Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 12/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Mateusz Borowiecki

Organizacje zakupowe w firmach wielooddziałowych
Działania zakupowe występują w każdym przedsiębiorstwie. Wraz ze wzrostem udziału wydatków zakupowych w stosunku do przychodów firmy rola, jaką pełnią kupcy, jest coraz bardziej istotna. Wiele branż nie jest w stanie przetrwać lub rozwijać się bez sprawnej organizacji zakupowej. Tworzenie skutecznych struktur organizacyjnych nie jest nigdy łatwym zadaniem, ale w przedsiębiorstwach wielodziałowych, gdzie nierzadko mamy do czynienia z rozbieżnymi celami poszczególnych części firmy, zadanie to wymaga wyjątkowego wyczucia i przeanalizowania zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Następnym zadaniem jest dopasowanie wykwalifikowanych pracowników do zaplanowanej organizacji i wreszcie wybór mierników, które pomogą mam w ocenie, na ile struktura spełnia postawione jej cele.

Purchasing organizations in multidivisional companies
Purchasing activities exist is any company. Concurrently with a grow of purchasing spend in the cost of goods sold the role of buyers is more and more important. Many industries are now struggling to survive or develop if they don't have a efficient purchasing organization in place. It is never an easy task to craft a right purchasing organization, but it is even more difficult to do so in multidivisional companies, especially having into consideration the different divisional goals. This task requires a lot of intuition backed by analysis of pros and cons of different organizational solutions. The next task is to adjust the right employees to the planned structure followed by the selection of KPI that will measure the extent to which the structure meet the goals.

Teresa Magdalena Dudzik

Zakupy i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibilty - CSR) to już nie tylko modna idea, ale powinność wynikająca z konieczności poszukiwania nowych obszarów konkurowania. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu nabiera dziś, w warunkach globalnego kryzysu finansowego, szczególnego znaczenia. Pytania o powinności biznesu i zrównoważony rozwój społeczeństwa zyskały nowy wymiar. Klaus Schwab, szef i założyciel Światowego Forum Gospodarczego, w przemówieniu inaugurującym doroczne spotkanie przedstawicieli świata biznesu i polityki w styczniu 2008 r. prezentował hasło przewodnie imprezy zawierające się w pytaniu: co biznes może zrobić dla świata. W niespełna pół roku od tego wydarzenia należało je już odwrócić i spytać, co świat może zrobić dla biznesu... Miejmy zatem nadzieję, że rządom państw starczy pieniędzy na ratowanie zagrożonych firm, aby mogły one w przyszłości odpowiedzialnie zarabiać na nowo...

Purchasing and Social Corporate Responsibility
The purpose of this article is to present the concept of Social Corporate Responsibility in the area of purchasing and supply chain management. Social expectations with reference to a business are great and determine new areas of company's competition. The article covers main government, international and branch initiatives in favor of concept implementation and actions undertaken by companies. Social Corporate Responsibility constitutes a challenge for purchase managers and an opportunity for strengthening their strategic position in a company.

Adam Kupczyk

Perspektywy rozwoju rynku biogazu w Polsce
Polska zajmuje w UE odległe miejsce w produkcji biogazu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (pod koniec 2. dziesiątki). Obecnie produkcja biogazu w Polsce opiera się głównie na wykorzystaniu osadów ściekowych, druga pod względem wielkości część biogazu jest otrzymywana z wysypisk śmieci. Łączna liczba biogazowni zainstalowanych na wysypiskach śmieci i w oczyszczalniach ścieków wynosiła w 2006 r. ponad 130, przy rocznym wzroście na poziomie 5-10%. Biogazownie rolnicze dotychczas nie rozwijały się w Polsce, m.in. ze względu na niekorzystne uwarunkowania prawne i brak pomocy państwa (w tym finansowej). Z badań różnych sektorów oze w Polsce wynika, że sektor biogazu rolniczego jest obecnie sektorem o największej atrakcyjności (inwestycyjnej), za nim znajduje się sektor biodiesla i biomasy. W ostatnim okresie odnotowano natomiast bardzo duży spadek atrakcyjności sektora bioetanolu.

Development prospects of biogas market in Poland
Poland lies in the EU distant place in the biogas production as at 1 capita (in the end of 2nd ten). Biogas production in Poland is currently based mainly on biogas from sewage sludge, the second largest part of biogas is produced from the waste dumps. The total number of biogas plants installed at the garbage dumps and sewage treatment in 2006 amounted to more than 130, with an annual growth of 5-10%. Agricultural biogas plant has not yet developed in Poland, because of adverse law conditions and lack of legal aid (including financial). According to a study of different sectors of RES in Poland, the biogas agricultural sector is now the most attractive (investment), as it is the biodiesel and biomass. Lately, it has been reported very large decline in the attractiveness of the sector of bio-ethanol distillery.

Krzysztof  Niestrój

Oczekiwania wobec kandydatów na stanowiska logistyczne średniego szczebla - wyniki badań
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie października i listopada 2008 r., których celem było poznanie wymagań stawianych przez przedsiębiorstwa absolwentom lub studentom ostatnich lat studiów, kandydującym na stanowiska logistyczne. Badania objęły zagadnienia ważne z punktu widzenia studentów: znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach, charakterystykę pracy na stanowiskach logistycznych, kluczowe aspekty przebiegu rozmów kwalifikacyjnych, najczęstsze błędy popełniane przez nowych pracowników, przedmioty, których treść powinni opanować studenci podczas studiów, pomoc ze strony przedsiębiorstw w przygotowaniu studentów do pracy oraz wyzwania na przyszłość. Oprócz tego zbadano motywy, jakimi kierują się studenci, uznając przedsiębiorstwo za atrakcyjnego pracodawcę.

Expectations towards the candidates for specialists in logistics - results of survey research
The article presents the results of survey research, carried out at the turn of October and November 2008. The aim of the research was to identify demands of companies towards the students and graduates which candidate for positions in logistics. The research covered problems considered as important for the students: importance of logistics, characteristics of logistics' positions, key issues of job interview, common problems caused by new employees, subjects which candidates should especially master during studies, possible aid from companies in preparing for job and future challenges for logisticians. Besides, the research was meant to explore the motives of students to consider a company an attractive future employer.

Spis treści rocznika 2008

Edukacja ekonomiczna


Marek Barowicz

Fundusze sekurytyzacyjne coraz popularniejsze
Fundusze sekurytyzacyjne są uczestnikami procesu sekurytyzacji. Pełnią one rolę pośredników w zakresie niekonwencjonalnych form pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwa. Na polskim rynku finansowym pojawiły się stosunkowo niedawno. Prawne usankcjonowanie ich działalności wprowadziła dopiero ustawa z dnia 27.05.2007 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU Nr 146, poz. 1546). Nowa ustawa, która zasadniczo weszła w życie z dniem 1 lipca 2004 r. określiła zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych (art. 183-195), a ponadto wprowadziła zmiany w prawie bankowym (art. 312). Celem regulacji było ujednolicenie i sformalizowanie usługi sekurytyzacji, a w konsekwencji wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w aspekcie wykładni przepisów traktujących bądź wpływających na przebieg procesu sekurytyzacji.

Securitization Funds are Becoming More Popular
Securitization Funds are participants in the process of securitization. They play the role of middlemen in achieving of resources of enterprises' financing. On the Polish financial market they exist shortly. Legal sanction of this institution was introduced by the law of investment funds from the day of 27th may 2007.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł