Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 11/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Halina Brdulak

Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieci dostaw
W warunkach globalizującej się gospodarki wzrasta niepewność w działalności biznesowej. Coraz więcej przedsiębiorstw, szukając możliwości konkurowania, tworzy sieci dostaw. Sieci te mogą mieć charakter hierarchiczny bądź partnerski. Aby funkcjonowały one sprawnie, dostosowując się elastycznie do zmiennych warunków otoczenia konieczne staje się określenie pewnych reguł gry, które będą przestrzegane przez wszystkich uczestników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sieci partnerskich. Relacje między uczestnikami oparte na zaufaniu, stwarzają podstawy do dobrej wymiany wiedzy i jej dyfuzji w ramach sieci. Aby zachodziła ona sprawnie konieczne jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych. Przepływ wiedzy między uczestnikami, dostęp do niej (m.in. najlepsze praktyki) jest negatywnie skorelowany z ryzykiem. Im większa skłonność do dzielenia się wiedzą i większe zaufanie między uczestnikami tym ryzyko związane z zarządzaniem siecią dostaw mniejsze.

Risk and knowledge management within supply network
In terms of the economy globalisation the uncertainty of business activity could be observed. More and more companies looking for opportunity to compete with each other set up supply networks. Such networks could be hierarchic or partner character type. To make them act properly flexible adapting to the changing environment it is indispensable to determine some rules, which would be respected by all participants. This is particularly important in view of partner supply network: Relationships are based on confidence, they leave field for good knowledge exchange and its diffusion within the network. To make them act in a proper way there is necessary to use the advanced IT tools. Knowledge flow among the participants, access to it (i.e. the best practices) is negatively correlated with risk factors. The high is the tendency to knowledge exchange and trust among participants, the low is the risk connected with supply network's management.

Marian Sołtysik

Logistyczne aspekty procesu indywidualizacji produktów w łańcuchu dostaw
We współczesnej gospodarce następuje poszerzanie zakresu stosowania logistyki oraz powstają nowe koncepcje logistyczne. Koncepcje te wspomagają procesy gospodarcze, między innymi proces indywidualizacji produktów i usług. Proces ten jest bardzo złożony i musi być rozpatrywany, projektowany i analizowany w określonych łańcuchach dostaw. Bardzo ważne jest ustalenie: kiedy i gdzie wymagania klienta są uwzględniane w łańcuchu dostaw, czyli gdzie będzie się znajdować punkt indywidualizacji produktów. Może to nastąpić na początku łańcucha przy projektowaniu produktów lub też w końcowej części łańcucha w toku montażu lub wykańczania produktów. Proces indywidualizacji produktów wymaga przemieszczania określonych działań z fazy produkcji do fazy dystrybucji, a więc odejścia od tradycyjnych relacji produkcji i dystrybucji. Wymaga zastosowania koncepcji dystrybucji zintegrowanej z produkcją. Przykładem jest koncepcja niemieckiego logistyka Haralda Augustina.

Anna Maria Jeszka

Operator logistyczny w łańcuchu dostaw
Artykuł podejmuje kwestię roli i pozycji operatora logistycznego w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwo logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw jest odpowiedzialne za fizyczne przemieszczanie produktów. Zmiany w otoczeniu rynkowym powodują, że operatorzy logistyczni podejmują działania wykraczające poza operacyjne zarządzanie przepływem towarów wchodząc na poziom zarządzania strategicznego w łańcuchach dostaw. Pozycja operatora logistycznego jest zazwyczaj oceniana w kontekście pozostałych przedsiębiorstw w sektorze. Innym wymiarem pozycji operatora logistycznego jest jego miejsce w łańcuchu dostaw determinowane stopniem zaawansowania współpracy.

Third party logistics in the supply chain
This article has discussed the role and position of third party logistics in the supply chain. The logistics company is responsible for physical flow of the products. Changes in the marketplace has caused they are involved beyond the operational management of product flow. They manage the supply chains. The assumption of the position of logisticscompany depended so far on its rivals position in the industry. Another dimension is its position in the supply chain which is determined cooperation degree in the supply chain.

Aneta Pluta-Zaremba

Metody wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa w celu redukcji niepewności popytu w sieciach dostaw (1)
Przedsiębiorstwa funkcjonują w trudno przewidywalnym, podlegającym ciągłym zmianom otoczeniu, które kreuje niepewność. Do źródeł niepewności popytu wewnątrz sieci dostaw zalicza się strukturę sieci, metody zarządzania łańcuchem dostaw, systemy przepływu informacji i relacje między kooperantami oraz wewnętrzne procedury przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ocena stanu przygotowania polskich przedsiębiorstw do ograniczania niepewności popytu w sieciach dostaw oraz postępów we wdrażaniu koncepcji wspierających współpracę. Przedstawione w artykule wnioski zostały sformułowane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych jesienią 2007 r. na próbie 100 polskich przedsiębiorstw. Zgromadzone dane pozwoliły na zidentyfikowanie źródeł niepewności popytu wewnątrz badanych podmiotów gospodarczych i w sieciach dostaw, w tym m.in. potwierdziły hipotezę o występowaniu efektu byczego bicza. Ograniczenie tego efektu eliminuje jedną z głównych przyczyn nieprzewidywalności i zmienności popytu, która generuje szereg problemów w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Eksploracji poddano także zaawansowanie polskich firm we wdrażaniu rozwiązań i koncepcji rozszerzających współpracę oraz wymianę informacji między partnerami handlowymi, dzięki którym zwiększa się przejrzystość i efektywność sieci dostaw.

Methods used by Polish firms to reduce demand uncertainty in supply chains
Companies operate in an unpredictable, continuously changing business environment, which creates uncertainty. Main sources of demand uncertainty inside supply chain are: chain configuration, management and control structure, information system, relations between trading partners and internal organization procedures. This article aims to evaluate the excellence of Polish companies in reducing demand uncertainty and application of collaborative tools and strategies. Data were collected in the autumn 2007 through interviews with managers from 100 Polish companies. On the basis of collected information, main sources of uncertainty inside firms and supply chains were identified, including existence of bullwhip effect. A reduction of this effect can remove a major cause of the uncertainty and variability of orders that create fundamental problems for supply chain management. The survey focused on current trading partners' information sharing practices that were used to improve supply chain visibility and performance.

Edukacja ekonomiczna

Witold Szwagrun

Uczestnicy rynku i formy handlu energią elektryczną
Energia elektryczna wytwarzana jest w Polsce w elektrowniach, elektrociepłowniach i odnawialnych źródłach energii. Dystrybutorzy energii (dawne Zakłady Energetyczne) prowadzą dwa niezależne rodzaje działalności: handel energią oraz jej transport sieciami dystrybucyjnymi. Transport energii od jej wytwórców do finalnych odbiorców odbywa się dwoma rodzajami sieci należącymi do różnych podmiotów: sieciami przesyłowymi i sieciami dystrybucyjnymi. Handel energią elektryczną w Polsce odbywa się w trzech zasadniczych segmentach rynku energii: rynku kontraktowym, rynku giełdowym, rynku bilansującym.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł