Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Rafał Matwiejczuk
Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie i integracja

 

About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Positioning and integration

 

Streszczenie:

 

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi kon­kurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wy­mienić m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, obejmujące: (1) za­soby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki.

 

W artykule nawiązano do autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja ta obejmuje następujące kompetencje logistyki: (1) pozycjonowanie i integrację logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (2) integrację pionową i wewnętrzną, (3) zarządzanie przepływami oraz (4) systemy i technologie informacyjne. W szczególności, w artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, dotyczących dwóch pierwszych grup kompetencji logistyki – kompetencji w zakresie pozycjonowania i integracji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kompetencji w zakresie integracji pionowej i wewnętrznej.

 

Słowa kluczowe: logistyka, kompetencje, przewaga konkurencyjna.

 

Summary:

 

Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials of business success”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences.

 

The article refers to the author’s original concept of logistics competences influencing business competitive advantage creation. This concept includes the following competences of logistics: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. In particular, the article presents the results of empirical research conducted by the author concerning the first two groups of logistics competences – logistics positioning and integration within business management, as well as vertical and internal integration.

 

Key words: logistics, competences, competitive advantage.

 

Małgorzata Stefania Lewandowska
Znaczenie współpracy z partnerami instytucjonalnymi dla sprawności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw przemysłowych

 

The importance of cooperation with institutional partners for the innovation performance of Polish industrial enterprises

 

Streszczenie:

 

Celem opracowania jest ocena wpływu współpracy instytucjonalnej (z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi) na sprawność innowacyjną przedsiębiorstw, jak również określenie determinantów takiej współpracy. Analiza prowadzona jest na danych z polskiej wersji Community Innovation Survey (CIS) za lata 2008-2010. Próba to 7783 średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, należące do sekcji od B do E. Na podstawie wyników modelu równań strukturalnych stwierdzono istotny związek pomiędzy współpracą instytucjonalną a sprawnością innowacyjną badanych przedsiębiorstw, w tym również (w przypadku współpracy z podmiotami krajowymi) w zakresie wprowadzania innowacji produktowych nowych dla kraju, Europy czy świata. Analiza wartości krytycznych pomiędzy parametrami pozwoliła ustalić hierarchię cech przedsiębiorstwa determinujących taką współpracę. Są to system zachęt pracowników do tworzenia własności intelektualnej, wielkość przedsiębiorstwa oraz posiadanie własnego zaplecza badawczo - rozwojowego, przy czym stosowanie systemu zachęt pracowniczych znacznie lepiej wyjaśnia podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi niż zagranicznymi. Cechą nie sprzyjającą współpracy instytucjonalnej jest fakt przynależności do grupy kapitałowej.

 

Słowa kluczowe: kooperacja instytucjonalna, sprawność innowacyjna, polski CIS, Polska.

 

Summary:

 

The aim of this paper is to assess the influence of institutional cooperation (with research institutes and universities) on the innovation performance of firms as well as determinants of such cooperation. The analysis was based on data from the Polish version of the Community Innovation Survey (CIS) for 2008-2010. The sample consists of 7783 medium-sized and large industrial enterprises from sections B to E. Based on the results of a structural equation model it has been concluded that there is a statistically significant relation between institutional cooperation and innovation performance of researched companies, as well as (in the case of cooperation with Polish firms) in the introduction of product innovations new for the country, Europe or the world. The analysis of critical values between parameters enables the establishment of a hierarchy of company features which determines such cooperation. These include the system of employee incentives for the creation of intellectual property, company size and own R&D department. The application of the employee incentive system better explains the decision to establish cooperation with Polish companies than with foreign ones. Belonging to a capital group adversely affects institutional cooperation.

 

Key words: institutional cooperation, innovation performance, Polish CIS, Poland.

 

Radosław Pytlak, Tomasz Zawadzki, Damian Suski, Wojciech Stecz
System wspomagania pracy służb sanitarnych

 

Support System of sanitary teams work

 

Streszczenie:

 

W artykule opisany został system zarządzania służbami sanitarnymi stacji sanitarno-epidemiologicznych. System wspomaga pracę analityków i ma zastosowanie w przypadku wystąpienia ryzyka wybuchu epidemii. Pomyślano go tak, aby dostarczyć narzędzi pozwalających ocenić rozmiar epidemii na bazie aktualnie posiadanych danych. Ponieważ służby sanitarne starają się kontrolować rozprzestrzenianie się epidemii, zaprezentowane narzędzie uwzględnia model działania takich służb. Wynikiem modelu jest opracowanie zbioru równań różniczkowych opisujących aktywność służb sanitarnych. Artykuł opisuje szczegółowo wybrane elementy systemu. W szczególności zwrócono uwagę na komponent do budowy modelu formalnego (opisującego nie tylko model epidemii, ale także działania samych służb). Zaprezentowano sposób kalibracji modelu. Zaprezentowane rozwiązanie jest częścią pakietu dostępnego z poziomu sieci Internet. Na zakończenie pokazano sposób konstrukcji zadania optymalizacji i jego rozwiązania.

 

Słowa kluczowe: modele epidemiczne, modele Forrestera aktywności służb sanitarnych, kalibracja modeli.

 

Summary:

 

We describe the information system that has been built for the support sanitary teams. The system is aimed at supporting analytical work which must be carried out when there is a risk of epidemic outbreak. It is meant to provide tools for predicting the size of an epidemic on the basis of the actual data collected during its course. Since sanitary teams try to control the size of the epidemics such a tool must model also sanitary teams activities. As a result a model for the prediction can be quite complicated in terms of the number of equations it contains. Furthermore, since a model is based on several parameters there must be a tool for finding these parameters on the basis on the actual data corresponding to the epidemic evolution. The paper describes the proposition of such a system. It presents, in some details, the main components of the system. In particular, the environment for building complex models (containing not only the epidemic model but also activities of sanitary teams trying to inhibit the epidemic) is discussed. Then, the module for a model calibration is presented. The module is a part of server for solving optimal control problems and can be accessed via Internet. Finally, we show how optimal control problems can be constructed with the aim of the efficient epidemic management. Some optimal control problems related to that issue are discussed and numerical results of its solution are presented.

 

Key words: epidemic models, Forrester’s models of sanitaryactivities, model calibration.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Katarzyna Grzybowska
Znaczenie koordynacji działań w łańcuchach dostaw

 

The importance of activities coordination in supply chains

 

Streszczenie:

 

W działania koordynacyjne angażują się poszczególne jednostki gospodarcze, których celem jest uzyskanie spójności i integralności działań całego systemu (lub przynajmniej jego części). Koordynacja działań to dopasowanie, dostosowanie i współdziałanie rozproszonych czynności realizowanych w łańcuchu dostaw lub sieci w sposób współbieżny. Tworzony złożony system możliwy jest do rozbudowy lub przebudowy, zgodnie z potrzebami wynikającymi z rynku. Artykuł jest prezentacją wyników badania prowadzonego w ramach projektu o akronimie LOGOS pt.: „Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu” prac badawczych (pod numerem umowy dotacji PBS1 /B9/17/2013). Artykuł dzieli sie na dwie części. Część pierwsza dotyczy wprowadzenia do zagadnienia koordynacji działań w łańcuchu dostaw. Część druga to prezentacja zaledwie fragmentu badań, które dotyczyły znaczenia działań koordynacyjnych w praktyce gospodarczej. Tekst zakończono podsumowaniem. Prezentowany materiał ma charakter badawczy.

 

Słowa kluczowe: koordynacja, koordynacja działań, łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various organizations of the supply chain. This seems to be a key factor in the success of logistics management. The article present results of investigations conducted by the authors in the field of coordination of supply chains. The presented research works are carried out under the LOGOS project “Model of coordination of virtual supply chains meeting the requirements of corporate social responsibility” under the grant agreement number PBS1/B9/17/2013. The article has been divided into two main parts - the first part presents the coordination theory, the second part is devoted to the description of the research conducted by the author. The publication ends with a summary presenting the conclusions from the conducted research. The presented text is of a research nature.

 

Key words: coordination, activities coordination, supply chain.

 

Monika Roman
Problem komiwojażera na przykładzie przedsiębiorstwa mleczarskiego

 

Traveling salesman problem for the dairy enterprise

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu było opracowanie projektu obsługi transportowej dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z wykorzystaniem zagadnienia wielu komiwojażerów. W artykule obliczono przybliżone całkowite koszty realizacji przewozu i porównano je z obecnie ponoszonymi kosztami z tytułu outsourcingu procesów dystrybucji. Do rozwiązania zadania optymalizacyjnego komiwojażera wykorzystano program komputerowy.

 

Słowa kluczowe: problem komiwojażera, transport, kosztu transportu, przedsiębiorstwo mleczarskie.

 

Summary:

 

The purpose of the article was to develop transport service for the Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska using multiple traveling salesmen problems. In the paper calculated the approximate total costs of the transport and compared with current costs incurred in respect of the distribution process outsourcing. To solve the optimization task traveling salesman used a computer program.

 

Key words: traveling salesman problem, transportation, cost of transport, the dairy company

 

Oszczędność i efektywność — współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji (płyta CD)

 

Savings and efficiency — present solutions in production logistics

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Rafał Matwiejczuk
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przepływami oraz systemy i technologie informacyjne

 

About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Flow management and information systems and technologies

 

Streszczenie:

 

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi kon­kurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wy­mienić m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, obejmujące: (1) za­soby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki.

 

W artykule nawiązano do autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja ta obejmuje następujące kompetencje logistyki: (1) pozycjonowanie i integrację logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (2) integrację pionową i wewnętrzną, (3) zarządzanie przepływami oraz (4) systemy i technologie informacyjne. W szczególności, w artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, dotyczących dwóch ostatnich grup kompetencji logistyki – kompetencji w zakresie zarządzania przepływami oraz kompetencji w zakresie systemów i technologii informacyjnych.

 

Słowa kluczowe: logistyka, kompetencje, przewaga konkurencyjna.

 

Summary:

 

Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials of business success”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences.

 

The article refers to the author’s original concept of logistics competences influencing business competitive advantage creation. This concept includes the following competences of logistics: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. In particular, the article presents the results of empirical research conducted by the author concerning the last two groups of logistics competences – flow management as well as information systems and technologies.

 

Key words: logistics, competences, competitive advantage.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł