Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 10/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Anna Maria Jeszka

Fourth party logistics - kolejny etap rozwoju sektora usług logistycznych?
Artykuł zwraca uwagę na pojawienie się nowego segmentu w sektorze usług logistycznych. Przedsiębiorstwa logistyczne typu forth party logistics, których działalność jest kolejnym etapem rozwoju logistyki kontraktowej, koordynują pracę wielu partnerów i podwykonawców integrując różne procesy biznesowe nie tylko związane z transportem i logistyką. Operatorzy 4PL pełnią rolę menadżera łańcucha dostaw, co znacznie rozszerza dotychczasowy zasięg działalności przedsiębiorstw logistycznych.

The forth party logistics generation - next phase in the logistics industry evolution
Article focused on new segment in logistics industry. Companies forth party logistics continuing contract logistics services coordinate performance of many partners and subcontractors integrating business processes far beyond than connected with transportation and logistics. 4PL operators are managers of supply chains which is widening the scope of logistics companies' activity.

Piotr Kwiatkiewicz

Azerbejdżańska ropa i gaz - zasoby, produkcja, sieć przesyłowa w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski
Azerbejdżan od zawsze kojarzony był z ropą. Wydobywało się ją tu już w starożytności. We wczesnym średniowieczu, w X wieku, w czasach, gdy Mieszko przyjmował chrzest, produkcja ta sięgała 4 tysięcy ton. Dziewiętnastowieczny boom naftowy, wywołany gwałtownym wzrostem popytu na ten surowiec, miał też tu swoje centrum. To właśnie w Baku dokonano pierwszego odwiertu, docierając do ropy bez użycia, jak to czyniono, dotąd łopat. Z eksploatacji tutejszych złóż czerpał między innymi dochody na finansowanie swych badań Alfred Nobel, i to nie małe. Posiadał on bowiem 12% udziałów w rodzinnej Kompanii naftowej kontrolującej przeszło 50% miejscowego wydobycia w czasach, gdy ceny surowca wspięły się na nieosiągnięty już nigdy później poziom, przekraczając w 1864 roku 8 USD za baryłkę, co odpowiadałoby wartości 112-113 dzisiejszych dolarów. Historycznych świadectw potwierdzających zupełnie wyjątkową rolę tego kraju w naftowych dziejach świata nie brakuje. Trudno się zresztą temu dziwić, jeśli na przełomie XIX i XX wieku z terenów Azerbejdżanu pochodziła ponad połowa ropy wykorzystywanej w świecie.

Azerbaijan: political and economical factors influencing gas and oil export
Azerbaijan has always Bern associated with oil. The extraction of this stock which has sprung up recently and successive rises in price of oil barrels on the world's exchanges - these are the two reasons why this country has become the number one in GDP rise in the whole world. According to the predictions, the production peak on the height of 1,2 - 1,4 millions of barrels a day will be achieved in 2009. There are three pipelines (BTC, BS, BN) which are used for oil exportation, and their capacity for transfer highly exceeds Azerbaijan's ability of production. This fact seems to be completely ignored by Polish authorities. They are ready to declare financial engagement in projects which are not possible to be realised. The directions in which Azerbaijanian oil and gas are exported, are now completely dominated by geopolitical relations in the region. They determine almost completely the export of energy stocks, and make impossible free choice of commercial partners. We should not forget about the fact that Azerbaijan is, by right and in fact, in the middle of war with neighbouring Armenia. More than 20% of its territory is now occupied. We should remember about it when we mention Azerbaijan as potential deliverer which could also ensure energetic safety for Poland. The cooperation or partnership will not be possible without active engagement and giving political and diplomatic help to this country.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Determinanty logistycznej obsługi klienta
Rosnąca konkurencja wymusza na menedżerach konieczność ciągłego poszukiwania czynników długookresowego sukcesu przedsiębiorstw. Obok "tradycyjnych" narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej - kosztów, jakości i różnicowania oferty produktowej, coraz większego znaczenia nabiera logistyka, a zwłaszcza logistyczna obsługa klienta. Osiągnięcie dobrych rozwiązań logistycznych wymaga: zrozumienia wymogów klientów oraz dobrania, pasującej do specyficznej sytuacji firmy, strategii; użycia narzędzi i techniki mierzenia oraz audytu stanu (bieżącego i wzorcowego) logistyki; przygotowania systemu monitorowania i oceny działań logistycznych przedsiębiorstwa. Punkt wyjścia artykułu stanowią obszary działań logistycznych w przedsiębiorstwie, tworzące łańcuch wartości dla klienta. Jednym z działań jest logistyczna obsługa klienta, która została szerzej omówiona. Wskazano jej istotę (wg definicji formułowanych przez różnych praktyków i teoretyków zarządzania), czynniki jej realizacji i mierniki pomiaru poziomu obsługi klienta. Wskazano, że poprawianie poziomu logistycznej obsługi klienta może się odbywać m.in. w ramach realizacji koncepcji ECR (integrującej w łańcuchu dostaw wszystkie ogniwa procesu dystrybucji).

Determinants of logistics customer service
Growing competition enforce company of search economic parameters of success. By "traditional" tools of building competitive superiority (costs, quality and differentiating of product offer); appear a new tool - logistic service of customer. Achievement of bests' logistic solutions demands: understanding of customer's requirements and matching - fitting to specific situation of firm - strategy; current of tools and techniques of measurements and control logistic's state; preparation of monitoring system and opinions of logistic workings. Article presents factors of realization and measures of level logistic customer's service.

Jacek Piszewski

Integracja logistyki i marketingu w strategii konkurencji
Aby można było wykorzystać logistykę i marketing jako podstawowe potencjały i determinanty efektów rynkowo - ekonomicznych, niezbędna jest ich integracja w ogólnej strategii konkurencji. Integracja ta stwarza możliwość uzyskania całego spektrum strategiczno-konkurencyjnych wariantów, na których podstawie można osiągnąć przewagę konkurencyjną np. przez innowację produktu, przewodnictwo w zakresie technologii czy też lepszą jakość produktów i usług.

The integration of logistics and marketing in the strategy of competition
To use logistics and marketing as basic potentials and determinants of effects of marketing and economic, there is indispensable need of their integration in general the strategy of competition. The integration of strategy of logistics and strategy of marketing creates the possibility of obtainment of whole spectrum of strategic-competitive variants.

Joanna Archutowska
Ewa Żbikowska

Usługi TSL (transport-spedycja-logistyka)
Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skrócie TSL stała się - obok branży produkcyjnej - aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw oferując nie tylko takie tradycyjne usługi, jak transport i spedycja oraz magazynowanie, ale również szeroki wachlarz usług określanych mianem usług o wartości dodanej. Czynności, które dziś określane są tym mianem, w przeszłości niejednokrotnie były domeną samych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przedsiębiorstw handlowych. W myśl logistycznych zasad 'odroczania' oraz 'cofania' zostały one 'przejęte' przez tradycyjne przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, które z czasem stały się operatorami logistycznymi. Zasada 'odroczenia' mówi, że pewne czynności należy wykonywać w ostatnim możliwym momencie w łańcuchu dostaw, tak aby unikać niepotrzebnych powtórzeń, bądź cofania operacji. Dla przykładu, polonizacji, czyli naklejenia na opakowaniu jednostkowym zagranicznego produktu etykiety z polskim jego opisem należy dokonać dopiero wtedy, gdy na pewno wiadomo jest, że dana partia towaru faktycznie zostanie wprowadzona na rynek polski. Polonizacja nie będzie więc wykonana u zagranicznego producenta, lecz w terminalu (magazynie), z którego dana partia towaru zostanie wysłana do sprzedaży na rynku polskim. Zasada 'cofani' mówi zaś, że sprzedawca towaru powinien zajmować się obsługą klienta, a nie przygotowaniem produktów do sprzedaży. Dlatego też, wiele sieci sprzedaży detalicznej zleca czynności przygotowawcze, takie, jak np. przygotowanie zestawów promocyjnych, czy złożenie display'ów (stojaków na produkty wystawianych przy kasach lub w trakcie kampanii promocyjnych na terenie sklepu w specjalnie wyznaczonych 'atrakcyjnych' miejscach) również terminalom (magazynom), z których dokonywane są dostawy do punktów sprzedaży detalicznej. Celem artykułu jest przedstawienie w uporządkowany sposób usług oferowanych na współczesnym rynku przez usługodawców TSL, a więc przewoźników, spedytorów oraz operatorów logistycznych.

Edukacja ekonomiczna

Witold Szwagrun

Pojęcie regulacji w energetyce
Celem URE jest regulacja działalności wytwórców, dystrybutorów i spółek obrotu energią zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i założeniami polityki energetycznej państwa przy jednoczesnym dążeniu do równoważenia interesów poszczególnych uczestników rynku energii. Do podstawowych funkcji URE należy: zatwierdzanie taryf dla energii elektrycznej, udzielanie koncesji na prowadzenie określonych rodzajów działalności na rynku energii, zatwierdzanie wybranych dokumentów formalnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem rynku energii, kontrolowanie realizacji obowiązków operatorów rynku energii i poszczególnych uczestników tego rynku, kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw energii i obsługi klientów końcowych, wydawanie świadectw pochodzenia dot. energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku energii, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym na rynku energii, promowanie konkurencji na rynku energii.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł