Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2018 
Rok LXX nr 12 (grudzień) ISSN 1231-2037

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Paweł Ślaski

Military University of Technology, Warsaw, Poland/Military University of Technology

e-mail: pawel.slaski@wat.edu.pl

 

Model of the integrated logistics processes management  in the supply chain

The article presents the author's model of integrated logistics processes in the supply chain. The author draws attention to the need of an integrated process approach that improves logistics processes management and improves the efficiency of the supply chain.

Key words: integrated process approach, logistics processes management, supply chain.

 

Model zarządzania zintegrowanymi procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw

Artykuł przedstawia autorski model zintegrowanych procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Autor zwraca uwagę na potrzebę zintegrowanego podejścia procesowego, które usprawnia zarządzanie procesami logistycznymi i poprawia efektywność łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: zintegrowane podejście procesowe, zarządzanie procesami logistycznymi, łańcuch dostaw.

 

Bibliografia/ References
Aris 6. (2003). Easy Design, Podręcznik użytkowania. IDS Scheer.
Bannerman, Paul L. (2008). Risk and risk management in software projects: A reassessment. American Economic Journal – Microeconomics,  (81), 2118–2133.
Griffin,  R. (2017).  Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
Kasprzak, T. (red.). (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa: Difin.
Szczepańska, K. (2010), Teoria zarządzania wartością w ujęciu praktyki zarządzania jakością. Warszawa: Współczesna ekonomia.
Ślaski, P. (2012). Model efektywnej obsługi klienta. Warszawa: Systemy logistyczne wojsk, nr 28.
Ślaski, P. (2016). Zarządzanie procesem zaopatrzenia w łańcuchu dostaw. Wybrane aspekty bezpieczeństwa  w łańcuchach dostaw (Monografie 5). Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
Tomanek, M., Juricek, J. (2015). Project risk management model based on Prince2 and scrum frameworks.  International  Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA), 6(1).
Witkowski, J., Rodawski, B. (2001). Zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw w Polsce – wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6).

 

 

Maciej Kazimierczak

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia/War Studies University

e-mail: m.kazmierczak@akademia.mil.pl

 

Safety in logistics and logistics in safety? Article moot

Security is not a stable state, moreover it should not be taken for granted neither as something permanent. In everyday life there appear continuous threats, both origining either from the forces of nature or the unintended and intended effects of human activity. In order to ensure the desired level of safety, the security system is created in which the key component is logistics. The integration of logistics’ entities and strategic dimension of logistics (appreciation of the strategic function of logistics) cause the increase of the importance of integrated logistics systems and of security in logistics flows. Logistics activities aimed at optimization of the structures and processes within the network and logistics chains are playing an increasingly greater role from the perspective of safety management system.

Key words: security, logistics, logistics management in security threats during crisis situations, security logistics, logistics in crisis situations.

 

Bezpieczeństwo w logistyce czy logistyka bezpieczeństwa? Artykuł dyskusyjny

Bezpieczeństwo nie jest stanem stabilnym, ponadto nie należy przyjmować go za pewnik ani jako coś trwałego. W życiu codziennym pojawiają się ciągłe zagrożenia, zarówno wynikające z sił natury, jak i jednostkowych i zamierzonych skutków działalności człowieka. W celu zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa tworzony jest system bezpieczeństwa, w którym kluczowym elementem jest logistyka. Integracja podmiotów logistycznych i strategiczny wymiar logistyki (uznanie strategicznej funkcji logistyki) powoduje wzrost znaczenia zintegrowanego systemu logistycznego i bezpieczeństwa w przepływach logistycznych. Działania logistyczne mające na celu optymalizację struktur i procesów w sieci i łańcuchach logistycznych odgrywają coraz większą rolę z punktu widzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, logistyka, zarządzanie logistyczne  zagrożeniem bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych, logistyka bezpieczeństwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych.

 

Bibliografia/ References
Blaik, P. (2001).  Logistyka (wyd. II). Warszawa:  PWE.
Brzeziński, M. (2007).  Systemy w logistyce. Warszwa: WAT.
Ficoń, K. (2007).  Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe.  Warszawa. 
Grzywna, Z. (2013).   Logistyka jako element systemu bezpieczeństwa. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
Nowak, E. (2009).  Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Warszawa.
Słownik terminologii logistycznej (2006). Poznań:  Biblioteka Logistyka
Szymonik, A. (2007).  Logistyka jako system racjonalnego pozyskania wyrobów obronnych. Warszawa.
Szymonik, A. (2010).  Logistyka w bezpieczeństwie. Warszawa.
Szymonik, A. (2011).  Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce. Logistyka, (2).

 

Logistyka Morska

 

Monika Kozerska

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego/Czestochowa University of Technology

e-mail: monika.kozerska@wz.pcz.pl

Dariusz Krzywda

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego/Czestochowa University of Technology

e-mail: dariusz.krzywda@wz.pcz.pl

 

Wpływ portów morskich na funkcjonowanie łańcuchów dostaw

W  poniższym artykule opisano porty morskie w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Znaczenie działalności gospodarczej portów morskich wychodzi daleko poza ich granice, ponieważ porty zajmują bardzo ważne miejsce w zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchach transportowych, jak również w tych międzynarodowych. Mają duży wpływ na efektywność integracji ekonomicznej, technicznej i technologicznej transportu morskiego z transportem lądowym.

Słowa kluczowe: port morski, łańcuch dostaw, transport morski, usługi portowe.

 

Effect of sea ports on functioning supply chains

The article below describes seaports in Poland and their impact on the functioning of supply chains. The importance of seaport economic activity goes far beyond their borders, as ports occupy a very important place in the integrated marine-land transport chains, as well as in international ones. They have a major impact on the effectiveness of economic, technical and technological integration of maritime transport with land transport.

Key words: seaport, supply chain, sea transport, port services.

 

Bibliografia/ References
Biernacki, D. (2012). Port morski w systemie zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka, (5),290-292.
DzU 2016  poz. 2145.
DzU 2010 nr 33, poz. 179.
Grzelakowski, S.A. (2009). Rozwój logistyki i logistycznych łańcuchów dostaw oraz ich wpływ na systemy zarządzania portami morskimi. Logistyka, (6), 15-20.
Kadłubek, M. (2015). Examples of Sustainable Development in the Area of Transport. Procedia Economics and Finance, (27), 494-500.
Klimek, H. (2010). Funkcjonowanie rynków usług portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Klimek, H., Dąbrowski, J. (2014). Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych. Współczesna Gospodarka, (4),  53-54.
Konopka, M., Szymczyk, K.(2015). Kierunki zarządzania dystrybucją gazu ziemnego w UE w ramach strategii bezpieczeństwa energetycznego. Logistyka, (3),  2252.
Mendyk, E. (2009). Ekonomika transportu.  Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
Neider, J. (2013). Rozwój polskich portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2008). Transport. Warszawa: PWN.
Tarkowski, M. (red.). (2015). Porty morskie w Gdańsku i Gdyni po 25 latach transformacji gospodarczej. W: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Tubielewicz, A. (2012). Zarządzanie logistyczne w transporcie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 1046-1047.
Tubielewicz, A., Miler, R. (2014). Determinanty rozwoju logistyki morskiej oparte na zmieniającej się roli portów morskich. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Tom 35, 125-146).
Wojewódzka-Król, K. Rydzkowski, W. (2010). Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Warszawa: PWN.

 

Krzysztof Ficoń

Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich/Polish Naval Academy

e-mail: k.ficon@amw.gdynia.pl

 

Morski port handlowy jako wielokanałowy system masowej obsługi

W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania teorii masowej obsługi i jej metod analitycznych do badania prakseologicznego systemu działania, którym jest morski port handlowy, traktowany jako wielokanałowy system masowej obsługi. We wstępie zaprezentowano założenia metodologiczne i podstawowe narzędzia badawcze teorii masowej obsługi, ukierunkowane na analizę morskiego portu handlowego. W dalszej części został przedstawiony wielokanałowy model morskiego portu handlowego, obejmujący 5 terminali portowych. Wybrany terminal kontenerowy posłużył do szczegółowych badań analitycznych za pomocą metod teorii masowej obsługi.

Słowa kluczowe: teoria, metody, masowa obsługa, port morski, terminal kontenerowy.

 

Marine commercial port as multi-channel massage service system

The paper presents a proposal to use the theory of mass service and its analytical methods to study the praxeological operating system, which is a commercial sea port, treated as a multi-channel mass service system. The introduction presents the methodological assumptions and basic research tools of mass service theory focused on the analysis of the commercial sea port. In the next part, a multi-channel model of the commercial sea port was presented, covering 5 port terminals. The selected container terminal was used for detailed analytical research using the methods of mass service theory.

Key words: theory, methods, mass service, sea port, container terminal.

 

Bibliografia/ References
Ficoń, K. (2010), Logistyczny model morskiego portu handlowego, II Konferencja Naukowa Logistyka Morska „Log-Mare 2010” Jurata, październik 2010 (CD).
Ficoń, K. (2011), Logistyka morska. Porty, statki, spedycja. BEL Studio Warszawa.
Ficoń, K. (2012), Statek towarowy jako mobilna platforma logistyczna transportu morskiego. ZN WAT SLW nr 38/2012.
Ficoń, K. (2016), Modelowanie logistycznego łańcucha spedycji morskiej. ZN WAT SLW nr 45/2016,
Ficoń, K. (2017), Zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych. ZN WAT SLW nr 47/2017.
Ficoń, K., Krasnodębski, G. (2016), Algorytm obsługi statku w porcie morskim na kierunku eksport/import. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9/2016, (CD).
Ficoń, K., Krasnodębski, G. (2017), Cała naprzód dla polskiego programu Port Community System. Konferencja Log-Mare Jastarnia 2017 Gospodarka Magazynowa i Logistyka    nr 12/2017, (CD).
Gniedenko, B., Kowalenko N. (1971), Wstęp do teorii masowej obsługi. PWN Warszawa.
Grzelakowski, A. S., Matczak M. (2006), Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wyd. AM Gdynia.
Koning, D., Stoyan, D. (1979), Metody teorii masowej obsługi. WN-T Warszawa.
Kopociński, B. (1977), Zarys teorii odnowy i niezawodności. PWN, Warszawa.
Koźniewska, I., Włodarczyk M. (1978), Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, Warszawa.
Kozubski, J.J. (2000), Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wyd. UG Gdańsk.
Misztal, K., Szwankowski, S. (2001), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wyd. UG Gdańsk.
Neider, J. (2008), Polskie porty morskie, Wyd. UG Gdańsk.
Obretenow, A. Dimitrow, B. (1989), Teoria masowej obsługi. Poradnik. PWN Warszawa.
Rozenberg, W., Prochorow, A. (1972), Teoria masowej obsługi. PWE Warszawa.
Salomon, A. (2013), Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju. ZN AM Gdynia nr 82/2013.
Szwankowski, S. (2000), Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wyd. UG Gdańsk.
Zitek, F. (1973), Stracony czas. Elementy teorii obsługi masowej. PWN Warszawa.

 

Józef Lisowski

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej/Gdynia Maritime University

e-mail: j.lisowki@wpit.umg.edu.pl

 

Optymalizacja wielokryterialna gry pozycyjnej statków

W artykule przedstawiono model matematyczny gry pozycyjnej procesu bezpiecznego sterowania statkiem w sytuacjach kolizyjnych na morzu, zawierający opis zmiennych stanu, ograniczenia stanu i sterowania oraz zbiory dopuszczalnych strategii statków. Sformułowano możliwe zadania optymalizacji wielokryterialnej w postaci gry pozycyjnej niekooperacyjnej i kooperacyjnej oraz sterowania optymalnego nierozgrywającego. Odpowiadające tym zadaniom algorytmy sterowania wielokryterialnego poddano symulacji komputerowej w oprogramowaniu Matlab/Simulink na przykładzie rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej w Cieśninie Kattegat.

Słowa kluczowe: transport, logistyka, optymalizacja, automatyka.

 

Multicriteria optimalization of ships positional game

The paper presents a mathematical model of positional game of the safe control of a ship in collision situations at sea, containing a description of state variables, state constraints and control as well as sets of acceptable ship strategies. The possible tasks of multicriteria optimization were formulated in the form of noncooperative and cooperative positional games as well as optimal non-game controls. The multicriteria control algorithms corresponding to these tasks were subjected to computer simulation in the Matlab/Simulink software on the example of the real navigational situation in the Kattegat Strait.

Key words: transport, logistics, optimization, control engineering.

 

Bibliografia/ References
Basar, T., Bernhard, P. (2008). H-Infinity optimal control and related mini-max design problems: A dynamic game approach. Berlin: Springer.
Breton, M., Szajowski, K. (2010). Advances in dynamic games: theory, applications, and numerical methods for differential and stochastic games. Boston: Birkhauser.
Ehrgott, M. (2005). Multicriterial optimization. Berlin: Springer.
Ehrgott, M., Gandibleux, X. (2002). Multiple criteria optimization: state of the art annotated bibliographic surveys. New York: Kluwer Academic Press.
Engwerda, J.C. (2005). LQ dynamic optimization and differential games. New York: John Wiley & Sons.
Eshenauer, H., Koski, J., Osyczka, A. (1990). Multicriteria design optimization: procedures and application. Berlin: Springer-Verlag.
Kun, G. (2001). Stabilizability, controllability, and optimal strategies of linear and nonlinear dynamical games. PhD. Thesis. Aachen: RWTH.
Lisowski, J. (2017). Metody optymalizacji (212-227). Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.
Miloh, T. (1974). Determination of critical manoeuvres for collision avoidance using the theory of differential games. Hamburg: Inst. Fur Schiffbau.
Olsder, G.J., Walter, J.L. (1977). A differential game approach to collision avoidance of ships. Proc. of the 8th IFIP Symp. on Optimization Techniques (264-271). Novosibirsk.

 

Andrzej S. Grzelakowski

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych/Gdynia Maritime University

e-mail: a.grzelakowski@wpit.umg.edu.pl

 

Via Carpatia i jej potencjalny wpływ na rynek usług portów wschodniego wybrzeża Polski

Przedmiotem badań jest identyfikacja i ocena podstawowych zagrożeń oraz potencjalnych skutków ekonomicznych budowy drogi szybkiego ruchu Via Carpatia w aspekcie jej wpływu na porty morskie Wschodniego Wybrzeża RP. Celem opracowania jest wskazanie, iż brak koordynacji rozwoju liniowej infrastruktury transportowej z infrastrukturą punktową o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, do której zalicza się porty morskie, może prowadzić do utraty części ich naturalnego zaplecza i w konsekwencji obniżenia międzynarodowej konkurencyjności. Rozważania te oparto na analizie rynku usług portów Gdańsk i Gdynia oraz Kłajpeda.

Słowa kluczowe: Via Carpatia, sieć bazowa TEN-T, porty Gdańsk/Gdynia, port Kłajpeda, zaplecze portowe.

 

Via Carpatia and its potential influence on the market of the seaports of the east coast of Poland 

The research subject is to identify and assess of basic threats and potential economic consequences of the construction of the Via Carpatia high-speed road regarding its impact on the Polish East Coast’s seaports. The aim of the study is to indicate that the lack of coordination of the development of linear infrastructure with its transport nodes such as seaports, may lead both to the loss of some of their hinterland and lower international competitiveness. These considerations were based on the analysis of the market for port services of Gdańsk/Gdynia and Klaipeda.

Key words: Via Carpathia, TEN-T core network, ports Gdańsk/Gdynia, port Klaipeda, seaport hinterland.

 

Bibliografia/ References
European Commission. (2018). DG Mobility and Transport. TEN-T corridors. Brussels.
European Parliament. (2015). Directorate-General for Internal Policies. Policy Department B: Structural and Cohesion Policies Transport and Tourism. Modal Share of Freight Transport to and from EU Ports. Study of European Parliament.
Gerden, E. at gerden.eug@gmail.com (19.04.2018).
Grzelakowski, A. S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
Grzelakowski, A. S., Matczak, M., Przybyłowski, A. (2008). Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
Grzelakowski, A. S., Matczak, M. (red). (2015). Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe. Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
Railway PRO. Communication Platform. (2016). Viking train connects the Baltic region with Central Asia. https://www.google.pl/search?Railway+PRO.+&gs . (10.08.2018). 
Railway PRO. Communication Platform. (2018). Viking Train to introduce new services. https://www.google.pl/search?Railway+PRO.+&gs  (10.08.2018).
Rożyński, J.N. (2016). Ukraina proponuje Międzymorze bez udziału Polski. www. prezydent.org.pl (27. 07.2018).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł