Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2019 
Rok LXXI nr 3 (marzec) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

Sebastian Twaróg

University of Economics in Katowice, Faculty of Management

ORCID: 0000-0003-0855-7965

e-mail: sebastian.twarog@ue.katowice.pl; nr

 

Jacek Szołtysek

University of Economics in Katowice, Faculty of Management

ORCID: 0000-0003-3266-0241

e-mail: jacek.szoltysek@ue.katowice.pl

 

Justyna Majewska

University of Economics in Katowice, Faculty of Informatics and Communication

ORCID:  0000-0001-7633-2608

e-mail: justyna.majewska@ue.katowice.pl;

 

Sławomir Gadomski

e-mail: sgadomski@poczta.onet.pl

 

Małgorzata Lorek

e-mail: mjlorek@gmaile.com

 

Katarzyna Grudzień

e-mail: katarzyna@liftmed.pl

 

Influence of demographic change on the blood services in Poland – logistics as a remedy for the future

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.3.1

 

Demographic changes linked to an ageing population make it necessary to look for ways to prevent their effects in the blood service. One forward-looking tool is logistics, offering a range of solutions, both strategic and operational in nature. The article examines the usefulness of logistics in the Polish blood services.

 

Key words: demographic change, ageing, logistics, blood services.

 

Wpływ zmian demograficznych na służbę krwi w Polsce – logistyka jako remedium na przyszłość

Zachodzące zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa powodują konieczność poszukiwania sposobów zapobiegania ich skutkom w służbie krwi. Jednym z perspektywicznych narzędzi jest logistyka, oferująca szereg rozwiązań, mających charakter zarówno strategiczny jak i operacyjny. W artykule rozpatrywana jest użyteczność logistyki w polskiej służbie krwi.

 

Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, logistyka, służba krwi

 

References

Greinacher, A, Fendrich, K, Alpen U, et al. (2007). Impact of demographic changes on the blood supply: Mecklenburg-West Pomerania as a model region for Europe. Transfusion, (47), 395–401.

Greinacher, A & Fendrich, K & Hoffmann, Wolfgang. (2010). Demographic changes: the impact for safe blood supply. ISBT Science Series, (5), 239–243, http://www.healthdata.org/gbd/gbd-2017-resources (Access: 25.02.2019).

Najwyższa Izba Kontroli (2015). Funkcjonowanie system krwiodawstwa i krwiolecznictwa. R/13/005.LOP.

Płaczek, E., Twaróg, S. (2013). Dedicated Logistics Provider for Blood Donation Purposes on the example of blood supply chain management in Poland. Journal of Econmics & Management, (12), 75–81.

Szołtysek, J. (2015). Pryncypium logistyki. Logistyka, (1), 70–72.

Szołtysek, J. (2017). Użyteczność w logistyce. Katowice: Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (337), 85–93.

Twaróg, S. (2014). Scenariusze rozwoju systemu zarządzania logistycznego cywilnym krwiodawstwem w Polce (cz. I). Logistyka, (4), 25–29.

Twaróg, S., Szołtysek, J. (2018). Komponenty skuteczności w zarządzaniu łańcuchami dostaw krwi w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(11), 275–288.

 

-----------

 

Jacek Szołtysek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/University of Economics and Business in Katowice

ORCID: 0000-0003-3266-0241

e-mail: jacek.szoltysek@ue.katowice.pl

 

Rafał Otręba

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/University of Economics and Business in Katowice

ORCID: 0000-0001-9921-1294

e-mail: rafal.otreba@ue.katowice.pl;

 

Katarzyna Grudzień

Lift-Med II Rybnik/Lift-Med II in Rybnik

e-mail: katarzyna@liftmed.pl

 

Budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w środowisku miasta. Kontekstowy potencjał zarządzania logistycznego

DOI 10.33226/1231-2037.2019.3.2

 

Artykuł poświęcono rozważaniom na temat budowania bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w mieście. Autorzy wskazują na implikacje procesów demograficznych dla rozwoju miast i pokazują, jak te procesy wpływają na decyzje w zakresie budowania bezpiecznego środowiska życia seniorów. Potencjał zarządzania logistycznego upatrują w tworzeniu warunków do aktywnego starzenia się, ujawniając różne możliwości włączenia logistyki w rozwiązywanie problemów seniorów.

 

Słowa kluczowe: logistyka, zarządzanie logistyczne, miasto, seniorzy, jakość życia.

 

Building health safety of seniors in the city environment. Contextual potential of logistic management

The article is focuses on the consideration of building health security for seniors in the city. The authors point to the implications of demographic processes for urban development and show how these processes influence decisions in the area of building a safe environment for senior citizens. The potential of logistic management is seen in creating conditions for active aging, revealing various possibilities of including logistics in solving problems of seniors.

 

Key words: logistics, logistics management, city, seniors, quality of live.

 

Bibliografia

Balcerowicz, B. (2011). Megatrendy rozwojowe a bezpieczeństwo. (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010 (Tom II). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Bocheńska, A. (2015). Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych w dobie starzejącego się? społeczeństwa. (w:) M. Synowiec-Piłat, B.

Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Warszawa: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Główny Urząd Statystyczny (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Studia i Analizy Statystyczne.

Hryniewicz, J., Witkowski, J., Potrykowska, A. (red.). (2018). Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.

Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, (4), 199.

Ostojski, J. (2007). Bezpieczeństwo narodowe. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie: Konspekt, (2).

Szołtysek, J., Brdulak, H., Kauf, S. (2017). Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość. Texter.

Szołtysek, J. (2016). Logistyka miasta. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szołtysek, J., Otręba, R. (2015). Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w mieście — jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta (w:) J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383.

Szołtysek, J., Twaróg, S. (2011). Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce. Logistyka, (2). 16–19.

Szołtysek, J., Trzpiot, G. (2017). Bezpieczeństwo ludzi starszych w smart city. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 483.

Weissbrot-Kosiarska, A. (2017). W pułapce samotności. Pracownik socjalny wobec wykluczenia samotnych seniorów z lokalnej przestrzeni społecznej. Lublin: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.

World Health Organization (2007). Global Age-friendly Cities: A Guide.

Zdrodowski, B. (2011). Dylematy poznawcze bezpieczeństwa. W: P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010 (Tom II). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Zwierzchowska, A. (2018). Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej w perspektywie nauk o zdrowiu. W: J. Szołtysek (red.), Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne. Warszawa: CeDeWu.

 

----------

 

Zofia Święcicka

IBM Polska/IBM Poland

 

Mariola Saternus

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

ORCID: 0000-0001-8996-1980

e-mail:mariola.saternus@polsl.pl

 

Bożena Gajdzik

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

ORCID: 0000-0002-0408-1691

e-mail: bozena.gajdzik@polsl.pl

 

Założenia do utworzenia sieci odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych w Polsce

DOI 10.33226/1231-2037.2019.3.3

 

Rosnące ceny wydobycia metali szlachetnych oraz zmiany przepisów recyklingowych w państwach Unii Europejskiej skutkują wymogiem odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych. W Polsce przerób zużytych katalizatorów na skalę produkcyjną właściwie nie istnieje, ponieważ tylko nieliczne przedsiębiorstwa zajmują się przerobem platyny jako surowca wtórnego. Proces odzysku platynowców (Pt, Pd i Rh) z katalizatorów pochodzących z recyklingowych części samochodowych na rynku krajowym realizowany jest zagranicą. Wiedza na temat sposobu organizacji sieci odzysku platynowców w trakcie demontażu samochodów w Polsce jest ważnym elementem stworzenia uzupełniającego źródła produkcji platyny na rynku krajowym. W niniejszej pracy przedstawiono konfiguracje możliwej struktury sieci podmiotów współpracujących ze sobą w procesie odzyskiwania platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych.

 

Słowa kluczowe: recykling, rynek samochodowy, sieć odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych.

 

Assumptions for creating a network of platinum recovery from used car catalysts in Poland

 

Increasing prices of precious metals extraction and changes in recycling regulations in European Union Member States result in the requirement of Platinum recovery from used car catalysts. In Poland, there is practically no processing of used car catalysts on a production scale, as only a few companies deal with the processing of platinum as a secondary raw material. The process of platinum group metals recovery (Pt, Pd and Rh) from catalytic converters from car recycling on the domestic market is carried out abroad. Knowledge about the organization of the platinum recovery network during the dismantling of cars in Poland is an important element in creating a complementary source of Platinum production on the domestic market. This paper presents configurations of a possible network structure of entities cooperating with each other in the process of Platinum recovery from used car catalysts.

 

Key words: recycling, car market, platinum recovery network from used car catalysts.

 

Bibliografia

Brdulak, H. (2004). Efektywna sieć logistyczna. Harvard Business Review — Polska, (2).

Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (9), 10–23.

Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji z 18 września 2000 r. (z późn. zm.)

Fornalczyk, A., Saternus, M. (2007). Utylizacja Katalizatorów samochodowych na drodze Hydrometalurgicznej. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie”. Częstochowa.

Griffin, R. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Hagelüken, C. (2006). Precious metals process catalysts — material flows and recycling. Suplement to Chemica Oggi/Chemistry Today, 24(2), 14–17.

Korczak, J. (2012). Logistyka odwrotna. Logistyka, (5), 584–589.

Kramarz, M. (2015). Sieci logistyczne w naukach o zarządzaniu (79–90). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Ekonomiczne Zarządzanie, 4(251). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Lee, J. D. (1997). Zwięzła chemia nieorganiczna (wyd. 1). Warszawa: PWN.

Lechne, Ch., Dowling, M., Welpe, I. (2006). Firm Networks and Firm Development: The Role of The Relational Mix. Journal of Business Venturing, (21), 514–540.

Merkisz-Guranowska, A. (2007). Recykling samochodów w Polsce. Poznań–Radom: Wyd. Inst. Technologii Eksploatacji.

Michniewska, K. (2006), Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku, a ekologistyka. Logistyka, (1), 29–30.

Mikołajek-Gocejna, M. (2011). Wybrane teorie wyjaśniające powstanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, (32).

Pyssa, J., (2014). Zużyte baterie i akumulatory. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i techniczne. Nowoczesna Gospodarka Odpadami, 6(2), 29–34.

Rosik-Dulewska, C. (2002). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: PWN.

Ruijgrok, C. J., Tavasszy, L. A., Thissen, M. J. (2002). Emerging global logistics networks, STELLA Focus Group 1 Meeting Globalisation, e-economy and trade, Siena, 9–10 June.

Saternus, M., Fornalczyk, A. (2009). Zużyte katalizatory samochodowe jako źródło platynowców. Rudy i Metale Nieżelazne, 54(2), 59–67.

Świerczek, A. (2007). Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw. Logistyka, (1), 74–77.

Święcicka, Z. (2018). Implementacja nowej technologii w sieci odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych (praca doktorska). Katowice: Politechnika Śląska.

Šmid, W. (2000). Leksykon menedżera. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Ulewicz, M., Siwka, J. (2010). Procesy odzysku i recyklingu wybranych materiałów. Częstochowa: Wyd. Wydziału IPMIFS PCZ.

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC). Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w produkcji metali nieżelaznych. Grudzień 2001.

 

--------

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Arkadiusz Kawa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business

ORCID:  0000-0003-0697-8838

e-mail: arkadiusz.kawa@ue.poznan.pl;

 

Bartosz Pierański

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business

ORCID:  0000-0001-5327-8725

e-mail: bartosz.pieranski@ue.poznan.pl

 

Wojciech Zdrenka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business

ORCID:  0000-0002-6520-8158

e-mail: wojciech.zdrenka@ue.poznan.pl;

 

Wartość dla klienta z perspektywy sprzedawców internetowych – wyniki badań z wykorzystaniem FGI

DOI 10.33226/1231-2037.2019.3.4

 

Rozważania o handlu elektronicznym koncentrują się przede wszystkim na wyjaśnieniu jego istoty, ważności i rozwiązaniach technologicznych. W niewielkim jeszcze stopniu obejmują obszar wartości, mimo że problematyka ta jest w literaturze nauk ekonomicznych podejmowana od wielu lat. Ponadto w dostępnych opracowaniach brakuje uwzględnienia różnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie wartości. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wartości dla klienta oraz podmiotów ją tworzących i dostarczających z perspektywy sprzedawców internetowych. Na potrzeby pracy przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem zogniskowanego wywiadu grupowego.

 

Słowa kluczowe: wartość dla klienta, handel elektroniczny, sprzedawca internetowy, zogniskowany wywiad grupowy.

 

Value for the customer from the perspective of e-tailers – results of research using FGI

 

The discussion on e-commerce focuses primarily on explaining its nature, importance and technological solutions. It still covers the area of value to a small extent, despite the fact that this issue has been brought up in the literature of economic sciences for many years. Moreover, the available studies do not take into account the different actors involved in value creation. The aim of the paper is to identify the value factors for the customer and the entities creating and delivering it from the perspective of e-tailers. For the needs of the study, empirical studies were conducted with the use of focused group interviews.

 

Key words: customer value, e-commerce, e-tailer, focus group interview.

 

Bibliografia

Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Fawcett, S. E., Magnan, G. M., McCarter, M. W. (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1), 35–48.

Kawa, A. (2017a). Kształtowanie relacji z klientami w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Organizacja i Kierowanie, 2(176), 285–298.

Kawa, A. (2017b). Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kawa, A. (2017c). Sieć wartości w handlu elektronicznym. Management Forum, 5(3), 7–12.

Lusch, R., Vargo S., Tanniru, M. (2010). Service, value networks and learning. Journal of the Academy of Marketing Science, 38 (1), 19–31.

McColl-Kennedy, J. R., Vargo, S. L., Dagger, T. S., Sweeney, J. C., van Kasteren, Y. (2012). Health care customer value cocreation practice styles. Journal of Service Research, 15(4), 370–389.

Nalebuff, B. J., Brandenburger, A. M. (1997). Co-opetition: Competitive and cooperative business strategies for the digital economy. Strategy & Leadership, 25(6), 28–33.

Skorupska, J. (2017). E-commerce. Warszawa: PWN.

Henneberg, S. C., Mouzas, S. (2008). Final customers' value in business networks. Advances in Business Marketing and Purchasing, (14), 99–127.

Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł