Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek

 

Ekonomia współdzielenia a logistyka miasta – rozważania o związkach

 

Sharing economy and urban logistics – on connections

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza kwestie wpływu ekonomii współdzielenia na współczesne miasta. Zmiana podejścia ludzi do kwestii posiadania oraz dążenie do przebywania we wspólnotach zrodziło koncepcję współdzielenia. Dla takich zachowań miasto może być idealnym środowiskiem pod warunkiem zaoferowania odpowiednich warunków.

 

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, miasto, logistyka miasta, użytkowanie, posiadanie.

 

Summary:

 

The article deals with issues of the influence of the sharing economy on contemporary cities. The change of attitude of people to issues of the possession as well as the aspiration for staying in community contributed to the rise of the concept of sharing. In the case of such behaviours a city can be a perfect environment provided appropriate conditions are offered.

 

Key words: sharing economy, city, urban logistics, use, possession.

 

Rafał Prusak

 

Zasoby ludzkie i kapitał intelektualny w zarządzaniu logistycznym

 

Human resources and intellectual capital in the management of logistics

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wpływu systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kapitałe

intelektualnym na przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Dokonano charakterystyki priorytetowych celów stawianych przed tymi systemami oraz określono główne działania, w ramach analizy wewnętrznej i zewnętrznej. Zaprezentowano również wyniki badań pozwalających na identyfikację podstawowych korzyści (w tym logistycznych) wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania kapitałem intelektualnym.

 

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą.

 

Summary:

 

The article presents selected aspects regarding the impact of human resources and intellectual capital management systems on the logistics processes. Priority goals set before these systems and identified the main activities, in the internal and external analysis were characterized. Results of analysis which allow to identify the main benefits (including logistics) resulting from the introduction of the intellectual capital management were also presented.

 

Key words: human resources, intellectual capital, knowledge management.

 

Marcin Klimek

 

Awizacja odprawy granicznej samochodów ciężarowych – system eBooking TRUCK

 

Notification of trucks customs clearance – eBooking TRUCK system

 

Streszczenie:

 

Jednym z nowoczesnych rozwiązań wdrażanych w ostatnich latach przez Służbę Celną jest system awizacji odpraw samochodów ciężarowych – eBooking TRUCK, w którym można dokonać elektronicznej rezerwacji terminu odprawy pojazdu. Głównym celem wprowadzenia systemu jest skrócenie czasu odprawy ciężarówek (zmniejszenie kolejek na przejściach granicznych) i lepsza organizacji pracy służb granicznych. W artykule zaprezentowane są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, sposób jego realizacji, udostępnione kanały komunikacji z klientem oraz charakterystyka działań pilotażowych.

 

Słowa kluczowe: e-usługi, system awizacji, odprawa celna samochodów ciężarowych.

 

Summary:

 

One of the innovative solutions implemented in recent years by the Customs Service is notifcation of trucks custom clearence system – eBooking TRUCK, where you can make electronic booking deadline for clearance of the vehicle. The main goal of introducing the system is to shorten the clearance time of trucks (reducing queues at border crossings) and better organisation of work of border services. In this paper are presented basic information about the system, the way of its implementation, available channels of communication with the customer and the characteristics of pilot actions.

 

Key words: e-services, notification system, trucks customs clearance.

 

Katarzyna Nowicka

 

Globalne trendy a innowacyjność łańcuchów dostaw

 

Global trends and supply chain innovation

 

Streszczenie:

 

Globalne trendy współwystępują, nakładają się, bądź z siebie wynikają decydując często o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik oceny wypływu ich skutków na zarządzanie łańcuchem dostaw może być jednocześnie pozytywny i negatywny oferując firmie zagrożenia oraz nowe szanse rozwojowe. Dobór odpowiednich rozwiązań stanowiących innowacje i decydujących o konkurencyjności jest zindywidualizowany oraz wynika z analizy potencjalnych korzyści z ich wdrożenia. Adekwatne wykorzystanie ich potencjału wymaga zmapowania najważniejszych procesów zachodzących wzdłuż łańcucha dostaw, wskazania strategii zarządzania interesariuszami i określenia zakresu głównych czynników sukcesu decydujących o wpływie na konkurencyjność podmiotu poszczególnych działań logistycznych. Obszarami, które warto rozważać w kontekście inicjowania innowacji ze względu na pojawiające się ważne dla przedsiębiorstwa trendy są nowe inicjatywy w relacjach z interesariuszami, technologiach i kompetencjach.

 

Kluczowe słowa: globalne trendy, innowacje w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

Global trends coexist, overlap, or result from each other deciding on how to do business. Rating discharge their impact on supply chain management can be both positive and negative offering company threats and new opportunities for development. Selection of suitable solutions which are critical for innovation and competitiveness is individualized and based on the analysis of the potential benefits of their implementation. Adequate use of their potential requires mapping of the most important processes occurring along the supply chain, stakeholder management strategy recommendations and determine the extent of the main success factors impacting on the competitiveness of the various logistics activities of the entity. Areas that should be considered in the context of initiating innovation due to emerging trends important to the company are new initiatives in relations with stakeholders, technologies and companies’ competencies.

 

Key words: global trends, supply chain innovation.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Ewa Stawiarska

 

Współpraca regionów śląskiego i małopolskiego na potrzeby rozwoju inteligentnych specjalizacji. Aspekty transportowo-logistyczne

 

Cooperation regions of Silesia and Malopolska for the development of smart specialization. Transportation and logistics aspects

 

Streszczenie:

 

W artykule omówiono instrumenty polityki regionalnej mające wpływ na realizację procesów transportowo-logistycznych. Scharakteryzowano infrastrukturę transportową i logistyczną dwóch województw: Śląska oraz Małopolski. Analizy danych wtórnych są tak podane aby uświadomić władzom dwóch regionów potrzebę rozwijania wspólnej/ zintegrowanej infrastruktury transportowo-logistycznej. Wszystko po to, aby wzmocnić inteligentne specjalizacje regionu i przemysły z nimi powiązane.

 

Słowa kluczowe: region, inteligentne specjalizacje, infrastruktura logistyczno-transportowa.

 

Summary:

 

The article discusses the regional policy instruments that have influence on the implementation of logistics processes. The transport and logistics infrastructure of two provinces (Silesia and Malopolska) were described. Secondary data analysis is presented in such a way as to make the authorities of the two provinces aware of the need to develop joint/integrated transport and logistics infrastructure in order to strengthen the region's smart specializations and the industries associated with them.

 

Key words: province, smart specialization, transport and logistics infrastructure.

 

Produkcja i zarządzanie w przemyśle. Inżynieria produkcji i logistyka ()

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Beata Skowron-Grabowska

 

Management of supply chain and networks of enterprises

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieciami przedsiębiorstw

 

Summary:

 

The purpose of this paper is to examine how supply chain management principles influence on different forms of enterprises’ integration. Research problem relates to the effects of the integration of the particular organizational forms. The results of research indicate that a significant relationship has been established between and supply chain performance and the effects of the integration. The findings reveal that networking is significantly related to integration, and that informal integration is more important than formal one.

 

Key words: networks, enterprises, supply chain.

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób zasady zarządzania łańcuchem dostaw wpływają na różne formy integracji przedsiębiorstw. Problem badawczy przedstawiony w artykule dotyczy efektów integracji poszczególnych form organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Wyniki badań wskazują, że istnieje związek między wydajnością łańcucha dostaw a efektami wynikającymi z integracji w samym łańcuchu. Wyniki pokazują również, że powiązania sieciowe są związane z integracją, a także nieformalna integracja jest ważniejsza niż formalna.

 

Słowa kluczowe: sieci, przedsiębiorstwa, łańcuchy dostaw.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł