Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Rafał Matwiejczuk
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przepływami oraz systemy i technologie informacyjne

 

About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Flow management and information systems and technologies

 

Streszczenie:

 

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi kon¬kurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wy¬mienić m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, obejmujące: (1) za¬soby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki.

 

W artykule nawiązano do autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja ta obejmuje następujące kompetencje logistyki: (1) pozycjonowanie i integrację logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (2) integrację pionową i wewnętrzną, (3) zarządzanie przepływami oraz (4) systemy i technologie informacyjne. W szczególności w artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, dotyczących dwóch ostatnich grup kompetencji logistyki – kompetencji w zakresie zarządzania przepływami oraz kompetencji w zakresie systemów i technologii informacyjnych.

 

Słowa kluczowe: logistyka, kompetencje, przewaga konkurencyjna.

 

Summary:

 

Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials of business success”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences.

 

The article refers to the author’s original concept of logistics competences influencing business competitive advantage creation. This concept includes the following competences of logistics: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. In particular, the article presents the results of empirical research conducted by the author concerning the last two groups of logistics competences – flow management as well as information systems and technologies.

 

Key words: logistics, competences, competitive advantage.

 

Arkadiusz Piwowar
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej

 

Zaopatrzenie materiałowe gospodarstw rolnych w Polsce w wybrane środki produkcji roślinnej

 

Supplying farms in Poland with selected means of plant production

 

Streszczenie:

 

Gospodarstwa rolne są podmiotami gospodarki narodowej, w których niezwykle istotną rolę pełni zaopatrzenie materiałowe. W artykule przedstawiono wybrane elementy zaopatrzenia materiałowego gospodarstw rolnych w Polsce w nawozy mineralne i wapniowe oraz środki ochrony roślin. Wymienione środki produkcji rolnej to czynniki, które odpowiadają za wielkość i jakość plonów roślin uprawnych. Analizie poddano wielość zużycia tych środków produkcji w polskim rolnictwie w latach 2004-2012. Realizowany w ramach podjętego tematu cel miał zarówno charakter poznawczy, jak i utylitarny. Istnieje zapotrzebowanie na wiedzę o zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa, w tym w nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin.

 

Słowa kluczowe: zaopatrzenie, gospodarstwa rolne, nawozy mineralne, środki ochrony roślin.

 

Summary:

 

Farms are subjects of national economy in which supplies play a significant role. This article presents selected elements of supplying farms in Poland with mineral and limestone fertilizers and plant protection products. The above mentioned plant production agents are factors responsible for the quantity and quality of crop. The level of consumption of these agents in Polish agriculture in the years 2004-2012 has been analyzed. The aim pursued as part of this subject was both of research and utilitarian character. Knowledge about agricultural supplies, including mineral fertilizers and chemical plant protection products is needed.

 

Key words: supply, farms, fertilizers, plant protection products.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Radosław Wolniak
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Iwona Stachurek
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Paulina Binkiewicz
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 

Procesy logistyki odwrotnej na przykładzie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych

 

Reverse logistics processes on the example of the recycling of plastic packaging

 

Streszczenie:

 

Tworzywa sztuczne określane są mianem materiałów XXI wieku, a ich wykorzystanie przyczynia się przede wszystkich do ograniczenia zużycie zasobów naturalnych. Nadal dużym problem pozostaje kwestia zagospodarowania i ponownego wykorzystania zużytych odpadów, które składowane są na wysypiskach śmieci. Wciąż wzrastające zużycie tworzyw sztucznych przyczyniające się do wzrastającej ilość odpadów, a tym samym kwestii ich składowania i ponownego zagospodarowania co jest problem wszystkich krajów szybko rozwijających się. Największą ilość stanowią odpady opakowaniowe wykonane z polietylenu, polipropylenu, poli(tereftalan etylenu), polistyrenu, poli(chlorek winylu) oraz poliwęglanu. Idealną sytuacją byłoby, aby gospodarka odpadami była rozłożona i realizowana na każdym etapie w łańcuchu dostaw – dostawca surowca, importer, przetwórca, firma wprowadzające na rynek produkt w opakowaniu tak, aby wszystkie odpady z tworzyw sztucznych poddawane był recyklingowi lub odzyskowi.

 

Słowa kluczowe: logistyka odwrotna, odpady opakowaniowe, odzysk odpadów, recykling.

 

Summary:

 

Plastics materials are widely distributed in the XXI century. Their use contributes primarily to reduce the consumption of natural resources. Still a major problem remains the issue of land use and reuse of used waste that is stored in landfills. Still rising consumption of plastics contribute to increasing the amount of waste, and thus the issue of storage and reuse what is the problem of all emerging economies. The highest amount of packaging waste is made of polyethylene, polypropylene, poly (ethylene terephthalate), polystyrene, poly (vinyl chloride) and polycarbonate. The ideal situation would be to spread the appropriate waste management and implement it at every stage in the supply chain - raw material supplier, importer, processor, the company marketing the product in the package so that all the plastic waste was recycled or subjected to recovery.

 

Keywords: reverse logistics, packaging waste, waste recovery, recycling.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Adam Redmer, Marcin Kiciński, Radosław Rybak
Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – przykłady

 

Freight Fleet Management – the examples

 

Streszczenie:

 

Niniejszy artykuł jest trzecim z cyklu artykułów, jakie autorzy analizują tematykę zarządzania samochodowym taborem ciężarowym. Artykuł ten prezentuje pięć przykładów zastosowania ilościowych (optymalizacyjnych) metod rozwiązywania wybranych problemów zarządzania taborem. W artykule zaprezentowano przykłady rozwiązania następujących problemów: Make or Buy (MOB), liczebność/kompozycja taboru, wymiana taboru, przydział pojazdów do zadań przewozowych oraz marszrutyzacja (ang. vehicle routing problem - VRP). W przypadku każdego z problemów dokonano jego definicji oraz zaprezentowano dane wejściowe i uzyskane rezultaty, w tym rozwiązanie optymalne na tle rozwiązania losowego.

 

Słowa kluczowe: Make or Buy, liczebność/kompozycja taboru, wymiana pojazdów, przydział pojazdów, marszrutyzacja.

 

Summary:

 

The paper is the third one from the series of three papers that the Authors dedicate to the freight fleet management topic. The paper presents five examples of the application of quantitative (optimization) methods to selected fleet management problems. The following fleet management problems are considered: Make or Buy problem, fleet sizing/composition problem, vehicle replacement problem, assignment of vehicles to transportation tusks, and the VRP. All the selected problems are carefully defined. Moreover, input and output data (obtained solutions) are presented, including optimal solutions compared to random ones.

 

Key words: Make or Buy, fleet sizing/composition, vehicle replacement, vehicle assignment, VRP.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Anna Stasiuk-Piekarska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
Adam Koliński
Wyższa Szkoła Logistyki, Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki

 

Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji

 

Analysis of operational risk in the production process efficiency aspect

 

Streszczenie:

 

W ramach artykułu przedstawiono znaczenie ryzyka operacyjnego związanego z efektywną realizacją procesu produkcji. Z punktu widzenia klienta stanowi ona wartość rynkową przejawiającą się procesem zakupu bądź jego brakiem. Zauważonymi problemami są przede wszystkim luki wiedzy w zakresie pomiarów efektywności procesu produkcji oraz świadomego zarządzania ryzykiem w nim. W efekcie autorzy poczynili próbę identyfikacji czynników wpływających na efektywność, jak i na ryzyko wystąpienia zakłóceń w procesie produkcyjnym.

 

Słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, efektywność procesu produkcji, zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

 

Summary:

 

The article presents the importance of operational risk associated effectively from of the production process. The client evaluates the market value of the purchase process, or lack thereof. Noticed the problem is primarily a gap of knowledge in the field of measuring the production process efficiency and conscious risk management. As a result, the authors have made an attempt to identify the influence of the factors affecting the efficiency and the risk of disturbances in the production process.

 

Key words: operational risk, production process efficiency, operational risk management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł