 

Łańcuch dostaw jako forma organizacji przepływów – spojrzenie logistyczne

 

Supply chain as a form of organising flows – a logistic approach

 

Streszczenie:

 

Wzrost wymogów współczesnych klientów, beneficjentów, interesariuszy oraz konkurencja na rynkach spowodowały, że warunki funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw są zdecydowanie inne niż te, z jakimi mieliśmy do czynienia kilka czy kilkanaście lat temu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przesłanek tworzenia oraz istoty łańcuchów dostaw w zmieniających się uwarunkowaniach.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, łańcuch logistyczny, łańcuch towarów.

 

Summary:

 

An increase in requirements of contemporary customers, beneficiaries, stakeholders and competitors has resulted in considerable differences observed in case of conditions that are experienced while functioning as compared to those conditions we dealt with some years ago. This work predominantly aims at identifying premises for creating supply chains and at describing the very nature of such chains in changing conditions.

 

Key words: supply chain, logistics chain, commodity chain.

 

Sławomir Bartosiewicz

 

Assessment of the warehouse management in an industry logistics centre using indexing methods

 

Ocena gospodarki magazynowej branżowego centrum logistycznego z wykorzystaniem metody wskaźnikowej

 

Summary:

 

The aim of this article is to present an analysis and evaluation of the warehouse management on the example of a given logistics centre. For this reason it was necessary to develop a high flexibility method. It allows selecting appropriate dependencies adapted to both the aim of a control and the specific nature of a tested object. This is due to the availability of numerous measures and logistic indicators of different characteristics and information capacity.

 

Key words: warehouse management, logistics centre, indexing method.

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest przedstawienie analizy i oceny gospodarki magazynowej na przykładzie wybranego centrum logistycznego. Z tego względu do analizy i oceny koniecznym było opracowanie metody, która będzie się charakteryzowała dużą elastycznością. Pozwala ona na dobór odpowiednich zależności dostosowanych zarówno do celu kontroli, jak i samej specyfiki badanego podmiotu. Wynika to z dostępności wielu mierników i wskaźników logistycznych o zróżnicowanej charakterystyce oraz pojemności informacyjnej.

 

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa, centrum logistyczne, metoda wskaźnikowa.

 

Piotr Garbarczyk

 

Nadzór nad dokumentami normatywnymi w instytucie badawczym

 

Supervision over normative documents at the research institute

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje rodzaje (wraz z przykładami) wykorzystywanych w instytucie badawczym dokumentów normatywnych. Opisuje sposoby realizacji zapotrzebowania na normy, specyfikacje techniczne oraz kodeksy postępowania. Przedstawia zagadnienia związane z nadzorem nad dokumentami normatywnymi obejmujące aktualizację zbioru norm, kontrolę nad wypożyczaniem dokumentów oraz archiwizację dokumentów nieaktualnych.

 

Słowa kluczowe: normalizacja, dokumenty normatywne, norma, specyfikacja techniczna, kodeks postępowania.

 

Summary:

 

The article presents the types (with examples) of the normative documents used at the research institute. It describes methods of meet the demand for standards, technical specifications and codes of conduct. It presents issues related to the supervision over normative documents, including an update of the set of standards, control over the lending of documents and archiving of outdated documents.

 

Key words: standardization, normative documents, standard, technical specification, code of conduct.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Michał Adamczak, Piotr Cyplik

 

Strategia produkcyjna a planowanie – wyniki badań

 

Planning in the production strategy – survey results

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań charakterystyki planowania na poziomie taktycznym w przedsiębiorstwach produkcyjnych wraz z wnioskami płynącymi z analizy tego zjawiska w perspektywie realizowanej strategii produkcyjnej (MTS, MTO, ETO, QR). Badania przeprowadzono na próbie 149 przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych) mających swoje siedziby na terenie Polski. W celu lepszego zdefiniowania problemu postawiono trzy hipotezy badawcze. Na potrzeby ich weryfikacji opracowano autorską metodykę opartą o analizę korelacji oraz współczynnik podobieństwa organizacyjno-technologicznego. W treści zawarto jej opis i wyniki zastosowania zmierzające do weryfikacji postawionych hipotez. Zgodnie z tym udowodniono, że realizowana strategia produkcyjna ma wpływ na charakterystykę procesów planowania oraz problemy mające swoje przyczyny w tym obszarze. Nie można jednak stwierdzić, że strategia produkcyjna ma związek ze strukturą realizowanych procesów planowania.

 

Słowa kluczowe: procesy planowania, strategia produkcyjna, planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej.

 

Summary:

 

In this article results of the characteristics of planning at the tactical level in manufacturing companies are presented. Conclusions of the analysis carried out in the perspective of production strategy (MTS, MTO, ETO, QR). The study was conducted on a sample of 149 companies (small medium and large) with headquarter in Poland. In order to better define the problem erected three hypotheses. For the purpose of verification developed an original methodology based on the analysis of correlation and similarity coefficient organizational and technological. The text contains a description and results of the application of measures to verify the hypotheses. Accordingly it is proven that production strategies have an influence the characteristics of the planning and the problems which have their cause in the area. But you can not say that production strategy is related to the structure of the processes of planning.

 

Key words: planning processes, production strategy, sales & operations planning.

 

Recenzja

 

Czesław Skowronek, Szkoła Główna Handlowa

 

Przewozy intermedialne

 

Włodzimierz Rydzkowski (red.), Przewozy intermodalne.
Wydawniczy Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015, s. 186.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Rafał Matwiejczuk

 

Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

About the Research Concerning Logistics Concept Development within Business Management

 

Streszczenie:

 

Rola logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji stale rośnie. Zarówno z perspektywy prowadzonych badań teoretycznych, jak i z perspektywy rozwiązań stosowanych w biznesie, logistyka coraz częściej stanowi systemową determinantę sukcesu i efektywności przedsiębiorstwa, a także instrument tworzenia jego trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej.

 

W artykule nawiązano do ważniejszych aspektów i wyznaczników rozwoju koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w tym zakresie w Katedrze/Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. W szczególności, uwzględniono następujące obszary i problemy badawcze: (1) podstawowe fazy rozwoju koncepcji logistyki, (2) relacje pomiędzy logistyką (koncepcją logistyki) a tworzeniem wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa, (3) logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem oraz (4) kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: logistyka, koncepcja logistyki, zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Summary:

 

The role of logistics perceived as a concept of goods and information flow management is constantly growing. From the perspective of the theoretical research, as well as from the perspective of the business solutions, logistics is more and more becoming a systemic determinant affecting business success and performance, as well as an instrument for sustainable, long-term business competitive advantage creation.

 

The article refers to the most important aspects and characteristics of the logistics concept development within business management, with particular emphasis on the research carried out within this area in the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. In particular, in this article the following areas and research problems were considered: (1) the most significant stages in logistics concept development, (2) the relationships between logistics (logistics concept) and the value creation for the customer and for the company, (3) logistics determinants of business management, and (4) logistics competences in business competitive advantage creation.

 

Key words: logistics, logistics concept, business management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł