Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Piotr Blaik
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki

 

The logistics development towards the science discipline

 

Artykuł dotyczy identyfikacji tożsamości współczesnej logistyki oraz rozwoju teoretycznych koncepcji logistyki w kierunku dyscypliny naukowej. Dyskusja dotycząca ewolucji logistyki i wyłonienia jej naukowego paradygmatu została zaprezentowana z perspektywy postępu idei/koncepcji i instrumentarium logistyki oraz fundamentów/podstaw niedawno zdefiniowanej w literaturze koncepcji rozumienia logistyki jako naukowej i akademickiej dyscypliny. Paradygmat naukowy logistyki postrzegany jest jako zestaw problemów i faktów dotyczących orientacji przepływowej i systemu przepływu w świecie zjawisk ekonomicznych i zarządczych jako wewnętrzne elementy tożsamości dziedziny logistyki.

 

Słowa kluczowe: istota logistyki, koncepcje logistyki, orientacja przepływowa, paradygmat logistyki, nauka logistyki.

 

The article concerns the identification of the contemporary logistics identity as well as the development of the theoretical logistics concepts towards the scientific discipline. The discussion about logistics evolution and logistics scientific paradigm emergence has been presented from a perspective of logistics ideas/concepts and tools progress, as well as cornerstones/fundamentals recently defined in the literature as a scientific and academic discipline. Logistics scientific paradigm is perceived as a set of problems and facts concerning flow orientation and flow system within the world of economic and management issues as the internal elements of logistics area identity.

 

Key words: logistics: identity, logistics concepts, flow orientation, logistics paradigm, science of logistics.

 

Zbigniew Bentyn
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Wzrost poziomu kontroli zasobów w łańcuchu dostaw potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej

 

Increased level of resource control in the supply chain as a potential source of competitive advantage

 

Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej w łańcuchu dostaw motywuje dążenie do wzrostu poziomu kontroli nad znajdującymi się w nim zasobami. Dzięki szybkiemu przepływowi informacji w łańcuchu dostaw i dostępowi do aktualnych danych możliwe jest realizowanie w rzeczywistości założeń koncepcji 7R, traktowanej jako źródło przewagi konkurencyjnej. Celem przeprowadzonego badania było stwierdzenie aktualnego poziomu kontroli zasobów w przedsiębiorstwach oraz jego wpływu na obsługę logistyczną partnerów w łańcuchu dostaw. W wyniku analizy zebranych ankiet ustalono, że niewielka cześć firm jest skłonna dzielić się danymi o posiadanych produktach, stanach magazynowych i innych zasobach. Jednocześnie pozytywnym aspektem badania okazało się dostrzeżenie konieczności benchmarkingu konkurencji w zakresie udostępniania danych.

 

Słowa kluczowe: kontrola zasobów, łańcuch dostaw, przewaga konkurencyjna.

 

The search for a competitive advantage in the supply chain motivates striving to increase the level of control of its resources. With the rapid flow of information in the supply chain and access to current data it is possible to implement in reality the concept of 7R, treated as a source of competitive advantage. The aim of the study was to determine the current level of resource control in enterprises and its impact on logistics service supply chain partners. As a result of analysis of the collected survey it found that a small part of the companies are willing to share data held about products, inventory, and other resources. A positive aspect of the study was the perception of the need for benchmarking competition in terms of sharing the data.

 

Key words: inventory control, supply chain ,competitive advantage

 

Krzysztof Witkowski, Mateusz Kurowski
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Logistyki

 

Środowiskowe i społeczne aspekty relacji wewnątrz łańcucha dostaw – zadania i odpowiedzialność

 

Environmental and social aspects of relations inside supply chain – tasks and responsibility

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nie ogranicza się do inicjatyw podejmowanych wyłącznie w obrębie granic organizacyjnych. Obowiązkiem podmiotów odpowiedzialnych jest propagowanie dobrych praktyk i wsparcie partnerów w podnoszeniu standardów CSR.

 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu rekomendacji dobrych praktyk wewnątrz łańcucha dostaw w wymiarze środowiskowym i społecznym oraz uzupełnienie ich o nowe wytyczne. Przeprowadzona analiza wykazała, że na wskazanych obszarach zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw w stosunku do partnerów jest szeroki. Część aspektów jest jednak marginalizowana, co stwarza możliwości działań oportunistycznych wobec innych podmiotów. Zaobserwowano również problem związany z manipulowaniem publikowanymi przez przedsiębiorstwa informacjami.

 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, łańcuch dostaw, środowisko, prawa człowieka.

 

Social responsibility is not limited to initiatives realized inside organizational boundaries. Popularizing best practices and supporting partners in improving CSR standards is a duty of responsible companies. The aim of the article is to review best practices recommendations inside supply chain in environmental and social area and to complete them with new guidelines. Conducted analysis showed that in those two areas the scope of responsibilities towards partners is wide. Nevertheless, some aspects are still neglected what can lead to opportunistic behavior. It also appeared that there is a problem with manipulation of information published by companies.

 

Key words: CSR, supply chain, environment, human rights.

 

Rafał Matwiejczuk
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu

 

Koncepcja doskonałości logistyki na poziomie światowym w budowa¬niu konkurencyjności łańcucha dostaw w świetle badań Capgemini

 

World class logistics excellence concept in supply chain competitiveness creation in the light of Capgemini research

 

Przedsiębiorstwa i łańcuchy dostaw stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyznaczników koncepcji doskonałości logi¬styki na poziomie światowym opracowanej przez Capgemini, stanowiącej podstawę budo¬wania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Badania Capgemini odegrały ważną rolę w rozwoju najlep¬szych praktyk i programów w zakresie zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw. Poza zaprezentowaniem koncepcji doskonałości logi¬styki, celem artykułu jest także syntetyczne przedstawienie wyników badań prowadzonych w Katedrze/Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, dotyczących identyfikacji logi¬stycznych determinant zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, obejmujących m.in. potencjały sukcesu warunkujące tworzenie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej.

 

Słowa kluczowe: logistyka, doskonałość logistyki, łańcuch dostaw, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna.

 

Firms and supply chains are still looking for ways leading to business competitive advantage creation. The aim of the article is to present the most important characteristics of the World Class Logistics Excellence concept developed by Capgemini, which is the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. Capgemini research played an important role in the best practices and programs development concerning contemporary supply chains management. Apart from logistics excellence concept presentation, the aim of the article is also to present the results of the research conducted by the Chair of Logistics and Marketing at University of Opole, Poland, concerning the identification of the logistics determinants of business and supply chains management, which comprise – among others – business success potentials affecting the sustained, long-term competitive advantage creation.

 

Key words: logistics, logistics excellence, supply chain, competitiveness, competitive advantage.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Joanna Woźniak
Politechnika Rzeszowska, Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

 

Wybrane logistyczne aspekty organizacji imprez masowych na przykładzie Rzeszowskich Juwenaliów

 

Selected logistic aspects of the organization of mass events as exemplified by Rzeszow Juwenalia

 

Głównym celem publikacji jest przedstawienie roli wybranych logistycznych aspektów związanych z organizacją imprez masowych artystyczno- rozrywkowych. Problematyka pracy dotyczy głównie kryteriów wyboru odpowiedniego miejsca imprezy oraz przygotowania niezbędnej infrastruktury, która jest jednym z kluczowych czynników decydujących o bezpieczeństwie i satysfakcji wszystkich uczestników wydarzenia. Studium przypadku przeprowadzono na przykładzie Rzeszowskich Juwenaliów - największego studenckiego święta organizowanego w południowo-wschodniej Polsce.

 

Słowa kluczowe: imprezy masowe, logistyka, zasady organizowania imprez masowych.

 

The principal objective of this publication is to present the role of selected logistic aspects connected with the organization of artistic-entertainment mass events. The subject-matter of this dissertation is principally relevant to the criteria of choosing the appropriate venue of the event, and also preparing an indispensable infrastructure, which is one of the crucial factors determining the safety and satisfaction of all participants in the event. The case study was conducted with the use of the example of Rzeszow Juwenalia, the largest student holiday organized in the South-East of Poland.

 

Key words: mass events, logistics, rules for the organization of events.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Kupczyk Adam, Mączyńska Joanna, Sikora Michał, Gawron Jakub, Tucki Karol
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

 

Stan obecny i przyszłość biopaliw wykorzystywanych w transporcie Państw Członkowskich w świetle regulacji prawnych UE

 

The current situation and future of biofuels used in Member States transport in the light of the EU regulations

 

Celem pracy jest rozpoznanie stanu obecnego regulacji prawnych warunkujących sposób funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych Państw Członkowskich do 2020 r. oraz przedstawienie najnowszych propozycji ustanawiających ramy promowania wykorzystania odnawialnej energii w transporcie w perspektywie do 2030 r. W związku z tym w pracy przedstawiono dyrektywy Unii Europejskiej (UE) oraz stopień ich implementacji do polskiego prawodawstwa w zakresie produkcji i wykorzystania biopaliw transportowych w latach 2003-2016. Ponadto przedstawiono najważniejsze rozwiązania związane z biopaliwami zaproponowane w opublikowanym pod koniec 2016 r. wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii z odnawialnych źródeł. Dokumenty strategiczne UE, które obligują Państwa Członkowskie do realizacji wynikających z nich celów, wskazują na rosnącą rolę zaawansowanych biopaliw, przy jednoczesnym ograniczaniu dalszego wykorzystania biopaliw konwencjonalnych. Aby cele te osiągnąć konieczne będą znaczne nakłady inwestycyjne oraz współpraca między krajami UE.

 

Słowa kluczowe: biopaliwa transportowe, biokomponenty, biopaliwa konwencjonalne, biopaliwa zaawansowane.

 

The aim of the work is to identify the current state of regulations determinate the functioning of the Member States transport biofuels by 2020 and present the latest proposals establishing a framework for promoting the use of renewable energy in transport in the perspective of 2030. Thereupon, the directives of the European Union (EU) and the degree of their implementation to the Polish legislation relevant to the production and use of transport biofuels in the years 2003-2016 were presented. In addition, the most important solutions for biofuels presented in the proposal for a directive on the promotion of use of energy from renewable sources (published in late 2016) were showed. EU strategic documents, which oblige Member States to meet their goals, point to the growing role of advanced biofuels and limiting use of conventional biofuels. In order to achieve these goals, substantial investment and cooperation between EU countries will be necessary.

 

Key words: transport biofuels, biocomponents, conventional biofuels, advanced biofuels.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł