Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
Spis treści
Krzysztof Rutkowski, Barbara Ocicka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki
Rozwój druku 3D i jego wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw

W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu, druk 3D bardzo się rozwinął i wyrósł na technologię, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D, technologia ta może się okazać przełomową siłą, która w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.

Słowa kluczowe: druk 3D, wytwarzanie przyrostowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, kastomizacja.

3D printing developments and its impact on supply chain management

In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.

Key words: 3D printing, additive manufacturing, supply chain management, customization.

Marta Cudziło, Adam Koliński Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Wykorzystanie rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN dla podniesienia efektywności procesów dystrybucji

O efektywności procesów dystrybucji decydują m.in. terminowość, szybkość i bezbłędność. W niniejszym artykule Autorzy opisują wyniki badań prowadzonych w oparciu o technikę wywiadu oraz analizę przypadków biznesowych, których celem było zidentyfikowanie problemów firm (i ich przyczyn) uniemożliwiających efektywną realizację procesów dystrybucji. Jedną z głównych przyczyn problemów zdiagnozowanych w badaniach okazał się brak dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji, opisujących daną lokalizację (lub obiekt), do której realizowana będzie dostawa. Zidentyfikowany brak informacji dotyczył w głównej mierze danych adresowych oraz warunków funkcjonowania lokalizacji. W związku z tym Autorzy w dalszej części artykułu wskazują na możliwości wykorzystania standardu GLN (ang. Global Location Number) dla identyfikacji fizycznych parametrów lokalizacji. Opisany został prototyp rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN stanowiący wynik prac badawczych. Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule jest zidentyfikowanie możliwości podniesienia efektywności procesów dystrybucji poprzez zastosowanie w praktyce biznesowej prototypu rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN.

Słowa kluczowe: standardy GS1, GLN, proces dystrybucji, efektywność procesów.

Using the localization register based on GLN (Global Location Number) identifiers for increasing effectiveness of disribution processes.

The efficiency of distribution processes is determined by timeliness and accuracy. In this article, authors described the results of conducted research based on interview techniques and business case analysis, which aimed to identify the problems of companies (and their causes), preventing the effective realization of distribution processes. One of the main reasons for the problems diagnosed in the research was the lack of credible and up-to-date information describing the location (or object) to which the delivery will be realized. Identified the lack of information mainly concerned address data and conditions for the operation location. Therefore, authors in this article indicate the possibility of using the GLN (Global Location Number) standard for identifying physical location parameters. The prototype of the location register based on the GLN identifiers has been described as the result of the research work. The main purpose of the described research in this article is to identify opportunities to improve the efficiency of distribution processes by applying in business practice the location register based on GLN identifiers.

Key words: GS1 standards, GLN, distribution process, process efficiency.

Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Identyfikacja strat i braków powstających w transporcie – wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową

Transport jest jednym z najbardziej złożonych i kosztownych procesów w łańcuchu dostaw. Przy jego planowaniu należy uwzględnić to, że część ładunku obniża swoją wartość w trakcie przemieszczania. Powodem tego są straty i braki powstające w procesie transportu. Problem ten staje się coraz istotniejszy, w szczególności z powodu stałego wydłużania się łańcuchów dostaw, którego jedną z przyczyn jest globalizacja. W literaturze przedmiotu zjawisko strat i braków w transporcie nie jest wystarczająco dobrze rozpoznane (zwłaszcza od strony empirycznej). Aby wypełnić tę lukę, w pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową w trzech miastach w Polsce.

Słowa kluczowe: transport, straty i braki w transporcie, jakościowa metoda badawcza.

Identification of losses and faults in transport: results from qualitative research

Transport is one of the most complex and expensive processes in the supply chain. When planning it, one must take into consideration the fact that part of the delivery may lose its value while moving toward the supply chain. This problem becomes more and more significant, in particular because of the permanent extension of supply chains, whose one of causes is globalization. This phenomenon is not sufficiently recognized in the literature (in particular from the empirical perspective). In order to fill this gap, in the article we presented the results of qualitative research conducted in three Polish cities.

Key words: transport, losses and faults in transport, qualitative research.

Adam Koliński Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Wpływ metod harmonogramowania dostaw na efektywność procesów logistycznych – wyniki badań

Efektywność procesów logistycznych wymaga ustawicznego monitorowania metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym. W przypadku każdej z faz przepływu materiałowego niezbędne jest określenie efektywnego sposobu realizacji działań. Problematyka dostaw w łańcuchu logistycznym dotyczy zarówno aspektów zaopatrzenia, jak i dystrybucji, co zwiększa zakres analityczny prowadzonych badań. W niniejszym artykule przedstawiono badania realizowane w ramach projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie identyfikacji metod i narzędzi harmonogramowania dostaw. Zrealizowane badania dotyczyły zarówno określenia zakresu teoretycznego prowadzonych analiz, jak również przeprowadzenia badań dotyczących zastosowanych narzędzi w praktyce gospodarczej.

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw, efektywność procesów logistycznych.

The influence of delivery scheduling methods on the logistic processes efficiency - research results

The logistics processes efficiency requires continuous monitoring of methods and tools supporting decision-making at the operational level. For each phase of material flow, it is necessary to determine the effective way of implementing the activities. Supply chain logistics is concerned with supply and distribution aspects, which increases the analytical scope of the research. This paper presents the research carried out within the research project of the Institute of Logistics and Warehousing for the identification of methods and tools for scheduling supplies. The research concerned both the definition of the theoretical scope of the analyzes carried out as well as the study of applied tools in business practice.

Key words: delivery scheduling, logistics processes efficiency.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł