Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 12/2012

 

Spis treści

 

Aleksandra Laskowska-Rutkowska
Model rozprzestrzeniania się innowacji w łańcuchach dostaw na przykładzie Systemu Produkcyjnego Toyoty

 

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób innowacje rozprzestrzeniają się w łańcuchu dostaw. Z tego względu przeprowadzono badania literaturowe dotyczące dyfuzji i transferu innowacji oraz tego, w jakich obszarach łańcucha dostaw powstają innowacje. Ich efektem jest zaprezentowany w artykule model rozchodzenia się innowacji w łańcuchu dostaw. Jako przykład ilustrujący działanie modelu wykorzystano System Produkcyjny Toyoty, uznany przez D. Gilmore’a za innowację wszechczasów łańcucha dostaw.

 

The supply chain innovation spreading model on Toyota Production System example

 

The purpose of this paper is to determine how the innovation is disseminating across the supply chain. The literature based research has been conducted to find out what are the differences between the diffusion and transfer of innovation and at what levels of supply chain the innovation occurs. The findings from literature review resulted in creation of supply chain innovation spreading model. The way innovation is disseminating across the supply chain is pictured on the Toyota Production System basis. Toyota has been chosen as an example due to the fact, that TPS (Toyota Production System) took the first place on the Dan Gilmore’s list of the top 10 supply chain innovations of all-time.

 

Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel
Wybrane zagadnienia funkcjonowania polskiego transportu samochodowego

 

Obraz polskiego transportu samochodowego zaprezentowany w nr 8/2012 „Gospodarki materiałowej i logistyki” dotyczył m.in. ogólnych zagadnień jego funkcjonowania oraz liczebności firm i pojazdów wraz z ich dynamiką. Potrzebne było zatem uzupełnienie tej charakterystyki z konieczności wybiórczej analizą takich przykładowo cech transportu samochodowego, jak: rozkład przestrzenny firm i pojazdów, współzależności liczby firm i pojazdów oraz wskaźników rozwoju gospodarczego, wielkości przewozów i pracy przewozowej, miejsce polskiego transportu samochodowego we Wspólnocie.

 

Selected issues concerning functioning of the Polish road transport

 

The article presents selected problems on the functioning of the Polish road transport divided into the national and international transport. The authors have taken on to be analyzed, the transport features such as: the distribution of companies and vehicles arranged according to province and their relationships with economic development fac¬tors, the size of the haulage by the domestic and international transport as well as a comparison with the EU coun¬tries. Analysis was conducted for the years 2005, 2010 and 2011.

 

Sabina Kauf, Sara Kot
Integracja łańcucha dostaw jako warunek przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstw branży AGD

 

W artykule podjęto problematykę integracji łańcucha dostaw. Przedstawiono charakterystyczne modele integracji i dojrzałości łańcucha, które stanowiły podstawę analiz stopnia zintegrowania ogniw łańcucha dostaw w branży AGD w Polsce. Badaniu metodą case study poddano dwa przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowane łańcuchy dostaw, w których badane przedsiębiorstwa widzą się w roli integratorów, osiągnęły średni stopień zaawansowania. Mają jednak świadomość roli i znaczenia integracji dla korzyści konkurencyjnych. Stwierdzono również deficyty, szczególnie w obszarze planowania działań operacyjnych.

 

Integration of supply chain as condition of competitive advantage on example of household goods industry

 

This paper deals with the issue of supply chain integration. It presents characteristic models of integration and ma¬turity of the chain, the models constituted the basis of analysis of integration degree of the supply chain links as far as household goods industry in Poland is concerned. Two companies having strong market position were analyzed by the case study method. It has been found that the analyzed supply chains, in which the companies act as inte¬grators, achieved a medium degree of advancement. However, they are aware of the role and meaning of integration for competitive benefits. Deficiencies especially in the area of operational activities planning have also been found.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Andrzej Wojcieszak
Zaopatrzenie załóg statków w okresie wielkich odkryć geograficznych XV i XVI wieku

 

Logistyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jej podwaliny powstawały już w okresie istnienia społeczeństw agrarnych, a przez następne tysiąclecia ewoluowała do dzisiejszej postaci. Możliwości tego przeobrażenia były uzależnione od posiadanej wiedzy i umiejętności, te zaś były i nadal są determinowane z jednej strony coraz bardziej rosnącymi potrzebami, z drugiej zaś możliwościami posiadanej technologii. Bez zrozumienia i oszacowania potrzeb logistycznych trudno byłoby pokusić się o zrealizowanie wielu wiekopomnych przedsięwzięć, które na zawsze zapisały się w historii ludzkich dokonań. Mimo wielu ograniczeń technicznych i mentalnych człowiek realizował ambitne projekty o zróżnicowanym charakterze (gospodarczym, militarnym, handlowym itp.). Żaden z nich nie byłby możliwy bez odrobiny wiedzy logistycznej. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu logistyki w okresie, który na zawsze zmienił stosunek człowieka do otaczającego go świata, a teraz, po kolejnych setkach lat możemy w pełni korzystać z dokonań odważnych ludzi tamtej epoki, żyjąc w świecie zdominowanym przez gospodarkę funkcjonującą w skali globalnej.

 

The main aspects of logistics support of sea expeditions in period of great geographical discoveries in XVth AND XVIth century

 

Sea trips, similarly how military technique and motorization are experimental firing ground for practical use all scientific discoveries and technical improvements. In past sailor took food for many months, and mouldy bread ate then and rotting onion – today sailor alive oneself how astronaut, there are prepared as special kind portions including all necessary nutritious components especially. Sea trips are struggling with wind, water and many inconveniences. The great geographical discoveries are very interesting and fascinating issue. Events from that period of time were subject of thousands interesting books, articles and films. In presented article the author would like to introduce several logistic questions which are often skipped or marginalize. How did “logistics” look in Columbus and Magellan’s time? Did they value its role? How were solved problems in range of board, quarters as well as how medical care looked? Here are only several basic questions on which had to find contemporary “logistics” answer before their crews left beyond horizon.

 

Spis treści rocznika 2012

Contents of 2012

 

GRUDZIEŃ 2012

 

Krzysztof Bojda, Sylwia Werbińska-Wojciechowska

Wspomaganie decyzji w procesach utrzymania środków transportu a dostępność danych

 

Decision support in transportation means’ maintenance performance versus data accessibility

 

The target of this paper is to investigate a decision support system for means of transport maintenance process per¬formance and examine the problem of operational data accessibility. As a result, there is presented the decision support system conception which is investigated in the research area. Later, the problem of data accessibility is discussed.

 

Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Agentowy algorytm dynamicznego harmonogramowania produkcji w fabryce śrub

 

Agent-based algorithm for dynamic production scheduling in screw factory

 

An agent-based scheduling algorithm dedicated for dynamic flexible job shop manufacturing problems has been developed. The algorithm monitors production progress in real-time and uses the most up-to-date information for decision making and triggering rescheduling in case of machine breakdown.

 

Łukasz Brzeziński, Marta Cypriana Kliber, Magdalena Krystyna Wyrwicka
Wpływ klimatu społecznego na funkcjonowanie magazynu w wybranym przedsiębiorstwie

 

Influence of social climate on functioning warehouse in a chosen enterprise

 

The aim of this article is examining the influence of the social climate on functioning warehouse in a chosen corpo¬ration from the telecommunication branch. In this fact that in warehouse has been noticed a large number of mis¬takes committed by the employees cyclically, authors of this article decided to examine the prevailing social climate, which may affect on the proper functioning of the storehouse.

 

Paulina Golińska
Problemy konfiguracji sieci logistyki zwrotnej na przykładzie pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Network configuration problems of reverse logistics on example of end-of-life vehicles

 

The paper presents the overview of the problems which appear by the configuration of the reverse logistics network. Author discusses the theoretical background, indicating main factors, which influence the scope and geographical distribution of the recovery network. The example the end-of-life vehicles is described to highlight the challenges which appear in this area.

 

Katarzyna Grzybowska
Mechanizmy koordynacji w łańcuchu dostaw

 

Coordination mechanisms within the supply chain

 

Coordination has become a significant factor of the integration of various of the organizations of the supply chain. This paper presents coordination mechanisms within supply chain. This article shows an example of the supply chain and used coordination mechanisms.

 

Łukasz Hadaś, Filip Karaśkiewicz
Zarządzanie środowiskiem wieloprojektowym z wykorzystaniem koncepcji łańcucha krytycznego – aspekt identyfikacji zasobu krytycznego

 

Multi-project environment management using the critical chain method – aspect of critical resource identification

 

The purpose of this article is to present an important aspect of managing a multi-project environment, which is the identification of a critical resource. The work was carried out on a selected group of technical preparation projects for the assembly of buses. The conclusion is that the proper identification of “bottlenecks” is not easy but it is the basis for the implementation of the concept of CCPM (Critical Chain Project Management).

 

Arkadiusz Kawa
Koncepcja chmury danych w firmach logistycznych

 

Cloud computing for logistics service providers

 

The paper describes the use of cloud computing in logistics based on the EU project LOGICAL. Its aim is to create a multi-modal logistics platform designed for logistics service providers and their customers.

 

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa
Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego

 

Optimization of the number of vehicles of the car transport company

 

This article presents a method of determining the optimal number of vehicles of the transport company, according to the size of the identified demand for transportation services. The optimal number of vehicles that to be obtained after the solving the bicriterial optimization problem (4)–(7).

 

Jolanta Łopatowska
Kreowanie zmian systemów produkcyjnych

 

Creation of changes in manufacturing systems

 

Examination of relationships in the following arrangements: environment space elements, environment-the manu¬facturing system, the manufacturing system-environment elements, is necessary for the identification and monitor¬ing as well as generating key causative changes impulses.

 

Edward Michlowicz
Poprawa ciągłości przepływu poprzez zastosowanie elementu pojemnościowego

 

Improving continuity of the flow by using a capacitive element

 

The continuity of the flow of materials needed for correct operation of manufacturing systems can be achieved using different means and control methods. As far as the technical infrastructure is concerned, ensuring high reliability of machines, devices and whole manufacturing lines is an important task. These objectives can be achieved through the use of Total Productive Maintenance (TPM). Specific effects can also be achieved by using additional capacitive elements in device systems (manufacturing lines).

 

Jan M. Myszewski
Kamienista ścieżka doskonalenia

 

The rocky path to improvement

 

This article aims to present major obstacles associated with improvement processes. The basic idea is that without active involvement of top management, improvement has little chance to be successful. The expected involvement consists in eliminating obstacles in the path used by people involved in the improvement task.

 

Tadeusz Nowicki
Metoda wyznaczania harmonogramu działań przeciwepidemicznych dla inspektorów sanitarnych

 

The method of solving scheduling problem for sanitary inspectors

 

In the paper idea of finding scheduling plan for sanitary inspectors’ activity is proposed. Corresponding to this it was formulated optimization problem. It is binary or mixed linear problem of mathematical programming with many decision variables and conditions. When time needed for obtaining the solution of this problem is not limited, than we can use well known method for solving binary or mixed linear problem of mathematical programming. When the time is limited than heuristic method which gives suboptimal solutions should be used.

 

Natalia Pawlak, Przemysław Niewiadomski
Koncepcja szczupłego produktu oraz jej implikacje kosztowe i jakościowe

 

Lean product concept and its implications in terms of cost and quality

 

Assuming the premises of creating unconventional, often slightly modified, already existing, company management instruments, especially in the times of the economic slowdown on the market of industrial goods, it seems reason¬ably practical to suggest a concept consisting in reducing the product’s “volume”, preserving the previous price. This study elaborates on this issue.

 

Paweł Pawlewski, Jakub Borucki, Łukasz Hadaś, Marek Fertsch
Wdrożenie modelu SCOR w celu poprawy strategii push-pull w produkcji łożysk tocznych – studium przypadku

 

Implementation of SCOR model for improvement of push-pull strategy in roller bearing pro¬duction – case study

 

The case study presented in this paper summarizes the effort to improve supply chain operations by application of the SCOR methodology in a manufacturing company. The scope of research concerns the assessment and improve¬ment of supply chain operations and transforming strategy from push-pull to pull.

 

Anna Staniszewska, Roma Marczewska-Kuźma, Anna Mazur
Błędy w opisie przedmiotu zamówień publicznych

 

Mistakes in descriptions of the subject of public procurements

 

The authors of the present article have discussed the importance of correct formulation of description of the subject of procurement (SP). On the basis of studies, the authors have drawn up a list of the most frequently occurring er¬rors in descriptions SP. As a result of literature review, requirements concerning correct descriptions SP.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł