Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 12/2011
 
Spis treści
 
Teresa Magdalena Dudzik
 
Kryteria wyboru dostawców na rynkach zagranicznych – wyniki badań
Pozyskiwanie zasobów na rynkach zagranicznych może mieć charakter ad hoc (w miarę pojawiania się potrzeby) bądź stanowić element strategicznych, długofalowych działań przedsiębiorstwa, związanych z tworzeniem jego przewagi konkurencyjnej. W warunkach globalizacji gospodarki coraz częściej podejmowane są decyzje tego drugiego typu. Włączenie zakupów przedsiębiorstwa do obszaru decyzji strategicznych w zasadniczy sposób zmienia profil kompetencji i kwalifikacji pracowników. Konsekwencją tych decyzji jest zwiększanie strefy wpływów menedżerów zakupu, mierzonej zarówno liczbą kategorii nabywanych dóbr i usług (od tradycyjnych surowców i materiałów po usługi marketingowe), jak i liczbą geograficznych rynków ich pozyskiwania. Celem artykułu jest prezentacja kryteriów wyboru zagranicznych dostawców przedsiębiorstw branży elektromaszynowej działających w Polsce ze wskazaniem na różnice wynikające z pochodzenia kapitału.
 
Criteria for selecting suppliers in foreign markets. The example of the Polish electromechani­cal industry companies
The article presents criteria for selecting electromechanical industry companies suppliers in Poland, and indicates differences coming from origin of a capital. According to the surveys, branch offices of foreign companies, in opposite to companies with solely polish capital, are more open (willing) to use foreign suppliers services.
 
Aneta Pluta-Zaremba
 
Czynniki wyboru lokalizacji magazynu w okolicach Warszawy
Jednym z kluczowych czynników decydujących o lokalizacji obiektów logistycznych są potrzeby przedsiębiorstw korzystających z powierzchni magazynowej wynikające głównie ze struktury systemów logistycznych tych firm. O wyborze przez przedsiębiorstwo lokalizacji decyduje także szereg czynników zewnętrznych takich, jak: dostępność spekulacyjnej powierzchni magazynowej w ofercie deweloperów lub możliwość wybudowania magazynów na wybranym terenie oraz czynniki wpływające na atrakcyjność danego obszaru związane z klimatem do inwestowania czy rozwojem lokalnej infrastruktury drogowej. Istotnym, ale często nieuwzględnianym czynnikiem w trakcie budowania systemów dystrybucji są wyzwania i ograniczenia związane z zaopatrywaniem klientów położonych w dużych, a zwłaszcza wielkich miastach. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących czynników wyboru lokalizacji magazynów przeprowadzonych wśród 100 przedsiębiorstw korzystających z powierzchni magazynowej w okolicach Warszawy.
 
The factors of warehouse location in the vicinity of Warsaw
The choice of storage facility location mostly depends on customers’ needs and company logistics system structure. Amongst external determinants having a significant impact on location decisions key factors are quantity and volume of space storage rental offers – a derivative of unrented speculative storage capacity in  developers’ disposal – and possibility to build new logistics facilities in a given area, as well as attractiveness of the areas perceived through density and quality of local roads and local government infrastructure development plans. A significant, but often ignored, choice factor of facility location are constraints and challenges of the big city supplying. The article presents results of empirical research on storage location factors conducted amongst 100 enterprises operating warehouses in the vicinity of Warsaw.
 
Marzenna Cichosz
 
Branża KEP– elastyczne podejście do potrzeb klientów
Branża usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków branżowych na świecie, w tym w Polsce. Wyniki badań branży KEP przeprowadzonych przez Zespół Katedry Logistyki w 2010 r. pokazały, że jednym z istotnych motorów tych przemian są rosnące i zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. W ich efekcie dziś w ofercie przewoźników ekspresowych klient znajdzie nie tylko standardową usługę odbioru i dostarczenia przesyłki pod wskazany adres lecz również usługi dodatkowe oraz usługi zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby konkretnych branż oraz klientów. W artykule podkreślono, że elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań klientów wymagało od przewoźników ekspresowych stworzenia elastycznej organizacji z elastycznymi procesami, elastycznymi pracownikami i wspierającymi tę elastyczność systemami informatycznymi. Dzięki elastyczności przewoźników ekspresowych możliwa stała się również elastyczność ich klientów – zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
 
CEP industry – the flexible approach to the needs of customers
The courier, express and parcel services’ market (CEP) is one of the most dynamically developing specialized markets in the world as well as in Poland. The results of research carried out in 2010 by the team of Logistics Department of Warsaw School of Economics proved that one of the most important drivers for change are growing and changing expectations and needs of express carries’ customers. Thanks to that the range of express couriers’ portfolio embraces both standard and additional services as well as services designed and tailored to respond to specific needs of customers. Within the framework of the article it is emphasized that such an approach needs the flexible organization with flexible processes, flexible employees supported by flexible IT systems. The flexibility needed by small and medium companies becomes the reality thanks to the express carriers’ flexibility.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Ewa Baranowska-Prokop
 
Nowoczesne oblicza handlu wiązanego – transakcje offsetowe
Kontrakty offsetowe są najnowocześniejszą, a jednocześnie najbardziej skomplikowaną formą handlu wiązanego. Po kilku latach praktyki w negocjacjach i realizacji umów tego typu władze gospodarcze Polski wyciągnęły wnioski z wcześniejszych doświadczeń. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najnowszych zaleceń dla potencjalnych uczestników kontraktów offsetowych. Zaprezentowano nowe narzędzia redukcji różnic w sile negocjacyjnej potencjalnych partnerów oraz środki służące prawidłowemu wypełnieniu postanowień kontraktowych przez wszystkie zaangażowane strony.
 
Modern dimensions of countertrade: offset transactions
Offsets are not only the most complicated but also the most advanced form of countertrade. After a few years of practice in conducting this type of trade, Poland has drawn conclusions from its previous experience. The main objective of this paper is to present the newest recommendations for the potential offset contract participants. The new tools for the reduction of differences in bargaining power and proper contract implementation has been demonstrated.
 
KONFERENCJE
 
Kamil Zieliński
 
Strategie i logistyka w sektorze usług
 
Współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji
 
Spis treści rocznika 2011
 
GRUDZIEŃ
 
Paula Bajdor, Janusz Grabara
 
The implementation of Toyota Way philosophy in the logistics center
This article presents the philosophy of the Toyota Way and its practical application in the logistics center involved in handling goods for the clothing market. First, definitions of the logistics center and characterization of the Toyota Way philosophy are presented. In the further part of the article the authors discuss how to practically apply some princi­ples of Toyota Way philosophy so that they can contribute to the improvement of processes in the logistics center.
 
Praktyczne zastosowanie zasad filozofii Toyoty na przykładzie centrum logistycznego
Niniejszy artykuł prezentuje filozofię Toyota Way i jej praktyczne zastosowanie w centrum logistycznym zajmującym się logistyczną obsługą towarów przeznaczonych na rynek odzieżowy. Przedstawiono w nim definicje dotyczące cen­trum logistycznego i charakterystykę filozofii Toyota Way. W dalszej części artykułu omówiono, jak praktyczne zas­tosowanie kilku zasad filozofii Toyota Way może przyczynić się do usprawnienia procesów zachodzących w centrum logistycznym.
 
Anna Brzozowska
 
Warehouse as an element of the logistics system of an enterprise
Modern economy is highly developed, however, it is impossible to synchronize fully the supply and gathering of material goods with their simultaneous consumption in their technical and organizational aspects. In order to ensure effective stabilization of all processes taking place in an enterprise it is necessary to accumulate stocks on an adequately safe level and to create warehouses. The warehouse and warehousing, just like procurement, production, transport or distri­bution, constitute an important and indispensable element of the enterprise’s logistics system. Depending on the busi­ness nature (production, trade, services) the particular elements of this system, including the warehouse, may differ. The place, role and functions performed by the warehouse are determined by the activity carried out by the enterprise.
 
Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
Współczesna gospodarka jest bardzo rozwinięta, jednak nie da się pod względem technicznym i organizacyjnym w pełni zsynchronizować dostarczania oraz gromadzenia dóbr materialnych z jednoczesnym ich zużyciem. W celu zapewnienia stabilizacji wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie powstała konieczność tworzenia za­pasów na odpowiednim, bezpiecznym poziomie oraz potrzeba tworzenia magazynów. Magazyn i magazynowanie, podobnie jak zaopatrzenie, produkcja, transport czy też dystrybucja, stanowią ważny i nieodzowny element systemu logistycznego przedsiębiorstwa. W zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) mogą wystąpić różnice w ukształtowaniu się jego poszczególnych elementów, w tym również magazynu. Miejsce, rola i funkcje, jakie pełni magazyn, będą pochodną rodzaju aktywności, którą podejmuje firma.
 
Janusz Grabara, Mariana Man, Vladimir Modrák, Renata Vokorokosova
 
Implementing the logistic study into the company and the costs it occurs
The ways of approaching the logistic problems need the use of some varied techniques and means, and the elabora­tion of a logistic project – aimed at the entire enterprise – mobilizes multiple personnel for a period of a few months and claims the intervention of logisticians within the logistic consultancy office, who will also act after putting the logistic project into practice. This article presents the activities directly related to the business as well as the ef­forts to obtain profits in the shortest possible time, along with those whose premise is that logistics can be a tool to improve the overall business operations. The cost of the structure of distribution, transport and storage is also presented.
 
Zastosowanie badań logistycznych w przedsiębiorstwie wraz z generowanymi kosztami
Różne podejścia do problemów logistycznych wymagają stosowania zróżnicowanych technik i środków oraz opraco­wania projektu logistycznego, który uwzględniałby całe przedsiębiorstwo, mobilizując wiele osób na kilka miesięcy i rozważając interwencję logistyków w formie logistycznego biura doradczego, które powinno działać również po wdrożeniu projektu logistycznego. W artykule przedstawiono działania bezpośrednio związane z działalnością go­spodarczą, a także starania o uzyskanie zysków w jak najkrótszym czasie, czego przesłanką jest to, że logistyka może być narzędziem do poprawy ogólnej działalności gospodarczej. Przedstawiono strukturę kosztów dystrybucji, transportu i przechowywania.
 
Katarzyna Grondys
 
Management of spare parts inventory in the multi-echelon structure
The paper presents the problem of allocation of stocks of spare parts in a multilevel system, identifying its impact on delivery time as well as inventory costs and service levels. The paper also includes a practical look at the multi--echelon structure of the distribution of spare parts, highlighting the benefits and losses from changes in relation to the single-echelon structure.
 
Zarządzanie zapasami części zamiennych w strukturze wieloszczeblowej
Artykuł nawiązuje do zagadnienia alokacji zapasów części zamiennych w systemie wielopoziomowym, określając jego wpływ na czas realizacji dostaw oraz koszty magazynowania i poziom obsługi. Treść zawiera praktyczne spo­jrzenie na strukturę wieloszczeblową dystrybucji części zamiennych, podkreślając korzyści i straty ze zmian w sto­sunku do struktury jednoszczeblowej.
 
Helena Kościelniak
 
Logistics costs in cement industry
Logistics costs are an important parameter of logistics management and significantly affect the outcome of the company activity, they have a significant share in production costs and overall costs of the company. The cost com­ponents of logistics costs are the costs of transport, warehousing and inventory; they are incurred as secondary, because they result from the needs and the fundamental processes organization: supply, production or distribution. The aim of this paper is to analyze the level and dynamics of the inventories in the cement industry, taking into ac­count the seasonality of production and sale of cement.
 
Koszty logistyczne w przemyśle cementowym
Koszty logistyki są ważnym parametrem zarządzania logistyką i w istotny sposób wpływają na wynik działalności przedsiębiorstwa. Mają one znaczący udział w kosztach wytwarzania produktów i kosztach całkowitych przedsię­biorstwa. Kosztami składowymi kosztów logistyki są koszty transportu, magazynowania i zapasów, ponoszone jako wtórne, gdyż powstają w wyniku potrzeb i organizacji procesów podstawowych: zaopatrzenia, produkcji czy dystry­bucji. Celem artykułu jest analiza poziomu i dynamiki zapasów w przemyśle cementowym z uwzględnieniem sezo­nowości produkcji i sprzedaży cementu.
 
Sebastian Kot, Beata Ślusarczyk
 
What competencies are the most required for logistics jobs
The authors present the results of their study on the competencies required for logistics jobs in enterprises. The logis­tics jobs in enterprises should realize various tasks. In addition, there are many other jobs where logistics functions are worked out, so investigations are necessary to establish what kind of competencies are preferred by employers for such jobs. The results of the analysis allow for better education and more suitable preparation for future work.
 
Najbardziej pożądane umiejętności na stanowiskach logistycznych
W artykule autorzy prezentują rezultaty swoich badań nad najbardziej pożądanymi umiejętnościami na stanowi­skach logistycznych w przedsiębiorstwach. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach powinny realizować różnorod­ne zadania. Ponadto w przedsiębiorstwach występują stanowiska niezwiązane bezpośrednio z logistyką, gdzie są realizowane funkcje logistyczne, dlatego istnieje potrzeba zbadania, jakiego rodzaju kompetencje są preferowane przez zatrudniających na tego typu stanowiska. Rezultaty analiz pozwolą na lepszą edukację i odpowiednie przygo­towanie kandydatów do przyszłej pracy zawodowej.
 
Joanna Kwiatkowska
 
NetLogo – environment for simulation of logistics problems
NetLogo is a programming language designed on the basis of the Logo procedural language. It enables simulation of complex processes developing over time. While modeling the so-called agents, the researcher is able to explore the emerging phenomena. Owing to its embedded models library and simple syntax, it can be used to build complex models and to educate students. The aim of this article is to present the possibilities of the Netlogo application in logistics.
 
Środowisko NetLogo umożliwiające symulację problemów logistycznych
NetLogo jest językiem programowania, który dziedziczy po proceduralnym języku Logo. Umożliwia symulację bar­dzo złożonych procesów. Modelując tzw. agenty, badacz ma możliwość zgłębiania zjawisk emergentnych i samoorga­nizacji. Dzięki wbudowanej w środowisko bibliotece modeli i prostej składni język Netlogo może być wykorzystywa­ny w edukacji. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania Netlogo w logistyce.
 
Aleksander Pabian
 
The concept of promite components of logistics infrastructure of the external transport branch on the example of the WIG vehicles
The concept of complementing the systematization of logistics infrastructure division by an additional, interme­diate, differentiating rung has been presented and justified. Apart from traditional components, some so-called: promite ones can also be distinguished within the measures of relocation of loads of particular external transport branches. The specificity of the latter can be expressed by three basic features: illusory availability, apparent use­fulness and possibility of conversion. The author gives examples of promite means of transportation as well as con­cerns their usefulness from the point of view of rationalization within the transport process.
 
Koncepcja promitycznych składowych logistycznej infrastruktury gałęzi transportu zewnętrznego na przykładzie niskoprzelotowych statków powietrznych WIG
W artykule przedstawiono oraz uzasadniono koncepcję uzupełnienia systematyki podziału infrastruktury logistycz­nej o dodatkowy, pośredni szczebel różnicujący. W obrębie środków przemieszczania ładunków poszczególnych ga­łęzi transportu zewnętrznego można bowiem z powodzeniem wyróżnić, obok tradycyjnych składowych, również tzw. promityczne. Ich szczególność wyraża się trzema zasadniczymi cechami: iluzoryczną dyspozycyjnością, pozorną po­żytecznością oraz możliwością ewentualnej konwersji. Autor podaje przykłady promitycznych środków transportu. Rozważa również ich użyteczność z punktu widzenia usprawnień w obrębie procesu transportowego.
 
Anna Padlowska
 
The meaning of the intermodal transport on the example of PKP Cargo SA
The development of the intermodal transport is determined by changes in the structure of transport, its volume in­crease and a gradual decrease in importance of the rail transport itself. The intermodal transport also allows one to reduce road freight transport which is accompanied by high negative externalities. Eventually, it also allows one to take advantage of the railway potential, and that is why its development plays a more and more important role in the development strategies of the European Union and Polish transport. The article discusses the intermodal trans­port in the context of various modes of transport. The purpose of this paper is to demonstrate that the intermodal transport is a significant solution and that the choice of transport mode or its combination has a big impact on the supply chain. The author analyzes several definitions of intermodal transport. The majority of practical information used in the article was obtained from the PKP Cargo SA and from a logistics operator belonging to the PKP Cargo SA – the Cargosped Ltd. The author shows that the intermodal transport is more than a mere improvement in the transport infrastructure. The advantages of this kind of transport, as presented by the example of PKP Cargo SA, prove that it also offers social advantages because it poses less danger to the environment, and is generally charac­terized by improved safety and better use of available infrastructure.
 
Znaczenie transportu intermodalnego na przykładzie PKP Cargo SA
Rozwój transportu intermodalnego jest określony przez zmiany w strukturze transportu, wzrost jego wielkości i stopniowy spadek znaczenia samego transportu kolejowego. Transport intermodalny umożliwia ograniczenie dro­gowego przewozu towarów, któremu towarzyszą wysokie negatywne efekty zewnętrzne. Ostatecznie pozwala on również wykorzystać potencjał kolei i dlatego postęp w tej dziedzinie ma coraz większe znaczenie w strategiach roz­woju Unii Europejskiej i polskiego transportu. W artykule omówiono transport intermodalny w kontekście różnych rodzajów transportu. Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że transport intermodalny jest istotnym rozwiązaniem i że wybór środka transportu lub połączenia różnych środków ma duży wpływ na łańcuch dostaw. Ponadto przeana­lizowano kilka definicji transportu intermodalnego. Najwięcej praktycznych informacji uzyskano od PKP Cargo SA oraz od operatora logistycznego należącego do PKP Cargo SA – Cargosped Sp. z o.o. Artykuł ma wykazać, że trans­port intermodalny wiąże się nie tylko z poprawą infrastruktury transportowej. Oferuje on również szereg korzyści społecznych ze względu na mniejsze obciążenie środowiska, poprawę bezpieczeństwa oraz lepsze wykorzystanie do­stępnej infrastruktury.
 
Klaudia Smoląg
 
IT solutions in the context of operation of virtual supply chain
Application of information technology in the practice of contemporary enterprises is a natural process which results primarily from the needs of all market participants for shortening lead times and reduction of costs of any business activities. Also, the process of supply chain management today has witnessed considerable impact of the imple­mentation of information technologies on the process of its virtualization. This study attempts to identify IT factors which affect the operation of the virtual supply chain.
 
Rozwiązania informatyczne w aspekcie funkcjonowania wirtualnego łańcucha dostaw
Zastosowanie technologii informacyjnej we współczesnych przedsiębiorstwach jest procesem naturalnym, wynikającym w głównej mierze z potrzeb wszystkich uczestników rynku, dotyczących skrócenia czasu realiza­cji transakcji oraz obniżenia kosztów wszelkich działań biznesowych. Również w procesie zarządzania łańcuchem dostaw widać wyraźny wpływ informatyzacji na proces jego wirtualizacji. Celem niniejszego opracowania jest próba określenia czynników informatycznych mających wpływ na funkcjonowanie wirtualnych łańcuchów dostaw.
 
Marta Starostka-Patyk
 
Main transportation issues in the case of industrial waste treatment
Today the problem with waste and their management is crucial regarding the environmental protection. Enterpris­es managing industrial waste are an important link in the modern supply chains, while they realize processes of logistics management of waste streams. This paper presents the main cost aspects of industrial waste management processes and concentrates on the issues related to transport at enterprises managing industrial waste. Transport is seen as one of the most important processes and it affects the most total logistics costs. The article shows the to­tal logistics management of industrial waste streams cost formulation, then the transport costs evaluation with the value of transportation rate, the forecasts of cost changes during the next few years, and finally the simulation of cost changes in the case of switching external transport for own transportation fleet.
 
Główne aspekty transportu w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi
Obecnie problemy związane z odpadami i ich zagospodarowywaniem są bardzo istotnym zagadnieniem w aspekcie ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami przemysłowymi są ważnym ogniwem w nowocze­snych łańcuchach dostaw, gdyż realizują procesy zarządzania logistycznego strumieniami odpadów. Niniejszy arty­kuł prezentuje kosztowe aspekty procesów gospodarowania odpadami przemysłowymi, koncentrując się na zagad­nieniach związanych z transportem w przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami przemysłowymi. Transport jest tu postrzegany jako jeden z najważniejszych procesów i ma on największy wpływ na całkowite koszty logistycz­ne. Artykuł pokazuje formułę całkowitych kosztów zarządzania logistycznego strumieniami odpadów przemysło­wych, następnie szacowanie kosztów transportu z wykorzystaniem wartości stawki transportowej, prognozy zmian kosztów w kilku kolejnych latach oraz symulację zmian kosztów w przypadku zmiany transportu zewnętrznego na własny.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł