Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2013

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2/2013

 

PLIK PDF DO POBRANIA  

Spis treści

 

Anna Maria Jeszka
Logistyka zwrotów — perspektywa zarządcza i badawcza

 

Temat zwrotów produktów w zarządzaniu logistycznym jest niedostatecznie rozpoznany. Zarządzanie procesem zwrotów wpływa bezpośrednio na koszty logistyki, a pośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zwroty w łańcuchu dostaw są niepożądane, ale są też nieuniknione. Artykuł odpowiada na pytania: skąd się biorą zwroty towarów na różnych etapach przepływu w łańcuchu dostaw, jakie są przyczyny nasilenia zjawiska oraz czy i jak można ograniczać wolumen zwrotów.

 

Reverse logistics — the perspective of management and research

 

Product returns issues in logistics management is insufficiently recognized. Reverse logistics process directly affects the cost of logistics and, indirectly, the financial result of the company. Returns in the supply chain are undesirable, but there are also inevitable. Article answers the questions: what are the causes of returned products at different stages of the flow in the supply chain, why the phenomenon is increasing and whether and how to limit the volume of returns.

 

Anna Saniuk
Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności w planowaniu i weryfikacji zleceń produkcyjnych

 

W artykule zaproponowano procedurę weryfikacji zleceń produkcyjnych polegającą na sprawdzaniu warunków wystarczających, których spełnienie gwarantuje realizację zlecenia w określonym przez klienta terminie i po koszcie, który nie przekracza maksymalnej ceny. Istotnym etapem weryfikacji jest ocena spełnienia najważniejszego celu strategicznego przedsiębiorstwa za pomocą kluczowych wskaźników wydajności. Takie postępowanie umożliwia wybór tych zleceń produkcyjnych ze zbioru zgłaszanych do realizacji, które w najwyższym stopniu zapewniają realizację głównego celu strategicznych przedsiębiorstwa. Ważną zaletą zastosowania kluczowych wskaźników wydajności jest powiązanie planowania strategicznego z operacyjnym oraz mierzenie realizacji strategii za pomocą miar nie tylko finansowych, ale również niefinansowych.

 

Using Key Performance Indicators in planning and verification of production orders

 

The production order verification procedure of checking sufficient conditions, which guarantees the execution of the order in the specified by the client time and cost, which does not exceed the maximum price is proposed in this article. An important stage of the verification is assessment of the most important strategic enterprise goal using Key Performance Indicators (KPIs). This allows you to select these production orders from a set of submitted orders, which in the highest degree provide strategic goal achievement. An important advantage of the use of Key Performance Indicators is linking strategic planning with the operational and measurement strategy with measures not only financial, but also non-financial.

 

Piotr Jaśkowski
Model gospodarki zapasami materiałów budowlanych zużywanych nierównomiernie

 

Racjonalna gospodarka zapasami i prawidłowe planowanie dostaw materiałów budowlanych przyczyniają się do zwiększenia efektywności realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ze względu na specyfikę produkcji budowlanej dotychczas opracowane modele i metody ustalania wielkości partii oraz terminów dostaw stosowane w przemyśle mogą być stosowane w budownictwie w ograniczonym zakresie i wymagają dostosowania do występujących warunków i ograniczeń. W artykule zaproponowano model optymalizacji kosztów gospodarowania zapasami materiałów budowlanych zużywanych (zgodnie z harmonogramem budowy) w sposób nierównomierny. Uwzględniono w nim koszty organizowania i funkcjonowania składowisk tymczasowych, których powierzchnia jest ustalana na maksymalny zapas materiału w okresie realizacji budowy.

 

Inventory model for construction materials consumed in non-uniform way

 

Rational materials management and proper delivery planning have a profound impact on construction projects’ efficiency. Due to the character of construction, batch sizing and delivery planning models used in manufacturing industry find here only limited application and have to be adapted to construction-specific conditions and constraints. The paper puts forward an optimization model of construction materials inventory cost; the materials being used in an non-uniform manner, according to the schedule of works. The model considers cost related with establishing and maintaining temporary storage areas, and their size corresponds to the maximum stock required during construction works.

 

Małgorzata Stefania Lewandowska, Lidia Danik
Bariery a skłonność do kooperacji w innowacjach polskich eksporterów – wyniki badań

 

Artykuł prezentuje zagadnienia teoretyczne związane z problematyką barier w kooperacji w innowacjach, jak również wyniki badania 209 polskich eksporterów z branż spożywczej, chemiczno-farmaceutycznej, samochodowej oraz elektronicznej. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku wybranych barier kooperacji istnieje zależność pomiędzy ich występowaniem a skłonnością badanych przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji w kooperacji oraz że zakres ich występowania jest różny w zależności od typu wprowadzanej innowacji.

 

Barriers and innovation cooperation propensity of Polish exporters. Research outcomes

 

The paper presents theoretical foundations of firms' barriers to partnership relations. Furthermore, the outcomes of study on partnerships of 209 firms representing exporters from Polish food processing, chemical – pharmaceutical, automotive and electronic industry are discussed. The results show, that there is a link between innovation cooperation barriers and innovation cooperation propensity of Polish firms, and that indications for cooperation barriers significance are not similar for process, product, marketing and organizational innovations introduced in cooperation.

 

Dariusz Skorupka, Artur Duchaczek, Artur Szleszyński
Application of multi-criteria optimization methods to the process of transportation means selection in warehouse logistics

 

This paper presents a proposal of multi-criteria optimization methods in the selection of vehicles in warehouse logistics (storage of goods and building materials). Multi-objective optimization was shown on the example of the selection of forklift trucks available on a domestic market. For this purpose there were Bellinger and Electre III methods used, describing their basic assumptions and evaluating their strengths and weaknesses. In addition, the results obtained with both variants of decision-making methods were compared with the use of ranking.

 

Zastosowanie metod optymalizacji wielokryterialnej w procesie doboru środków transportowych w logistyce magazynowej

 

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej w procesie doboru środków transportowych w logistyce magazynowej (magazyny wyrobów i materiałów budowlanych). Optymalizacja wielokryterialna została pokazana na przykładzie doboru wózków widłowych dostępnych na rynku krajowym. Wykorzystano do tego celu metody Bellingera i Electre III, opisując ich podstawowe założenia oraz dokonując oceny ich wad i zalet. Ponadto porównano wyniki rankingu wariantów decyzyjnych otrzymanych obiema metodami.

 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

 

Włodzimierz Januszkiewicz
Sektor usług w XXI wieku

 

W latach 2008–2010 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur realizował projekt badawczy pt. „Światowy rynek usług w początkach XXI wieku”, którego kierownikiem był Kazimierz A. Kłosiński, specjalizujący się od wielu lat w analizie sektora usług i publikujący opracowania na związane z nim tematy. Po zakończeniu badań wydano książkę, prezentującą najważniejsze wyniki tych badań. Jest ona swego rodzaju raportem końcowym z realizacji tego projektu badawczego.

 

Service sector in 21st century

 

The article is a review of the book World Service Market in 21st Century by Kazimierz Albin Kłosiński.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł