Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Beata Skowron-Grabowska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 

Management of supply chain and networks of enterprises

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieciami przedsiębiorstw

 

Summary:

 

The purpose of this paper is to examine how supply chain management principles influence on different forms of enterprises’ integration. Research problem relates to the effects of the integration of the particular organizational forms. The results of research indicate that a significant relationship has been established between and supply chain performance and the effects of the integration. The findings reveal that networking is significantly related to integration, and that informal integration is more important than formal one.

 

Key words: networks, enterprises, supply chain.

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób zasady zarządzania łańcuchem dostaw wpływają na różne formy integracji przedsiębiorstw. Problem badawczy przedstawiony w artykule dotyczy efektów integracji poszczególnych form organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Wyniki badań wskazują, że istnieje związek między wydajnością łańcucha dostaw, a efektami wynikającymi z integracji w samym łańcuchu. Wyniki pokazują również, że powiązania sieciowe są związane z integracją, a także nieformalna integracja jest ważniejsza niż formalna.

 

Słowa kluczowe: sieci, przedsiębiorstwa, łańcuchy dostaw.

 

Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Społecznej

 

Artefakty zarządzania logistycznego

 

Artefacts of logistics management

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem rozważań jest identyfikacja czynników które mogą być uznane za artefakty zarządzania logistycznego we współcześnie pojmowanej logistyce.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie logistyczne, decydowanie, artefakty.

 

Summary:

 

The subject of the paper is identification of factors that can be recognized as artefacts of logistics management in the contemporary logistics.

 

Key words: logistics management, deciding, artefacts.

 

Edyta Łońska
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 

Logistyczne aspekty utylizacji odpadów plastikowych w kontekście zagrożeń dla środowiska morskiego

 

Logistical aspects of plastic waste disposal in the context of threats to the marine environment

 

Streszczenie:

 

Odpady plastikowe stanowią problem globalny o zróżnicowaniu regionalnym. Głównymi źródłami lądowymi odpadów są: ścieki przemysłowe, miejskie, transport rzeczny, turystyka. Do zwiększenia ilości odpadów plastikowych w morzu przyczynia się także przemysł stoczniowy i jego działania związane z recyklingiem jednostek pływających. Do źródeł oceanicznych można zaliczyć aktywność połowową (połowy handlowe), flotę handlową, Marynarkę Wojenną czy działalność jednostek badawczych. Odpady plastikowe stanowią bardzo poważny problem w środowisku morskim. Oddziaływanie ich jest wieloaspektowe, przyczyniają się do śmierci organizmów oraz zatruwają organizmy w wyniku emisji substancji niebezpiecznych, w wyniku zaplątania ograniczają wzrost organizmów, powodują uszkodzenia ciała, dodatkowo stanowią rodzaj transportu dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Oprócz instrumentów prawnych, które pełnią funkcję regulacyjną i represyjną, można zastosować inne metody w celu zminimalizowania ilości odpadów plastikowych w środowisku morskim. Zaliczyć do nich można użycie odpowiednich urządzeń na jednostkach pływających, edukację ekologiczną w zakresie zanieczyszczenia środowiska morskiego, odpowiednie strategie zarządzania środowiskowego, recykling odpadów plastikowych czy też ich monitoring.

 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie morza, odpady plastikowe,mikroplastik, MARPOL, spalarnie.

 

Summary:

 

Plastic waste is a global problem of regional differentiation. The main sources of waste land are: industrial wastewater, urban, river transport, tourism. To increase the amount of plastic waste in the sea shipbuilding and its activities related to the recycling of vessels also contributes. Ocean sources may include the activity of fishing (commercial fishing), commercial fleet, the Navy or business research units. Plastic wastes constitute a very serious problem in the marine environment. The impact of a multi-faceted, contribute to the death of organisms and poison the organism as a result of emissions of hazardous substances, limit the growth of organisms causing injury as a result of entanglement, also constitute a form of transport for many species of plants and animals. In addition to the legal instruments which act as the regulatory and repressive, other methods can be used to minimize the amount of plastic waste in the marine environment. These include the use of appropriate equipment on vessels, environmental education in the field of marine pollution, the appropriate strategies for environmental management, recycling of plastic waste, or the monitoring.

 

Key words: marine pollution, plastic waste, microplastic, MARPOL, incinerator.

 

Edukacja Ekonomiczna

 

Ewa Stawiarska
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Współpraca firm regionu śląskiego i małopolskiego na potrzeby rozwoju inteligentnych specjalizacji. Aspekty transportowo-logistyczne

 

Cooperation companies in the region of Silesia and Małopolska for the development of smartspecialization Transportation and logistics aspects

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące współpracy przedsiębiorców zlokalizowanych w dwóch województwach (śląskim i małopolskim) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z operatorami logistycznymi. Analizy danych pierwotnych są tak podane, aby uświadomić przedsiębiorcom potrzebę zacieśniania współpracy z innymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w makroregionie, korzystania z usług operatorów logistycznych, a wszystko po aby wzmocnić inteligentne specjalizacje regionu i przemysły z nimi powiązane.

 

Słowa kluczowe: region, inteligentne specjalizacje, zintegrowane łańcuchy dostaw, dynamiczne sieci dostaw.

 

Summary:

 

The article presents the results of the research concerning the cooperation between enterprises located in the two provinces with a particular emphasis on cooperation with logistic operators. Primary data analysis is presented in such a way as to make the enterprises aware of the need to strengthen cooperation with other companies located in the macroregion and to use the services of logistics operators in order to strengthen the region's smart specializations and industries associated with them.

 

Key words: province, smart specialization, integrated supply chains, dynamic supply. network.

 

Logistyka morska - spis płyty

 

Spis treści 2016 Rocznik LXVIII NR 1-12

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Dariusz Wiśniewski

Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości

 

Rower jako alternatywa dla innych środków komunikacji

 

Streszczenie:

 

W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem komunikacji rowerowej jako alternatywy dla środków komunikacji publicznej i samochodów prywatnych. Przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wybór roweru jako środka transportu w obrębie aglomeracji miejskiej. Poruszono zagadnienia związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury tras i ścieżek rowerowych. Podstawą do rozważań są przykłady systemów roweru publicznego i infrastruktury związanej z komunikacją rowerową Warszawy, wybranych miast Polski oraz wybranych miast Europy.

 

Słowa kluczowe: rower, komunikacja miejska.

 

Summary:

 

The paper discusses the issues associated with the use of cycling as an alternative to public transport and cars. It presents the most important factors influencing the choice of the bicycle as a means of transport within the urban area. The issues of infrastructure development and maintenance of routes and bicycle paths. The basis for the discussion are examples of public bicycle systems and related infrastructure communication cycling Warsaw, Polish selected cities and selected cities in Europe.

 

Key words: bike, public transport.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł