Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Piotr Zaborek, Dominika Mirońska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu

 

Segmentacja polskich konsumentów ze względu na stosunek do marketingu społecznie zaangażowanego

 

Segmentation of Polish consumers based on their attitudes towards Cause Related Marketing

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano wyniki badania sondażowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Celem analizy było dokonanie segmentacji polskich konsumentów ze względu na ich stosunek do przedsiębiorstw stosujących marketing społecznie zaangażowany (ang.: Cause Related Marketing, CRM).

 

W wyniku przeprowadzenia dwuetapowej analizy skupień oraz procedury profilowania otrzymano siedem segmentów o różnych charakterystykach związanych z odbiorem społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. Zmienne różnicujące segmenty to między innymi: postawy wobec samej idei CRM oraz firm prowadzących takie programy, rzeczywiste zakupy produktów wspierających cele społeczne, aktywność dobroczynna respondentów oraz ich cechy demograficzne takie jak: miejsce zamieszkania, dochody, wykształcenie, wielkość rodziny i płeć. Wyodrębniono i scharakteryzowano następujące segmenty: (1) poinformowani zwolennicy (18% badanych); (2) zamożni aktywiści (10%); (3) bierni zwolennicy (8%); (4) niezdecydowani (25%); (5) oszczędni entuzjaści (15%); (6) aspołeczni przeciwnicy (6%) oraz (7) Miejscy sceptycy (18%).

 

Słowa kluczowe: marketing społecznie zaangażowany, CRM, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CRS, segmentacja konsumentów.

 

Summary:

 

The article presents the results of a survey conducted on a representative sample of Polish consumers. The aim of the study was to perform the segmentation of Polish households pertaining to their perceptions and responses to Cause Related Marketing (CRM).

 

A two-step cluster analysis and profiling procedure identified seven segments with distinctive attitudinal and behavioral patterns. In particular, attributes differentiating the extracted segments included: attitudes toward the CRM concept and companies implementing CRM programs, declared purchases of cause supporting brands, consumers’ charitable activity and their demographic characteristics such as: place of residence, income, education, family size and gender. The segments were labeled as follows: (1) informed supporters (18% of all respondents); (2) affluent activists (10%); (3) passive supporters (8%); (4) the undecided (25%); (5) thrifty enthusiasts (15%); (6) asocial opponents (6% ) and (7) urban skeptics (18%).

 

Keywords: Cause Related Marketing, CSR, consumer segmentation.

 

Janusz Węgrzyn
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji

 

Rozwiązywanie problemu komiwojażera za pomocą LP/Quadratic Solver z Analytic Solver Platform v12.5

 

Solving the travelling salesman problem using LP/Quadratic Solver from the Analytic Solver Platform V12.5

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wyniki rozwiązań przykładów Problemu Komiwojażera (TSP). Uzyskano je za pomocą LP/Ouadratic Solver wchodzącego w skład Analytic Solver Platform v12.5. LP/Quadratic Solver zaprojektowany do rozwiązywania problemów LP/MIP pozwala na rozwiązanie TSP w postaci modelu programowania całkowitoliczbowego. Rozwiązania uzyskano w oparciu: o wprowadzony do Excela 2010 model problemu przydziału z warunkami ograniczającymi Millera, Tuckera i Zemlina eliminującymi podcykle. Przedstawiono czasy rozwiązań symetrycznych i asymetrycznych przykładów TSP z TSPLIB o małych rozmiarach, ograniczonych przez maksymalną liczbę zmiennych całkowitoliczbowych w LP/Quadratic Solver.

 

Słowa kluczowe: arkusz kalkulacyjny, problem komiwojażera, oprogramowanie optymalizacyjne, programowanie całkowitoliczbowe.

 

Summary:

 

The solutions of results of Traveling Salesperson Problem (TSP) samples are presented in this article. Their were received using LP/Ouadratic Solver included in Analytic Solver Platform V12.5. LP/Quadratic Solver designed for solutions of LP/MIP problems allow to solve TSP as integer programming model. Solutions were received based on Assignment Problem with Miller, Tucker, Zemlin subtour eliminating constraints model introduced to Excel 2010. Solved times of symmetric and asymmetric TSP samples from TSPLIB with small size of problems, limited by max integer variables of LP/Quadratic Solver are presented.

 

Key words: Spreadsheet, Travelling Salesperson Problem, optimisation software, integer programming.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Teresa Gajewska
Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych

 

Wymagania prawne i zalecenia dotyczące drogowego transportu chłodniczego

 

Legal requirements and recommendation connected with road refrigerated transport

 

Streszczenie:

 

Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo w łańcuchu chłodniczym, którego celem jest dostarczenie konsumentom wysokiej jakości produktów z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

 

Celem artykułu jest przegląd obowiązujących wymagań prawnych i zaleceń, które powinny być stosowane podczas transportu artykułów wymagających temperatury kontrolowanej. W szczególności autor skupił się na analizie następujących grup produktów: przewóz ładunków, przewóz produktów żywnościowych, przewóz produktów żywnościowych znajdujących się w stanie mrożonym i głęboko mrożonym oraz przewóz produktów leczniczych.

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej, powiązane z dostosowaniem prawa krajowego do unijnych zasad, spowodowało, że regulacje prawne w tym zakresie stały się jeszcze bardziej restrykcyjne.

 

Słowa kluczowe: transport chłodniczy, regulacje prawne, przewóz ładunków.

 

Summary:

 

Refrigerated transport constitutes an important link in the cold chain whose aim is to provide consumers with high quality products under appropriate safety conditions.

 

The conducted literature studies present a review of legal requirements and recommendations in the scope of road refrigerated transport. In particular, the author focuses on transport of the following groups of products: transport of cargo, transport of food products, transport of frozen and deep-frozen food products, transport of medicinal products.

 

The legal regulations concerning refrigerated transport have tightened since the Polish accession to the European Union and hence it is crucial to compile the most important legal acts in force.

 

Key words: refrigerated transport, legal regulations, transport of cargo.

 

Piwowar Arkadiusz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej

 

Organizacja i infrastruktura logistyki w zakładach produkujących nawozy mineralne w Polsce

 

The organization and logistics of infrastructure in plants producing mineral fertilizers in Poland

 

Streszczenie:

 

W artykule scharakteryzowano wybrane elementy organizacji i infrastruktury logistyki w zakładach produkujących nawozy mineralne w Polsce. Rola logistyki w tym zakładach jest niezwykle ważna ze względu na specyfikę sektora, w tym m.in. liczne i niezależne ogniwa pośredniczące w kanałach dystrybucji oraz wysokie koszty transportu i magazynowania. W pracy przedstawiono ponadto zrealizowane w badanych podmiotach w latach 2010-2012 zadania inwestycyjne, które wspomogły rozwój funkcji logistycznych w obszarze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

 

Słowa kluczowe: nawozy mineralne, logistyka, inwestycje.

 

Summary:

 

This paper describes selected elements of organization and logistics of infrastructure in plants producing mineral fertilizers in Poland. The role of logistics in these plants is extremely important, due to specificity of the sector, including, among others, numerous and independent intermediaries participating in distribution channels, as well as high cost of transport and storage. Furthermore, the paper presents investment projects conducted in examined enterprises in 2010-2012, which have contributed to development of logistics functions in the field of supply, production and distribution.

 

Key words: fertilizers, logistics, investment.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Rafał Matwiejczuk
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie i integracja

 

About the Research Concerning Logistics Competences Impact on Business Competitive Advantage Creation. Positioning and Integration

 

Streszczenie:

 

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi kon¬kurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wy¬mienić m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, obejmujące: (1) za¬soby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki.

 

W artykule nawiązano do autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja ta obejmuje następujące kompetencje logistyki: (1) pozycjonowanie i integrację logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (2) integrację pionową i wewnętrzną, (3) zarządzanie przepływami oraz (4) systemy i technologie informacyjne. W szczególności, w artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, dotyczących dwóch pierwszych grup kompetencji logistyki – kompetencji w zakresie pozycjonowania i integracji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kompetencji w zakresie integracji pionowej i wewnętrznej.

 

Słowa kluczowe: logistyka, kompetencje, przewaga konkurencyjna.

 

Summary:

 

Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials of business success”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences.

 

The article refers to the author’s original concept of logistics competences influencing business competitive advantage creation. This concept includes the following competences of logistics: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. In particular, the article presents the results of empirical research conducted by the author concerning the first two groups of logistics competences – logistics positioning and integration within business management, as well as vertical and internal integration.

 

Key words: logistics, competences, competitive advantage.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł