Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

 

Evgeny Korovyakovskiy
Petersburski Państwowy Uniwersytet Transportu Imperatora Aleksandra I

 

Logistyka w zbiurokratyzowanej strukturze organizacyjnej. Dyskusja w kontekście regionalnej i państwowej polityki logistycznej.

 

Logistics in bureaucratised organisation structure. Discussion in the context of regional and national logistics policy.

 

Najbardziej rozpowszechniona opinia i to, co każdy uważa za pewne,

zasługuje często najbardziej na zbadanie

Georg Christoph Lichtenber

 

Streszczenie:

 

Konieczność tworzenia polityki i strategii logistycznej na szczeblu państwa, regionu czy miasta (szczególnie aglomeracji), wywołuje dyskusję na temat wpisania tejże logistyki w struktury jednostki administracji publicznej, czy samorządowej, które z reguły są zbiurokratyzowane. Stąd Autorzy, przyglądając się z jednej strony – rzeczywistości Polski i Rosji, z drugiej zaś – dorobkowi teoretycznemu podejmują wstępnej odpowiedzi na pytanie czy da się wmontować logistykę w zbiurokratyzowaną strukturę organizacyjną. Autorzy bazując na opiniach logistyków - praktyków wskazują na szereg potencjalnych problemów, związanych z takim działaniem.

 

Słowa kluczowe: logistyka, polityka logistyczna, struktura organizacyjna, biurokracja.

 

Summary:

 

A necessity to formulate logistics policy and strategy on the national, regional or urban (agglomeration in particular) levels triggers discussions about the place of logistics in structures of public or self-government administration units that are in principle bureaucratised. Hence, the Authors who, on the one hand, analyse examples of Poland and Russia and on the other hand study relevant theoretical output, try to answer a question whether it is possible to place logistics in the organisation structure that is bureaucratised. Using opinions of logisticians who are practitioners, they point to a wide range of potential issues to be dealt with in the context described above.

 

Key words: logistics, logistics policy, organisation structure, bureaucracy.

 

Adam Koliński
Wyższa Szkoła Logistyki

 

Karolina Kolińska
Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Józef Frąś
Politechnika Poznańska

 

Wpływ standaryzacji procesu zaopatrzenia na efektywność łańcucha dostaw

 

The impact of procurement processes standardization on the supply chain efficiency

 

Streszczenie:

 

W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy zaopatrzenia są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów zaopatrzenia. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw.

 

W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają badania dotyczące zastosowania standardów procesu zaopatrzenia i ich wpływ na efektywność łańcuchów dostaw oraz propozycje standaryzacji wybranych procesów zaopatrzenia.

 

Słowa kluczowe: efektywność łańcucha dostaw, efektywność zaopatrzenia, controlling operacyjny, planowanie materiałowe.

 

Summary:

 

During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Procurement processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the procurement processes efficiency. Observations and business practice research, conducted by the authors, demonstrate a significant impact of the standardization process of supply chain efficiency.

 

In this article, the authors present research on the application of procurement process standards and their impact of supply chain efficiency and present proposals of selected procurement processes standardization.

 

Key words: supply chain efficiency, procurement efficiency, operational controlling, material planning.

 

Barbara Ocicka, Marta Raźniewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki

 

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami

 

Balanced Scorecard as an instrument to measure and evaluate effects of supplier relationship management

 

Streszczenie:

 

Współczesne łańcuchy dostaw tworzą sieci różnorodnych relacji między ich uczestnikami, którzy współtworzą i dostarczają wartość dla interesariuszy. Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą istotność jako źródło wartości w łańcuchach dostaw. Aktualne i ważne pytanie brzmi, jak mierzyć efektywność zarządzania tym procesem biznesowym? Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami. Analiza wykorzystania wspomnianego narzędzia wymaga dopasowania do perspektyw zarządzania łańcuchem dostaw. Stwarza ono szansę wielowymiarowej ewaluacji efektów w przekroju procesów i funkcji biznesowych w odniesieniu do strategii łańcuchów dostaw.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie relacjami z dostawcami, zrównoważona karta wyników, zarządzanie wartością w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

Today’s supply chains build networks of various relations between their members, which create and deliver value for stakeholders. Supplier relationship management has gained rising significance as source of value in supply chains. Currently important question is, how to measure the effectiveness of this business process management? The aim of this paper is to present possibilities to use Balanced Scorecard as a method of measurement and evaluation of effects of supplier relationship management. The analysis of just mentioned method requires its adaptation to perspectives of supply chain management. It creates chance for multidimensional evaluation of effects cross business processes and functions with regards to supply chain strategies.

 

Key words: supplier relationship management, Balanced Scorecard, value management in supply chain.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Rafał Matwiejczuk
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu

 

Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

About the Research Concerning Logistics Concept Development within Business Management

 

Streszczenie:

 

Rola logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji stale rośnie. Zarówno z perspektywy prowadzonych badań teoretycznych, jak i z perspektywy rozwiązań stosowanych w biznesie, logistyka coraz częściej stanowi systemową determinantę sukcesu i efektywności przedsiębiorstwa, a także instrument tworzenia jego trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej.

 

W artykule nawiązano do ważniejszych aspektów i wyznaczników rozwoju koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w tym zakresie w Katedrze/Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. W szczególności, uwzględniono następujące obszary i problemy badawcze: podstawowe fazy rozwoju koncepcji logistyki, relacje pomiędzy logistyką (koncepcją logistyki) a tworzeniem wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa, logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem oraz kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: logistyka, koncepcja logistyki, zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Summary:

 

The role of logistics perceived as a concept of goods and information flow management is constantly growing. From the perspective of the theoretical research, as well as from the perspective of the business solutions, logistics is more and more becoming a systemic determinant affecting business success and performance, as well as an instrument for sustainable, long-term business competitive advantage creation.

 

The article refers to the most important aspects and characteristics of the logistics concept development within business management, with particular emphasis on the research carried out within this area in the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. In particular, in this article the following areas and research problems were considered: (1) the most significant stages in logistics concept development, (2) the relationships between logistics (logistics concept) and the value creation for the customer and for the company, (3) logistics determinants of business management, and (4) logistics competences in business competitive advantage creation.

 

Key words: logistics, logistics concept, business management.

 

Koncepcje logistyki
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Andrzej Magruk
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

 

Technologiczne perspektywy i wyzwania rozwojowe Internetu Rzeczy w logistyce

 

Internet of things in logistics – technological perspectives and development challenges

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest analiza jednego z ważniejszych wyzwań technologicznych w kontekście rozwoju logistyki jakim jest Internet Rzeczy (IR). Scharakteryzowano jego kluczowe aspekty i technologie. Szczególna uwaga została poświęcona rozwojowi nowego standardu dla sieci 5 generacji (5G), bez której efektywne funkcjonowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy byłoby w dużym stopniu ograniczone. Przedstawiono kilka rzeczywistych i koncepcyjnych przykładów rozwiązań Internetu Rzeczy w działaniach logistycznych. Przeanalizowano potencjalne korzyści i ograniczenia z tym związane. Zasygnalizowano konieczność zwrócenia uwagi na nowe zjawisko, które może mieć bardzo duży wpływ na rozwój logistyki, tj. „Internetu Wszystkiego”. Jest to kolejna faza rozwoju Internetu Rzeczy jako nowego gospodarczo-technologiczego ekosystemu, w skład którego mogą wchodzić takie podsystemy jak: dane informacyjne, rzeczy, ludzie i procesy.

 

Słowa kluczowe: Internet Rzeczy, logistyka, trendy technologiczne, Internet Wszystkiego, RFID, 5G.

 

Summary:

 

The article presents one of the most important technology challenge in the context of the development of logistics – the Internet of Things (IoT). Particular attention was paid to the development of a new standard – 5G network, without which the effective functioning of the entire structure of the Internet of Things would be largely limited. Article shows some examples of real and conceptual solutions to Internet of Things in logistics operations. Analyzes the potential benefits and limitations of using IoT in logistics. Author described new phenomenon that will have a very large impact on the development of logistics, i.e. The "Internet of Everything". It is the next stage of development of the Internet of Things as a new economic and technological ecosystem which may include such subsystems as: information data, things, people, processes.

 

Key words: Internet of Things, logistics, technological trends, Internet of Everything, RFID, 5G.

 

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

 

Organizacja pracy kancelarii z wykorzystaniem technologii RFID

 

Organizing administrative office work using RFID technology

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono procedury realizowane w kancelarii przetwarzającej dokumenty jawne i niejawne o różnych poziomach wrażliwości. Założono, że kancelaria wyposażona jest w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na automatyczną identyfikację dokumentów na podstawie znaczników RFID. Procedury kancelarii przedstawione zostały w postaci procesów biznesowych w notacji BPMN.

 

Słowa kluczowe: RFID, BPMN, kancelaria, procesy biznesowe, identyfikacja dokumentów.

 

Summary:

 

The article presents the procedures performed in the office processing open and secret documents. It was assumed that office is equipped with the devices and software for automatic identification documents based on RFID tags.
Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.

 

Key words: RFID, BPMN, office, business processes, document identification.

 

Ewa Badzińska

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Szymon Cichorek

Firma „Transport Ciężarowy-Usługi”

 

Zarządzanie flotą w transporcie drogowym – koncepcja wsparcia telematycznego

 

Fleet management in road transport – Telematics support concept

 

Streszczenie:

 

Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdów w transporcie drogowym wymaga dzisiaj wdrożenia nowoczesnych systemów telematycznych. Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku systemy te umożliwiają kontrolę parametrów pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wsparcia telematycznego w procesie zarządzania flotą pojazdów ciężarowych. Podstawą zaproponowanych rozwiązań była identyfikacja problemów w zarządzaniu taborem na przykładzie małej firmy transportowej oraz analiza jakościowa modułów wybranych systemów telematycznych.

 

Słowa kluczowe: systemy telematyczne, zarządzanie flotą, transport drogowy.

 

Summary:

 

International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet management in road transport requires today the implementation of modern telematic systems. In addition to improving the economic efficiency of an enterprise and the security of transported cargo, these systems allow one to control the parameters of drivers' work, vehicle monitoring and support in the management of transport orders. The aim of the study is to present the concept of telematics support in the management of fleet vehicles. The basis of the proposed solutions was to identify problems in the fleet management on the example of a small transport company and qualitative analysis of modules chosen telematics systems.

 

Key words: telematic systems, fleet management, road transport.

 

Andrzej Bujak
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Logistyki

 

Streszczenie:

 

Możliwości i zakres wykorzystania rozwiązań z obszaru telematyki w zarządzaniu współczesnym łańcuchem dostaw. Wyniki badań
Opportunities and the use of solutions within the area of telematics in modern supply chain management. Findings from research
Zarządzanie współczesnym łańcuchem dostaw wymaga użycia wielu nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Jedną z nich jest telematyka i jej pragmatyczne aplikacje. Telematyka to narzędzie, które pozwala oceniać stan realizacji procesów w ramach łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, podejmować decyzje adekwatne do danej sytuacji, realizować działania w sposób niezwykle efektywny. Wykorzystanie rozwiązań telematycznych w ramach łańcucha dostaw należy traktować jako proces upowszechniania innowacji technologicznych. Badania i analizy z tego obszaru, powiązane z wdrożeniami aplikacji telematycznych w praktykę logistyczną należy uznać obecnie za jeden z priorytetowych obszarów. Zespół badawczy w Instytucie Logistyki WSB we Wrocławiu zajmuje się analiza możliwości wdrożenia najnowszych rozwiązań telematycznych do systemu logistyki nie tylko w firmach transportowych. Działania te oprócz rozwijania wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowszych technologii w systemach logistyki mają na celu przygotowanie różnorodnych rozwiązań i koncepcji dla firm Dolnego Śląska, aby mogły skutecznie aplikować w ramach unijnego programu „HORYZONT 2020”, czy też krajowego programu „POIR 2014-2020”. W artykule znajdujemy odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: Jakie telematyczne technologie i rozwiązania mogą wesprzeć SCM? Jakie są potrzeby i możliwości w tym zakresie?

 

Słowa kluczowe: telematyka, telematyka łańcucha dostaw, innowacyjne technologie, elastyczność i niezawodność w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

The management of modern supply chain requires the use of many modern tools and applications. One of them is telematics its pragmatic solutions. Telematics is a tool that allows to evaluate the state of implementation of processes in the supply chain in real time, take decisions adequate to a given situation, or carry out activities effectively. The use of telematics solutions within the supply chain should be considered as a process of dissemination of technological innovation. Research and analysis from this area related to the application in logistics practice is now to be considered as one of the priority areas. The research team at the Institute of Logistics at Wrocław School of Banking analyses the possibility to implement the latest telematic solutions to logistics system not only in transport companies. These activities, in addition to the development of knowledge related to using the latest technology in logistics systems, are intended to prepare a wide variety of solutions and concepts for enterprises in Lower Silesia, in order to be able to effectively apply under the EU “Horizon 2020” programme or national programme “2014-2020 POIR”. In this article we find the answer to the main question: Which telematics technologies and solutions can support SCM? What are the needs and opportunities in this regard?

 

Key words: telematics, telematics supply chain, technological innovation, safety, flexibility and reliability in the supply chain.

 

Izabela Kudelska, Monika Kosacka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku

 

Value estimation of End of Life Vehicle – case study

 

Streszczenie:

 

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważny problem w Polsce. Stacje demontażu są podstawowymi ogniwami w sieci recyklingu. Jednak największym problem jest działalność ‘szarej strefy’ która pochłania znaczną część PWE. W celu zwiększenia konkurencyjności stacji demontażu opracowano narzędzie – Kalkulator wyceny pojazdu (KWP). Narzędzie to ma usprawnić proces wspomagania decyzji co do oceny wartości przyjmowanego PWE. Do opracowania formularza wykorzystano następujące metody badań: wywiady z pracownikami stacji demontażu oraz schematy blokowe w postaci diagramów UML. Diagramy te pozwoliły na stworzenie funkcji na potrzeby stacji demontażu, jak również zwizualizować koncepcję.

 

Słowa kluczowe: Pojazd Wycofany z Eksploatacji (PWE), stacja demontażu, sieć recyklingu.

 

Summary:

 

End-of-life vehicles (ELVs) are a serious problem in Poland. Dismantling station is the key point of recycling network. However, the biggest problem is the activities of 'gray zone' which absorbs a large part of ELVs. In order to increase competitiveness of dismantling stations the calculation card for ELV’s (CCE) was developed. This tool aims at improving process of decision support in the assessment of the value received ELVs. To develop a form the following research methods were used: interviews with employees of dismantling station, and flowcharts of UML diagrams. These diagrams allowed to create a function for the purpose of dismantling station as well as to visualize the concept.

 

Key words: End of Life Vehicle, dismantling station, recycling network.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Gospodarki Światowej,
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu

 

Cele wytwarzania przez producentów produktów pod markami detalistów

 

Manufacturers' objectives of producing store brands

 

Streszczenie:

 

Od lat 60. XX wieku obserwowana jest transformacja roli producentów oraz detalistów w łańcuchu wartości, czemu towarzyszą zmiany relacji między nimi. Jedną ze strategii konkurowania producentów z markami detalistów jest wytwarzanie produktów oznaczonych markami detalistów. Istotną kwestią poruszaną w publikacjach są strategiczne cele producentów wytwarzających produkty oznaczone markami detalistów. Brakuje jednak badań dotyczących motywów, jakimi kierują się polscy producenci wytwarzający produkty oznaczone markami detalistów oraz uwzględniających potencjał tych producentów (średnie vs. duże przedsiębiorstwa).

 

Celem artykułu jest więc odpowiedź na następujące pytanie badawcze: jakie są strategiczne cele polskich producentów podejmujących współpracę z detalistami w zakresie wytwarzaniu produktów pod markami detalistów?
W celu odpowiedzi na to pytanie zrealizowano badania ilościowe metodą ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI na łącznej próbie 300 losowo wybranych średnich i dużych polskich producentów artykułów spożywczych.

 

W wyniku badań empirycznych potwierdzono tezę, że kluczowymi strategicznymi celami wytwarzania produktów pod markami detalistów są motywy ekonomiczno-finansowe, a mniejsze znaczenie mają motywy relacyjne oraz motywy konkurencyjne i rynkowe.

 

Słowa kluczowe: marki detalistów, cele wytwarzania pod markami detalistów, kooperacja producentów z detalistami, motywy współpracy z detalistami, współpraca w łańcuchu wartości.

 

Summary:

 

Since the 60s of the 20th century it has been observed the transformation of the role of manufacturers and retailers in the value chain accompanied by changes in the relationships between them. Store brands manufacturing is one of the manufacturers’ strategies against retailers’ brands. There are a few papers on the topic of manufacturers' objectives of producing store brands, but there are no studies on Polish manufacturer’s strategic objectives of producing store brands and taking into account the potential of these manufacturers (medium vs. large companies).

 

The aim of this paper is therefore to answer the following research question: what are the Polish manufacturers’ strategic objectives of producing store brands?

 

CATI technology method was employed to collect data and 300 telephone interviews with respondents from medium and large-sized Polish food companies were completed.

 

As a result of empirical research, it has been confirmed a thesis that economic and financial objectives are the key strategic objectives of Polish food companies in store brands manufacturing and the less important are relational, market and competitive objectives.

 

Key words: store brands, objectives in store brands manufacturing, manufacturer’s objectives in cooperation with retailers, cooperation in value chain.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł