Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Iwona Balke, Sławomir Dorosiewicz

 

Czy badania koniunktury w transporcie mogą być pomocne w konstrukcji wskaźnika koniunktury dla gospodarki polskiej?

 

Do the business surveys in transport may be helpful in predicting business tendency in polish economy?

 

Streszczenie:

 

Badania koniunktury w transporcie samochodowym prowadzone są w Instytucie Transportu Samochodowego od 1997 r. Podobnie jak badania innych ośrodków (Główny Urząd Statystyczny, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, GFK Polonia i in.) prowadzone są metodą testu. Analizy bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych w odstępach kwartalnych do przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków. Wyniki dostarczają informacji o bieżącej, jak i prognozowanej sytuacji firm transportowych, w tym o rodzajach barier utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyniki badań sektora transportowego są pomocne przy konstrukcji wyprzedzającego, ewentualnie równoczesnego, wskaźnika koniunktury dla gospodarki Polski.

 

Słowa kluczowe: wahania koniunktury, rynek transportowy, punkty zwrotne.

 

Summary:

 

This paper provides some results of business survey in road freight transport in Poland. These studies, conducted since 1997 at Motor Transport Institute, base on quarterly data obtained from questionnaires distributed among selected national and international transport firms. The results provide information about the current and projected situation of transport companies, especially about the barriers which limit the development and efficiency of transport companies.

 

This paper attempts to answer the question of whether the results of the transport sector are useful in the construction of leading or at least simultaneous climate indicator for Polish economy.

 

Key words: cyclical fluctuations, transport market, turning points.

 

Andrzej Wojcieszak, Anita Fajczak-Kowalska

 

Transport w Chinach w latach 2000-2013 – infrastruktura i wyniki działalności

 

Transportation in China in the period of 2000-2013 – infrastructure and the results of operations

 

Streszczenie:

 

Do niedawna jedną z poważniejszych barier rozwoju chińskiej gospodarki był słabo rozwinięty i przestarzały system transportowy, który łącznie z warunkami geograficzno-klimatycznymi oraz lokalizacją bazy surowcowej, siły roboczej oraz infrastruktury przemysłowej był i jest nadal odpowiedzialny za duże dysproporcje regionalne Chin. W analizowanym okresie dokonano wielu znaczących inwestycji w infrastrukturę. Dziś transport jest jedną z fundamentalnych gałęzi gospodarki, która może imponować osiąganymi wynikami zarówno w jakości i ilości odnoszącej się do infrastruktury, jak i masy przewiezionych ładunków i wykonanej pracy przewozowej. Transport w Chinach przeszedł szybką, ale skuteczną metamorfozę pozwalającą mu na odgrywanie roli istotnego czynnika unowocześniania kraju, stwarzania miejsc pracy i wydatnie przyczyniającego się do zwiększenia obrotów towarowych w międzynarodowej wymianie towarowej.

 

Słowa kluczowe: transport, infrastruktura transportowa, długość szlaków transportowych, masa przewiezionych ładunków, praca przewozowa, liczba pasażerów, średnia odległość przewozu.

 

Summary:

 

Until recently, one of the major barriers to the development of the Chinese economy was underdeveloped and outdated transport system, which together with geographical and climatic conditions and the location of the resource base, labor and industrial infrastructure has been and is still responsible for significant regional disparities in China. In the analyzed period there have been many significant investments in infrastructure. Today, transportation is a major sector of the economy that can impress achieved results both in quality and quantity relating to infrastructure, the weight of transported cargo and transport performance. Transportation in China has undergone rapid but effective makeover to enable it to play a significant factor modernization of the country, creating jobs and contributing significantly to the increase of trade in goods in international trade.

 

Key words: transport, transport infrastructure, lenght of transportation routes, weight of cargo, freight turnover, passengers turnover, number of passengers, the average transport distance.

 

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk

 

Cele wytwarzania przez producentów produktów pod markami detalistów

 

Manufacturers' objectives of producing store brands

 

Streszczenie:

 

Od lat 60. XX wieku obserwowana jest transformacja roli producentów oraz detalistów w łańcuchu wartości, czemu towarzyszą zmiany relacji między nimi. Jedną ze strategii konkurowania producentów z markami detalistów jest wytwarzanie produktów oznaczonych markami detalistów. Istotną kwestią poruszaną w publikacjach są strategiczne cele producentów wytwarzających produkty oznaczone markami detalistów. Brakuje jednak badań dotyczących motywów, jakimi kierują się polscy producenci wytwarzający produkty oznaczone markami detalistów oraz uwzględniających potencjał tych producentów (średnie vs. duże przedsiębiorstwa).
Celem artykułu jest więc odpowiedź na następujące pytanie badawcze: jakie są strategiczne cele polskich producentów podejmujących współpracę z detalistami w zakresie wytwarzaniu produktów pod markami detalistów?

 

W celu odpowiedzi na to pytanie zrealizowano badania ilościowe metodą ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI na łącznej próbie 300 losowo wybranych średnich i dużych polskich producentów artykułów spożywczych.

 

W wyniku badań empirycznych potwierdzono tezę, że kluczowymi strategicznymi celami wytwarzania produktów pod markami detalistów są motywy ekonomiczno-finansowe, a mniejsze znaczenie mają motywy relacyjne oraz motywy konkurencyjne i rynkowe.

 

Słowa kluczowe: marki detalistów, cele wytwarzania pod markami detalistów, kooperacja producentów z detalistami, motywy współpracy z detalistami, współpraca w łańcuchu wartości.

 

Summary:

 

Since the 60s of the 20th century it has been observed the transformation of the role of manufacturers and retailers in the value chain accompanied by changes in the relationships between them. Store brands manufacturing is one of the manufacturers’ strategies against retailers’ brands. There are a few papers on the topic of manufacturers' objectives of producing store brands, but there are no studies on Polish manufacturer’s strategic objectives of producing store brands and taking into account the potential of these manufacturers (medium vs. large companies).

 

The aim of this paper is therefore to answer the following research question: what are the Polish manufacturers’ strategic objectives of producing store brands?

 

CATI technology method was employed to collect data and 300 telephone interviews with respondents from medium and large-sized Polish food companies were completed.

 

As a result of empirical research, it has been confirmed a thesis that economic and financial objectives are the key strategic objectives of Polish food companies in store brands manufacturing and the less important are relational, market and competitive objectives.

 

Key words: store brands, objectives in store brands manufacturing, manufacturer’s objectives in cooperation with retailers, cooperation in value chain.

 

Optymalizacja procesu montażu

 

Filip Karaśkiewicz, Łukasz Hadaś

 

Analiza praktyki stosowania Technologii Grupowej w organizacji procesu montażu

 

Analysis of the practice of using Group Technology in the organization of the assembly process

 

Streszczenie:

 

W poniższym artykule autorzy podjęli analizę praktyki grupowania części składowych w przemyśle budowy maszyn w fazie montażu. Badania oparto o kwestionariusz wywiadu przeprowadzony wśród 25 inżynierów odpowiedzialnych za organizacje procesu montażu w zakładach produkcyjnych spełniających kryterium badania w postaci realizacji niezautomatyzowanych procesów montażu. Były to zakłady produkcyjne międzynarodowego koncernu (zatrudnienie 4500 osób w 30 krajach) z branży produkcji sprzętu medycznego. Wyniki analiz identyfikują praktykę specjalistów projektujących procesy montażu (inżynierów procesu) i ich przełożonych (kierowników działów). Przedstawiono preferencję inżynierów w zakresie kryteriów grupowania oraz oczekiwanych rezultatów. Wyniki analiz posłużyły do identyfikacji luki badawczej oraz nakreślenia kierunków dalszych prac nad budowa wielokryterialnego algorytmu decyzyjnego projektowania niezautomatyzowanych systemów montażowych.

 

Słowa kluczowe: technologia grupowa, proces montażu.

 

Summary:

 

In the following article the authors have made analysis of the practice of grouping components in machine construction industry in the assembly phase. The study was based on a questionnaire carried out among 25 engineers responsible for organizing the assembly process in production facilities that meet the criteria of research that is realization of non-automated assembly processes. These were the production facilities of an international corporation (employment 4,500 people in 30 countries) in the medical equipment branch. The results of analysis identify the practice of assembly process optimization performing by specialists who design assembly processes (process engineers) and heads of production departments in commercial environment. The preference of engineers in the criteria for grouping and expected results has been shown. The results of analyses were used to identify research gaps and outline directions of further work on the construction of a multi-criteria decision algorithm of designing non-automated assembly systems.

 

Key words: Group Technology (GT), assembly process.

 

Kamila Kluska, Paweł Pawlewski

 

Wykorzystanie technologii symulacyjnej w reengineeringu procesu montażu

 

Using simulation technology for reengineering of assembling process

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia przebieg i wyniki projektu realizowanego dla polskiego przedsiębiorstwa produkującego autobusy. Celem projektu jest analiza zdolności procesu montażu autobusów po rozbudowie hali montażowej i reengineeringu procesu montażu. Projekt obejmuje zbudowanie modelu symulacyjnego procesu montażu w celu odzwierciedlenia oraz weryfikacji poprawności zaprojektowanej organizacji pracy na określonym układzie stanowisk roboczych oraz obsługujących je brygad. Dzięki temu określono niedoskonałości stworzonej koncepcji i zaprojektowano zmiany, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych firmy oraz minimalizację przestojów występujących w procesie montażu.

 

Summary:

 

The paper presents progress and results of the project, which was performed for polish bus factory. The goal of the project is the analysis of the buses’ production process capability after expansion of the assembly hall and reengineering of the assembly process. The project includes the building of the assembly process model for visualization and verification of the new organization of work, the evaluation of workstations and brigades configuration, which supports particular workstations. Performed activities enable describing imperfections of created concept and proposing the changes, which allows for maximum utilization of production capacity in the company and minimize of downtime occurring in the assembling process.

 

Paweł Wojakowski

 

Zastosowanie teorii ograniczeń w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstw produkcyjnych

 

The application of theory of constraints in the domain of production economics

 

Streszczenie:

 

Teoria ograniczeń stała się powszechnym narzędziem wspomagającym podejmowanie codziennych decyzji menedżera produkcji. Jej łatwość w przyswojeniu i absolutnie zdroworozsądkowe podejście do rozwiązywania problemów natury organizacyjnej nastawione na osiągnięcie poprawy zysku netto oraz zwrotu z inwestycji przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności wielu firm i korporacji międzynarodowych. Kluczowym staje się więc zrozumienie przewodnich zasad ekonomicznych stosowanych przez teorię ograniczeń służących właśnie do wspomagania decyzji w zakresie rachunkowości zarządczej. Teoria ograniczeń definiuje zbiór miar i wskaźników określających działalność systemu produkcyjnego w ujęciu finansowym. Całość określa się mianem rachunkowości przerobowej. W niniejszym artykule przedstawiono ogół stosowanych wskaźników rachunkowości przerobowej oraz dokonano przeglądu literatury w zakresie jej stosowania.

 

Słowa kluczowe: teoria ograniczeń, TOC, rachunkowość przerobowa, TA.

 

Summary:

 

Theory of Constraints has become a common tool to support every day decisions of production manager. Its ease of assimilation and absolutely commonsensical approach to solving problems of an organizational nature aimed at achieving improvement in net profit and return of investment has contributed to the competitiveness of many companies and international corporations. Thus it is crucial to understand the guiding economic principles of theory of constraints used for supporting decision in the field of management accounting. Theory of Constraints defines a set of measures and indicators to clarify the activities of the production system in financial terms. The whole is called throughput accounting. This article presents factors used in throughput accounting in general and comprises a review of the literature in terms of its use.

 

Słowa kluczowe: theory of constraints, TOC, throughput accounting, TA.

 

Bożena Zwolińska, Katarzyna Smolińska, Edward Michlowicz

 

Lean toolbox w identyfikacji marnotrawstwa

 

Lean toolbox for identification of waste

 

Streszczenie:

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji Lean management jest ciągłym i kompleksowym procesem wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej i procesowej. Elementem składowym w zarządzaniu produkcją według koncepcji Lean jest usuwanie błędów (np.: TQM), eliminowanie występujących muda (np.: Kaizen, 5S), zwiększanie efektywności procesów dodających wartość (np.: TPM) oraz skracanie czasów czynności niezbędnych, ale nie generujących wartości dodanej (np.: SMED). Artykuł zawiera przykłady zastosowania narzędzi Lean toolbox (tj.: VSM, wykres Spaghetti) na etapie identyfikacji strat w wybranym procesie produkcji. Identyfikacja marnotrawstwa poprzedza etap wdrażania rozwiązań eliminujących straty dla uzyskania poprawy ciągłości przepływu.

 

Słowa kluczowe: przepływ materiałów, metody Lean production.

 

Summary:

 

Business management according to the Lean Management concept is a constant and comprehensive process of implementing changes in process and organizational structure. Some of the key elements in production management according to the Lean concept include: correcting mistakes (e.g. TQM), eliminating the existing muda (e.g. Kaizen, 5S) increasing effectiveness of value adding processes (e.g. TPM) and reducing duration of activities that are essential, but do not generate added value (e.g. SMED). The article involves examples of using tools of the Lean toolbox (i.e. VSM, Spaghetti plot) at the stage of identifying losses in a chosen production process.

 

Key words: materials flow, Lean production methods.

 

Edukacja w logistyce

 

Agata Chodowska, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

 

Organizacja i sposób prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych dla państwowych służb nadzoru i kontroli działających w sytuacjach kryzysowych

 

The simulation exercises organization and conducting for state supervision and control services in crisis situations

 

Streszczenie:

 

Praca poświęcona jest przedstawieniu elementów organizacji i sposobów przeprowadzenia ćwiczeń symulacyjnych dla państwowych służb nadzoru i kontroli działających w sytuacjach kryzysowych. Rozważania ilustrowane są skonstruowanym środowiskiem ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych działających w warunkach powstania i rozwoju epidemii chorób przenoszonych droga pokarmową. System ćwiczeń symulacyjnych powinien posiadać tak zwaną funkcję After Action Review.

 

Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, epidemie chorób przenoszonych drogą pokarmową, ćwiczenia symulacyjne.

 

Summary:

 

The paper presents the concept of computer support system for simulation exercises organized for state supervision and control services. Considerations are illustrated with an examplesanitary inspection services. Simulation exercises are connected with foot-borne epidemics. The system for simulation exercises should also offers so called function After Action Review.

 

Key words: computer simulation, food-borne epidemics, simulation exercises.

 

Małgorzata Spychała

 

Profil kompetencyjny przyszłego inżyniera produkcji

 

The competencies profile of future production engineer

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest analiza wybranego programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) oraz zadań i kompetencji wymaganych na stanowisku inżynier produkcji. Pierwsza część opisuje profil kompetencyjny przyszłego inżyniera produkcji, który został opracowany na podstawie zadań realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W empirycznej części artykułu został poddany analizie program kształcenia, a szczególnie efekty kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne). Efekty kształcenia studentów zostały porównane z profilem kompetencyjnym inżyniera produkcji w firmie X.

 

Słowa kluczowe: kompetencje inżyniera produkcji, profil kompetencyjny.

 

Summary:

 

The purpose of this article is the analysis of the education program that is in line with the Polish Qualifications Framework against the requirements of production engineer workplace. The first part describes the competencies profile of future production engineer. In the empirical part of the article an example of the education program is given – students’ learning outcomes of Technical University of Lodz, field of Management and Production Engineering (full-time). Learning outcomes of the students were compared with the requirements of production engineer in the company X.

 

Key words: competencies of production engineer, competencies profile.

 

Marek Matejun

 

Skłonność do podejmowania działalności gospodarczej w opinii studentów Politechniki Łódzkiej

 

The tendency to take up economic activity in the opinion of Lodz University of Technology students

 

Streszczenie:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej stanowi istotny przejaw przedsiębiorczości motywowany w głównej mierze potrzebą samodzielności i niezależności działania w warunkach konkurencyjnego rynku, przy jednoczesnym nastawieniu na uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników finansowych. Jest to jednocześnie jedna ze ścieżek potencjalnej kariery zawodowej ludzi młodych, korzystna szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem w kierunkach ekonomicznych, biznesowych oraz technicznych. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono określenie poziomu i zakresu skłonności oraz stopnia przygotowania studentów Politechniki Łódzkiej do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1108 studentów w ramach międzynarodowego projektu GUESSS (ang. Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, podejmowanie działalności gospodarczej, własna firma, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Politechnika Łódzka.

 

Summary:

 

Taking up economic activity is an important expression of entrepreneurship motivated mainly by autonomy and independence needs to operate on a competitive market while setting to achieve superior financial performance. It is also one of the potential career paths of young people, especially beneficial for people with higher education in the fields of economic, business and engineering. Taking this into account, the aim of this article it to determine the level and scope of tendency and the degree to prepare students of Lodz University of Technology to take up their own business. To achieve this aim, empirical research was conducted in the form of a survey on a sample of 1108 students within the global research project GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).

 

Keywords: entrepreneurship, taking up economic activity, own business, micro, small and medium-sized enterprises, Lodz University of Technology.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK)

 

Marki własne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych

 

Private Brands in Creating Competitive Advantage of Trade and Production Enterprises

 

Streszczenie:

 

Wykorzystywanie marki własnej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych stanowi przedmiot artykułu. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, w warunkach słabej dynamiki rozwoju gospodarczego, rozdrobnienia podmiotowego w sferze produkcji i w handlu oraz silnej konkurencji na rynku, marka ułatwia firmie utrzymywanie klientów i zdobywanie nowych, poprawę wyników ekonomicznych, a także pozwala wyróżnić przedsiębiorstwo wśród konkurentów. Celem artykułu jest ocena działań w zakresie marki własnej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne, przeprowadzona z punktu widzenia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analizą objęto miejsce marek własnych w sprzedaży Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce oraz działania firm handlowych i producentów, a także ich relacje, zachodzące w związku z rozwojem produktów marek własnych. Artykuł przygotowany został na podstawie literatury dotyczącej marek własnych, wyników badań autora artykułu w zakresie przemian dokonujących się w handlu detalicznym i hurtowym w Polsce, wypowiedzi przedstawicieli sieci handlowych i producentów, w tym publikowanych w Internecie, dotyczących rozwoju marek własnych oraz ilościowo-jakościowej metody analizy treści. Wnioskiem płynącym z analizy jest potrzeba harmonijnej współpracy podmiotów łańcucha dostaw, dzięki czemu korzyści z rozwoju marki własnej mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, jak i konsumenci.

 

Słowa kluczowe: marka własna, przewaga konkurencyjna, przedsiębiorstwo handlowe, relacje między producentami i przedsiębiorstwami handlowymi.

 

Kody JEL: L81, D30

 

Summary:

 

The subject matter of the article is use of the private brand in creation of competitive advantage of trade and production enterprises. As the economic practice shows, under the conditions of weak dynamics of economic development, atomisation of entities in the sphere of production and in trade as well as strong competition in the market, the brand facilitates the company in retaining its customers and winning new ones, improvement of economic results as well as it enables distinguishing the enterprise among competitors. An aim of the article is to assessment measures as regards the private label undertaken by commercial and manufacturing enterprises, from the point of view of creation of competitive advantage by enterprises. The analysis comprised the place of private brands in sales of fast moving consumer goods (FMCG) in Poland as well as activities of trade firms and manufacturers, and their relationships taking place in connection with development of private label products. The article was prepared on the basis of the literature concerning private brands, article author’s research findings as regards changes taking place in retail and wholesale trade in Poland, statements of representatives of trade chains and producers, including those published on Internet, concerning development of private labels and quantitative and qualitative method of the contents analysis. The conclusion issuing from the analysis is the need for a harmonious cooperation between entities of the supply chain, owing to which benefits from development of the private brand may be used by both trade and production enterprises and consumers.

 

Key words: private brand (label), competitive advantage, trade enterprise, relationships between manufacturers and trade enterprises.

 

JEL classification: L81, D30

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł