Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 11/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Aneta Pluta-Zaremba

Proces ograniczania niepewności w łańcuchu dostaw
Niepewność popytu stanowi kluczowy czynnik zmniejszający efektywność przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, dlatego redukcję niepewności uważa się obecnie za jedno z głównych zadań zarządzania łańcuchem dostaw. Do głównych źródeł niepewności popytu zalicza się: czynniki i trendy makrootoczenia, działania konkurentów i ich łańcuchów dostaw, specyfikę łańcucha wraz ze zjawiskami generującymi niepewność oraz wewnętrzne procedury przedsiębiorstw. Ze względu na złożoność problemu nie da się określić uniwersalnego zestawu narzędzi i procedur, nadającego się do zastosowania w każdym łańcuchu dostaw. Można jednak zbudować proces, który w sposób usystematyzowany i logiczny będzie wspomagać menedżerów w analizie przyczyn niepewności popytu oraz w doborze odpowiednich metod i ich wdrażaniu, a ponadto kontrolowaniu skuteczności poprzez mierzenie efektów zastosowanych rozwiązań. Artykuł przedstawia sześcioetapowy proces redukcji niepewności popytu, który nadaje się do zastosowania w większości łańcuchów dostaw.

Process of reducing demand uncertainty in supply chain
Uncertainty of demand is the key factor that decreases the effectiveness of supply chain. The aim of this paper is to describe the process of reducing demand uncertainty in supply chain to limit company risk and, as a result improve supply chain performance. It is the way for minimization of the damages and costs deriving from uncertainty sources such as: external environment, competitors action or activities of other supply chains, specifics of supply chain and internal procedures inside companies. According to this process model, first of all, it is necessary to identify the sources of uncertainty and estimate their impact on supply chain performance. Next steps cover analyses of the most effective strategies and methods, implementation planning and its execution and consecutively measuring performance improvements including uncertainty level reduction. The process model is suitable for most of supply chains.

Maciej Urbaniak

Aspekty ekologiczne współpracy z dostawcami
W wielu krajach wysoko rozwiniętych przedsiębiorstwa, nawiązując współpracę z nowymi dostawcami, zaczynają się koncentrować na spełnieniu przez nich zasad zrównoważonego rozwoju. Kierują się przy tym nie tylko aspektami ekonomicznymi (wymagając wysokiej jakości technicznej, niezawodności dostaw, konkurencyjności cenowej, wsparcia serwisowego), lecz coraz częściej aspektami środowiskowymi, a także społecznymi, opracowując specjalne zasady zachowań dostawców. Zasady te najczęściej przyjmują formy dobrych praktyk środowiskowych i zobowiązań dotyczących stosowania praktyk biznesowych zawartych w Procurement Codes of Conduct oraz w Green Procurement Standards.

The role of ecological aspects in co-operation with suppliers
In many well-developed countries the enterprises linking the cooperation with new suppliers begin focusing over fulfillment of the principles of sustainable development by them, looking not only on economic aspects (requiring the high technical quality, reliability of deliveries, price competitiveness, service support), but more and more often looking on the environmental aspects, and also social aspects (the principles which are based on the idea Global the Compact). They issue special principles of the suppliers' behaviors (the Supplier the Conduct the Principles). These principles the most often have the forms of good environmental practices procedures, obligations which are relating with applying the Statement on the Business the Practices by suppliers which are contained in Procurement the Codes the of the Conduct as well as in Green the Procurement the Standards.

Wanda Dugiel

Ochrona praw własności intelektualnej w rokowaniach Rundy Rozwojowej Doha
Innowacje techniczne oraz osiągnięcia intelektualne w dziedzinie kultury doprowadziły do głębokich przemian życia społeczno-gospodarczego na świecie. Maszyna parowa, komputer i sieci cyfrowe są świadectwem zmian w procesach produkcji i kanałach dystrybucji. Wynalezienie druku, radia, kinematografii sprawiło, że w wielu krajach dobra kulturowe stały się dostępne dla szerokich mas społecznych. Wiedza i nowe idee, ze względu na znaczny udział wyrobów high-tech w całej wymianie dóbr przemysłowych, odgrywają coraz większą rolę w międzynarodowym handlu towarami. Wiedza i kreatywny umysł mają cechy dóbr publicznych, ponieważ ich zapas nie zmniejsza się wraz z konsumpcją. Wynalazki, innowacje, procesy technologiczne, farmaceutyki należą do dóbr rzadkich związanych z wiedzą, w związku z tym, podobnie jak dzieła literatury i sztuki, mają wysoką wartość ekonomiczną na rynku. Właścicielom czystej wiedzy, ulokowanej nie tylko w dobrach, ale także w procesach technologicznych i dziełach sztuki, przysługuje odpowiednio wysokie wynagrodzenie. W ubiegłym półwieczu przepływ dóbr związanych z wiedzą rósł w niezwykle szybkim tempie. Szybki proces umiędzynarodowienia przepływów tych dóbr pozostawał w sprzeczności ze zróżnicowanym stopniem ochrony i egzekwowania praw wynalazców w poszczególnych państwach, stając się źródłem napięć w handlu międzynarodowym.

Andrzej Buszko

Analiza czynników wpływających na strategię przywództwa cenowego w usługach logistycznych
Celem artykułu jest ocena czynników, które wpływają na strategię przywództwa cenowego wśród przedsiębiorstw logistycznych. Do grupy 62 przedsiębiorstw została skierowana ankieta z prośbą o określenie podstawowych czynników decydujących o przywództwie cenowym. Na podstawie analizy stwierdzono, że podstawową rolę odgrywają zasoby niematerialne. Firma logistyczna powinna w wybranej niszy rynkowej funkcjonować w ramach związków sieciowych.

The analysis of factors influencing the price oriented strategy in logistic services
The aim of this paper is to evaluate the factors that influence the price oriented strategy among logistic companies. Based on a such factors evaluation the conception of strategy was presented. In order to evaluate the factors the group of 62 logistic firms was interviewed by questionnaire. The study pointed out that the non materials assets played the most important role in price oriented strategy. The logistic company supposed to cooperate in market niche within the framework of net connections.

Porady i Komentarze prawne

Zmiana ustawy - Prawo celne8 października 2008 r.
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy. Najprawdopodobniej jeszcze w październiku ustawą zajmie się Senat. Nowelizacja ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń organów celnych i przedsiębiorców, związanych z czteroletnim stosowaniem przepisów tej ustawy bez żadnych zasadniczych zmian. Ponadto, w związku z przyjęciem przez Unię Europejską nowych rozwiązań prawnych w przepisach wspólnotowego prawa celnego, wystąpiła potrzeba ich uszczegółowienia w krajowym porządku prawnym. Podkreślenia wymaga, iż przepisy celne są tworzone na szczeblu wspólnotowym, polskie prawo celne zaś może jedynie uzupełniać rozporządzenia unijne. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy zawiera 32 zmiany przepisów prawa celnego.

Konferencje

Bartłomiej Rodawski

Konferencja "Zarządzanie projektami logistycznymi"
W dniach 18-20 września 2008 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się konferencja pod hasłem "Zarządzanie projektami logistycznymi" zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie zaowocowało wydaniem publikacji, w której zawarto 31 referatów autorstwa pracowników naukowo-dydaktycznych reprezentujących 15 ośrodków akademickich, przedstawicieli zarówno nauk ekonomicznych, z dziedziny organizacji i zarządzania, jak i technicznych. Obrady i dyskusje uczestników konferencji toczyły się w trzech blokach tematycznych: teoria i metodyka projektów logistycznych; praktyka planowania i realizacji projektów logistycznych; projekty logistyczne a zrównoważony rozwój.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł