Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Dodatkowe informacje: + płyta CD
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2018 
Rok LXX nr 11 (listopad) ISSN 1231-2037

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Stanisław Smyk

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki/War Studies University

e-mail: s.smyk@akademia.mil.pl

Kierunki rozwoju logistyki w Polsce

Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyki w środowisku polskich teoretyków 
i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozprawy doktorskiej związanego z logistyką. W ocenie autora określenie kierunków rozwoju logistyki w Polsce i identyfikacja ich determinant można uznać za istotny cel badań. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano model ideograficzny jako podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny zjawisk, a w konsekwencji do sprecyzowania kierunków rozwoju logistyki w Polsce.

Słowa kluczowe: system logistyczny, obsługa logistyczna, przepływy w łańcuchu dostaw.

 

Directions of logistics development in Poland 

The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dilemma of choosing the topic of the doctoral dissertation related to logistics. Thus, there is a problem situation that allowed to identify the scientific research problem: What are the directions of development of logistics in Poland? The same aim of the research was to determine the directions of development of logistics in Poland and to identify their determinants. The article presents the results of research obtained on the basis of a system approach to logistics, using the ideographic model as a basis for analyzing and evaluating phenomena, and, consequently, for specifying the directions of development of logistics in Poland.

Key words: logistic system, logistic service, flows in the supply chain.

 

Bibliografia/ References
Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania.  Warszawa: Wyd. PWE. 
Christopher, M. (2000).  Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Drelów: Wyd. Polskiego Centrum Doradztwa Logistycznego. Poligraf. 
Kotler, Ph. i inni (2002).  Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Wyd. PWE. 
Nowakowski, T. (2011).  Niezawodność systemów logistycznych.  Wrocław: Wyd. Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. 
Sienkiewicz, P. (1994).  Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Warszawa: Wyd. Bellona.
Smyk, S. (2016).  Obsługa logistyczna. Warszawa: Wyd. Akademii Obrony Narodowej. 

 

Marcin Gromek

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Wojskowy, Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań/War Studies University

e-mail: m.gromek@akademia.mil.pl

Perspektywa zastosowania metod pomiaru jakości usług w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Celem niniejszego artykułu jest ocena potrzeb i możliwości pomiaru jakości usług logistycznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W pierwszej kolejności opisano system funkcjonalny logistyki SZ RP jako usługodawcę. Następnie zidentyfikowano płaszczyzny jakościowe usług logistycznych dostarczanych wojskom. Autor dokonał również próby oceny stosowanych obecnie systemowych rozwiązań zapewnienia jakości w świetle metod pomiaru jakości usług. Na koniec zaproponowano wariant doboru metod pomiaru jakości dla wybranych usług logistycznych świadczonych dla SZ RP.

Słowa kluczowe: usługi logistyczne, logistyka wojskowa, system funkcjonalny logistyki SZ RP, pomiar jakości usług, zapewnienie jakości.

 

The perspectives of service quality measurement in the Polish Armed Forces logistic system 

The aim of this paper is to elaborate whether there are any needs and possibilities of quality measurement in logistic services provided for the Polish Armed Forces. In order to answer this problem firstly the Polish Armed Forces Logistic System has been described as a logistic services provider. Then the quality areas of the logistic services provided for the armed forces have been identified. Subsequently the author tried to evaluate already implemented solutions for logistic services quality assurance in the light of service quality measurement methods. Finally there has been an attempt made to propose the choice of proper quality measurement methods for selected logistic services provided for the Polish Armed Forces.

Key words: logistic services, military logistics, Polish Armed Forces Logistic System, service quality measurement, quality assurance.

 

Bibliografia/ References
Bank, J. (1999).  Zarządzanie przez jakość. Warszawa:  Felberg SJA.
Biesok, G. (2013). (red.). Logistyka usług.  Warszawa: CeDeWu.
Biesok, G., Wyród-Wróbel,  J. (2015).  Podejścia do analizy IPA w badaniach satysfakcji klienta. Problemy Jakości, (6). 
Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu wojskowego i centralnego organu logistycznego oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych. (Dz. Urz. MON z 30.10.2014 r., poz. 343), §1.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4(B), MON, CDiSz SZ, Bydgoszcz 2014.
Frąś, J. (2014). Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803(6). 
Grönroos, Ch. (2003).  Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach.  West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
Hamrol, A., Mantura, W. (2002).  Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
https://feedback.usa.gov.
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en.
International Standard ISO 10004, Quality Management - Customer Satisfaction – Guidelines for monitoring and measuring (First edition 2012-09-15).
Kindlarski, E., Bagiński, J. (1994).  Podstawy zarządzania przez jakość. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
Lock, D. (2002).  Podręcznik zarządzania jakością.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pająk, E., Klimkiewicz, M., Kosieradzka, A. (2014).  Zarządzanie produkcją i usługami. Warszawa: PWE.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1985.  A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research.  The Journal of Marketing, 49(4). 
Pietrasm, J. (2007).  Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali międzynarodowej. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług – outsourcing, offshoring i shared services center. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2013 r., poz. 136).
Szymczak, M. (1999). Słownik języka polskiego (vol. 3).  Warszawa: PWN, Warszawa
Smyk, S. (2013). Outsourcing logistyczny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: AON.
The lessons learned collected by virtue of the Decision  No. 318/MON of 3rd of July 2008 regarding the implementation of Polish Armed Forces Service Contracting System.
Waters, D. (2001).  Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Warszawa: PWN.

 

Romuald Mańkowski

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki/War Studies University

e-mail: r.mankowsk@akademia.mil.pl

Wielowymiarowość a rozwój logistyki

Treści artykułu były prezentowane i stanowiły między innymi przedmiot rozważań międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (WZiD ASzWoj). Zawarte w nim zostały aktualne, współczesne treści, poglądy, ustalenia, przewidywania, odniesienia oraz wizje dotyczące dokonujących się obecnie przemian cywilizacyjnych (ustrojowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i oświatowych) stanowiących i generujących oraz powodujących wielowymiarowość i różnorodność logistyki w teorii i praktyce, ustalając określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą dziedzin bezpieczeństwa i obronności w obszarze nauk o społeczeństwie. 
Wielowymiarowości i różnorodność logistyki towarzyszy zatem „stały” powiększający swój zakres przedmiotowy problem dotyczący tego co jest a co nie jest logistyką? Niewątpliwie wskazane wcześniej przemiany cywilizacyjne są naturalną konsekwencją rozwoju (ewolucji) teorii logistyki i jej praktycznego zastosowania.

Słowa kluczowe: logistyka, wielowymiarowość, różnorodność, wielokryterialność.

 

Multidimensionality and  logigistics development

The content of the article was presented and discussed among other during the international scientific conference at the Department of Management and Command of the Military Academy of Arts. The elaboation covers updated contemporary issues, opinions, prognoses, references and visions concerning ongoing civilization changes (systemic, economic, social, cultural and educational)generating the variety of logistics and causing its multidimensionality in theory and practice outlining the certain range of scientific research and economic practice of the security and defense branches in the field of social sciences.
Since the variety and multidimensionality of logistics have been accompanied with its permanently increasing topical range of the problem concerning the choice what is logistics or not. Undoubtedly, the formerly indicated civilization changes are a natural consequence of development (evolution) of the logistics theory and its practical use.

Key words: logistics, multidimensionality, variety, multiplied criteria.

 

Bibliografia/ References
Encyklopedia Organizacji i Zarządzania (1982). Warszawa: PWN.
Jałowiec, T. (2013).  Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej.  Warszawa: AON.
Mańkowski, R. (2016).  Interdyscyplinarność logistyki z obszarami wiedzy, dziedzin 
i dyscyplin naukowych. W: Smyk,  S. (red.), Wielowymiarowośc współczesnej logistyki (Tom I). Warszawa: ASzWoj.
Mańkowski, R, Nyszk, Ł. (2017).  Sztuka wojenna – sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych, wykorzystania zasobów informatycznych oraz jakości potencjału logistycznego wojsk. ZN WZiD Obronność, 2(22). 
Smyk, S. (2016). Wymiarowość współczesnej logistyki (Tom I). Warszawa: ASzWoj.
Zeszyt Naukowy ASzWoj. (2017). (tom 106- ZN1, 107-ZN2, 108-ZN3). Warszawa:  Wyd. ASzWoj.

 

Ryszard Chrobak

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzenia i Dowodzenia, Instytut Logistyki/War Studies University

e-mail: r.chrobak@akademia.mil.pl

Strategiczne aspekty dystrybucji  i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Dystrybucja jest zróżnicowanym i kompleksowym procesem, uwarunkowanym profilem działalności końcowego odbiorcy oraz posiadanym potencjałem dystrybutora. Przez potencjał, należy rozumieć zarówno zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa, wdrażane strategie, realizowane procesy, posiadane siły i środki, a także szanse zlokalizowane w otoczeniu zewnętrznym firmy
Pierwsza część artykułu zawiera ocenę odbiorców oraz dostawców firmy poprzez ukazanie zależności determinowanych ich położeniem, charakterem działalności, a także udziałem odpowiednio w sprzedaży, czy też zaopatrzeniu. W drugiej części artykułu zaprezentowano inicjację oraz przebieg procesu dystrybucji, poczynając od nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem, a na dostawie towaru kończąc.

Słowa kluczowe: analiza strategiczna, dystrybucja, transport, łańcuch logistyczny, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy, zdolności konkurencyjne, kanały dystrybucji, dystrybutor, klient.

 

Strategic aspects of distribution and its influence on the competitiveness of a company

Distribution is a varied and complex process determined by the profile of activity of the final consignee as well as by the capacity of the distributor. Capacity refers to a company’s internal resources, implemented strategies, conducted processes, manpower and equipment, as well as windows of opportunity located in a company’s external surroundings.
The first part of the paper contains an assessment of a company’s consignees and suppliers conducted by presenting relationships determined by their location, nature of their business activity, as well as their share of sales and supply. In the second part of the paper, there is a presentation of initiation and the process of distribution, from establishing contact with a prospective customer to delivery of goods.

Key words: strategic analysis, distribution, transport, logistics chain, company, business entity, competitive capabilities, distribution channels, distributor, customer.

 

Bibliografia/ References
Czubała,  A. (2000).  Rodzaje strategii dystrybucji.  Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (538). 
Dobrzyński, M. (2007).  Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw.  Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej. 
Dyczkowska J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji.  Koszalin: Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska.
Filar, D. (2012). Współczesny marketing: skuteczna komunikacja i promocja: podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa. Lublin:  Wyd. UMCS. 
Gołębiowski, T. (2001).  Zarządzanie Strategiczne Planowanie i Kontrola. Warszawa: Difin. Grzelak, M., Ziółkowski, J. (2014).  Model ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ). Systemy Logistyczne Wojsk, (41).
Neider, J., Marciniak-Neider, D. (2011).  Podręcznik spedytora. Gdynia:  Polska Izba Spedycji i Logistyki.
Słowiński, B. (2008).  Wprowadzenie do logistyki. Koszalin:  Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 
Smyk, S. (2016).  Logistyka dystrybucji.  Warszawa: AON.
Szczepaniak,  T. (2002).  Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Warszawa:  PWE.
Tymińska, I. (2013).  Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Warszawa: AON.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Płyta CD - do pobrania

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł