Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2019

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2019 
Rok LXXI nr 1 (styczeń) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/University of Economics and Business in Katowice
ORCID: 0000-0003-3266-0241
e-mail: jacek.szoltysek@ue.katowice.pl
 
dr Rafał Otręba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach//University of Economics and Business in Katowice
ORCID: 0000-0001-9921-1294
e-mail: rafal.otreba@ue.katowice.pl 
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.1.1
Artykuł porusza kwestie wpływu gospodarki współdzielenia na rozwój dyskursu logistycznego. Zmiana podejścia ludzi do kwestii posiadania oraz dążenie do przebywania we wspólnotach zrodziło koncepcję współdzielenia. Przedstawione rozwiązania, warunkowane przede wszystkim rozwojem technologicznym współczesnego świata, wymagają redefinicji struktur i procesów logistycznych. Z drugiej strony otwierają także dyskurs logistyczny na nowe wyzwania.
Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia, logistyka, logistyka społeczna.
 
Sharing economy in logistics discourse 
The article discusses the impact of the sharing economy on the development of logistic discourse. Changing people's attitude to the issue of ownership and striving to stay in communities gave rise to the concept of sharing. The presented solutions, conditioned primarily by the technological development of the modern world, require a redefinition of logistics structures and processes. On the other hand, they also open a logistics discourse on new challenges.
Key words: sharing economy, logistics, social logistics. 
 
Bibliografia
Aronson, E. (1978). Człowiek — istota społeczna. Warszawa: PWN.
Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: HarperCollins Publishers.
DeLanda, M. (2008). A new philosophy of society: assemblage theory and social complexity. London and New York: Bloomsbery Publishing Plc.
Felson, M., Spaeth, J. L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, (21). https://doi.org/10.1177/000276427802100411
Jaros, B. (2016). Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce. Białystok: Ekonomia i Środowisko, (57).
Jonek-Kowalska, I. (2016). Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach i gospodarce. Zabrze: Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.
Markley, O. W. (1995). A Normative Forecast for the Future of "SpaceShip Earth". The Fourth Wave.
Rudawska, I. (2016). Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr. Katowice: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (254).
Szołtysek, J. (2016). Ekonomia współdzielenia a logistyka miasta — rozważania o związkach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11).
Szołtysek, J. (2017). Ideologia w logistyce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8).
Szołtysek, J. (2015a). Pryncypium logistyki. Logistyka, (1).
Szołtysek, J., Jeż, R., Twaróg, S. (2015c). Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej. Katowice: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (249).
Szołtysek, J., Twaróg, S., Płaczek, E., Majewska, J. (2015b). Wrażliwość społeczna jako kompetencja przyszłych menedżerów logistyki — rozpoznanie wstępne. Modelowanie procesów i systemów logistycznych (Część XIV). Gdańsk: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, (56).
Szołtysek, J., Twaróg, S. Płaczek, E. (2014). Kompetencje menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej. W: J. Matysiewicz (red.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce. Warszawa: Placet.
Toffler, A. (1990). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: PWN.
Walsh, B. (2011). Today's Smart Choice: Don't Own. Share. Time, 3 (17), 8–10.
https://www.couchsurfing.com/ (dostęp: 20.12.2018).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greasedwatermelon.leftoverswap (dostęp 20.12.2018). 
http://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-is-the-sharing-economy/ (dostęp z dnia 20.12.2018).
 
 
dr hab. Arkadiusz Kawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business
ORCID: 0000-0003-0697-8838; E-mail: arkadiusz.kawa@ue.poznan.pl
 
Dr Bartosz Pierański
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business
ORCID: 0000-0001-5327-8725
e-mail: bartosz.pieranski@ue.poznan.pl
 
mgr Wojciech Zdrenka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business
ORCID: 0000-0002-6520-8158
e-mail: wojciech.zdrenka@ue.poznan.pl
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.1.2
 
Problematyka kreowania wartości dla klienta w handlu elektronicznym jest relatywnie nowym obszarem badawczym w naukach o zarządzaniu. Większość dotychczasowych opracowań koncentruje się na relacjach klient — sprzedawca internetowy, pomijając rolę i udział innych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia wartości dla klienta. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad kreowaniem wartości dla klienta w handlu elektronicznym z perspektywy dostawców i komplementorów. W ramach badań zidentyfikowano i oceniono istotność czynników oraz podmiotów tworzących wartość dla klienta z zastosowaniem podejścia wielopoziomowego. 
Słowa kluczowe: e-handel, wartość dla klienta, zogniskowany wywiad grupowy, dostawcy, komplementorzy.
 
Value creation for customer by suppliers and complementors in e-commerce — results research using FGI
The subject value creation for customers in e-commerce is a relatively new research area. Most of the studies conducted so far have focused on customer-seller relations, excluding the role and participation of other entities involved in the process of value creation for the customer. The aim of the article is to present the results of research on value creation for customers in e-commerce from the perspective of suppliers and complementors. The research identified and evaluated the significance of factors and entities that create value for the customer using a multi-level approach.
Key words: e-commerce, value for customer, focus group interview suppliers, complementors.  
 
Bibliografia
Doligalski, T, (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa.
Ecommerce Foundation, (2017). Ecommerce Report Poland 2017.
Gemius dla e-Commerce Polska (2017). E-commerce w Polsce 2017.
Hamza, V. K., Saidalavi K. (2014). A Study on Online Shopping Experience and Customer Satisfaction. Advances In Management, 7 (5).
Hox, J., (2010). Multilevel Analysis. Techniques and Applications, Second Edition, Quantitative Methodology Series. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203852279
Kawa, A. (2017). Sieć wartości w handlu elektronicznym. Management Forum, 5 (3), 3, 7–12. https://doi.org/10.15611/mf.2017.3.02
Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Ska.
Liu, X., He, M., Gao, F., Xie, P. (2008). An empirical study of online shopping customer satisfaction in China: a holistic perspective. International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (11), 919–940. https://doi.org/10.1108/09590550810911683
Lusch, R., Vargo, S., Tanniru, M. (2010). Service, value networks and learning. Journal of the Academy of Marketing Science, 38 (1), 19–31. https://doi.org/10.1007/s11747-008-0131-z
Nalebuff, B. J., Brandenburger, B. M. (1996). Coopetition — kooperativ konkurrieren. Frankfurt am Main und New York.
Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji (93–97). Warszawa: PWE.
Rabiee, F. (2004). Focus-group interview and data analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 63 (04), 655–660. https://doi.org/10.1079/PNS2004399
Sagan, A. (2007). Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów — porównanie modeli pomiarowych. Kraków: Zeszyty Naukowe nr 756 Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie. 
Sagan, A., Pełka, M. (2016). Analiza wielopoziomowa z wykorzystaniem danych symbolicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Nr 426. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Światowiec-Szczepańska, J. (2016). Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B. Handel wewnętrzny 4 (363), 313–324.
Thomas, D. R. (2016). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. American Journal of Evaluation, 27 (2), 237–246. https://doi.org/10.1177/1098214005283748
 
 
mgr Paweł Bełch
Politechnika Rzeszowska/Rzeszow University of Technology
ORCID: 0000-0003-0818-5284
e-mail: p.belch@prz.edu.pl 
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.1.3
 
Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym oraz identyfikacja i oddziaływanie zjawiska „szarej strefy” występującego w branży energetycznej na podmioty gospodarcze operujące w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia omawianego tematu jest identyfikacja luki poznawczej w zakresie transportu z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybuującego paliwa płynne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe autora na stanowisku kierowniczym w analizowanym obszarze. Postawione cele determinują wybór następujących metod badawczych: analiza literatury, czasopism, aktów prawnych oraz badania empiryczne dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów jest odzwierciedlone w strukturze artykułu.
Słowa kluczowe: transport, paliwa płynne, szara strefa, materiały niebezpieczne.
 
Road transport of dangerous materials in the face of the "gray zone" on the example of a trading company from the liquid fuel sector
The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influence the gray economy phenomenon of the energy sector on business entities operating in the segment of trade in petroleum products. An intellectual incentive to present this topic in this article is to identify the cognitive gap in the field of transport from the perspective of the company distributing liquid fuels and several years of professional experience of the author as a manager in the analyzed area. The set goals determine the selection of the following research methods: analysis of literature, journals, legal acts and empirical studies of internal documentation of the enterprise. Achieving the goals is reflected in the structure of the article.
Key words: transport, liquid fuels, gray zone, dangerous materials.
 
Bibliografia
Bełch, P. (2016). Mierniki w controllingu logistyki przedsiębiorstwa z sektora paliwowego. W: E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Rachunkowość a controlling" (nr 440). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Budzyński, W. (2017). Transport w przedsiębiorstwie. Warszawa: Poltext.
GUS (2017). Transport i łączność: Przewozy ładunków transportem drogowym. Raport roczny. Warszawa: GUS.
Januła, E., Truś, T., Gutowska, Ż. (2011). Spedycja. Warszawa: Difin.
Kowalska, K. (2001). Controlling w logistyce przedsiębiorstwa. W: K. Kowalska (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dąbrowa Górnicza: Triada.
Neider, J. (2012). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
NIK (2017). NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi. Warszawa: NIK. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-szarej-strefy-wgospodarce.html (05.04.2018). 
Nowicka-Skowron, M. (2000). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, art. 22.
Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. z 1975 r., nr 35, poz. 190.
Pfohl, H. Ch. (1998). Zarządzanie logistyką. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
POPiHN (2018). Przemysł i Handel Naftowy 2017. Raport roczny. Warszawa: POPiHN.
Pusty, T. (2004). Przewóz towarów niebezpiecznych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Stajniak, M. (2012). Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2016 r., poz. 2024.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, art. 109, ust. 8a.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1947.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2011 r., nr 227, poz. 1367.
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2016 r., poz. 1165.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2002 r., nr 199, poz. 1671.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, art. 193a.
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw. Dz. U. z 2016 r., poz. 1052.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dz. U. z 2017 r., poz. 708.
Wasiak, M., Jacyna-Gołda, I. (2016). Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zalewski, W. (2016). Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
 
mgr inż. Małgorzata Grzelak 
Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw
ORCID: 0000-0003-6269-7098
e-mail: malgorzata.grzelak@wat.edu.pl 
 
mag inż. Paulina Owczarek 
Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw
ORCID: 0000-0001-6442-9576
e-mail: owczarek@wat.edu.pl
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.1.4
 
Products should always be accurately identified, regardless of the type of warehouse and the specificity of stored products. Proper acceptance of a given product into a warehouse is the basis for the implementation of subsequent warehouse processes and affects the optimization of the entire logistics chain. Appropriate marking and marking of the location of products deposited in the warehouse is currently determined by an IT system that supports companies in organizational, technological and administrative activities. The aim of the article is to present a model of the process of identification of products accepted and placed on a warehouse using the Anteeo WMS information system.
Key words: logistics, enterprise, warehousing, WMS, ZPLII.
 
Model identyfikacji produktów w magazynie przy użyciu oprogramowania  Anteeo WMS
Produkty powinny zawsze być dokładnie zidentyfikowane, niezależnie od rodzaju magazynu i specyfiki przechowywanych produktów. Właściwa akceptacja danego produktu w magazynie jest podstawą do realizacji kolejnych procesów magazynowych i wpływa na optymalizację całego łańcucha logistycznego. Odpowiednie oznakowanie i oznaczenie lokalizacji produktów zdeponowanych w magazynie jest obecnie określane przez system informatyczny, który wspiera firmy w działaniach organizacyjnych, technologicznych i administracyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie modelu procesu identyfikacji produktów przyjętych i składowanych w magazynie przy użyciu systemu informatycznego Anteeo WMS.
Słowa kluczowe: logistyka, przedsiębiorstwo, magazynowanie, WMS, ZPLII. 
 
References
Antosik, M. (2016). Macierz SKU i jej zastosowanie. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i zarządzanie, z. 65, 1209, 5–16.
Bartosiewicz, S. (2017), Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 14–32.
Borucka, A. (2013), Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym Sił Zbrojnych. Logistyka, 6, 39–48.
Borucka, A. (2018), Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects. Logistyka i Transport, 1(37), 13–22.
Borucka, A. (2018), Model of the operation process of aircraft in the transport system. Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, 22–30.
Borucka, A. (2018), Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles. Interdisciplinary Management Research XIV, 397–395.
Borucka, A. (2018), Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model, Transport Means 2018, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, 162–166.
Borucka, A. (2018), Three-state Markov model of using transport means, Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Business Logistics In Modern Management, 3–19.
Brzeziński, M., Gawryluk, M., Głodowska, K. (2017). Modelowanie procesów magazynowych. Systemy Logistyczne Wojsk, (47), 30–43. https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5994
Dudziński, Z., Kizyn, M. (2000). Poradnik magazyniera. Warszawa: PWE.
Grzybowska, K. (2010). Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2 — Zarządzanie magazynem. Warszawa: Difin.
Jacyna-Gołda I., Świderski A., Borucka A., Szczepański E. (2019), Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność — Maintenance and Reliability, 1(21).
Hompel, M., Schmidt, T. (2007). Warehouse management. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-35220-4
Krzyżaniak, S., Niemczyk, A., Majewski, J., Andrzejczyk, P. (2013). Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Poznań: ILiM.
Kwaśniowski, S., Zając, P. (2010). Nowoczesny magazyn. Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. Red. Krawczyk S. Warszawa: Difin.
Mikosz, B., Borucka, A. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w Siłach Zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, (8), 1–12.
Mitkow, Sz., Borucka, A. (2018). Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland — Warsaw. Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Business Logistics In Modern Management, 501–526.
Skoczyński, P., Świderski, A., Borucka, A. (2018). Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model, Transport Means 2018. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, 92–97.
Staniewska, E. (2014). Funkcja magazynowania w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 563–570.
Świderski, A., Borucka, A. (2018), Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means 2018. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, 651–654.
Waśniewski, T., Borucka, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 235–245.
Wielgosik, M., Borucka, A. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, (45), 51–66.
Zaklika, Ł., Brzeziński, M. (2016). Nowoczesne modelowanie procesów magazynowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 775–789.
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis, Safety and Reliability. Theory and Applications, 2925–2934.
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness, Safety and Reliability. Theory and Applications, 2343–2352. https://doi.org/10.1201/9781315210469-294
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications, 2353–2362.
PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa — Terminologia podstawowa. 
https://www.log24.pl/artykuly/jeden-system-dwa-uklady,4199, stan 14.05.2018
http://www.eurosort.com, stan 14.05.2018
http://www.distrisort.com, stan 14.05.2018
http://www.2wmc.com/Companion/KnowledgeSorters.html#BombBay, stan 14.05.2018
http://labelary.com/viewer.html, stan 14.05.2018
https://softsol.com.pl/anteo-wms, stan 14.05.2018
https://www.gs1pl.org, stan 14.05.2018
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł