Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Piotr Blaik

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu/The Academy of Management and Administration in Opole

e-mail: piotr.blaik@op.pl

Koncepcja zarządzania efektywnością logistyki

 

The Concept of Logistics Performance Management

 

W artykule podjęta została próba bliższego sprecyzowania istoty oraz struktury i dynamiki koncepcji efektywności logistyki, w kontekście współczesnych przejawów modelowania i strukturyzacji koncepcji efektywności w aspekcie zarządczym. W szczególności, przedmiotem dociekań jest próba sformułowania założeń i podstaw koncepcji zarządzania efektywnością logistyki, w oparciu o interpretację istoty i ewolucji oraz wzajemnych relacji między koncepcjiam „performance measurement” i „performance management”, traktowanymi jako koncepcje systemowej oceny oraz strategicznego kształtowania efektywności (optymalizacji nakładów dostosowanych do celów i ich transformacji w oczekiwane efekty). Struktura i dynamika koncepcji zarządzania efektywnością logistyki przedstawiona została w postaci modelu współzależności między procesami zarządzania a podsystemami/komponentami efektywności logistyki.

 

Słowa kluczowe: istota efektywności, wymiary efektywności logistyki, pomiar efektywności, struktura koncepcji zarządzania efektywnością logistyki.

 

The article presents an attempt to the identification of the nature as well as structure and dynamics of logistics performance concept, taking into consideration the contemporary premises of modelling and structurization of performance concept in the managerial context. In particular, a subjects of reaserch is an attempt identification of assumptions and fundamentals of Logistics Performance Management concept, based on the interpretation of the nature and evolution as well as mutual between Performance Measurement and Performance Management concepts, perceived as the concepts of the systemic assessment and strategic formation of performance (optimization of the inputs and their transformation into outputs/outcomes). The structure and dynamic of logistics performance management concept has been presented as interrelations model between managing processes and logistics performance subsystems/komponents.

 

Key words: performance essence, logistics performance dimensions, performance measurement, structure of logistics performance management concept.

 

Bibliografia/References
Armstrong, M. (1994). Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines. London 
Armstrong, M. (2006). Performance Management. London: Kogan Page. 
Armstrong, M. The ideal of performance management. https://www.koganpage.com/article/the-ideal-of- performance-management.(16.01.2018) 
Betitci, U., Carrie, A., McDevitt, L. (1997). Integrated performance measurement systems: A development guide. International Journal of Operations & Production Management, 5(1). 
Blaik, P. (2012), Zarządcze przewartościowania w koncepcji efektywności logistyki. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (1). 
Blaik, P. (2012), Z badań nad wpływem logistyki na efektywność przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (4). 
Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE. 
Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (wyd. IV zm.). Warszawa: PWE. 
Brudan, A. (2010). Rediscoverig Performance Management: Systems, Learning and Integration. Measuring Business Excellence, 14(1). 
Drasković, M. (2009). The Role of Logistics in Performance Management. Montenegrin Journal of Economics, (10). 
Fugate, B., Mentzer, J., Stank, Th. (2010). Logistics Performance: Efficiency, Effectiveness, and Differentiation. 
Journal of Business Logistics, 31(1). 
Klingebiel, N. (1998). Performance Management – Performance Measurement. ZfP, 9. Jg. Nr. 9. 
Nita, B. (2008). Istota i ewolucja performance management w kontekście zmiany orientacji rachunkowości 
Zarządczej (t. 43). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 
Performance Management and Measurement (2012). U.S. Department of Health and Human Services. Health 
Resources and Services Administration (HRSA). 
Randall, W., Pohlen, T., Hanna, J. (2010). Evolving a Theory of Performance-based Logistics of using insights from Service Dominant Logic. Journal of Business Logistics, 31(2). 
Randall, W. (2013). Are the Performance Based Logistics Prophets Using Science or Alchemy to Create Life- Cycle Affordability? Using Theory to Predict the Efficiency of Performance Based Logistics. Defense ARJ, 20(3). 
Samsonowa, T. (2012). Industrial Research Performance Management. Key Performance Indicators in the ICT Industry. Heidelberg: Physica-Verlag. 
Sink, D., Tuttle, T. (1989). Planning and measurement in Your Organization of the Future. Norcross: Industrial Engineering and Management Press. 
Tangen, St. (2004). Evaluation and Revision of Performance Measurement Systems. Stockholm: Department of Production Engineering. Royal Institute of Technology. 

 

Martyna Stepnowska

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail: martyna.stepnowska@put.poznan.pl

Jakub Roślicki

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail: jakub.roslicki@put.poznan.pl

Katarzyna Grzybowska

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail: katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl

 

Wpływ formy opakowań na realizację procesów logistycznych

 

The impact of packaging form on the implementation of logistics processes

 

Rodzaj opakowania odgrywa kluczową rolę w kosztach powiązanych z transportowaniem towarów. Właściwy dobór opakowań do wyrobu może zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z przewozem tych towarów, zwiększyć sprawność i niezawodność procesów logistycznych, a także umożliwić redukcję kosztów. W pracy przeprowadzona została analiza wybranych wskaźników logistycznych, zarówno kosztowych, jak i jakościowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano efektywniejsze rozwiązanie logistyczne. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że właściwe dopasowane i wykorzystywane opakowań przyczynia się do obniżenia kosztów oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa przepływów towarów w ramach łańcucha dostaw.

 

Słowa kluczowe: opakowania, jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, łańcuch dostaw, wskaźniki logistyczne.

 

The type of packaging plays a key role in the costs associated with the transport of goods. Proper selection of packaging for the product can minimize the potential risks associated with the transport of these goods, increase the efficiency and reliability of logistics processes, and enable cost reduction. The work involved the analysis of selected logistic indicators, both cost and quality. As a result of the analysis, a more effective logistic solution was indicated. The conducted analysis confirmed that optimally adjusted and used packaging contributes to lowering costs and improving the quality and safety of flows within the supply chain.

 

Key words: packaging, quality and safety process in the supply chain, supply chain, logistic indicators.

 

Bibliografia/References
Barcik, R., Wyród-Wróbel, J. (2002). Opakowania produktów. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 
Chmieliński, M., Pałucha, K. (2016). Opakowania transportowe Clip-Lok, jako rozwiązania wspierające kontrahentów realizujących procesy transportowe wyrobów obronnych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (6), s. 546-552. 
Fertsch, M. (red.). (2011). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Biblioteka Logistyka. 
Hamrol, A., Mantura, W. (2005). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Jakowski, S. (2014). Opakowania transportowe. Poradnik. Warszawa: Wydawnictwo WNT. Warszawa. 
Jakowski, S. (2017). Opakowania transportowe. Poradnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Jałowiec, T. (2011). Towaroznwstwo dla logistyki. Warszawa: Difin. 
Janjarasskul, T., Suppakul, P. (2018). Active and intelligent packaging: The indication of quality and safety. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(5), s. 808-831; DOI: 10.1080/10408398.2016.1225278. 
Kister, A. (2005). Zarządzanie kosztami jakości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 
Korzeniowski, A., Skrzypek, M., Szyszka, G. (2010). Opakowania w systemach logistycznych. Poznań: Biblioteka Logistyka. 
Lisińska-Kuśnierz, M., Ucherek, M. (2004). Podstawy opakowalnictwa towarów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 
Matulewski, M., Konecka, S., Fajfer, P., Wojciechowski, A. (2008). Systemy logistyczne. Poznań: Biblioteka Logistyka. 
Nierzwicki, W., Richert, M., Rutkowska, M., Wiśniewska, M. (1997). Opakowania. Wybrane zagadnienia. Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej. 
Schaefer, D., Cheung, W.M. (2018). Smart Packaging: Opportunities and Challenges. Procedia CIRP, (72), s. 1022-1027. 
Szymańska, O., Cyplik, P. (2017). Bariery logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym – case study. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (7), s. 25-31. 
Żakowska, H. (2017). Opakowania a środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 

Produkcja i zarządzanie w przemyśle.

Inżynieria produkcji i logistyka

 

Andrzej Szymonik

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki/Lodz University of Technology

e-mail: andrzej.szymonik@p.lodz.pl

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście logistyki

 

Corporate social responsibility in the context of logistics

 

Artykuł porusza tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie logistyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalną oraz rynek. Przedstawione zostały zagrożenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo procesów logistycznych i ryzyko przepływu strumienia rzeczowego oraz informacji. Scharakteryzowano również wybrane unormowania prawne mające wpływ na efektywność działań logistycznych i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 

Słowa kluczowe: logistyka, CSR, bezpieczeństwo, zagrożenia, społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

The article discusses the issue of the corporate social responsibility in the aspect of logistics, with particular emphasis put on the workplace, natural environment, local community and the market. The paper presents threats that may affect the safety of logistic processes and the risk of the flow of information and the material stream. The selected legal regulations affecting the efficiency of logistic activities and corporate social responsibility.

 

Key words: logistics, CSR, safety, threats, corporate social responsibility.

 

Bibliografia/References
Bezpieczeństwo teleinformatyczne, http://bip.abw.gov.pl/, (30.04.2018). 
Buczkowski, B., Dorożyński, T., Kuna-Marszałek, A., Serwach, T., Wieloch, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu Studia przypadku firm międzynarodowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki. 
Burta, B. Bariery w handlu z USA. W: http://ec.europa.eu/, (20.04.2018). 
ISO 26000 Guidance on social responsibility,http://www.pkn.pl/ (20.05.2018). 
ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. W: http://www.iso.org.pl/iso-2800 (01.05.2018). 
ISO 31000:2009 - Zarządzanie Ryzykiem; http://www.iquelle.com(20.03.2018). 
Kazojć, K. (2014). Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 38/2014. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Sienkiewicz, P. (2007). Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów. Warszawa: 
Zeszyty Naukowe AON, 1(66). 
Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2015). Ryzyko w inżynierii systemów bezpieczeństwa. W: P. Sienkiewicz (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Warszawa: PWN. 
System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z ISO 22301. Business Continuity Management Systems (BCMS); https://www.iso.org.pl (12.03.2018). 
Szymonik, A. (2018). Ekologistyka Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. 
Zaskórski, P. (2015). Informacja ciągłości działania determinantą bezpieczeństwa organizacji. W: Nie-bezpieczny świat. Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo. Warszawa: AON. 

 

Zbigniew Skuza

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki/Czestochowa University of Technology

e-mail: skuza@wip.pcz.pl

Rafał Prusak
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki/Czestochowa University of Technology

e-mail: prusak@wip.pcz.pl

 

Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce

 

Selected aspects of municipal waste management in Poland

 

Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, gospodarka materiałowa.

 

Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.

 

Key words: waste management, materials management.

 

Bibliografia/References
Directorate – General for Environment (European Commission) (2014); ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/pl.pdf (28.05.2018). 
Ekologia.pl (2016); www.ekologia.pl/wywiady/recykling-w-polsce-ma-sie-coraz-lepiej,22257.html (16.06.2018). 
Ekologis (2013); eko-logis.com.pl/wywoz-smieci-i-co-dalej-czyli-co-sie-dzieje-z-odpadami (15.06.2018). 
Eurostat (2018); ec.europa.eu/eurostat(15.06.2018). 
Focus.pl (2010); www.focus.pl/artykul/czy-recykling-papieru-moze-trwac-w-nieskonczonosc (16.06.2018). 
GOAP (2018); www.goap.org.pl/drugie-zycie-odpadow (16.06.2018). 
Ministerstwo Ochrony Środowiska (2018); www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/zagadnienia-ogolne (15.06.2018). 
Polska Agencja Prasowa (2017); www.pap.pl/aktualnosci/news,1150828,gus-polacy-produkuja-coraz-wiecej-smieci (15.06.2018). 
Portal komunalny (2016); portalkomunalny.pl/gus-odpady-komunalne-raport-2016-365767(15.06.2018). 
Portal komunalny (2017); portalkomunalny.pl/polsce-nadal-brakuje-makulatury-dobrej-jakosci (16.06.2018). 
Portal komunalny (2018); portalkomunalny.pl/rdf-nadal-z-problemami-pomoga-klastry-energii-konferencja-paliwa-z-odpadow-2018-371313 (16.06.2018). 
Portal komunalny (2018); www.portalkomunalny.pl/polacy-i-rumuni-wytwarzają-nakmniej-odpadów-w-unii-europejskiej (15.06.2018). 
Portal samorządowy (2016); www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/recykling-szkla-polska-musi-sie-jeszcze-sporo-nauczyc,87343.html (18.06.2018). 
PSZOK (2017); pszok.wfosigw.torun.pl/2017/07/01/segregacja-odpadow-w-polsce-a-wymogi-unii-europejskiej(15.06.2018). 
Rynek papierniczy (2018); www.rynekpapierniczy.pl/artykul/recykling-papieru-w-europie-na-rekordowym-poziomie-1015 (16.06.2018). 
Rzeczpospolita (2017); http://www.rp.pl/Ekonomia/311309980-Odpady-komunalne--niewykorzystany-potencjal.html (16.06.2018). 
Rzeczpospolita (2017); www.rp.pl/Ekonomia/Odpady komunalne – niewykorzystany potencjał (16.06.2018). 
Stowarzyszenie Producentów Cementu (2008); www.polskicement.pl/Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego (16.06.2018). 
Świat szkła (2018); www.swiat-szkla.pl/kontakt/1351-zagospodarowanie-odpadow-szklanych.html (16.06.2018). 
Teraz środowisko.pl (2018); www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Recykling-odpadow-komunalnych-w-Polsce-2016-4291.html (15.06.2018). 
Tworzywa.pl (2017); www.tworzywa.pl/news/plasticseurope-polska/tworzywa-sztuczne-fakty-2017,32.html (16.06.2018). 
Wielgosiński G., (2018). Czym różni się spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych od spalarni RDF?: www.cire.pl/pliki/2/2018/wielgosinskiart._z_gazety.pdf (16.06.2018). 
Wszystko o recyklingu (2018); www.oostdam.pl/recykling-tworzyw-sztucznych (16.06.2018). 
Wyborcza.pl (2018); wyborcza.biz/ekodzialania/ Mroczek-Kowalik, M., Energia z odpadów. Polska otwiera kolejne spalarnie śmieci. To dobry pomysł (16.06.2018).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł