Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2017

 

Plik do pobrania

 

Spis treści

 

Dagmara Jarosz-Lewandowska, Ryszard Piniecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Ekonomicznej

 

Determinanty zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw w świetle badań

 

Determinants of sustainable development of supply chains in the light of studies

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju stała się w ostatnich latach odpowiedzią na potrzebę odpowiedzialnego podejścia do problemu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi. Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają konieczność angażowania się w działania na rzecz środowiska, choć stopień intensywności podejmowanych przez nie działań, ich zakres i motywacja są różne.

 

W czasach, w których przedsiębiorstwa łączą swe wysiłki tworząc łańcuchy dostaw, czy też sieci dla sprawniejszej realizacji postawionych sobie celów istotnym wydaje się być identyfikacja ich podejścia do problemu zrównoważonego rozwoju.

 

W referacie podjęto próbę nie tylko dokonania przeglądu różnych podejść do interpretacji terminu „zrównoważonego rozwoju”, wskazując przy tym na występowanie pojęć pokrewnych oraz niepełną jak na razie jego klarowność interpretacyjną. Przedstawiono tu również wyniki wszechstronnych badań, obejmujących przedsiębiorstwa polskie oraz zagraniczne, mające na celu rozpoznanie, jak koncepcja zrównoważonego rozwoju wpływa na ich koncepcje biznesowe oraz jaki orientacyjnie stanowią one udział (bazując na przyjętym kryterium) w całkowitej populacji przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw.

 

Słowa klucze: zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, cechy zrównoważonych łańcuchów dostaw.

 

The concept of sustainable development has recently become a response to the need of efficient management of environmental resources. The companies increasingly recognize the need to engage in the activities for environment, although intensity, scope and motivation of these activities are different. Nowadays, as the companies combine their efforts and establish supply chains or networks in order to reach their objectives more efficiently, it appears to be crucial to identify the employed approach to the sustainable development. In this paper, not only are the different approaches to the interpretation of the term "sustainable development" reviewed, but also the findings of extensive empirical studies conducted in Polish and foreign companies are presented. The review of extant literature reveals that there is still a lack of clarity and conceptual consistency with respect to the definition of sustainable development. The paper also shows the intensity and extent of the effects of sustainable development on the companies’ business concepts.

 

Key words : sustainable development, supply chains, in the light of studies, features of sustainable supply chain.

 

Anna Łupicka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 

Katarzyna Grzybowska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Kompetencje menedżerów w łańcuchu dostaw dla Przemysłu 4.0

 

Competence of Managers in the Supply Chain for Industry 4.0

 

Dynamiczny rozwój Przemysłu 4.0 jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych a także nadmiernej konkurencja. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Celem tego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie kompetencje potrzebują współcześni menedżerowie w łańcuchu dostaw, aby sprostać nowym wyzwaniom Przemysłu 4.0? W niniejszym artykule przegląd literatury był punktem wyjścia do badań empirycznych. Prezentowane opracowanie jest punktem wyjścia do dalszych badań dotyczących kompetencji pracowników dla Przemysłu 4.0.

 

Słowa kluczowe: Industry 4.0, kompetencje, łańcuch dostaw.

 

The dynamic development of Industry 4.0 is the result of some processes, such as internationalization, the development of information technology, the automation of production processes and over-competition. The demand for special skills will result in job shifts within Industry 4.0. The aim of this article is to answer the following question: what competencies do contemporary managers need in the supply chain to meet the new challenges of Industry 4.0. In this article, literature review was the starting point for empirical research. The presented study is the starting point for further research on the competence of employees for Industry 4.0.

 

Key words: Industry 4.0, Competence, Supply Chain.

 

Rześny-Cieplińska Jagienka
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Ekonomii

 

Logistyczne aspekty obsługi na obszarach wielkomiejskich

 

Logistics aspects of the transport services on metropolitan areas

 

Celem artykułu jest zidentyfikowanie organizacyjnych aspektów obsługi przewozów pasażerów i ładunków na obszarach metropolii i dużych miast. Unifikacja systemów zarządzania obszarami wielkomiejskimi oraz intensyfikacja funkcji realizowanych na tych obszarach determinować powinny postawy strategiczne podmiotów organizujących przewozy. Przedstawione w pracy wnioski wynikają z wieloletnich badań autorki dotyczących funkcjonowania, efektywności i sprawności organizacji transportu w zakresie przewozów pasażerów i ładunków. Przygotowano je również w oparciu o rozważania teoretyczne na podstawie studiów literatury oraz ustawodawstwa z zakresu problematyki publicznego transportu zbiorowego i zasad funkcjonowania organizatorów przewozów ładunków.

 

Słowa kluczowe: organizacja przewozów, obszary metropolitalne, logistyka miejska.

 

The aim of the paper is to identify the organizational aspects of passengers and cargo transportation on the metropolitan areas. Unification of metropolitan area management systems and functions’ implementation should determine strategic attitudes of the transport organizers. All the presented conclusions are based on author’s research experiences concerning the functioning, effectiveness and efficiency of organization of the goods and people transportation activities. They were also prepared on the basis of the theoretical considerations and the relevant legislation o the issues of public transport and rules of the transport organizers functioning.

 

Key words: transport organization, metropolitan areas, city logistics.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Ocicka Barbara
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Rola dostawcy w tworzeniu wartości dla klienta – studium przypadku BSC Drukarni Opakowań S.A.

 

The role of supplier in creating value for the customer – case study of BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Artykuł przedstawia działalność BSC Drukarni Opakowań S.A. operującej na konkurencyjnym rynku wysoko przetworzonych opakowań z papieru i tektury litej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest określenie roli dostawcy opakowań w tworzeniu wartości dla klienta w łańcuchach dostaw wiodących korporacji międzynarodowych z sektora FMCG. Autorka bazuje głównie na informacjach zgromadzonych podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z pracownikami w siedzibie wybranego przedsiębiorstwa w sierpniu 2017 r. Scharakteryzowano zarządzanie takimi procesami biznesowymi, jak: rozwój produktów, zaopatrzenie, produkcja, realizacja zamówień i obsługa klienta. Ponadto, wskazano różne rodzaje i przykłady innowacji budujących przewagę konkurencyjną dostawcy.

 

Słowa kluczowe: tworzenie wartości dla klienta, relacje w łańcuchu dostaw, innowacje w łańcuchu dostaw, rozwój dostawcy.

 

The article presents business activity of the company BSC Drukarnia Opakowań S.A., that operates on the competitive market for highly processed packaging made of paper and solid cardboard in Central and Eastern Europe. Its main aim is to outline the role of the packaging supplier in creating value for customers in supply chains of leading multinational corporations in the FMCG sector. The author provides considerations based on information collected during individual in-depth interviews conducted with the employees in the selected company’s headquarter in August 2017. The following business processes were described: product development, production, order fulfilment and customer service. Furthermore, different types and examples of innovations crucial for the supplier’s competitive advantage were highlighted.

 

Key words: creating value for customer, relations in supply chain, innovations in supply chain, supplier development

 

Rafał Prusak
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście siły przetargowej dostawców i odbiorców

 

Intellectual capital management in the context of bargaining power of suppliers and recipients

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wpływu siły przetargowej dostawców i odbiorców na działania podejmowane przez kadry kierownicze w kontekście kapitału intelektualnego. Dokonano charakterystyki podstawowych zależności zidentyfikowanych w badanym obszarze oraz podjęto próbę zidentyfikowania przyczyn ich powstania. Zaprezentowano również wyniki badań pozwalających na identyfikację podstawowych korzyści (w tym logistycznych) wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania kapitałem intelektualnym.

 

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą.

 

The article presents selected issues concerning the influence of tender power of suppliers and customers on the actions taken by executives in the context of intellectual capital. The basic characteristics identified in the examined area were characterized and an attempt was made to identify the causes of their occurrence. Results of analysis which allow to identify the main benefits (including logistics) resulting from the introduction of the intellectual capital management were also presented.

 

Key words: human resources, intellectual capital, knowledge management.

 

Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle. Inżynieria produkcji i logistyka [1-190]

 

Budzik Ryszard, Wojtynek Lilianna, Korczak Anna, Zieliński Mikołaj [1-11]
Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych
Security systems active and passive in storing dangerous materials

 

Dendera-Gruszka Małgorzata, Kulińska Ewa, Masłowski Dariusz [12-25]
Efektywność łańcucha dostaw
Efficiency of supply chain

 

Galińska Barbara, Grądzki Ryszard [26-43]
Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa branży opakowaniowej. Analiza wielokryterialna
Supplier selection problem for the enterprise from a packaging industry.
Multiple-criteria analysis

 

Górska Monika [44-55]
Outsourcing w doskonaleniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Outsourcing in improving the functioning of warehousing management in a manufacturing compan

 

Kardas Edyta [56-67]
Wykorzystanie wybranych metod prognozowania w gospodarce materiałowej przedsiębiorstwa produkcyjnego
The application of selected forecasting methods in materials management of production company

 

Korczak Anna, Wojtynek Lilianna, Kulińska Ewa, Budzik Ryszard [68-82]
Analiza zaopatrzenia w przedsiębiorstwie branży stolarskiej – case study
Analysis of supply in wood industry - case study

 

Kulińska Ewa, Dendera-Gruszka Małgorzata, Masłowski Dariusz, Kauder Marek [83-92]
Diagnoza problemów i propozycje zmian w procesie zaopatrzenia i planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Diagnosis of problems and proposals for changes in the process of supply and planning of material stocks in the production company

 

Kulińska Ewa, Wojtynek Lilianna, Korczak Anna, Okos Natalia [93-102]
Problematyka pustych przebiegów w procesach transportowych – case study
Problems of empty mileages in the transportation processes - case study

 

Michalik Joanna [103-113]
Organizacja pracy magazynu wyrobów spożywczych na przykładzie przedsiębiorstwa
Work organization of the storage of food products on the example of enterprise

 

Nonas Beata, Prusak Rafał, Staniewska Ewa [114-126]
Analiza wybranych relacji pomiędzy elementami funkcji personalnej a funkcjonowaniem łańcucha dostaw
Analysis of selected relations between elements of the personal function and the supply chain safety

 

Prusak Rafał [127-141]
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście siły przetargowej dostawców i odbiorców
Intellectual capital management in the context of bargaining power of suppliers and recipients

 

Skalik Paulina, Prusak Rafał, Górska Monika [142-151]
Optymalizacja procesów magazynowania wyrobów w przedsiębiorstwie branży metalowej
Optimalization the processes of products storage in a metal industry company

 

Skuza Zbigniew, Kolmasiak Cezary [152-160]
Ekologiczno – ekonomiczne aspekty gospodarki materiałami odpadowymi
Ecological and economic of waste management aspects

 

Wengel Monika, Rut Joanna [161-179]
B-learning jako innowacja poprawiająca jakość kształcenia studentów logistyki
B-learning as an innovation improving the quality of logistics students’ education

 

Wojtynek Lilianna, Budzik Ryszard, Kulińska Ewa, Korczak Anna [180-190]
Bezpieczeństwo logistyczne na rynku usług transportowych
Logistics security in the transport services market

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Krzysztof Rutkowski, Barbara Ocicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Rozwój druku 3D i jego wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw

 

3D printing developments and its impact on supply chain management

 

W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu, druk 3D bardzo się rozwinął i wyrósł na technologię, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D, technologia ta może się okazać przełomową siłą, która w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.

 

Słowa kluczowe: druk 3D, wytwarzanie przyrostowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, kastomizacja.

 

In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.

 

Key words: 3D printing, additive manufacturing, supply chain management, customization.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł