Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Marki własne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych

 

Private Brands in Creating Competitive Advantage of Trade and Production Enterprises

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest wykorzystywanie marki własnej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, w warunkach słabej dynamiki rozwoju gospodarczego, rozdrobnienia podmiotowego w sferze produkcji i w handlu oraz silnej konkurencji na rynku, marka ułatwia firmie utrzymywanie klientów i zdobywanie nowych, poprawę wyników ekonomicznych, a także pozwala wyróżnić przedsiębiorstwo wśród konkurentów. Celem artykułu jest ocena działań w zakresie marki własnej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne, przeprowadzona z punktu widzenia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analizą objęto miejsce marek własnych w sprzedaży Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce oraz działania firm handlowych i producentów, a także ich relacje, zachodzące w związku z rozwojem produktów marek własnych. Artykuł przygotowany został na podstawie literatury dotyczącej marek własnych, wyników badań autora w zakresie przemian dokonujących się w handlu detalicznym i hurtowym w Polsce, wypowiedzi przedstawicieli sieci handlowych i producentów, w tym publikowanych w Internecie, dotyczących rozwoju marek własnych oraz ilościowo-jakościowej metody analizy treści. Wnioskiem płynącym z analizy jest potrzeba harmonijnej współpracy podmiotów łańcucha dostaw, dzięki czemu korzyści z rozwoju marki własnej mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, jak i konsumenci.

 

Słowa kluczowe: marka własna, przewaga konkurencyjna, przedsiębiorstwo handlowe, relacje między producentami i przedsiębiorstwami handlowymi.

 

Kody JEL: L81, D30.

 

Summary:

 

The subject matter of the article is use of the private brand in creation of competitive advantage of trade and production enterprises. As the economic practice shows, under the conditions of weak dynamics of economic development, atomisation of entities in the sphere of production and in trade as well as strong competition in the market, the brand facilitates the company in retaining its customers and winning new ones, improvement of economic results as well as it enables distinguishing the enterprise among competitors. An aim of the article is to assessment measures as regards the private label undertaken by commercial and manufacturing enterprises, from the point of view of creation of competitive advantage by enterprises. The analysis comprised the place of private brands in sales of fast moving consumer goods (FMCG) in Poland as well as activities of trade firms and manufacturers, and their relationships taking place in connection with development of private label products. The article was prepared on the basis of the literature concerning private brands, article author’s research findings as regards changes taking place in retail and wholesale trade in Poland, statements of representatives of trade chains and producers, including those published on Internet, concerning development of private labels and quantitative and qualitative method of the contents analysis. The conclusion issuing from the analysis is the need for a harmonious cooperation between entities of the supply chain, owing to which benefits from development of the private brand may be used by both trade and production enterprises and consumers.

 

Key words: private brand (label), competitive advantage, trade enterprise, relationships between manufacturers and trade enterprises.

 

JEL classification: L81, D30.

 

Marzanna K. Witek-Hajduk

 

Motywy stosowania marek detalisty z perspektywy sieci detalicznych działających w Polsce

 

Motives of using private labels from the perspective of retail chains’ operating in Poland

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie badawcze: które motywy stosowania przez działające w Polsce sieci detaliczne marek detalisty są dla nich najważniejsze?

 

W celu odpowiedzi na to pytanie zrealizowano badania ilościowe metodą ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI na próbie143 losowo wybranych sieci detalicznych działających w Polsce.

 

W wyniku badań empirycznych stwierdzono, że badane sieci detaliczne działające na polskim rynku kierują się różnorodnymi motywami przy wprowadzaniu marek detalisty, w tym zarówno motywami wizerunkowymi, ekonomicznymi, rynkowymi, relacyjnymi, jak i konkurencyjnymi, ale najważniejsze są motywy wizerunkowe.

 

Słowa kluczowe: marki detalistów, motywy stosowania marek detalistów, sieci detaliczne, Polska.

 

Abstract:

 

The aim of this paper is to answer the following research question: which motives of using private labels are the most important for retail chains operating in Poland?

 

CATI technology methods were employed to collect data and 143 telephone interviews with respondents from retail chains operating in Poland were completed.

 

Studies have confirmed a variety of motives of using private labels by retail chains operating in the Polish market, including image, market, relational, and competitive motives, but the most important are image motives.

 

Key words: retail labels, motives of using private labels, retail chains, Poland.

 

Aneta Pluta-Zaremba
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Logistyki

 

Zmiana roli i kompetencji detalistów w łańcuchach dostaw

 

Changing retail roles and competences in supply chains

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia tendencje i kierunki rozwoju handlu detalicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwraca na zmiany w strukturze handlu detalicznego i konsolidację rynku, w tym rozwój sklepów detalicznych oraz rozszerzanie ich działalności, prowadzące do zacierania się granic między formatami detalistów, a także wzrost usieciowienia małych sklepów poprzez franczyzę jako szansę na przetrwanie na trudnym, wysoce konkurencyjnym rynku. Wskazuje także na wyzwania i determinanty zmian oraz perspektywy i kierunki rozwoju formatów detalicznych. Artykuł ponadto opisuje w jaki sposób rozwój dużych sieci detalicznych przyczynił się do zmiany roli i zakresu kompetencji detalistów w łańcuchach dostaw.

 

Słowa kluczowe: handel detaliczny, dystrybucja, formaty detalistów, łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

The purpose of this article is to identify and analyze trends of retail trade development in Poland. Particular attention is paid to changes in the structure of retail market and its consolidation, including development of retail stores, convergence of retailers’ formats, as well as the growing trend for franchise based networking in the group of small stores that struggle to survive in a highly competitive market. The paper also indicates the challenges and determinants of changes and prospects of retail formats development. The article further describes how large retailers has contributed to the change of the retailers’ role and capabilities in the supply chain.

 

Key words: retailing, distribution, retailers’ formats, supply chain.

 

Natalia Wojciechowska

 

The factors for success and failure of corporate rebranding strategies: the coffee heaven / Costa Coffee case study

 

Determinanty sukcesu i porażki strategii rebrandingu marki korporacyjnej na przykładzie coffee heaven /Costa Coffee

 

Summary:

 

Due to a grand scale of a company’s versatile activities and a broad reach of a corporate brand the final outcome of corporate rebranding is usually spectacular, be it a triumph or fiasco. Therefore, the literature concentrates on the determinants of success and failure of corporate rebranding strategies which are decisive of its result. Many articles contain the so-called rebranding rules a company should abide by when success is the ultimate goal. However numerous publications on corporate rebranding strategies are, there are merely few which put Polish companies under a closer scrutiny.

 

The aim of this article is to answer the research question – what factors stand behind the success of rebranding strategy of coffee heaven / Costa Coffee. The purpose of a lesser importance is to outline determinants both of success and failure of corporate rebranding strategy on the basis of both literature review and the case study.

 

With an attempt to identify the success factors of the corporate rebranding of coffee heaven / Costa Coffee a case study method was selected. The information-oriented sampling consisted of primary and secondary sources, including an interview with Costa Coffee Development Director, marketing and management publications, press releases and interviews with top management and marketing representatives as well as market analyses, international market intelligence data bases, brand ranking lists and international business and financial sources.

 

The research results were factors which contributed to the success of coffee heaven / Costa Coffee corporate rebranding strategy; namely, a properly chosen and implemented type of rebranding strategy, thoughtful distribution of responsibilities, engagement of all resources, including various stakeholder groups.

 

Key words: rebranding strategy, corporate rebranding, brand equity transfer.

 

Streszczenie:

 

Z powodu szerokiego zasięgu marki korporacyjnej jak i znaczącej skali działań przedsiębiorstwa, rezultat rebrandingu marki korporacyjnej jest zazwyczaj spektakularny, niezależnie czy jest nim triumf czy porażka. Dlatego też wiele prac poświęconych jest analizie determinant decydujących o sukcesie lub porażce strategii rebrandingu marki korporacyjnej. Niektóre z prac zawierają wytyczne, których, zdaniem autorów, należy ściśle przestrzegać, chcąc uniknąć niepowodzenia.

 

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze: jakie czynniki zdeterminowały sukces strategii rebrandingu marki korporacyjnej coffee heaven / Costa Coffee? Drugim celem jest wyszczególnienie determinant sukcesu i porażki strategii rebrandingu marki korporacyjnej w oparciu o weselekcjonowany przegląd literatury oraz studium przypadku.

 

Odpowiedź na pytanie uzyskano poprzez przeprowadzenie studium przypadku. W celu implementacji badania korzystano ze źródeł pierwotnych oraz wtórnych takich jak: wywiady z dyrektorem zarządzającym oraz dyrektorem marketingu, informacje prasowe, raporty oraz analizy branżowe, bazy danych market intelligence, portale branżowe oraz biznesowo-finansowe.

 

Wyniki otrzymane poprzez studium przypadku wykazały, że stosowanie określonych zasad rebrandingu marki korporacyjnego, takich jak wybór i implementacja odpowiedniej strategii, wykorzystanie dostępnych zasobów oraz umiejętna dystrybucja zadań miało wpływ na sukces zmiany marki korporacyjnej coffee heaven w Costa Coffee.

 

Słowa klucze: strategia rebrandingu, rebranding korporacyjny, transfer kapitału marki.

 

Spis treści 2015 (LXVII) nr 1 – 12

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Paulina Adamczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 

Współpraca międzynarodowych sieci handlowych z producentami towarów oznaczonych marką detalisty. Proces wyboru lokalnych dostawców

 

Cooperation between international retailers and producers of private label products.
The process of local supplier choice

 

Streszczenie:

 

Wraz z rozwojem rynku sprzedaży detalicznej można zaobserwować stały wzrost popularności produktów oznaczonych markami pośredników handlowych. Towary te nie są już promowane jako produkty generyczne o najniższej cenie, ale jako alternatywa wobec dóbr markowych o porównywalnej jakości i wartości dodanej dla nabywcy. Produkty oferowane pod marką detalisty odgrywają zatem najważniejszą rolę w pozycjonowaniu tej marki na rynku oraz budowaniu lojalności konsumentów.

 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie warunków współpracy detalistów z producentami towarów oferowanych pod marką tychże detalistów ze szczególnym uwzględnieniem procedury wyboru potencjalnych dostawców. Autorka dodatkowo dokonuje próby oceny zależności między doborem kryteriów selekcji partnerów a wynikami współpracy. Badanie opiera się na pogłębionym przeglądzie literaturowym i studium dwóch przypadków współpracy polskich producentów z globalnymi sieciami handlowymi.

 

Słowa kluczowe: marki detalistów, współpraca, łańcuch wartości, kryteria wyboru partnera.

 

Abstract:

 

The popularity of own brand products popularity is growing steadily along with the development of a retail market. These products are no longer promoted as low-priced generic products, but as an alternative to the branded goods characterized by comparable quality and added value. Therefore, the product itself plays a central role in positioning an own brand and building the customer loyalty.

 

The aim of the article is to explore the determinants of cooperation between the retailers and producers of private brand products with special regard to the process of potential partner selection. Author attempts to assess the dependence between the selection criteria choice and the cooperation results. The research is based on literature review and case study of two Polish producers successfully cooperating with global retail chains.

 

Key words: private brands, retail brands, cooperation, value chain, partner selection criteria.

 

Usługi w logistyce

 

Magdalena K. Gąsowska

 

Innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym

 

Logistics innovations in a service enterprise

 

Streszczenie:

 

W artykule podjęto próbę analizy i oceny wpływu innowacji logistycznych na wyniki współczesnych przedsiębiorstw usługowych. W pierwszej części scharakteryzowano procesy logistyczne oraz innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym. W drugiej części zaprezentowano metodykę badań własnych. Przedstawiono wybrane aspekty zarządzania procesami logistycznymi w badanych małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach świadczących różnorodne usługi. Podjęto próbę oceny wpływu innowacji logistycznych na wyniki badanych przedsiębiorstw usługowych. Artykuł napisano na podstawie studiów literatury oraz własnych badań empirycznych.

 

Słowa kluczowe: logistyka, innowacje logistyczne, przedsiębiorstwo usługowe.

 

Summary:

 

This article attempts to analyze and evaluate the influence of logistics innovations on the results of contemporary service enterprises. The first part of the article characterizes logistics processes and logistics innovations in a service enterprise. The second part presents methodology of the research. The author presented selected aspects of management of logistics processes in the surveyed small, medium and large enterprises providing a variety of services. An attempt to assess the influence of logistics innovations on the results of the surveyed service enterprises has been undertaken. The article is based on the study of scientific literature and own empirical research.

 

Key words: logistics, logistics innovations, service enterprise.

 

Anna Mazur, Paulina Jasińska

 

Ocena jakości usług logistycznych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej

 

Assessment of the quality of logistics services in a public transport company

 

Streszczenie:

 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji metody oceny jakości usług logistycznych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Zaprezentowane w artykule badania w pierwszym etapie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety służącej ocenie ważności wybranych postulatów przewozowych i wyboru najbardziej istotnych dla klientów.

 

Na tej podstawie dokonano oceny oczekiwań klientów w odniesieniu do wybranych postulatów przewozowych, a następnie ocenie poddano cały proces realizacji usługi z punktu widzenia spełnienia określonych postulatów przewozowych. W efekcie przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie luki pomiędzy oczekiwanym poziomem jakości usługi komunikacji miejskiej a faktycznie otrzymaną usługą. Zaproponowana przez autorki koncepcja pozwoli na dokonanie oceny jakości w sposób kompleksowy, czyli uwzględniający zarówno poziom satysfakcji klienta jak i przebiegu procesu realizacji usług komunikacji miejskiej.

 

Słowa kluczowe: poziom jakości, postulat przewozowy, luka.

 

Summary:

 

The aim of this paper is to develop the concept of quality assessment method of logistics services in public transport company. Presented in the article studies in the first phase were carried out with the use of the survey used to assess the validity of selected transport demands and choose the most relevant to customers.

 

On this basis made the assessment of customers' expectations in relation to certain transport demands, and then evaluated the whole process of the service from the standpoint of meeting specific demands of transport. As a result of studies determined the gap between the expected level of quality of public transport services and actually received the service. Concept proposed by the author for the evaluation of quality in a comprehensive way, which takes into account both the level of customer satisfaction and service delivery process by public transport.

 

Key words: level of quality, transport demand, gap.

 

Żaneta Ziemlińska-Kocik, Edmund Pawłowski

 

Analiza atrakcyjności sektora samochodowych usług transportowych w Polsce

 

Analysis of the attractiveness of a road transport market in Poland

 

Streszczenie:

 

W artykule podjęto próbę oceny atrakcyjności strategicznej sektora samochodowych usług transportowych w Polsce. Analiza opisowa sektora opracowana na podstawie danych statystycznych GUS wykazała dużą dynamikę rozwoju tego sektora i jego strategiczny udział w sektorze całej UE. Analizy ilościowe atrakcyjności sektora przeprowadzono trzema metodami: metoda G. Gierszewskiej i M. Romanowskiej, metodą francuską, oraz metodą McKinsey. Wszystkie trzy metody wykazały podobną atrakcyjność sektora na poziomie 64%.

 

Słowa kluczowe: sektor usług transportowych, strategiczna atrakcyjność sektora.

 

Summary:

 

In the following article the authors have made an appraisal of attractiveness of Polish road transportation market. The descriptive analysis, based on government statistic data (GUS), shown dynamic development of the sector and its strategic share in EU market. The quantitative analysis conducted by the three methods (French, McKinsey, Romanowska and Gierszewska) identified the attractiveness of the market on the level of 64%.

 

Key words: Road transportation market, market attractiveness.

 

Łańcuch dostaw

 

Krystian Pawłowski

 

Operacjonalizacja zwinności łańcucha dostaw w segmencie biznesowym o wysokiej orientacji rynkowej

 

Operationalization of supply chain agility in an enterprise operating in high market orientation

 

Streszczenie:

 

W publikacji przedstawiono operacjonalizację zwinności łańcucha dostaw poprzez wykorzystanie sytuacyjnego doboru współczesnych metod zarządzania. Praca podsumowuje przeprowadzone badania naukowe obejmujące opracowanie postulatów teoretycznych i ich weryfikację empiryczną. Model teoretyczny doboru koncepcji zarządzania oparto na modelu zwinnej organizacji opracowanego przez S. Trzcielińskiego przedstawiającego zwinne przedsiębiorstwo w czterech wymiarach: bystrości, elastyczności, inteligencji, oraz sprytności organizacji. Wymiary zwinności organizacji zostały zinterpretowane pod kątem sytuacyjnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw - czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne wyróżnione w modelu to stabilność branży. Czynniki wewnętrzne to: poziom orientacji rynkowej, poziom kastomizacji wyrobów i usług, kluczowe procesy tworzące przewagę rynkową, cele biznesowe i organizacyjne przedsiębiorstwa. Model teoretyczny sytuacyjnego doboru i wdrożenia współczesnych metod i narzędzi zarzadzania został zweryfikowany w dwóch dużych badaniach empirycznych przeprowadzonych w Instytucie Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w 2012 i 2014 roku. Oba badania empiryczne przeprowadzone były w grupie 150 przedsiębiorstw działających na polskim rynku. W pracy opisano częściowe wyniki drugiego projektu badawczego związane z sytuacyjnym doborem współczesnych koncepcji zarządzania w segmentach biznesowych o wysokiej orientacji rynkowej. Niniejsza praca składa się z czterech części: wprowadzenia, charakterystyki zwinnego łańcucha dostaw, charakterystyki modelu sytuacyjnego doboru współczesnych metod i narzędzi zarządzania, wyników z badań empirycznych, oraz wniosków.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo szczupłe, przedsiębiorstwo zwinne, szczupły łańcuch dostaw, zwinny łańcuch dostaw, współczesne metody i narzędzia zarządzania.

 

Summary:

 

This paper focuses on agility of supply chain in enterprises operating in high branch stability and high market orientation. The aim is to find situational conditions of selection of modern manufacturing practices in such enterprises. The paper summarize the actual research issue both: theoretical postulates and their empirical verification. The theoretical model of the own research is based on S. Trzcielinski model of agile enterprise that describes an agile enterprise in four dimensions: 1. shrewdness, 2. Resource flexibility, 3. Enterprise’s intelligence, and 4. Smartness of the enterprise. These agile dimensions are interpreted from the situational conditions of an enterprise: internal and external factors. The internal factors are: market orientation, product / service customization, key process creating market advantage, business goals, and organizational goals. The external factors are levels of branch stability. The theoretical model of anticipated scope of implementation of modern production practices has been verified in two of larger empirical research projects undertaken at the Faculty of Engineering Management of Poznan University of Technology in 2012 and 2014. The both empirical research surveyed 150 of enterprises represented Polish economy. There are four parts of the paper: 1. Introduction; 2. The characteristic of supply chain agility. 3. The characteristics of a model of situational selection of modern manufacturing practices; 4. The empirical results from the own researches; 5. Conclusions.

 

Key words: Lean Enterprise, Egile Enterprise, Lean Supply Chain, Agile Supply Chain, Contemporary Methods and Technics of Management.

 

Robert Walasek

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstw – wyniki badania

 

Supply chain management in the context of creating competitiveness of the enterprises - results of the study

 

Streszczenie:

 

Głównym celem artykułu jest próba scharakteryzowania wpływu kluczowych elementów zarządzania łańcuchem dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie łódzkim. W opracowaniu przedstawiono wpływ systemu Supply Chain Management (SCM) na proces optymalizacji łańcucha dostaw we wszystkich jego ogniwach oraz zaprezentowano wywód i przedstawiono wyniki badania empirycznego dotyczące bezpośredniego wpływu optymalizacji łańcucha dostaw na tworzenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie, łańcuch dostaw, przewaga konkurencyjna, optymalizacja, zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Summary:

 

The main objective of the paper is an attempt to characterize the impact of the key elements of supply chain management to create a competitive advantage of enterprises operating in the Lodz region. The study shows the impact of the Supply Chain Management (SCM) for supply chain optimization process in all its cells and presented argument and presents the results of empirical research on the direct impact of supply chain optimization to create market competitiveness of enterprises.

 

Key words: management, supply chain, competitive advantage, optimization, supply chain management.

 

Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz

 

Wpływ klimatu kooperacji na typy sieci dystrybucji wyrobów hutniczych

 

Influence of the climate of cooperation on types the distribution network of steel products

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu było wskazanie wrażliwości sieci scalonej i sieci wirtualnej na wahania popytu w różnych strefach klimatycznych. Osiągnięcie celu wymagało wskazania interpretacji i klasyfikacji sieci dystrybucji. W artykule zaproponowano autorską metodykę wyznaczania klimatu kooperacji. Analiza wrażliwości dwóch struktur sieci dystrybucji przeprowadzona została w oparciu o procedurę obejmującą gromadzenie danych pierwotnych (badania eksperckie, badania ankietowe) oraz eksperymenty symulacyjne. Model symulacyjny oraz eksperymenty symulacyjne przeprowadzono w systemie VENSIM DSS w technice dynamiki systemów zarządzania. Modele symulacyjne tworzono dla sieci dystrybucji wyrobów hutniczych.

 

Słowa kluczowe: klimat kooperacji, sieć dystrybucji, sieć procesów, sieć wirtualna.

 

Summary:

 

An evaluation of the sensitivity of the combined network and the virtual network for uncertainties of the demand in different climatic zones was a purpose of the article. The achievement of the purpose required showing interpretation and classification the distribution network. Authors of the article offered the author's methodology of appointing the cooperation climate. The sensitivity analysis of two structures of the distribution network was conducted based on the procedure including the accumulation of primary data (expert examinations, questionnaire survey) and simulation experiments. The simulation model and simulation experiments were conducted in the VENSIM DSS system in the technique of dynamics of management systems. Simulation models were being created for the distribution network of steel products.

 

Key words: cooperation climate, distribution network, network of processes, virtual network.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł