Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Aleksandra Laskowska-Rutkowska

 

Innowacyjne rozwiązania w logistyce XXI wieku

 

Innovative solutions in the 21st century logistics

 

Streszczenie:

 

Logistyka posiada ogromny, lecz w dużej mierze niewykorzystany innowacyjny potencjał. W branży, w której kluczową rolę pełnią: niezawodność, terminowość oraz efektywne wykorzystanie zasobów, innowacje stają się nieuniknione. Szczególnie istotna rola przypada innowacjom technologicznym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wiodących rozwiązań innowacyjnych w obszarze logistyki, głównie z obszaru technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Wiodące innowacje technologiczne omówiono w kontekście głównych trendów w rozwoju logistyki, wpływu tych technologii na funkcjonowanie łańcuchów dostaw oraz głównych barier i ograniczeń we wdrażaniu tychże rozwiązań w logistyce.

 

Słowa kluczowe: logistyka, łańcuch dostaw, innowacyjne technologie, Internet rzeczy.

 

Summary:

 

Logistics has a huge but largely untapped innovation potential. In an industry in which a key role is played by reliability, punctuality and efficient use of resources, innovation is becoming inevitable. A particularly important role is assigned to technological innovation. The purpose of this article is to present the leading innovative solutions in logistics, mainly in the area of information technologies with special emphasis on Internet of Things (IoT). Leading technological innovations will be discussed in the context of the major trends in the development of logistics. The impact of innovative technologies on the functioning of supply chains will be discussed as well as the main barriers and constraints in the implementation of these solutions in logistics.

 

Key words: logistics, supply chain, innovative technologies, Internet of Things.

 

Marcin Klimek

 

System informatyczny wspomagający organizację pracy oddziału celnego

 

Information system supporting organization of the work of the customs department

 

Streszczenie:

 

W ostatnich latach Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych rozwiązań usprawniających jej pracę i obsługę klientów. Jednym z przedsięwzięć poprawiających organizację pracy oddziału celnego jest System Kontroli Odpraw opracowany przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej. W artykule zaprezentowane są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, m.in. opis najważniejszych modułów (konfiguracyjnego, statystycznego, obsługi odpraw celnych, parkingowego, komunikacyjnego, zarządzania funkcjonariuszami) i korzyści wypływające z jego wdrożenia.

 

Słowa kluczowe: system informatyczny, odprawa celna, organizacja pracy, przydział funkcjonariuszy.

 

Summary:

 

In recent years, the Customs Service introduced more and more innovative solutions to improve its work and customer service. One of the projects to improve the organization of the work of the customs department is a control system of customs clearence developed by the Customs Chamber in Biala Podlaska. In this paper are presented basic information about the system, among others, description of the main modules (configuration, statistical, operating customs clearance, parking, communication, management officers) and the most important benefits of its implementation.

 

Słowa kluczowe: information system, customs clearence, organization of work, officers allocation.

 

Adam Kupczyk, Michał Sikora Michał, Joanna Mączyńska, Magdalena Zubrzycka, Anna Bączyk, Joanna Stasiak-Panek

 

Perspektywy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce

 

Prospects for the development of the sector of agricultural biogas plant in Poland

 

Streszczenie:

 

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest jedną z metod pozyskiwania energii odnawialnej, która dopiero zaczyna rozwijać się w Polsce. Technologia ta jest natomiast rozpowszechniona i od wielu lat stosowana w krajach takich jak: Dania, Austria czy Niemcy. Polska posiada duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa. Zakłada on m.in. wykorzystanie produktów ubocznych rolnictwa oraz przemysłu rolno- spożywczego. Energetyczne wykorzystanie biogazu jest dla Polski szansą na spełnienie unijnych zobowiązań dotyczących produkcji energii z OZE. Obecnie inwestowanie w biogazownie rolnicze, wciąż wiąże się z dużą niepewnością, która wynika m.in. z braku transparentnego systemu wsparcia finansowego oraz licznych wahań w zakresie obowiązujących aktów prawnych.

 

Słowa kluczowe: biogaz rolniczy, biogazownia, biomasa.

 

Summary:

 

Energy production and use of agricultural biogas is one of methods of acquiring renewable energy, which is just beginning to develop in Poland. This technology is widespread and used for many years in countries such as Denmark, Austria or Germany. Poland has a large energy potential of the national agriculture. It assumes in using by-products of agriculture and agri-food industry. Energy use of biogas is a chance for Poland to fulfilment the EU's commitments on energy production from RES. Currently, investing in biogas plants, is still associated with large uncertainties that for ex. in the absence of a transparent system of financial support and numerous variations in terms of existing legislation.

 

Key words: biogas, biogas plant, biomass.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Joanna Rut, Barbara Miłaszewicz

 

Logistyka procesu magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie – studium przypadku

 

Logistics of the storage process on the selected enterprises – case study

 

Streszczenie:

 

Współczesna gospodarka magazynowa spełnia bardzo ważną funkcję w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a magazyn jest integralną częścią łańcucha logistycznego w danej organizacji. Funkcjonowanie procesu magazynowania głównie zależy od prawidłowo spełnionych warunków organizacyjno-technicznych. Eliminacja źródeł nieefektywności procesów magazynowych może przyczynić się do znacznych oszczędności a optymalizacja zachodzących procesów w magazynie nie musi być przedsięwzięciem bardzo złożonym i wymagającym. W artykule przedstawiono logistykę procesu magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie, zdiagnozowano problemy funkcjonalne oraz zaprezentowano propozycje optymalizacji procesu magazynowania.

 

Słowa kluczowe: proces magazynowania, przedsiębiorstwo, logistyka, doskonalenie.

 

Summary:

 

The modern storage fulfills a very important role in business management, and storage is an integral part of the logistics chain in the organization. The functioning of the storage process mainly depends on properly met organizational and technical conditions. Eliminating sources of inefficiency warehouse processes can contribute to significant cost savings and optimization of the processes in the warehouse need not be project very complex and demanding. The article presents the logistics of the process of storage in a selected company, diagnosed functional problems and presents proposals for optimizing the storage process.

 

Key words: logistics, warehousing process, enterprise, optimization.

 

LOGISTYKA WOJSKOWA (płyta CD)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Witold Pokora
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Centrum Certyfikacji Jakości

 

Problematyka jakości w procesach pozyskiwania wyrobów obronnych

 

The issue quality in the process of acquisition of defence prodacts

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki jakości w procesach pozyskiwania wyrobów obronnych w obszarze systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami AQAP. Przedstawiono analizę zastosowania jakości w odniesieniu do wyrobów obronnych oraz funkcjonujących w resorcie obrony narodowej systemów zapewnienia jakości oraz certyfikacji. Zawarto również syntetyczny opis planowanych innowacji w procesie certyfikacji wynikających z nowych wydań AQAP 2110:2016 oraz ISO 9001:2015 mających na celu zapewnienie jakości w procesach realizacji wyrobów obronnych. W podsumowaniu dokonano syntezy systemowej dotyczącej wykorzystania AQAP w procesie certyfikacji w resorcie obrony narodowej.

 

Słowa kluczowe: wyrób obronny, jakość, zapewnienie jakości, ryzyko, certyfikacja.

 

Summary:

 

The aim of the article is to present quality problems in the process of acquisition of defence products in the field of quality management system in accordance with the requirements of AQAP. An analysis is presented on the use of quality in relation to defence products and quality assurance systems and certification functioning in the Ministry of National Defence. It also contains a concise description of the planned innovations in the process of certification under the new editions of AQAP 2110: 2016 and ISO 9001: 2015 to ensure quality in the processes of implementation of defence products. In summary, we made the synthesis of the system on the use of AQAP in the certification process in the Ministry of Defence.

 

Key words: product defence, quality, quality assurance, risk, certification.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł