Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 10/2010
  
Rafał Matwiejczuk
Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta
Kompetencje można określić jako zdolności umożliwiające wykorzystanie zasobów do osiągnięcia założonych celów. Rozwój kompetencji logistyki wymaga określenia sposobów zaangażowania zasobów logistycznych w realizację wyznaczonych zadań. Do wykonania tych zadań niezbędne jest posiadanie adekwatnych zdolności logistycznych. Kompetencje logistyki pełnią istotną rolę w tworzeniu i dostarczaniu wartości spełniających oczekiwania klientów. Dzięki wykorzystaniu tych kompetencji możliwe jest zaoferowanie wartości odróżniających się od propozycji konkurentów, rozwiązujących problemy klientów oraz umożliwiających osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej.
Logistics competences in client value creation
Competences may be described as capabilities facilitating appropriate deployment of resources in goals achievement. Logistics competences development requires determining the ways of involving logistics resources in tasks performance. In order to perform these tasks it is necessary to possess suitable logistics capabilities. Logistics competences significantly contribute to value creation which meets customers’ expectations. As a final result it is possible to develop unique value proposition for customers which solves customers’ problems and leads to sustained competitive advantage.
 


Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski

E-logistyka czy m-logistyka?
Współczesna logistyka w szerokim zakresie stosuje najnowsze technologie informacyjne. To już nie tylko wyzwanie, ale wręcz konieczność wynikająca z globalizacji gospodarki, coraz większej konkurencyjności i potrzeby sprostania rosnącym, zindywidualizowanym oczekiwaniom klientów. Jednocześnie logistyka staje się coraz bardziej mobilna, przez wdrażanie rozmaitych bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających prowadzenie biznesu niemal wszędzie i w praktyce - w ruchu. W artykule przedstawiono najpierw istotę i specyfikę elektronicznej logistyki (e-logistyki), następnie jej rozszerzenia funkcjonalne, oferowane przez technologie mobilne, a na zakończenie – główne zalety tak rozumianej nowoczesnej logistyki.
E-logistics or m-logistics?
Modern logistics in a wide range uses the latest information technologies. This is not only a challenge, but even the necessity implied by economic globalization, more and more competitive market and the need to meet growing and more individualized customer expectations. At the same time logistics is becoming more mobile, by implementing a variety of wireless telecommunications equipment, enabling to run the business almost anywhere and in practice - on the go. The article presents, firstly,  the nature and specificity of electronic logistics (e-logistics), then the functional enhancements offered by mobile technologies, and finally - the main advantages of so understood modern logistics.
 

Karolina Kolińska
Wykorzystanie dynamicznego planu kontroli w procesie produkcji
Realizacja kontroli procesu produkcyjnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów umożliwiających przedsiębiorstwom produkcyjnym spełnienie i utrzymywanie wymagań jakościowych produkowanych wyrobów, jakie narzucają na nie odbiorcy wytwarzanych elementów. Zachowanie odpowiedniego poziomu jakości wyrobów gotowych ma bardzo duże znaczenie szczególnie w branży motoryzacyjnej z tego względu, że istnieje wielu podwykonawców części wykorzystywanych w produkcji samochodów. Skomplikowane powiązania biznesowe w branży motoryzacyjnej powodują wzajemne przecinanie się poszczególnych łańcuchów dostaw, co ostatecznie utrudnia poprawne zidentyfikowanie całej sieci dostaw. Przykładem metody wykorzystywanej przez podwykonawców producentów części samochodowych w ramach kontroli procesu produkcji wyrobów jest dynamiczny plan kontroli (DCP).
Using Dynamic Control Plan in the production process
Implementation of process control is one of the most important elements which allow manufacturing business to meet and maintain quality requirements for manufactured products, imposed by recipient of generated elements. The appropriate degree of quality of finished products is very important especially in the automotive industry, therefore, that there are many subcomponents used in production of cars. Inextricable links in the automotive busi­ness cause the mutual intersection of the various supply chains, which ultimately makes it difficult to correctly identify the entire supply network. Very often suppliers send their products to manufacturers of various brands of vehicles, and thus cooperate with different suppliers and customers. Consequently, vehicle manufacturers impose on all subcontractors with whom they work, ways and methods to carry out precise process control products. An example of the method used by automotive parts manufacturers in the production process control is the Dynamic Control Plan (DCP).
 

Anna Marzec
Transport drogowy – redukcja zużycia paliw naftowych i emisji dwutlenku węgla
Dyrektor Naczelnej Rady Badań (NRC), działającej w imieniu Akademii Nauk (NAS) i Akademii Inżynierii (NAE), przedstawił w Senacie USA opinię dotyczącą realizacji procesu ograniczenia konsumpcji ropy naftowej oraz emisji CO2 w sektorze transportu drogowego USA. Najpilniejsze zadanie powinno polegać na wprowadzeniu do masowego użytku pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe, ale o dwukrotnie wyższej efektywności zużycia paliw od dotychczas użytkowanych. Drugi typ pojazdów to samochody hybrydowe, wyposażone w silniki spalinowy i elektryczny. Natomiast produkcja samochodów, zasilanych energią elektryczną, generowaną wprost w samochodzie w ogniwie paliwowym, nie rokuje szybkiego wzrostu z uwagi na szereg trudności technologicznych. Postęp i jego tempo rozwoju w sektorze transportu są uzależnione od wieloletnich inicjatyw i finansowania przez rząd i przemysł – bez oczekiwania na działanie mechanizmu rynkowego.
Road transportation sector – reducing petroleum fuel consumption and carbon dioxide emission
The director of National Research Council, USA, which is the operating arm of the National Academy of Sciences and Nat. Ac. of Engineering, had been asked by the US Senate to present the Academies’ view on alternative transportation technologies to reduce oil consumption as well as carbon emission. High market share of new generation of the conventional cars, showing significantly improved fuel efficiency, is a matter of urgency. Hybrid cars are also discussed. They are equipped with internal combustion engine and electric motor, which replaces the gasoline engine for some miles driven. Fuel (hydrogen) cell cars do not hold promise for fast development owing to a number of technological and cost obstacles. The collective developments of the technologies depend strongly on long-term initiatives and financial support by the government and industry – there is no point in waiting for market mechanism.
 

Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW
 
Adrian Tomkowiak, Adam Koliński

Eliminacja wąskich gardeł jako narzędzie optymalizacji kosztów produkcji
Analiza wąskich gardeł, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi teorii ograniczeń, jest postrzegana w praktyce jako trudne zagadnienie z dziedziny controllingu przedsiębiorstwa. Niechęć większości przedsiębiorstw działających na polskim rynku do przeprowadzania analizy wąskich gardeł w procesie produkcyjnym, jest spowodowana w głównej mierze brakiem znajomości technik i narzędzi ich eliminacji. Niewielka liczba publikacji o tej tematyce w polskiej literaturze naukowej jedynie potwierdza złożoność problemu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie sposobu identyfikacji wąskiego gardła oraz wpływu jego eliminacji na poziom kosztów związanych z procesem produkcyjnym. Autor dokonuje analizy porównawczej stanu poprzedzającego eliminację wąskiego gardła, ze stanem po wdrożeniu udoskonaleń organizacyjnych w procesie produkcyjnym. Przedstawiony artykuł należy traktować zatem jako studium przypadków, dotyczący wpływu eliminacji wąskich gardeł na poziom kosztów produkcji, który zawiera treści nadające się do wykorzystania na zajęciach akademickich. Zaprezentowane przykłady są oparte na rzeczywistych sytuacjach organizacyjnych występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Elimination of bottlenecks as a tool for optimization production
The analysis of bottlenecks, especially with the use of the tools of the theory of constraints, is seen in practice as a difficult issue in the area of business controlling. The animosity of most businesses in Polish market towards the analysis of bottlenecks in a production process is mostly caused by the lack of knowledge about the techniques and the tools of elimination. The small number of publications on the subject only proves the complexity of the problem. The main aim of this article is presenting an example of identifying a bottleneck and the influence which its elimination can have on the level of costs connected with a production process. The authors make a comparative analysis of the state of things preceding the elimination of a bottleneck with the state of things following implementation of the organizational improvements in production process. This paper should serve as a case study which shows the way elimination of bottlenecks affects the level of production costs. The article contains information which can be used in academic classes. Presented examples are based on real organizational situations which take place in a production business.
 

EDUKACJA EKONOMICZNA
 

Piotr Kwiatkiewicz
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej i ich wpływ na ceny ropy naftowej
Obszar Bliskiego Wschodu nieodłącznie jest kojarzony z ogromnymi zasobami naturalnymi ropy naftowej. Jednocześnie uchodzi też za jeden z najbardziej niespokojnych i niestabilnych zakątków świata. Biorąc pod uwagę oba te elementy, niezwykle istotną kwestią pozostaje określenie relacji zachodzących między cenami ropy naftowej a kolejnymi konfliktami zbrojnymi, jakie stały się częścią historii tego regionu. Na pozór potwierdzenie istnienia takiego związku przyczynowo-skutkowego nie nastręcza trudności, szczególnie biorąc pod uwagę wydarzenia początku lat 70. XX w. i ówczesny kryzys naftowy. Szczegółowa analiza przypadków konfliktów towarzyszących: powstaniu państwa Izrael, niepokojom związanym z kwestiami koncesji naftowych, kryzysowi sueskiemu, wojnie sześciodniowej i październikowej, rewolucji irańskiej, walkom na froncie iracko-irańskim, aneksji i wyzwoleniu Kuwejtu dowodzi niezwykłej złożoności całego zagadnienia. Na jej podstawie wyodrębniono też stałe i koniunkturalne czynniki oddziaływania bliskowschodnich konfliktów zbrojnych na notowania baryłki ropy.
Armed conflicts in the Middle East after World War II and their impact on oil prices
Constant and permanently decisive factor in the impact on prices of oil remained not so much the size of Middle Eastern resources, but current and projected share of mining raw materials from this site of world market and the ownership structure of industry located here mining sector remained. Thus, thanks to the prolonged process o changes, that in both these areas since the seventies of the twentieth century, armed conflicts in the Middle East turned a significant directly impact on oil prices. Analyzing the relationships between oil prices and armed conflict taking place in the Middle East after World War II the great dynamics of the process must be highlighted.

Rafał Matwiejczuk
Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta
 
Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski
E-logistyka czy m-logistyka?
 
Karolina Kolińska
Wykorzystanie dynamicznego planu kontroli w procesie produkcji
 
Anna Marzec
Transport drogowy – redukcja zużycia paliw naftowych i emisji dwutlenku węgla
 
Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW 
 
Adrian Tomkowiak, Adam Koliński
Eliminacja wąskich gardeł jako narzędzie optymalizacji kosztów produkcji
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Piotr Kwiatkiewicz
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej i ich wpływ na ceny ropy naftowej
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł