Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 11/2012

 

Spis treści

 

Marek Ciesielski
Metodologia normatywna a logistyka

 

W artykule skoncentrowano się na relacji: metodologia normatywna – logistyka. Przez logistykę rozumie się tutaj także zarządzanie łańcuchami dostaw. Rozważania wplatają się w problematykę związaną z dwoma pytaniami: 1) Czego oczekuje logistyka od metodologii normatywnej? 2) Co może zaoferować metodologia normatywna logistyce? Z uwagi na niski poziom analizy problemów logistycznych rozważania przeprowadzono wpierw dla relacji: metodologia normatywna – nauki o zarządzaniu. W naukach o zarządzaniu zauważalna jest polaryzacja podejścia do metodologii i silny wpływ otoczenia. W logistyce obserwuje się splot negatywnych zjawisk, który wiąże się ściśle z kwestiami metodologicznymi. Podobnie jak w naukach o zarządzaniu, w logistyce można dostrzec zbyt małe zainteresowanie metodologią. Ponadto nie wiadomo, czy badania w zakresie logistyki powinny być bezpośrednio konfrontowane z metodologią normatywną, czy też należy to robić w ramach całych nauk o zarządzaniu. Najważniejsze postulaty metodologiczne w logistyce to pluralizm metodologiczny, triangulacja i różnorodne sposoby uzasadniania.

 

Normative methodology vs. logistics

 

This articles focuses on the relation: normative methodology vs. logistics. Logistics is here understood also as supply chain management. The reflections alternate with the issues connected with two questions: 1) What expects logistics from the normative methodology? 2) How can logistics get profit from the normative methodology? Because of low level of logistic problems the reflections were conducted first for the relation: normative methodology – management sciences. There is noticeably a polarization of the approach to the methodology and strong influence of the environment in the management sciences. In logistics there is noticeably a concurrence of negative phenomena which is strictly connected with methodological issues. Just as in management sciences – also in logistics there is noticeably too low interest in the methodology. Furthermore, it’s not common knowledge, if the researches in the extent of logistics should be confronted directly with the normative methodology, or if it should be made within the scope of management sciences. The most important demands in logistics are: methodological pluralism and varied justification methods.

 

Rafał Matwiejczuk
Wpływ kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań Computer Sciences Corporation

 

Przedsiębiorstwa i łańcuchy dostaw stale poszukują sposobów zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej. W dążeniach do zdobycia tej przewagi ważną rolę mogą odgrywać kompetencje łańcucha dostaw. Celem artykułu jest próba rozpoznania najważniejszych przejawów oddziaływania kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań przeprowadzonych przez Computer Sciences Corporation (CSC). Badania te opierają się na autorskim modelu rozwoju łańcucha dostaw opracowanym przez CSC. W artykule przedstawiono również wyniki najnowszych badań CSC związanych z kluczowymi kompetencjami liderów łańcucha dostaw, umożliwiającymi osiąganie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej.

 

Supply Chain Competencies Impact on Competitive Advantage Creation in the Light of the Research Conducted by Computer Sciences Corporation

 

Enterprises and supply chains are constantly looking for ways leading to competitive advantage creation. In seeking to gain such advantage an important role may play supply chain competencies. The article attempts to identify the most important symptoms of supply chain competencies impact on competitive advantage creation in the light of research conducted by Computer Sciences Corporation (CSC). These studies are based on the CSC’s supply chain evolution model. The article also presents the results of recent CSC research concerning core competencies of supply chain leaders, enabling them to achieve sustained, long-term competitive advantage.

 

Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba
Modele działania operatorów ekspresowych w metropoliach w obliczu kongestii i ograniczeń ruchu

 

W codziennej działalności na terenie dużych miast i metropolii operatorzy ekspresowi muszą mierzyć się z kongestią, która utrudnia zarówno odbiór przesyłki, jak i jej dostarczenie. Kongestia powoduje wydłużanie czasu transportu i wzrost kosztów prowadzenia działalności, a co najważniejsze utrudnia osiągnięcie wyznaczonego poziomu obsługi klientów. Problem dotyka wszystkich przewoźników, ale w szczególny sposób wpływa na działalność kurierów wyspecjalizowanych w serwisie miejskim z racji specyfiki prowadzonej przez nich działalności, w tym gwarantowanego krótkiego czasu dostawy „od drzwi do drzwi”. W artykule przedstawiono różne modele działań usprawniających transport i doręczanie przesyłek na terenie dużych miast i metropolii na przykładzie operacji prowadzonych przez globalnego gracza – DHL Express – oraz dwóch firm działających w serwisie miejskim – Riders Express i X-press Couriers.

 

Organising city operations of express carriers in response to congestion and traffic restrictions

 

Within the framework of its daily operations in large towns and cities express courier operators have to deal with congestion – a problem that makes both picking-up parcel as well as its delivery challenging. Congestion extends time to reach the client, increases operating costs, and most importantly, makes it more difficult to achieve required customer service level. The problem of congestion affects all carriers, in particular couriers that guarantee short time door-to-door delivery. This paper presents different operating models applied to improve transport and delivery of parcels in large towns and cities based on examples from global player (DHL Express) and two local express courier operators that specialize in city logistics (Express Riders and X-press Couriers).

 

Bożena Gajdzik
Efektywność maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie hutniczym przed i po restrukturyzacji

 

W artykule zaprezentowano zmiany w podejściu do uzyskiwania efektywności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach hutniczych. Przedstawiono problemy gospodarowania parkiem maszynowym w hutach przed restrukturyzacją i podejmowane działania naprawcze w trakcie realizacji programów restrukturyzacyjnych. W artykule odniesiono się również do koncepcji TPM i zaangażowania pracowniczego w osiąganie wyższej efektywności maszyn i urządzeń. Tematykę publikacji zilustrowano danymi statystycznymi (publikacje GUS) oraz prowadzonymi obserwacjami procesu transformacji sektora hutniczego w Polsce.

 

The efficiency of equipments in metallurgical enterprise before and after restructuring process

 

In the article some of problems connected with efficiency of equipments in metallurgical enterprises were presented. As the case study was used domestic metallurgical sector before and after restructuring process. In the article consideration about TPM in steelworks plants was realized too. The topic of the scientific publications was realized on the base of statistic data (yearbooks) and research of domestic enterprises transformation.

 

PORADY I KOMENTARZE PRAWNE

 

Marek Barowicz
Refaktury (cz. II)

 

Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Jego poszczególni uczestnicy należą do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, obsługujących wybrane segmenty rynku. Konsumenci zgłaszają często popyt na usługi kompleksowe, stąd sprzedawcy towarów lub usługodawcy, będący głównymi kontrahentami określonej jednostki, zmuszeni są korzystać z pomocy innych podmiotów – dostawców usług pomocniczych, stosowanych w procesie realizacji kompleksowej usługi na rzecz finalnego odbiorcy (podwykonawców). W artykule omówiono istotę, przesłanki i przedmiot refakturowania oraz zasady naliczania VAT i podatku dochodowego w odniesieniu do tej formy rozliczeń.

 

Reinvoices (part II)

 

Contemporary trade turnover is characterized by a high level of specialization. The particular participants of the economic turnover are specialized enterprises. They function in the chosen market segments. Customers often demand complex articles or services. Hence, sellers have to use the subcontractors` services. The goal of this article is presentation of institution of reinvoicing against a background of regulations in force.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł