Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2017

 

Plik do pobrania

 

Spis treści

 

Sabina Kauf
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 

Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw jako warunek sprawnego zarządzania sektorem publicznym

 

Relationships in the supply chain as a condition for efficient of public management

 

Celem artykułu jest wskazanie roli relacji międzyorganizacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w sektorze publicznym. Został on zrealizowany podstawie analiz o charakterze teoretycznym, w oparciu o założenia marketingu relacji, Nowego Zarządzania Publicznego oraz Public Governance. Analizie poddano typy relacji, elementy i etapy współpracy, a także alternatywy strategiczne partnerstwa. Analiza zależności między ogniwami łańcucha stanowiła podstawę identyfikacji możliwości kryjących się w potencjale relacji partnerskich. W efekcie badań stwierdzono, że kształtowanie partnerskich relacji w ramach wielopoziomowych łańcuchów dostaw w sektorze publicznym pozwala na: lepszą alokację ryzyka, większą przejrzystość, rozwój innowacyjności, precyzyjniejsze definiowanie wymagań beneficjentów, wczesną identyfikację zagrożeń i wąskich gardeł oraz dostarczenie większej wartości poprze poprawę realizacji świadczeń, skrócenie czasu dostaw i redukcję kosztów.

 

Słowa kluczowe: współpraca, relacje, łańcuch dostaw, zarządzanie sektorem publicznym.

 

The purpose of this article is to indicate the role of inter-organizational relationships in supply chain management in the public sector. It was carried out standing on the theoretical analysis and based on assumptions of the relationship marketing, New Public Management and Public Governance. The types of relationships, the elements and stages of cooperation, as well as the strategic alternatives of the partnership were analyzed. Chain linkage analysis was the basis for identifying the opportunities that lie within the potential of a partner relationship. As a result, research has shown that shaping partner relationships within multilevel supply chains in the public sector allows for better risk allocation, greater transparency, innovation development, more precise definition of beneficiary requirements, early identification of threats and bottlenecks, greater value through improved benefit delivery and shorten delivery times, as well as the opportunity to reduce costs.

 

Key words: cooperation, relationship, supply chain, public sector management.

 

Bożena Zwolińska, Małgorzata Werbińska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Poprawa ciągłości przepływu materiałów na przykładzie konwergencyjnej struktury produkcji

 

Improving material flow continuity basing on a convergent production line

 

Istnieje wiele różnych metod oraz technik poprawy przepływu materiałów w celu zwiększenia produktywności i wydajności systemów wytwórczych. W artykule zostały przedstawione wybrane propozycje usprawniające procesy przepływu dla przykładowej konwergencyjnej struktury wytwórczej. Zaprezentowane cząstkowe wyniki są rezultatem badań struktur produkcyjnych, które charakteryzują się zwinnością i elastycznością. Ze względu na customizację wyrobów finalnych rozpatrywany układ wytwarza swoje produkty jedynie zgodnie z zasadą MTO (ang. make – to – order). W takiej strukturze dla odbiorców najważniejszy jest czas realizacji zamówienia, dlatego głównym kryterium oceny braku efektywności były występujące przestoje.

 

Słowa kluczowe: przepływ materiałów, konwergencyjna struktura, lean toolbox.

 

Many methods and techniques exist for improving the material flow and increasing productivity and efficiency of manufacturing systems. This article discusses a selection of proposals for improving the flow of a convergent manufacturing structure model. The fragmentary results presented are a result of examining the production structures displaying swiftness and flexibility. Due to the final products customization options the discussed line manufactures its range exclusively in the MTO (make – to – order) strategy. For customers of such a structure order execution time is paramount, which is why the main criteria indicating low efficiency were the occurring stoppages.

 

Key words: materials flow, convergent manufacturing, lean toolbox.

 

Adam Kupczyk, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Jakub Gawron, Karol Tucki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

 

Stan obecny i przyszłość biopaliw wykorzystywanych w transporcie Państw Członkowskich w świetle regulacji prawnych UE

 

The current situation and future of biofuels used in Member States transport in the light of the EU regulations

 

Celem pracy jest rozpoznanie stanu obecnego regulacji prawnych warunkujących sposób funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych Państw Członkowskich do 2020 r. oraz przedstawienie najnowszych propozycji ustanawiających ramy promowania wykorzystania odnawialnej energii w transporcie w perspektywie do 2030 r. W związku z tym w pracy przedstawiono dyrektywy Unii Europejskiej (UE) oraz stopień ich implementacji do polskiego prawodawstwa w zakresie produkcji i wykorzystania biopaliw transportowych w latach 2003-2016. Ponadto przedstawiono najważniejsze rozwiązania związane z biopaliwami zaproponowane w opublikowanym pod koniec 2016 r. wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii z odnawialnych źródeł. Dokumenty strategiczne UE, które obligują Państwa Członkowskie do realizacji wynikających z nich celów, wskazują na rosnącą rolę zaawansowanych biopaliw, przy jednoczesnym ograniczaniu dalszego wykorzystania biopaliw konwencjonalnych. Aby cele te osiągnąć konieczne będą znaczne nakłady inwestycyjne oraz współpraca między krajami UE.

 

Słowa kluczowe: biopaliwa transportowe, biokomponenty, biopaliwa konwencjonalne, biopaliwa zaawansowane.

 

The aim of the work is to identify the current state of regulations determinate the functioning of the Member States transport biofuels by 2020 and present the latest proposals establishing a framework for promoting the use of renewable energy in transport in the perspective of 2030. Thereupon, the directives of the European Union (EU) and the degree of their implementation to the Polish legislation relevant to the production and use of transport biofuels in the years 2003-2016 were presented. In addition, the most important solutions for biofuels presented in the proposal for a directive on the promotion of use of energy from renewable sources (published in late 2016) were showed. EU strategic documents, which oblige Member States to meet their goals, point to the growing role of advanced biofuels and limiting use of conventional biofuels. In order to achieve these goals, substantial investment and cooperation between EU countries will be necessary.

 

Key words: transport biofuels, biocomponents, conventional biofuels, advanced biofuels.

 

Monika Kosacka, Karolina Werner - Lewandowska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Perspektywy rozwoju sieci recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji (PWE) w Polsce

 

Development prospects for End of Life Vehicles Recycling Network in Poland

 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad perspektywami rozwoju sieci recyklingu PWE w Polsce. W tworzeniu perspektyw rozwoju sieci recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji (PWE) w Polsce wykorzystano dane ze źródeł wtórnych w postaci danych statystycznych, publikacji naukowych, wyników analogicznych badań oraz dane ze źródeł pierwotnych w postaci przeprowadzonych badań ankietowych. Korespondencyjnym badaniem ankietowym objęto podmioty tworzące sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Polski. W metodologii badawczej zastosowano triangulację metod. Wykorzystano analizę i syntezę oraz analizę statystyczna i ekonometryczną. Efektem prac badawczych jest opracowanie naukowe dotyczące perspektywy rozwoju sieci recyklingu w Polsce.

 

Słowa kluczowe: Pojazd Wycofany z Eksploatacji (PWE), sieć recyklingu, stacja demontażu pojazdów.

 

The purpose of the paper is to present results of conducted research on development prospects for End of Life Vehicles (ELV) recycling network in Poland. There were used data from secondary sources in the form of statistical data, scientific papers, results of corresponding research and data from primary sources in the form of a survey carried out among entities forming ELV’s recycling network in Poland. In the research methodology there was used the triangulation method. The analysis and synthesis was used as well as statistical analysis and econometric one. The result of conducted research is scientific paper about development prospects for End of Life Vehicles recycling network in Poland.

 

Key words: End of Life Vehicle (ELV), recycling network, dismantling facility.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki

 

Lotnicze przewozy cargo w Polsce

 

Air cargo freight in Poland

 

Celem artykułu jest przedstawienie wielkości lotniczych przewozów cargo w Polsce.
W artykule zaprezentowane są wyniki badań przewozów lotniczych cargo na podstawie danych GUS, ULC i portów lotniczych w ostatnich latach. Niewiele ponad 1% światowego tonażu jest przewożone drogą lotniczą, jednak w ujęciu wartościowym stanowi to 35% wartości światowego handlu. Wpływ lotnisk na gospodarkę w Polsce jest mniejszy niż w wielu innych krajach UE. Sieć lotnisk przyczynia się do powstania rocznie 4% polskiego PKB. Porty lotnicze tworzą także ponad 440 tys. miejsc pracy w kraju. Rynek frachtu lotniczego w Polsce zasadniczo należy do trzech linii lotniczych: Polskich Linii Lotniczych LOT SA Cargo (18,3%), Lufthansy (17,6%) i Emirates (9,3%), które zajmują 45% rynku powietrznych przewozów towarowych. Najwięksi spedytorzy to DHL Global Forwarding posiadający 15% rynku przewozów z Polski, CEVA Logistic -7%, DB Schenker - 6,4%. Rocznie drogą powietrzną przewozi się w Polsce 76 200 ton, czyli około 1% całego frachtu lotniczego w Europie. Tymczasem Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania zajmują 70 - procentowy udział w transportowaniu towarów drogą lotniczą. Dowodzi to, że przewozy cargo są ściśle skorelowane z rozwojem gospodarczym danego kraju. W Polsce w dalszym ciągu wielkość eksportu i importu dóbr drogą lotniczą jest niewielka. Jednym z rezultatów badawczych artykułu jest przegląd literatury dotyczącej lotniczych przewozów cargo oraz odniesienie się do konkurencyjności polskich portów lotniczych na tle innych krajów UE. Druga część artykułu to wyniki badań trendów w lotnictwie przewozów towarowych z wyszczególnieniem infrastruktury, środków transport lotniczego, ogólnych kierunków rozwoju oraz wielkości i wartości rynku usług lotniczych cargo.

 

Słowa kluczowe: transport lotniczy, cargo, konkurencyjność.

 

The aim of the article is to present the size of air cargo in Poland. In the article are presented results of air cargo based on GUS, ULC and airports data in recent years. A little more than 1% of world tonnage is transported by air, but in terms of value, this is 35% of world trade. The impact of airports on the economy in Poland is lower than in many other EU countries. The network of airports contributes to the annual 4% of Polish GDP. Airports also create more than 440 thousand. jobs in the country. Air freight market in Poland essentially belongs to the three airlines: LOT Polish Airlines Cargo SA (18.3%), Lufthansa (17.6%) and Emirates (9.3%), which occupy 45% of the market for air freight. Major shippers DHL Global Forwarding is holding 15% of the Polish transport market, CEVA Logistics − 7%, DB Schenker − 6.4%. Per year by air transported to Poland 76 200 tons, or about 1% of all air freight in Europe. Meanwhile, Belgium, France, the Netherlands, Germany and the United Kingdom occupy 70 percent share in transporting goods by air. This proves that the transport of cargo is closely correlated with the economic development of the country. The volume of export and import of goods by air in Poland is small. One of the results of the research article is to review the literature on air cargo and a reference to the competitiveness of Polish airports in other EU countries. The second part of the article the results of research trends in the aviation freight detailing infrastructure, means of transport by air, the broad lines of development, and the volume and value market for air cargo services.

 

Key words: air transport, cargo, competitiveness.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Rafał Prusak
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcja i Logistyki

 

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście siły przetargowej dostawców i odbiorców

 

Intellectual capital management in the context of bargaining power of suppliers and recipients

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wpływu siły przetargowej dostawców i odbiorców na działania podejmowane przez kadry kierownicze w kontekście kapitału intelektualnego. Dokonano charakterystyki podstawowych zależności zidentyfikowanych w badanym obszarze oraz podjęto próbę zdefiniowania przyczyn ich powstania. Zaprezentowano również wyniki badań pozwalających na identyfikację podstawowych korzyści (w tym logistycznych) wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania kapitałem intelektualnym.

 

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą.

 

The article presents selected issues concerning the influence of tender power of suppliers and customers on the actions taken by executives in the context of intellectual capital. The basic characteristics identified in the examined area were characterized and an attempt was made to identify the causes of their occurrence. Results of analysis which allow to identify the main benefits (including logistics) resulting from the introduction of the intellectual capital management were also presented.

 

Key words: human resources, intellectual capital, knowledge management.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł