Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Rafał Matwiejczuk

University of Opole, Faculty of Economics, Chair of Logistics and Marketing/University of Opole

e-mail: rmatwiejczuk@uni.opole.pl

 

About the Research Concerning the Relations Between Logistics and Business Management. A Wide Back to the Past and a Brief Look into the Future

 

Z badań nad relacjami między logistyką i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Szeroki powrót do przeszłości oraz krótkie spojrzenie w przyszłość

 

Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.

 

Key words: logistics, logistics concept, business management, determinants.

JEL Classification: L10, L19, M10, M19

 

Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.

 

Słowa kluczowe: logistyka, koncepcja logistyki, zarządzanie przedsiębiorstwem, determinanty.

 

Bibliografia/References
Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, Warszawa: PWE. 
Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Warszawa: PWE. 
Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 
Matwiejczuk, R. (2015). Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, (red.) J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Na¬ukowe Uniwersytetu Ekono¬micznego we Wrocławiu, nr 382, Wrocław: Wydawnic¬two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro¬cławiu, s. 363-375. 
Matwiejczuk, R. (2018). Strategia logistyczna w tworzeniu przewagi konkuren¬cyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Globalne i lokalne strategie logistyczne, (red.) J. Wit¬kowski, T. Kołakowski, Prace Na¬ukowe Uniwersytetu Ekono¬micznego we Wro¬cławiu, nr 505, Wrocław: Wydawnic¬two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro¬cławiu, s. 44-55. 
Sprawozdanie merytoryczne (punkt D) do raportu końcowego z realizacji projektu badawczego własnego pt. Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami (2011). Maszynopis, Opole: Katedra Logistyki i Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski. 

 

Kinga Pawlicka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej/Poznań University of Economics and Business

e-mail: kinga.pawlicka@ue.poznan.pl

Monika Właszynowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej/Poznań University of Economics and Business

e-mail: monika.wlaszynowicz@ue.poznan.pl

Finanse w łańcuchu dostaw – ujęcie teoretyczne

 

Finance in the supply chain – theoretical approach

 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy i wyciągniecie wniosków dotyczących zastosowania finansów łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Finance, SCF). Według autorek istnieje potrzeba dokonania systematyzacji i krytycznej oceny dotychczasowych badań nad finansami łańcuchów dostaw. W wyniku przeprowadzonych studiów zostały wyróżnione główne obszary: metody zarządzania finansami łańcucha dostaw oraz skutki zastosowania tej koncepcji. Podjęte analizy wskazują również na kierunki dalszych badań.

 

Słowa kluczowe: finanse, łańcuch dostaw, integracja, współpraca partnerska.

 

The cognitive goal of the paper is to derive implications and guidance on the application of the supply chain finance (SCF). According to the authors, there is a demand to systematize and critically evaluate previous research into the supply chain finance. The main areas distinguished as a result of the studies are: methods of managing the supply chain finances and the effects of applying this concept. Summing up the considerations, the authors suggest direction of further research.

 

Key words: finance, supply chain, integration, partnership cooperation.

 

Bibliografia/References
Agrawal, A. K., Catalini, C., Goldfarb, A. (2013). Some simple economics of crowdfunding. Cambridge: National Bureau of Economic Research: Working Paper 19133. 
Ahlers, G.K.C, Cumming, D., Günther, C., Schweizer, D. (2015). Signaling in Equity Crowdfunding. Entrepreneurship. Theory and Practice, 39(4), p. 955–980. 
Banaszyk, P. (2018). Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów dostaw przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2). 
Baraniecka A. (2013). Supply Chain Development Process. In: M. Szymczak (eds), Managing Towards Supply Chain Maturity. London: Palgrave Macmillan. 
Baranowska, M. (2017). Faktoring – finansowanie na dobre i złe czasy. TSL Biznes, 82(7-8). 
Berger, P.D., Gerstenfeld, A., Zeng, A.Z. (2004). How many suppliers are best? A decision-analysis approach. Omega 32, p. 9–15. 
Blackman, I.D., Holland, C.P., Westcott, T. (2013). Motorola’s global financial supply chain strategy. Supply Chain Management: An International Journal, 18(2), p. 132-147. 
Blaik, P. (2010) Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE. 
Canyon, J.P, Perrault Jr, W.D. (1999). Buyer-Seller relationship in business market. Journal of Marketing Research, 9(36). 
Coyle, J. (2003). The Management of Business Logistics – A Supply Chain Persepctive. USA: Mason. 
Croom, S., Romano, P., Giannakis, M. (2000). Supply chain management: an analytical framework for critical literature review. European Journal of Purchasing & Supply Management 6(1), p. 67-83. 
De Goeij, C. (2014), SCF 2.0 Workshop. Zwolle: Windesheim University of Applied Sciences. 
Gąsowska, M. (2014). Kooperacja jako sposób zdobywania przewagi na rynku w świetle badań empirycznych. Journal of Management and Finance, 12(3). 
Gelsomino, L.M., de Boer, R., Steeman, M. (2017). Financial futures for service logistics. Conference IPSERA, Balatonfüred. 
Gelsomino, L.M., Mangiaracina, R., Perego, A., Tumino, A. (2016). Supply chain finance: a literature review. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(4), p. 348-366. 
Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: C.H. Beck. 
Gostkowska-Drzewicka, M. (2016). Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(79), 57–71. 
Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE. 
Grudniewski, J. (2012). Faktoring odwrócony pomysłem na kryzys, http://www.informacjakredytowa.com/faktoringodwrocony-pomyslem-na-kryzys, (dostęp: 20.05.2018). 
Harrison, A., van Hoek, R. (2008). Logistics Management and Strategy. Competing through the supply chain (3rd edition). Pearson Education Ltd. 
Hentschel, B., Cyplik, P., Hadaś, Ł. i inni. (2015). Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji. Poznań: WSL. 
Hines T. (2004). Supply Chain Strategies. Customer-driven and Customer-focused. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 
Hofmann, E. (2010). A supply chain-oreinted approach of working capital management. Journal of Business Logistics. 
Ivashina, V. and Scharfstein, D. (2010). Bank lending during the financial crisis of 2008. Journal of Financial Economics, 97(3), p. 319-338. 
Jansen Jan H. (2016). Supply Chain Finance "Is SCF ready to be applied in SMEs?”. Vestnik 14 (396), p. 135 -154. 
Kisperska-Moroń, D., Krzyżaniak, S. (red.) (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. 
Klapper, L.F. (2006). The role of factoring for financing small and medium enterprises. Journal of Banking & Finance, (30). 
Kramarz, W. (2015). Problem dojrzałości procesowej w łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 78. 
Krishna, B., 2016, The Five Major Flows in Supply Chain. https://brandalyzer.blog/2016/03/23/the-five-major-flows-in-supply-chain/, [dostęp: 20.04.2018]. 
Król, K. (2013). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce. Retrieved from Crowdfunding. pl. 
Kupczyk, M., Pruska, Ż., Hadaś, Ł., Cyplik, P. (2014). Czynniki i bariery integracji w łańcuchach dostaw. Logistyka, (3). 
Langley, J., Coyle, J., Gibson, B., Novack, R.A., Bardi, E. (2009). Managing Supply Chains. A Logistic Perspective (wyd. 8). Independence: KY Smith-Western Cengage Learning. 
Lewandowska, J. (2013). Znaczenie dostawcy w łańcuchu logistycznym. Logistyka, (5). Lewandowska, L. (1999). Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. 
Łukasik, G. (2010). Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, nr 215. 
Malinowski, B.F., Giełzak, M. (2015). Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Helion. 
Mangan J., Lalwani C, Butcher T. (2008). Global Logistics and Supply Chain Management. Wiltshire: John Wiley & Sons. 
Michalczyk, L. (2013). Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa: Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Mollic, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory Study. Journal of Business Venturing, (29), p. 1 –16. 
Pfohl, H. Ch. (2006). Finansowe aspekty łańcucha dostaw: zorientowanie na koszt i wartość w logistyce. W: T. Janiak (red.), Najlepsze praktyki w logistyce. Polski Kongres Logistyczny “Logistics”. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. 
Pfohl, H. Ch., Köhler H., Röth C. (2008). Wert- und innovationsorientierte Logistik — Beitrag des Logistikmanagements zum Unternehmenserfolg. In: H. Baumgarten (eds), Das Beste der Logistik. Berlin: Springer. 
Pfohl, H.Ch., Gomm, M. (2009). Supply chain finance: optimizing financial flows in supply chains. Logistics Research, (1), p. 149-161. 
Pfohl, H.Ch. (2000). Supply chain management: Konzepte, Trends, Strategien. W: H.Ch. Pfohl, Supply chain management: Logistik plus Logistikkette-Marketingkette-Finanzkette. Berlin. 
Popa, V. (2013). The financial supply chain management: a new solution for supply chain resilience. Amfiteatru Economic, 15(33), 140. 
Ramirez, A., Kwok C.Y. (2010). Settling the Debate on Multinational Capital Structure Using the CEPR Measure. Journal of Multinational Financial Management, (20), p. 251–271. 
Randall, W., Farris, T. (2009). Supply chain financing: using cash-to-cash variables to strengthen the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(8), p. 669-689. 
Szymczak, M. (red.) (2013). Managing Towards Supply Chain Maturity. Business Process Outsourcing and Offshoring. Springer. 
Tanrisever, F., Cetinay, H., Reindorp, M., Fransoo, J. (2012). Value of Reverse Factoring in Multi-stage Supply Chains. Available at SSRN 2183991. 
Urbaniak, M. (2008). Budowanie relacji z dostawcami w łańcuchu dostaw. W: Gołembska, E., Szuster, M. (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. Poznań: Wydawnictwo AE. 
Witkowski, J. (2003). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: PWE. 
Wawryszuk-Misztal, A. (2013). Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 11 (cz. 4), s. 581-595. 
Xiaohong, L., Liguo, Z., Yen-Chun, J. W. (2015). Supply Chain Finance in China: Business Innovation and Theory Development. Sustainability, (7). 

 

Piotr Cyplik

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail: piotr.cyplik@put.poznan.pl

Filip Odważny

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail: filip.odwazny@put.poznan.pl

 

Korelacja między koncepcją Industry 4.0 a współczesną logistyka – wyzwania i kształtujace się trendy

 

Correlation between Industry 4.0 concept and modern logistics – challenges and emerging trends

 

Współczesne trendy w logistyce skupiają się na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, eliminacji marnotrawstw oraz zachowaniu wysokiej elastyczności dla zwinnej odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Równolegle rozwijane są narzędzia komputerowego wspierania procesów logistycznych. Wydaje się zatem, że logistyka jest gotowa na przyjęcie założeń czwartej rewolucji przemysłowej definiowanej od 2011 roku jako Industry 4.0 za sprawą rządu Niemiec. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dostosowując swoje procesy do zmiennych warunków rynkowych, często wdrażają wybrane koncepcje lean lub agile czy też realizują transformację zgodnie z wymaganiami zyskującej na popularności koncepcji Industry 4.0. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy współczesne trendy w logistyce pokrywają się z założeniami Industry 4.0? W drugiej kolejności autorzy pytają czy zmiany zachodzące w środowiskach produkcyjnych znajdą odzwierciedlenie w procesach logistycznych? W ramach pracy autorzy dokonują subiektywnej oceny trendów realizowanych przez współczesne przedsiębiorstwa i określają na podstawie analizy literaturowej wyzwania, z którymi będą się one musiały zmierzyć w najbliższych latach.

 

Słowa kluczowe: trendy w logistyce, szczupła logistyka, zwinna logistyka, Industry 4.0.

 

Current trends in logistics focus on increase in efficient usage of resources, eliminating losses within process and maintaining high flexibility to nimbly answer clients’ needs. Simultaneously other tools are being developed like computer aided software for supporitng logistics processes. It seems that modern logistics is ready to answer needs which come out of fourth industrial revolution which is defined since 2011 as Industry 4.0 according to German government. Production companies, while adjusting to changing market conditions, very often implement different conecpts like lean or agile. Sometimes they try to transform according to Industry 4.0 concept’s requirements. The main target of the paper is to answer the question: are current trends in logistics are concurring Industry 4.0 assumptions? What is more authors ask about following changes in production environment and their reflection in logistcs’ processes. Within the paper authors prepared subjective evaluation of current trends in modern companies and described, on the basis of literature review, challenges which will have to be faced by these companies in following years.

 

Key words: trends in logistics, lean logistics, agile logistics, Industry 4.0.

 

Bibliografia/References
Adamczewski, P. (2015). Internet Rzeczy w rozwoju e-logistyki organizacji inteligentnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 249, Katowice: Studia Ekonomiczne. 
Bakhatizin, R. (2016). Methodical Approach to Design of System of the Logistic Centers and Wholesale Warehouses at the Regional Level, Journal of Advances Research in Law and Economixs, 7(1/15). 
Bokor, Z. (2005). Evaluation of intermodal logistics services, development possibilities), BME Omikk Logisztika, 10(3). 
Cyplik, P. Hadaś, Ł. (2016). Transformation of a production – logistics system in the enterprises of broad assortment offer and a varied customer service strategy. Warszawa: PWN. 
Delloite (2016) 2016 Global Manufacturing Competitiveness. Council of Competitiveness. 
Długosz, J. (2009) Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE. 
DHL Trend Research. (2016). Logistics trend radar. Delivering insight today.Creating value tomorrow!, Troisdorf: DHL Customer Solutions & Innovation 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (2017) Map of Industrie 4.0 use cases: Germany, pobrane z: http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/InPractice/Map/map.html (dostęp dnia 20.07.2017) 
Felice, F. Petrillo, A. Zomparelli, F. (2016). Design and control of logistic process in an Italian Company: Opportunities and Challenges based on Industry 4.0 principles., XXI Summer School “Francesco Turco” – Industrial Systems Engineering, 31 – 35. 
Galindo, D. L. (2016). The Challenges of Logistics 4.0 for the Supply Chain Management and the Information Technology, Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. 
Hofmann, E. Rusch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 89 (2017), 23 – 34. 
Kaizen Institute. (2017) Rewolucjonista w okularach., Kaizen, 3(26)/2017, 36 – 39. 
Kaizen Institute. (2017) Dojrzały przemysł., Kaizen, 3(26)/2017, 56 – 59. 
Kovacs, GY., Kot, S. (2016) New Logistics and production trends as the effect of global economy changes. Polish Journal of Management Studies, Vol.14 No.2, 115 – 126. 
Mindura, M. (red.) (2017). Logistyka. Nauka – Badania – Rozwój. Warszawa – Radom: Instytu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. 
Oleśków-Szłapka, J., Lubiński, P. (2016) New Technology Trends and Solutions in Logistics and Their Impact on Processess. 3rd International Conference on Social Science, 408-413. 
Robot Revolution Initiative (2016) Map of Industrie 4.0 use cases: Japan, pobrane z: http://usecase.jmfrri.jp/#/en (dostęp dnia 20.07.2017)

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Łukasz Rykała

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechaniczny/Military University of Technology in Warsaw

e-mail: lukasz.rykala@wat.edu.pl

Zastosowanie technologii Ultra Wideband w magazynie

 

Application of Ultra Wideband technology in warehouse

 

Przedsiębiorstwa stale dążą do maksymalizacji swoich zysków poszukując rozwiązań optymalizujących procesy logistyczne. Rosnąca konkurencja na rynku wymusza korzystanie z coraz to nowych rozwiązań technologicznych, które pozwalają nie tylko na śledzenie procesów w czasie rzeczywistym, ale również na zwiększenie ich produktywności. Zaletami zastosowania takich systemów są niewątpliwie: możliwość śledzenia ruchu pracowników czy towarów w czasie rzeczywistym oraz ich identyfikacja. W artykule opisano technologię Ultra Wideband, przedstawiono sposób wyznaczania pozycji w tym systemie oraz wskazano możliwość zastosowania omawianej technologii w magazynie.

 

Słowa kluczowe: UWB, RTLS, optymalizacja, magazyn.

 

Enterprises are constantly pursuing to maximize their profits by looking for solutions that optimize logistics processes. Increasing competition on the market enforces the use of new technological solutions that allow not only to track processes in real time, but also to increase their productivity. The advantages of using such systems are undoubtedly: the ability to track the movement of employees or goods in real time and their identification. The article describes the Ultra Wideband technology, presents the method of determining the position in this system and indicates the possibility of applying the discussed technology in the warehouse.

 

Key words: UWB, RTLS, optimization, warehouse.

 

Bibliografia/References
Alarifi A., Al-Salman A., Alsaleh M., Alnafessah A., Al-Hadhrami S., Al-Ammar M. A., Al-Khalifa H. S. (2016). Ultra wideband indoor positioning technologies: Analysis and recent advances. Sensors, 16(5), 707. 
Kanicki T. (2011). Systemy informatyczne w logistyce. Ekonomia i Zarządzanie, 3(4), 87-97. 
Ma X., Liu T. (2011). The application of Wi-Fi RTLS in automatic warehouse management system. In Automation and Logistics (ICAL), 2011 IEEE International Conference on (pp. 64-69). IEEE. 
Malanowska I., Fajfer P. (2011). Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia efektywności zarządzania magazynem. e-mentor, (2), 84-89. 
Szłapka J. O., Lubiński, P. (2016). New Technology Trends and Solutions in Logistics and Their Impact on Processes. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (icss). 
Typiak A., Rykała Ł., Typiak R. Location detection of a static object using UWB technology. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing (in review). 
Waśniewski T. R., Kijek M., Gizka E. (2015). Sieciowe zastosowanie RFID w procesie produkcji. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 792-808.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł