Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2019 
Rok LXXI nr 2 (luty) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 
 
 
dr hab. inż. Andrzej Świderski
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie/Motor Transport Institute in Warsaw
ORCID 0000-0001-7451-9161 
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.2.1
 
Koncepcja outsourcingu to jedna z popularniejszych form doskonalenia zarządzania, która jest wykorzystywana w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, szczególnie w logistyce. Poziom i zakres kontraktowanych usług zależy od wielu czynników. Najogólniej decyduje o tym branża i rodzaj prowadzonej działalności. W Polsce najczęstszym obszarem logistyki wydzielanym na zewnątrz jest transport i magazynowanie. Pomimo, iż działania takie obarczone są pewnym poziomem ryzyka, to jednak przynoszą wiele korzyści, dlatego firmy chętnie korzystają z takiej formy, a outsourcing usług logistycznych staje się wyraźnym trendem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego przewozy w oparciu o posiadany tabor samochodowy, dokonano analizy możliwości skorzystania z zewnętrznego podwykonawcy. Przedstawiono kilka potencjalnych rozwiązań i omówiono wynikające z nich korzyści finansowe. Dynamiczna sytuacja na rynku i liczna konkurencja skłaniają przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania możliwości obniżenia kosztów i podnoszenia swojej wartości. Badanie pokazuje, że skutecznym narzędziem jest także outsourcing usług logistycznych.
Słowa kluczowe: usługi transportowe, outsourcing, sezonowość, analiza popytu. 
 
Outline of outsourcing of transport services in the production company
 
The outsourcing concept is one of the most popular forms of management improvement, which is used in various areas of the company’s operation, especially in logistics. The level and scope of contracted services depends on many factors. Generally, this is determined by the industry and type of business. In Poland, the most common area of logistics outsourced is transport and warehousing. Despite the fact that such activities are subjected to certain level of risk, they bring many benefits, and therefore companies willingly use this form, which is why outsourcing of logistics services becomes a clear trend in modern company management. In this article, on the example of the production company, which carries out its own transport on the basis of its own fleet, an analysis of the possibility of using an external subcontractor has been conducted. Several potential solutions were presented and their financial benefits were discussed. The dynamic situation on the market and numerous competitors encourage companies to constantly look for opportunities to reduce costs and increase their value. The study shows that outsourcing of logistics services is also an effective tool.
Key words: transport services, outsourcing, seasonality of transport, demand analysis. 
 
Bibliografia 
Andrzejczak, B. (2018). Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym. Ekonomiczne problemy usług, 2(131), 9–17.
Borucka, A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych, Logistyka, (6), 468-475.
Borucka, A. (2013). Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych, Logistyka, (6), 39 - 48.
Borucka, A. (2013). Analiza polskiego transportu samochodowego. Systemy Logistyczne Wojsk, (39), 13-23.
Borucka, A. (2018). Analysis of the effectiveness of selected demand forecasting models, Współczesna Gospodarka, 2(9), 41-55. https://doi.org/10.26881/wg.2018.2.04
Borucka, A. (2018). Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects. Logistyka i Transport, 1(37), 13-22.
Borucka, A. (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles (395-395). Interdisciplinary Management Research XIV. Croatia.
Borucka, A. (2018). Markov models in the analysis of the operation process of transport means, Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Belgrad, 1073-1082.
Borucka, A. (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model, Transport Means (162-166). Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part I). Lithuania.
Borucka, A. (2018). Three-state Markov model of using transport means, Business Logistics In Modern Management (3-19). Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Croatia.
Borucka, A., (2018). Model of the operation process of aircraft in the transport system (22-30). Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference. Serbia.
Bustinza, O. F., Arias-Aranda, D., Gutierrez-Gutierre,z L. (2010). Outsourcing competitive capabilities and performance: an empirical study in service firms. International Journal of Production Economics, (2)126, 276-288. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.03.023
Jóźwiak, A. (2017). Aplication of kohonen`s network in Logistics. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (5), 258-271.
Kępka, A., Szkoda, M. (2018). Outsourcing usług logistycznych w obszarze procesów transportowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12), 903-908. 
Mikosz, B., Borucka, A. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, (8), 1-12.
Mitkow, Sz., Borucka, A. (2018). Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland – Warsaw (501-526). Business Logistics In Modern Management. Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Croatia. 
Skoczyński, P., Świderski, A., Borucka, A. (2018) Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model (92-97). Transport Means. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part I). Lithuania.
Szczepański, E., Jacyna-Gołda, I., Świderski, A., Borucka, A. (2019) Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1(21), 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1. 
Ślaski, P. (2015). Inventory stocks management under the limited capital conditions – nonlinear analysis. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (5), 27-31.
Świderski, A, Borucka, A. (2018) Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region (651-654). Transport Means. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part II). Lithuania.
Waśniewski, T., Borucka, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 223 – 233. 
Wielgosik, M., Borucka, A. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, (45), 51-66.
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis. Safety and Reliability. Theory and Applications. ESREL, 2925-2934. https://doi.org/10.1201/9781315210469-371
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness. Safety and Reliability. Theory and Applications. ESREL, 2343-2352. https://doi.org/10.1201/9781315210469-294
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model. Safety and Reliability. Theory and Applications. ESREL, 2353-2362. https://doi.org/10.1201/9781315210469-295
 
 
 
dr hab. inż. Szymon Mitkow
Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw
ORCID: 0000-0003-2845-2589
e-mail: szymon.mitkow@wat.edu.pl
 
mgr Szymon Ryrych
Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw
e-mail: szymon.ryrych@wp.pl
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.2.2
 
Podstawowym zadaniem logistyki jest zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji, dlatego implementacja narzędzi usprawniających ich monitorowanie oraz kontrolę jest zasadna i pożądana. W artykule, na przykładzie wybranej firmy, przedstawiono możliwość zastosowania rejestratorów w systemie logistycznym. Ze względu na specyfikę przechowywanych produktów skupiono się na analizie temperatury i wilgotności. Zaprezentowano sposób wdrożenia rejestratorów i otrzymane rezultaty. Pomiar ważnych dla procesu parametrów, ich gromadzenie, przechowywanie, analizowanie, opracowywanie i archiwizowanie jest koniecznością, zapewniającą wysoką jakość produktom.
Słowa kluczowe: rejestratory, magazyn produktów spożywczych, warunki klimatyczne w magazynie. 
 
Implementation of temperature and humidity recorders in the food store
 
The main task of logistics is to manage streams flow of material and information. Implementing tools to improve and monitoring and control is well-founded and desirable. In the article are presented the possibility of using recorders in the logistic system for the example of a selected company. Due to the specificity of the stored products, the focus is on temperature and humidity analysis. Demonstrated how to implement the recorders and the results obtained. Measurement of process parameters, collection, storage, analysis, development and archiving is a must for high quality products.
Key words: recorders, storage of food products, climatic conditions in the warehouse. 
 
Bibliografia
Ashton, K. (2009). That 'internet of things' thing. RFiD Journal, 22(7), 97-114.
Bartosiewicz, S. (2017). Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 14 - 32
Blaik, P. (2018). Megatrendy i ich wpływ na rozwój logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 2 - 11.
Borucka, A. (2013). Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych. Logistyka, (6), 39 - 48.
Borucka, A. (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles. Interdisciplinary Management Research XIV. Croatia, 395-397.
Borucka, A. (2018). Markov models in the analysis of the operation process of transport means (1073-1082). Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference. Belgrad.
Borucka, A. (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model, Transport Means (162-166). Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part I). Lithuania.
Borucka, A. (2018). Three-state Markov model of using transport means (3-19). Proceedings of the 18th International Scientific Conference, Business Logistics In Modern Management. Croatia.
Borucka, A. (2018). Model of the operation process of aircraft in the transport system (22-30). Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference. Serbia.
Brdulak, H. (red.). (2012). Logistyka przyszłości. Warszawa: PWE.
Długosz, J. (red.). (2009). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.
Frankowska, M., Nowicka, K. (2018). Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-12.
Jacyna-Gołda, I., Świderski, A., Borucka, A., Szczepański, E. (2019). Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1(21), 1-9.
Mikosz, B., Borucka, A. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, (8), 1-12.
Mitkow, Sz., Borucka, A. (2018). Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland – Warsaw (501-526). Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Business Logistics In Modern Management. Croatia.
Niemczyk, A. (2008). Zapasy i magazynowanie (Tom II). Magazynowanie. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Rykała, Ł. (2018) Zastosowanie technologii Ultra Wideband w magazynie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10).
Skoczyński, P., Świderski, A., Borucka, A. (2018). Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model (92-97). Transport Means 2018. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part I). Lithuania.
Świderski, A, Borucka, A. (2018) Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region (651-654). Transport Means 2018. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part II). Lithuania.
Waśniewski, T., Borucka, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 223 – 233.
Wielgosik, M., Borucka, A. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, (45), 51-66.
Wincewicz-Bosy, M., Stawiarska, E. (2017). Współczesne wyzwania łańcuchów dostaw. Warszawa: Texter.
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis, Safety and Reliability. Theory and Applications. ESREL, 2925-2934.
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness, Safety and Reliability. Theory and Applications. ESREL, 2343-2352. https://doi.org/10.1201/9781315210469-294
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications. ESREL, 2353-2362.
 
 
 
mgr Mateusz Gawliński
Politechnika Warszawska, Filia Płock/Warsaw University of Technology, Branch i Plock
e-mail: gawlinskim@wp.pl
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.2.3
 
This research paper contains the plan necessary to implement the Just-in-Time method. The target of research, analysis and implementation of JiT is an enterprise producing agricultural machines, cars, etc. The concept serves as an enhancement of the information and material process. This article demonstrates the process of introducing the selected tool inside a factory. It also highlights the benefits of JiT idea.
Key words: Just-in-Time, JiT, engineering logistics, enterprise, production process optimization, machine structure and exploitation.
 
Inżynieria logistyczna w budowie i eksploatacji maszyn. Proces wdrażania metody Just-in-Time w przedsiębiorstwie 
 
Opracowanie zawiera plan niezbędny do wdrażania metody Just-in-Time. Obiektem badań, analizy i wprowadzania JiT  jest przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze, samochody, itp. Omawiana koncepcja służy usprawnieniu procesów przepływu informacji i materiałów. W artykule przedstawiono proces wprowadzania wybranego narzędzia wewnątrz fabryki. Wyeksponowano też korzyści wynikające idei JiT.
Słowa kluczowe:  Just-in-Time, JiT, inżynieria logistyczna, przedsiębiorstwo, optymalizacja procesów produkcyjnych, budowa i eksploatacja maszyn.
 
Bibliografia
Brzeziński, M. (2002). Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Placet.
Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: PWE.
Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (cz. 2). Warszawa: Difin.
 
 
 
mgr inż. Joanna Mączyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/Warsaw University of Life Sciences - SGGW
ORCID: 0000-0002-7763-0604
e-mail: joanna_maczynska@sggw.pl
 
prof. dr hab. Adam Kupczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie//Warsaw University of Life Sciences - SGGW
ORCID: 0000-0002-2392-1430
e-mail: Adam_kupczyk@sggw.pl 
 
Dominik Rutkowski 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie//Warsaw University of Life Sciences - SGGW
e-mail: dominik_rutkowski@sggw.pl
 
dr inż. Karol Tucki  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie//Warsaw University of Life Sciences - SGGW
e-mail: karol_tucki@sggw.pl
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.2.4
 
Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych aspektów związanych z biokomponentami i biopaliwami ciekłymi produkowanymi w Polsce. Omówiono najważniejsze regulacje prawne stanowiące o sposobie funkcjonowania rynku biokomponentów oraz podstawowe informacje związane z produkcją estrów metylowych i bioetanolu w Polsce w latach 2012-2018. Zwrócono uwagę, że rynek ten oparty jest na surowcach pochodzenia rolniczego, co w świetle obecnej polityki UE stanowi istotne wyzwanie w najbliższych latach. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań dotyczące atrakcyjności sektorów bioetanolu konwencjonalnego, lignocelulozowego oraz estrów metylowych. 
Słowa kluczowe: transport, biopaliwa, biokomponenty, rynek. 
 
Current problems of biocomponents and liquid biofuels sectors in Poland
 
The aim of the work was to present the basic aspects related to the biocomponents and liquid biofuels produced in Poland. The most important legal regulations related to the functioning of biocomponents market and basic information connected with the methyl esters and bioethanol production in Poland in 2012-2018 were discussed. It was pointed out that the market is based on agricultural raw materials, which is a significant challenge in the coming years in the light of current EU policy. In addition, the results of studies on the attractiveness of conventional and lignocellulosic bioethanol and methyl esters sectors are presented.
Key words: transport, biofuels, biocomponents, market
 
Bibliografia
Antczak, A., Borowski, P., Dubowik, M. i in. (2016). Wyniki wybranych badań przeprowadzonych w ramach projektu WOODTECH. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.
Burdzik, P., Folęga, P., Konieczny, Ł., Jaworsk, R. (2017). E-mobilność – wyzwanie teraźniejszości. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 118, 17-29
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 2015.293.1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
Golisz, E. (2013). Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 57(1), 23-25.
Gradziuk, P. (2017). Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce. Warszawa: Polski Klub Ekologiczny.
Kałkowska, J, Pawłowski, E., Trzecilińska, J. i in. (2010). Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2018). Informacje dotyczące rynku biokomponentów. http://bip.kowr.gov.pl (08.08.2018).
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2018). Rejestr wytwórców stan na 05.04.2018 r. http://www.kowr.gov.pl (08.08.2018).
Kupczyk, A., Mączyńska, J., Sikora M., Gawron J. (2017). Identyfikacja obecnego stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 139-144. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1175
Parlament Europejski (2018). Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+XML+V0//PL (08.05.2018)
Sikora, M., Stasiak-Panek, J., Kupczyk, A.i in. (2016). Aktualny stan i atrakcyjność sektorów biopaliw w Polsce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 60(5), 25-27. https://doi.org/10.15199/64.2016.5.2
Szydelko, L., Rubik, J. (2016). Enterprise Environment Analysis – Methods In Use And Development Trends. MODERN MANAGEMENT REVIEW, 23, 215-223. https://doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.56
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2290).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169, poz. 1199).
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1356).
Wielicka, K. (2012). Analiza strategiczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla potrzeb jego restrukturyzacji. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (60), 377-396.
Wniosek nr 2016/0382 (COD) dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 
 
Z praktyki przedsiębiorstw
 
 
dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak 
Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw
ORCID: 0000-0003-2501-8779
e-mail: mieczysław.pawlisiak@wat.edu.pl
 
DOI 10.33226/1231-2037.2019.2.5
 
Organizacja służby ratowniczej na pływalniach obejmuje aspekty związane z gotowością do podjęcia skutecznych działań zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom kąpieliska oraz skuteczną i szybką reakcję na sytuacje wypadkowe, zagrażające życiu i zdrowiu. Właściwy poziom tej gotowości zapewniony jest przede wszystkim poprzez wyszkolonych ratowników wodnych. Aby jednak w pełni mogli oni zrealizować powierzone im zadania, ich liczba musi być właściwa czyli odpowiednia do grupy osób korzystających z pływalni. Ponieważ ustawodawca zdefiniował jedynie minimalną liczbę ratowników wodnych przypadającą na dany rodzaj obiektu w artykule zaproponowano metodę szacowania potencjalnej liczby klientów w zależności od dnia tygodnia czy miesiąca kalendarzowego, jako wsparcie procesu dostosowywania poziomu bezpieczeństwa obiektu do liczby odwiedzających. W tym celu wykorzystano metodę regresji wielorakiej.
Słowa kluczowe: regresja wieloraka, ratownictwo wodne, gotowość, pływalnia, bezpieczeństwo.
 
Demand analysis for swimming pool services using a multiple regression model  
 
The organization of swimming pool emergency service shall include aspects relating to the preparedness for taking effective measures in order to ensure the safety of users of the bathing water and to respond effectively and rapidly to accidental, life-threatening and health-threatening situations. An appropriate level of preparedness is primarily ensured by trained lifeguards. However, for them to be able to fully carry out entrusted tasks there must be an appropriate number of them, adapted to the group of people using swimming pool. Since the legislator defined only a minimum number of water rescuers per type of facility, this paper proposes a method of estimating the potential number of clients depending on the day of week and the calendar month, as a support for the process of adjusting the safety level at the swimming pool to the number of visitors. For this purpose, a multiple regression method was used.
Key words: multiple regression, water rescue, readiness, swimming baths, safety. 
 
Bibliografia
Ambroży, T., Mucha, D., Ambroży, D., Ostrowski, A., Dobrzański, P. (2015). Logistyka działań w ratownictwie wodnym. Logistyka, (4), 7208 – 7218.
Bilska, A., Kuśmińska-Fijałkowska, A. (2015). Rescue in crisis management. Logistyka, (4), 7839—7843.
Bornikowska A., Ambroży, T., Ambroży, D., Juszkiewicz, M., Mucha D. (2015). Dystrybucja bezpieczeństwa jako element logistyki w ratownictwie wodnym. Logistyka, (4), 7574 – 7587.
Borucka, A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych. Logistyka, (6), 468-475.
Borucka, A. (2013), Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych. Logistyka, (6), 39 - 48.
Borucka, A. (2013). Analiza polskiego transportu samochodowego. Systemy Logistyczne Wojsk, (39), 13-23.
Borucka, A. (2018). Analysis of the effectiveness of selected demand forecasting models. Współczesna Gospodarka, 2(9), 41-55. https://doi.org/10.26881/wg.2018.2.04
Borucka, A. (2018). Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects. Logistyka i Transport, 1(37), 13-22.
Borucka, A. (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles (397-395). Interdisciplinary Management Research XIV. Croatia.
Borucka, A. (2018). Markov models in the analysis of the operation process of transport means (1073-1082). Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference. Belgrad.
Borucka, A. (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model, Transport Means (162-166). Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part I). Lithuania.
Borucka, A. (2018). Three-state Markov model of using transport means (3-19). Business Logistics In Modern Management. Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Croatia.
Borucka, A., (2018). Model of the operation process of aircraft in the transport system (22-30). Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference. Serbia.
Michniewicz, I., Michniewicz, R. (2017). Jednoczesność korzystania z obiektu wodnego. Life and Movement, 1(11), 3-13.
Mikosz, B., Borucka, A. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, (8), 1-12.
Mitkow, Sz., Borucka, A. (2018). Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland – Warsaw (501-526). Business Logistics In Modern Management. Proceedings of the 18th International Scientific Conference. Croatia.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Dz.U. 2012 poz. 108.
Skoczyński, P., Świderski, A., Borucka, A. (2018) Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model (92-97). Transport Means. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference (part I). Lithuania.
Szczepański, E., Jacyna-Gołda, I., Świderski, A., Borucka, A. (2019). Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1(21), 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1
Świderski, A, Borucka, A. (2018) Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, Lithuania, 651- 654.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566.
Waśniewski, T., Borucka, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 223 – 233.
Wielgosik, M., Borucka, A. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, (45), 51-66.
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis. Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2925-2934. https://doi.org/10.1201/9781315210469-371
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness. Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2343-2352. https://doi.org/10.1201/9781315210469-294
Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model. Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2353-2362. https://doi.org/10.1201/9781315210469-295
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł