Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Tomasz Jałowiec

 

Monitorowanie usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

 

Monitoring quality of logistics services in the Polish Armed Forces

 

Streszczenie:

 

Istotą zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych jest działalność niematerialna związana ze świadczeniem różnego rodzaju usług. Zapewnienie zgodność ich skali, poziomu i jakości z oczekiwaniami zabezpieczanych podmiotów stanowi jeden z kluczowych czynników, warunkujących realizację zadań szkoleniowych i operacyjnych na oczekiwanym poziomie. Kształtowanie jakości usług logistycznych w siłach zbrojnych jest zjawiskiem niezwykle złożonym, a jednym z warunków koniecznych do poprawy ich jakości wydaje się być bieżące jej monitorowanie na każdym poziomie wojskowego systemu logistycznego.

 

Celem artykułu jest charakterystyka roli i znaczenia procesu monitorowania jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz próba wskazania priorytetowych czynników pomocnych w ocenie jakości usług świadczonych w ramach wybranych podsystemów wojskowego systemu logistycznego.

 

Słowa kluczowe: usługi logistyczne, jakość, siły zbrojne, pomiar.

 

Summary:

 

The essence of the logistical support of the armed forces is immaterial activities associated with the provision of various services. Ensuring the compatibility of their scale, level and quality expected hedged entities is one of the key factors determining the tasks of training and operational at the expected level. Forming quality of logistics services in the armed forces is an extremely complex phenomenon and one of the conditions necessary to improve their quality seems to be the current monitoring at every level of the military logistics system.

 

The aim of this article is to characterize the role and importance of the monitoring quality of logistics services in the Polish Armed Forces and attempt to identify priority factors to help you evaluate the quality of services provided in the framework of selected subsystems of military logistics system.

 

Key words: logistics services, quality, armed forces, measurement.

 

Witold Pokora

 

Problematyka jakości w procesach pozyskiwania wyrobów obronnych

 

The issue quality in the process of acquisition of defence prodacts

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki jakości w procesach pozyskiwania wyrobów obronnych w obszarze systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami AQAP. Przedstawiono analizę zastosowania jakości w odniesieniu do wyrobów obronnych oraz funkcjonujących w resorcie obrony narodowej systemów zapewnienia jakości oraz certyfikacji. Zawarto również syntetyczny opis planowanych innowacji w procesie certyfikacji wynikających z nowych wydań AQAP 2110:2016 oraz ISO 9001:2015 mających na celu zapewnienie jakości w procesach realizacji wyrobów obronnych. W podsumowaniu dokonano syntezy systemowej dotyczącej wykorzystania AQAP w procesie certyfikacji w resorcie obrony narodowej.

 

Słowa kluczowe: wyrób obronny, jakość, zapewnienie jakości, ryzyko, certyfikacja.

 

Summary:

 

The aim of the article is to present quality problems in the process of acquisition of defence products in the field of quality management system in accordance with the requirements of AQAP. An analysis is presented on the use of quality in relation to defence products and quality assurance systems and certification functioning in the Ministry of National Defence. It also contains a concise description of the planned innovations in the process of certification under the new editions of AQAP 2110: 2016 and ISO 9001: 2015 to ensure quality in the processes of implementation of defence products. In summary, we made the synthesis of the system on the use of AQAP in the certification process in the Ministry of Defence.

 

Key words: product defence, quality, quality assurance, risk, certification.

 

Agnieszka Misztal

 

Determinanty wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

 

Determinants of success in quality management systems implementation in the automotive industry

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy oceny przedwdrożeniowej systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. Sedno zagadnienia tkwi w określeniu czynników determinujących powodzenie tego przedsięwzięcia. Zaprezentowano piętnaście kryteriów z podziałem na miękkie i twarde, oraz względem zależności z przedsiębiorstwem na: wewnętrzne i zewnętrzne. Kryteria mogą być wykorzystywane do oceny gotowości przedsiębiorstwa motoryzacyjnego do wdrożenia systemu. Z oceny wynikają konieczne działania dostosowawcze lub przesłanki do odstąpienia od wdrożenia systemu zarządzania jakością.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, motoryzacja, determinanty, system.

 

Summary:

 

The article is dealing with pre-assessment of the quality management system in automotive companies. The crux of the issue is to identify the factors determining the success of this project. Fifteen criteria divided into soft and hard, and in relation to the company to: internal and external have been presented. The criteria can be used to assess the readiness of the automotive company to implement the system. The evaluation results indicate the necessary adaptation actions or grounds for withdraw from the implementation of the quality management system.

 

Key words: quality management, automotive industry, determinants, system.

 

USŁUGI LOGISTYCZNE I TRANSPORT

 

Magdalena K. Gąsowska

 

Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne

 

Shaping competitive advantage of an enterprise providing logistics services

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest ukazanie procesu kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki usługodawców logistycznych. Opisano uwarunkowania działalności współczesnych przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne. Zaprezentowano proces kształtowania przewagi konkurencyjnej współczesnych usługodawców logistycznych. Artykuł napisano na podstawie studiów literatury, badań przeprowadzonych przez różne ośrodki naukowe oraz własnych badań empirycznych.

 

Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, przedsiębiorstwo świadczące usługi logistyczne, procesy logistyczne.

 

Summary:

 

The aim of the article is to show the process of shaping competitive advantage of an enterprise providing logistics services. The study presents a general characteristic of logistics service providers and describes conditions of operation of contemporary enterprises providing logistics services. The process of shaping competitive advantage of contemporary logistics service providers has been displayed. The article has been written on the basis of the study of literature, research conducted by various research centres and own empirical research.

 

Key words: competitive advantage, enterprise providing logistics services, logistics processes.

 

Maciej Mindur

 

Transportochłonność gospodarki światowej w latach 1998-2015

 

Transport Intensity of the Global Economy in 1998-2015

 

Streszczenie:

 

Transport obejmuje taki obszar działania, gdzie dochodzi do wzajemnych relacji między gospodarką i jej wymaganiami oraz jego – nie zawsze pozytywnym – oddziaływaniem na otoczenie. Jednocześnie to właśnie transport wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury, a więc w jakimś zakresie całej gospodarki. Ścisły związek między gospodarką a transportem potwierdza wielkość pracy przewozowej na świecie. Do zjawisk negatywnie oddziaływujących na gospodarkę należy między innymi nadmierny wzrost transportochłonności. Nakłady ponoszone na działalność transportową są wyrażone pośrednio przez wielkość przewozów (w tonach) oraz przez wielkość pracy przewozowej (w tonokilometrach). Natomiast efektem działalności społeczno-gospodarczej są wartości produktu globalnego i dochodu narodowego. W artykule przeprowadzono badania działalności transportowej wyrażonej wielkością pracy przewozowej (w tkm) ogółem wszystkich gałęzi transportu, efekty działalności społeczno-gospodarczej wyrażonej wartością produktu krajowego brutto, a także kształtowanie się transportochłonności gospodarek narodowych w czasie wybranych krajów świata (regionach) oraz Polski. Dokonano analizy zarówno przebiegu krzywych funkcji wykładniczych, jak i krzywych wielomianu oraz na ich podstawie sformułowano wnioski.

 

Słowa kluczowe: transportochłonność, gospodarka światowa, PKB, praca przewozowa.

 

Summary:

 

Transport involves a scope of activities where mutual relations between economy and its requirements take place. It also involves an influence – not always a positive one – on the surrounding. At the same time, it is transport that sets directions for infrastructure development, hence, to some extent, for economy, too. Very tight ties between economy and transport are confirmed by the transport volume in the world. The excessive increase in transport intensity is one of the negative impacts on economy. The costs borne due to transport activities are indirectly expressed by the volume of carriages (in tons) and by the scope of transport activity (in ton-kilometres). The result of social and economic activities are global product values and national incomes. The article shows the research on transport activity expressed by means of transport activity (in ton-kilometres) for all means of transport in total, the results of social and economic activities expressed by means of gross domestic product, as well as shaping transport intensity of national economies in selected countries around the world (regions) and Poland. The analysis of the course of the exponential function curves, as well as polynomial curves has been carried out, and conclusions have been formulated on their bases.

 

Key words: transport intensity, world economy, GDP, transport activity.

 

Leszek Mindur

 

Wpływ logistyczno-technicznego rozwoju kolei amerykańskich na konkurencyjność gospodarki

 

The Influence of the Logistic-Technical Development of American Railways on the Economy’s Competitiveness

 

Streszczenie:

 

Gospodarka Stanów Zjednoczonych, mimo doprowadzenia do poważnej recesji w latach 2007–2009, jest największą i najważniejszą gospodarką na świecie. Obecnie, dzięki ogromnemu finansowemu wsparciu rządu, gospodarka amerykańska powoli odzyskuje równowagę zachwianą wskutek recesji, która dotknęła ją w latach 2007–2009. W artykule przeprowadzono badania tempa zmian PKB w porównaniu z miernikami przedstawiającymi przewozy w latach 1995-2015. Omówiono funkcjonowanie kolejowego transportu pasażerskiego, który funkcjonuje tylko dzięki dotacjom rządowym, a także stanowiący własność prywatnych korporacji system kolejowego transportu towarowego, który jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej dynamicznych na świecie. Zaprezentowano strukturę przewozów ładunków transportem kolejowym wykonywanym na głównych liniach według grup ładunków (w tonach) w 2014 roku oraz dokonano badania wielkości kolejowych przewozów towarowych w latach 2002–2014 (w mld tkm). Ponadto wskazano najnowsze wymagania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wagonów cystern, stosowane nowoczesne technologie w zarządzaniu ruchu pociągów, a także planowane dotacje rządowe na poprawę bezpieczeństwa na kolei.

 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, USA, przewozy pasażerskie, przewozy towarowe.

 

Summary:

 

The economy of the United States, despite eventuating in serious recession in 2007-2009, is still the biggest and the most important economy in the world. Nowadays, owing to enormous financial support from the government, American economy is slowly recovering its balance which was lost due to recession in 2007-2009. The article presents the research on the pace of the GDP changes, in comparison with measures presenting carriages in 1995-2015. The functioning of the passenger rail transport has been discussed, which is able to operate only due to government subventions, as well as the system of cargo rail transport which belongs to private corporations, which is commonly considered to be one of the most dynamic ones in the world. The structure of cargo carriages by rail has been presented, which mainly happens on the main lines, according to the cargo groups (in tons) in 2014. Also, the research on the volume of cargo rail transport in 2002-2014 has been carried out (in billion tkm). Moreover, the newest requirements referring to increased safety of tank-wagons have been mentioned, as well as the planned government subventions to increase the railway safety.

 

Key words: rail transport, the USA, passenger carriages, cargo carriages.

 

Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unia Europejską (płyta CD)

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Rafał Prusak

 

Zasoby ludzkie i kapitał intelektualny w zarządzaniu logistycznym

 

Human resources and intellectual capital in the management of logistics

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wpływu systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kapitałem intelektualnym na przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Dokonano charakterystyki priorytetowych celów stawianych przed tymi systemami oraz określono główne działania, w ramach analizy wewnętrznej i zewnętrznej. Zaprezentowano również wyniki badań pozwalających na identyfikację podstawowych korzyści (w tym logistycznych) wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania kapitałem intelektualnym.

 

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą.

 

Summary:

 

The article presents selected aspects regarding the impact of human resources and intellectual capital management systems on the logistics processes. Priority goals set before these systems and identified the main activities, in the internal and external analysis were characterized. Results of analysis which allow to identify the main benefits (including logistics) resulting from the introduction of the intellectual capital management were also presented.

 

Key words: human resources, intellectual capital, knowledge management.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł